Ludo

Les activitats que es proposen des de la ludoteca van orientades a :

La realització d’activitats d’animació infantil i educatives relacionades amb el món del joc i la joguina.

L’oferta a nens, nenes fins a 12 anys d’un espai de joc i de relació, així com els recursos lúdics que els permeti satisfer les seves necessitats i interessos de joc.

El desenvolupament de projectes vinculats a l’educació en valors per a infants les seves famílies

La participació dels infants i joves de l’entitat en les activitats vinculades al territori i dirigides a la cohesió social i al foment de la participació activa.

La realització de treballs, estudis i assessoraments en relació als aspectes i interessos que es susciten de la nostra tasca socio-educativa.

L’oferta de serveis auxiliars i de promoció de la pròpia activitat de l’associació a escoles i grups organitzats de la ciutat per tal de fer conèixer els objectius i treballs de l’associació

Podríem dividir aquestes orientacions en diferents tipus d’activitats dividint-les per àmbits d’intervenció: Activitats diàries, Activitats esporàdiques i Activitats d’estiu.

Activitats diàries: són totes aquelles activitats que es programen a cada un dels espais o projectes d’intervenció directa i tenen a veure amb el quotidià del desenvolupament de la metodologia de treball.

Aquestes activitats es desenvolupen de setembre a juny.

Racons de joc

Tallers

Activitats esportives

Reforç educatiu

Activitats esporàdiques: són totes aquelles activitats que surten de la programació habitual de l’espai.

Aquestes activitats es realitzen, puntualment i generalment, per demanda d’altres entitats, institucions i/o administracions.

Xerrades

Formacions

Mostres

Estudis

Espais de Joc

Conceptualització

EL joc i la joguina és el centre de referència on es desenvolupa la tasca educativa a la ludoteca. Tasca que es circumscriu en tres blocs d’intervenció que incideixen en l’infant i en la comunitat a partir de l’educació en valors, la cohesió social a partir de la participació i la transformació social que s’insereix en el desenvolupament de la comunitat.

JOC

Com hem comentat en múltiples ocasions aquesta és la nostra eina bàsica de treball amb els infants. Hem d’entendre el joc més enllà de l’esfera de la diversió i indagar en les grans potencialitats que ens presenta com a recurs didàctic, ja que és una activitat bàsica de la infància per als desenvolupaments; psicomotor, intel·lectual, afectiu i social.

L’educació a partir del joc, doncs, es planteja en un espai de desenvolupament i aprenentatge integral on l’infant és subjecte actiu d’aquest procés i els educadors com a referents i facilitadors, mostren i faciliten eines i models de relació, de resolució de conflictes, de creació, etc.

En aquest sentit, el joc, com a forma d’activitat humana, posseeix un gran potencial emotiu i motivacional que pot i ha de ser utilitzat amb fins docents. Es postula com a una metodologia participativa i holística, que proporciona eines per a; l’adquisició de coneixement, desenvolupament d’habilitats, presa de decisions, resolució de problemes, desenvolupament de la personalitat i, el desenvolupament de la creativitat

Així doncs, el joc, com a activitat pedagògica té un fort caràcter didàctic. Per una banda compleix amb els elements intel·lectuals, pràctics, comunicatius i valoratius de forma lúdica; per altra banda genera influència directa en els processos; intelectual-cognitiu, evolutiu-conductual i afectiu-motivacional.

EDUCACIÓ

Si plantegem que la ludoteca és un espai de desenvolupament integral per a l’infant, entenem, necessàriament que a la ludoteca s’educa. Però, que és educar? i en quin sentit ho fa la Ludoteca?

Cal tenir present que, educar no té res a veure amb la imposició, el repte o el càstig; i tampoc, ni únicament, amb la transmissió de conceptes o la memorització. Educar s’apropa més a conceptes com escoltar, dialogar i acompanyar per a facilitar eines i recursos de desenvolupament i construcció de l’autoestima, l’auto coneixement, el coneixement de l’altre i el coneixement de l’entorn. En definitiva, allò necessari per a créixer i enfrontar-se amb èxit a la vida. Educar és ensenyar a viure.

Com hem comentat, el nostre model ens permet oferir diferents espais i referències on l’infant pot interactuar, crear, observar, imitar, identificar-se, frustrar-se, construir, etc. Trobant situacions on experimentar, aprendre, i en últim terme generar valors, aquelles conviccions profundes dels éssers humans que determinen la seva forma de ser i orienten la seva conducta.

L’educador, en aquest sentit es situa i pren diferents formes:

Facilitador: facilitació d’ eines que ajudi a cada infant a trobar la seva identitat pròpia, a través de la relació amb la comunitat.

Dinamtizador: crea moviment, sinèrgies i ofereix alternatives de joc en funció de les necessitats i característiques de cada grup d’infants.

Referent: que ofereix models de relació, a l’infant com a adult.

COHESIÓ

La conjuntura social, que obre escletxes cada vegada més fondes entre la ciutadania, permet aflorar situacions de repulsa i discriminació, arrelades a la injustícia i a la desigualtat. La Ludoteca presenta un posicionament clar que repel·leix radicalment la discriminació de qualsevol persona.

En aquest sentit la orientació de l’entitat es postula en; treballar per a la cohesió social, a partir de la participació com a eina bàsica d’inclusió en la comunitat. Entenent que un clima de cohesió afavoreix el benestar de l’infant.

El benestar de l’infant, resideix en el bé comú, i en aquest sentit la tasca de la Ludoteca incideix en el desenvolupament d’accions, al territori, orientades a afavorir-ho.

Plantegem la intervenció amb les famílies com a primer esglaó, per a originar el vincle amb la comunitat. La relació de confiança de la entitat amb la comunitat ha de facilitar la participació d’aquesta en accions i activitats orientades al desenvolupament i la consolidació del benestar de l’infant i del bé comú.

TRANSFORMACIÓ

Transformar la societat és una gran fita. Poder reomplir les escletxes abans esmentades amb el màstic d’una societat justa i igualitària, es fonamenta en el treball per a l’augment del capital social del territori i l’orientació de la nostra tasca cap a l’ intervenció socioeducativa en un sentit de desenvolupament de la comunitat i apoderament real, per tal de prendre les seves pròpies decisions i ser subjectes actius de la societat. No pot haver transformació sense ciutadania activa