ORGANIZAČNÉ POKYNY A INFORMÁCIE K AKCII

CESTA K DUCHOVNÉMU OTCOVSTVU A MATERSTVU

DUCHOVNÉ CVIČENIA – 2. stupeň


DC pripravujú: Branislav Fabo OFMCap, Andrea Abelová

TERMÍN

13. – 18. januára 2019

MIESTO KONANIA

Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II., Beckov 6

ZAMERANIE PROGRAMU

Programom cesty k duchovnému otcovstvu a materstvu, sme spoločne vstúpili do hlbokých procesov sebapoznania a vnútorného uzdravovania. Ide o náročný proces, v ktorom sa ocitáme v rôznych štádiách, niekto úplne na začiatku, niekto už možno nejakú skúsenosť získal... Zároveň už vstupujeme na pôdu mystiky a teda tajomstva. Tu už neexistujú jednoznačné postupy, ktoré by platili rovnako pre každého človeka. Vieme, že potrebujeme prejsť procesom vnútorného očisťovania (uzdravovania), ale akým spôsobom bude Boh tento proces v nás uskutočňovať, to môžeme len postupne objavovať.
1. Ak sme vstúpili do procesov transformácie, pravdepodobne začneme objavovať a získavať skúsenosti s kontemplatívnou modlitbou. V týchto DC budeme ďalej objavovať, ako sa táto modlitba môže postupne vyvíjať, aké môže mať podoby a ako nás môže ďalej viesť cez vliatu kontempláciu k mystickej skúsenosti s Bohom.
2. Zámerom týchto DC je tiež vytvoriť také prostredie, ktoré účastníkom umožní ujasňovať si tieto pojmy cez optiku vlastnej skúsenosti. Ďalej, naučiť sa niečo, na čo doteraz možno neexistoval „hotový postup“, čiže vstúpiť do procesov neustáleho objavovania špecifických a jedinečných riešení a pohľadov. Takýto prístup môže byť zdrojom veľkého obohatenia a odovzdávania skúsenosti, ktoré môže byť nesmierne cenné, či už pre náš osobný duchovný rast, alebo pre prácu s druhými ľuďmi.
3. Na základe získaných vedomosti a skúsenosti, či už vlastných alebo vzájomných, učiť sa pracovať s ľuďmi na stále hlbších úrovniach. To znamená:- rozumieť emóciám a vedieť s nimi pracovať- viesť človeka cez procesy sebapoznania k nachádzaniu nových riešení- prinášať nádej, že cesta vnútorného uzdravenia je možná a Boh je ten, ktorý nás uzdravovať chce. Potrebujeme sa tomu procesu len otvoriť. Tieto línie, čiže kontemplatívna modlitba, môj osobný duchovný rast cez vzájomné obohatenie sa vlastnou skúsenosťou a tiež schopnosť na tejto ceste pomôcť iným, sa už dotýka funkcie „duchovného sprevádzania“, ktorá k duchovnému otcovstvu či materstvu neodmysliteľne patrí.
Jednotlivé aktivity sa pokúsime citlivo zosúladiť a časovo rozvrhnúť tak, aby zodpovedali jednak vašim očakávaniam, zároveň napĺňali vyššie uvedený zámer programu a tiež reflektovali skupinovú dynamiku, ktorá môže byť tiež veľmi kľúčová. Celý program sa budeme snažiť osadiť do prostredia skutočného spoločenstva, ktoré je tým najlepším prostredím na vnútorne uzdravovanie.