การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น  

Public Sector Management Quality Award: PMQA

PMQA 2567

PMQA 2566

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก0017.5/ว 16995 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566 ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของจังหวัดขอนแก่น  (Site Visit) และผ่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ ZOOM) [หนังสือ]

PMQA 2565

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 จังหวัดขอนแก่น นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า   2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 4)  3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 6) 4. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี: การช่วยเหลือผู้ประกอบการไก่เขาสวนกวางในช่วงวิกฤติโควิด 19 (สนง.พาณิชย์จังหวัด) 5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี: จากนาข้าวเป็นบ่อปลาสร้างคุณค่าสินค้าประมงสร้างชีวิต (สนง.ประมงจังหวัด) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2565

PMQA 2564

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 จังหวัดขอนแก่น นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า   2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1)  3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี: การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮดในช่วงวิกฤติโควิด 19 (สนง.พาณิชย์จังหวัด) 4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น: จิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ (สนง.เกษตรจังหวัด) 5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น: โนนเขวาโมเดล (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) 6. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี: ขอนแก่นรวมใจลดมลพิษทางอากาศ (PM .2.5) เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) 7. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี: ถังขยะล่องหนตำบลบ้านแฮด (ทต.บ้านแฮด) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564  สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=rd8JqT9FNGE   และทาง  https://www.facebook.com/OPDCThailand/videos/293186505475418  

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2564

แนะนำจังหวัดขอนแก่น และความโดดเด่น หมวด 1

แนะนำจังหวัดขอนแก่น และความโดดเด่นของ
การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564

PMQA 2563

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับรางวัลจำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ : Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ (ร.พ.สิรินธร) 2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 3)  4. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี : ดำรงธรรม tracking (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) 5. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี : khon kaen Government Spending (สนง.คลังจังหวัด)  6. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี : คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น (สนง.พช)  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ 

PMQA 4.0 

PMQA หมวด 3

ดำรงธรรม tracking

khon kaen Government Spending

คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2563

PMQA 2562

งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ให้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2562

PMQA 2561

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนล์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นรางวัลที่ยืนยันว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนราชการที่เป็น Smart Government และตอกย้ำความเป็น Smart City เป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งของจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนราชการ 4.0

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2561

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 ก.พ. 64