Termes i condicions

Termes i condicions legals

Termes i condicions legals

 • Els rebuts que siguin retornats pel banc es cobraran de forma presencial a la secretaria del centre o direcció o via transferència bancària en el cas de Catalònia. Aquests rebuts tindran un recàrrec de 8,5 € per comissions i taxes bancàries.

 • Els rebuts es cobraran el dia 1 de cada mes. En el cas de donar de baixa a un alumne/a s’ha de comunicar quinze dies abans de l’inici del mes.

Tots els avisos de baixa s’han d’avisar per escrit via email a:

haroestudismusicals@gmail.com.

 • Els alumnes es comprometen a mantenir el codi de vestimenta del centre en actes públics com; exàmens, audicions, concerts…

 • Es recuperaran sempre la classe que no s'hagi pogut impartir per l’absència del mestre no de l’alumne.

 • El centre es reserva el dret d’admissió i de permanència dins el mateix centre.

 • La falta de puntualitat en esdeveniments organitzats pel centre pot derivar en la no participació d'aquests.

 • Els alumnes de grau avançat tindran l’obligació de presentar una obra al concurs de composició musical. Fins no presentar l’obra no es podrà superar el curs.

 • El curs acadèmic té una duració de deu mesos de setembre a juny. Els dies festius oficials no són en cap cas recuperables.


Protecció de Dades

De conformitat amb l'establert en els articles 6.1 a, 7 i 8 del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li comuniquem que totes les dades que ens facilitin quedaran incorporades i seran tractades en els arxius del titular Centre d’Estudis Musicals Haro, S.L., amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis, així com per mantindre'l informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa, els seus serveix i fidelitzar com a client.

Mitjançant la firma del present document vostè dona el seu consentiment explÍcit perquè pugui utilitzar amb aquesta finalitat concreta les dades facilitades per vostè, comprometin-se a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre. Els drets mencionats els pot exercir a través del següent mitjà: haroestudismusicals@gmail.com. En virtut de l'establert el RGPD, vostè també pot sol·licitar els drets a la limitació, del seu tractament (art. 18) i a la portabilitat de dades (art. 20).

Responsable: Centre d’estudis musicals Haro, S.L. - C/ Santiago Apòstol 75 - 08903 - NIF: B 60385895 Correu electrònic: haroestudismusicals@gmail.com - Telèfon: 934213313


Drets d’imatge

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraordinàries. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes fent les activitats esmentades. Atès que el dret a la mateixa imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills/filles i hi siguin clarament identificables.


Autorització

Signant aquest document accepto les condicions prèviament assenyalades així com confirmo també haver-hi entès les seves conseqüències i, en cas de no ser així, el centre m’ha facilitat una explicació amb la qual si ho he comprès tot.

Permeto al centre tractar les meves dades personals de conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Autoritzo al centre que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a Instagram, Facebook, web i imatges o vídeos promocionals del centre. Perquè així consti:Política de privacitat dels i les alumnes

Privacy Policy

https://sites.google.com/view/haroestudismusicals website is owned by Centre d'Estudis Musicals Haro S.L., which is a data controller of your personal data.

We have adopted this Privacy Policy, which determines how we are processing the information collected by https://sites.google.com/view/haroestudismusicals, which also provides the reasons why we must collect certain personal data about you. Therefore, you must read this Privacy Policy before using https://sites.google.com/view/haroestudismusicals website.

We take care of your personal data and undertake to guarantee its confidentiality and security.

Personal information we collect:

When you visit the https://sites.google.com/view/haroestudismusicals, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the installed cookies on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products you view, what websites or search terms referred you to the Site, and how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.” Moreover, we might collect the personal data you provide to us (including but not limited to Name, Surname, Address, payment information, etc.) during registration to be able to fulfill the agreement.

Why do we process your data?

Our top priority is customer data security, and, as such, we may process only minimal user data, only as much as it is absolutely necessary to maintain the website. Information collected automatically is used only to identify potential cases of abuse and establish statistical information regarding website usage. This statistical information is not otherwise aggregated in such a way that it would identify any particular user of the system.

You can visit the website without telling us who you are or revealing any information, by which someone could identify you as a specific, identifiable individual. If, however, you wish to use some of the website’s features, or you wish to receive our newsletter or provide other details by filling a form, you may provide personal data to us, such as your email, first name, last name, city of residence, organization, telephone number. You can choose not to provide us with your personal data, but then you may not be able to take advantage of some of the website’s features. For example, you won’t be able to receive our Newsletter or contact us directly from the website. Users who are uncertain about what information is mandatory are welcome to contact us via haroestudismusicals@gmail.com.

Your rights:

If you are a European resident, you have the following rights related to your personal data:

 • The right to be informed.

 • The right of access.

 • The right to rectification.

 • The right to erasure.

 • The right to restrict processing.

 • The right to data portability.

 • The right to object.

 • Rights in relation to automated decision-making and profiling.

If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident, we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example, if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information might be transferred outside of Europe, including Canada and the United States.

Links to other websites:

Our website may contain links to other websites that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for such other websites or third parties' privacy practices. We encourage you to be aware when you leave our website and read the privacy statements of each website that may collect personal information.

Information security:

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We keep reasonable administrative, technical, and physical safeguards to protect against unauthorized access, use, modification, and personal data disclosure in its control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed.

Legal disclosure:

We will disclose any information we collect, use or receive if required or permitted by law, such as to comply with a subpoena or similar legal process, and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request.

Contact information:

If you would like to contact us to understand more about this Policy or wish to contact us concerning any matter relating to individual rights and your Personal Information, you may send an email to haroestudismusicals@gmail.com.