Музей позашкільної освіти

Кіровоградського обласного центру

дитячої та юнацької творчості

Ми раді вітати Вас

на сайті музею позашкільної освіти Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості

й пропонуємо Вам подорож в цікавий і неповторний світ захоплення, світ Натхнення і Творчості, Краси і Гармонії.


We are glad to welcome

youon the website of the Museum of Extracurricular Education of the Kirovohrad Regional Center for Children and Youth Creativityand we offer you a journey into an interesting and unique world of admiration, the world of Inspiration and Creativity, Beauty and Harmony.

Кіровоградський музей позашкільної освіти комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» (далі – Кіровоградського обласного ЦДЮТ) є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомоcті, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток історії позашкільної освіти, матеріальної та духовної культури.

Профіль музею позашкільної освіти Кіровоградського обласного ЦДЮТ - це історія закладів системи позашкільної освіти Кіровоградської області.

Кіровоградський музей позашкільної освіти Кіровоградського обласного ЦДЮТ у своїй діяльності керується Законом України "Про музеї та музейну справу", нормативними документами Міністерства оcвіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Положенням про музей при закладі освіти системи Мініcтерcтва освіти і науки України, Статутом Кіровоградського обласного ЦДЮТ та Положенням про Кіровоградський музей позашкільної освіти комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».

Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління і збереження історико-культурної спадщини позашкільної освіти Кіровоградcької області, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродження і розбудови національної системи освіти, як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України.

Головними завданнями в роботі музею є:


- сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу закладів позашкільної системи освіти, розширенню і поглибленню допрофесійної і професійної підготовки учнівської і студентської молоді засобами позашкільної, музейної роботи, розвиток її творчих інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної роботи, формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України;

- допомога педагогічному колективу обласного ЦДЮТ та закладам позашкільної системи освіти області по впровадженню нових нетрадиційних форм роботи за інтересами;

- участь у формуванні, збереженні і раціональному використанні музейного фонду України;

- вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії позашкільної освіти, культури і природи рідного краю;

- проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

Музей проводить таку роботу:

- організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею "Позашкільної освіти Кіровоградської області";

- систематично поповнює фонди музею шляхом проведення методичної роботи, експедиції, екскурсії, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавству;

- організовує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;

- створює і поповнює стаціонарні експедиції і виставки;

- проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення; організовує і бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах;

- надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі.

Кіровоградський музей позашкільної освіти Кіровоградського обласного ЦДЮТ взаємодіє з державними, науковими, громадськими та іншими зацікавленими закладами і установами

Робота музею організовується на основі самоврядування, вищим керівним органом якого є рада музею. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується у інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом директора обласного ЦДЮТ.

Свідоцтво про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України № 11 від 04 жовтня 2004 року, видане управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Експозиції музею постійно оновлюються та доповнюються. Ведеться облік музейних предметів в інвентарній книзі – всього 369 експонатів, відвідувачів – в книзі обліку масових заходів, занять, відгуків.

Умови збереження музейних зібрань в експозиції та фондах музею (запобігання забрудненості, надмірній вологості, вицвітанню, механічним пошкодженням тощо) дотримуються. Акти (обліку) приймання-видавання експонатів зберігаються.

Ведеться картотека матеріалів (тексти, файли, диски, відео) номінацій («Зразковий позашкільний заклад освіти XX століття», «Кращий позашкільний заклад освіти сучасності», «Педагог-майстер позашкільної освіти», «Методична майстерня», «Виховна система позашкільного закладу», «Система роботи з обдарованною молоддю», «Історія позашкільного закладу») І – VІ оглядів-конкурсів ПНЗ Кіровоградщини (1998-2016). В наявності картотека позашкільних закладів Кіровоградської області.

Фонди відповідно до тематики музею поповнюються архівними матеріалами за підсумками роботи у позашкільних заходах, оглядах-конкурсах роботи позашкільних закладів, пошукової роботи в архівах тощо.

Наприклад, в 2016 році в результаті роботи в обласному архіві були знайдені матеріали стосовно дати створення закладу (1935 рік).

Організовуються виставки на масових заходах позашкілля («День позашкілля»; Всеукраїнських семінарах, 2012, 2015; Всеукраїнських фестивалях дитячої творчості, присвячених Дню Землі, ювілеях закладу та його народних та зразкових колективів та ін.).

На початку навчального року у Іменинний тиждень ОЦДЮТ в музеї проводяться екскурсії та заняття з історії закладу та позашкільної освіти в цілому. Неодноразово у приміщенні музею проводилися семінари та заняття на курсах Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Велася пошукова робота вихованцями краєзнавчого гуртка молодіжного клубу «Імідж», школи юних менеджерів, Клубу інтелектуального розвитку ОЦДЮТ.

Рішенням комісії з присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

музею присвоєно звання "Зразковий музей" (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.04.2017р. № 622)


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кіровоградського музею позашкільної освіти

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».

Відділ І. ''Позашкільна освіта в радянський період"

Розділ 1. Обласний Палац піонерів та школярів - становлення /1936-1972 рр/

Тема 1.1. Палац піонерів і жовтенят ім. В.І. Леніна

Тема 1.2. Палац - центр піонерського руху

Тема 1.3. Обласний Палац піонерів - заклад позашкільної роботи

Тема 1.4. Друга Світова війна

1.4.1. Піонери - герої Кіровоградщини

1.4.2. Педагоги - ветерани другої Світової війни

Тема 1.5. Педагогічний колектив і профілі гуртків Палацу піонерів

Розділ 2. Визнання закладу/1972-1990 pp./

Тема 2.1. Вихованці Палацу

Тема 2.2. Кращі колективи закладу

Тема 2.3. Форми роботи позашкільного закладу

Відділ II. "Позашкільна освіта незалежної України"

Розділ 1. Обласний дитячо-юнацький центр - творчий пошук /1991-2001 pp./

Тема 1.1. Структура закладу

Тема 1.2. Міжнародна діяльність

Тема 1.3. Науково-дослідницька діяльність - пошук нових форм роботи

Розділ 2. Передовий педагогічний досвід

Розділ 3. Сьогодення позашкільної освіти

Усі ілюстративні та текстові матеріали за посиланням https://goo.su/a5NK