Patient Consent

In onze praktijk activeren wij voor alle patiënten die aangeven dat wij hun vaste huisarts zijn een therapeutische link en een geïnformeerde toestemming (patient consent).

We doen dat enerzijds omdat dit sterk aangemoedigd wordt van overheidswege maar ook omdat een aantal diensten gewoon niet functioneren wanneer we deze links niet aanmaken.

Het is ook daarom dat we sinds oktober 2015 regelmatig de gegevens van uw eID moeten inlezen en in de toekomst zal dit vermoedelijk zelfs nodig zijn bij elk consult.

Daarom vragen we dus ook naar de informatie van het kidsID of ISI+ kaart van uw kinderen. Zonder die gegevens kunnen wij namelijk geen activering doen.

In onderstaande tekst leggen we uit wat deze geïnformeerde toestemming inhoudt. Aangezien nog niet alle artsen deze richtlijn toepassen en ook niet alle medische software er even vlot mee omspringt is dit systeem slechts gedeeltelijk in voege maar dit zal wel zo zijn in de nabije toekomst.

Mocht u het niet eens zijn met of vragen hebben bij onderstaande info, gelieve u dan tot één van onze artsen te wenden.

Patient consent

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede.

Voor meer informatie

Tel. +32-2-524 97 97

Wat is de geïnformeerde toestemming?

Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden beschermd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Waarom uw toestemming geven?

Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door uw toestemming te verlenen aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en als ze uw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen u dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek

 • röntgenfoto’s

 • vaccinatie- en medicatieschema’s

 • geneesmiddelen die u werden voorgeschreven en afgeleverd

 • informatie die aan uw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname

 • ...

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt, met andere woorden de zorgverleners die u behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van uw ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

 • U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken > in dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.

 • U kan bepaalde zorgverleners de toegang tot uw gegevens ontzeggen.

 • Ook wanneer u uw toestemming verleend hebt kan u aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.

 • U hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.

 • U hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Hoe kunt u uw toestemming registreren

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

 • via de website mijngezondheid.be

 • via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis

 • via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon of zijn SIS-kaartnummer).

Veiligheid en vertrouwelijkheid!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van uw gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt mogen uw gegevens raadplegen. De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De elektronische gezondheidsnetwerken dienen bovendien te beantwoorden aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Voor meer informatie over uw rechten en de diensten waarvoor deze toestemming geldt