Q-HEART

Quality of life and sustainability from music and the word. Life stories and artistic languages / Calidad de vida y sostenibilidad desde la música y la palabra. Historias de vida y lenguajes artísticos / Qualitat de vida i sostenibilitat des de la música i la paraula. Històries de vida i llenguatges artístics.Aquest grup interdisciplinar, dirigeix la seua recerca a la qualitat de vida i millora de l’educació, des de les arts, la cultura, la música i les històries de vida, entenent que hi ha una forta connexió, entre el gran ventall de possibilitats que inclou el paraigües cultural de un entorn determinat. Entenem la sostenibilitat des d’una perspectiva holística / Este grupo interdisciplinar, dirige su investigación en la calidad de vida y mejora de la educación, desde las artes, la cultura, la música y las historias de vida, entendiendo que hay una fuerte conexión entre el gran abanico de posibilidades que incluye el paraguas cultural de un entorno determinado. Entendemos la sostenibilidad desde una perspectiva holística / This interdisciplinary group, directs its research into the quality of life and improvement of education, from the arts, culture, music and life histories, understanding that there is a strong connection between the wide range of possibilities which includes the cultural umbrella of a particular environment. We understand sustainability from a holistic perspective