Nyheter

Presentation på UKM:s blogg

Nyligen publicerades vårt inlägg på Utbildnings- och kulturministeriets blogg. Gå gärna in och bekanta er även med övrigt innehåll på bloggen.

BLH podden 8.3

Denna gång är vi i Smedsby-Böle skola. Yvonne intervjuar elever och lärare kring deras samarbetsprojekt i Scratch med en skola i Danmark, programmering samt synen på skolans digitalisering. Hur integreras digitala arbetsmetoder i undervisningen för att skapa ett mervärde samt vad krävs av läraren och lärarkollegiet?

BLH podden 7.3

Yvonne diskuterar med rektor Elisabet Backlund-Kärjenmäki på Vasa Övningsskola kring digitala arbetssätt i undervisningen, mervärdet med detta samt framtiden för tekniken i undervisningen. Hur går tankarna just nu och vart är vi på väg?

Vi är på skolturné

Representanter för projektet har inlett en turné av skolbesök i de skolor vi samarbetar med. Bilder från besöken kommer att läggas upp här nedan. Vi siktar på att spela in avsnitt av Podcasten under besöken och dessa kommer att publiceras inom kort.

Reflektioner från digicirkel 1

Bothnia Learning Hub samlades till ett första samskapande event, en digicirkel, onsdagen 14.2.2018.

Digicirkeln innehöll presentationer av de medverkande fadderskolorna och goda modeller för digitaliseringsarbetet i skolorna. Modellerna lärarna visade gav såväl andra lärare som projektets representanter mycket idéer och tankar. Därefter vidtog arbete i workshops-form med tre teman:

1. Digitaliseringen och samhällets krav på skolan

2. Den digitala kompetensen -vilka utmaningar finns det för lärarna?

3. Vad har du/ni för visioner för den egna skolan?

Resultaten kan sammanfattas i en rad övergripande teman:


Skolan har...

En utmaning med att

Förbereda barn för en framtid, en anställningsbarhet med givna digitala kompetenser,

som vi inte känner till, men med de verktyg som vi har tillgång till idag

Då digitalisering öppnar upp för oändliga möjligheter (på gott och ont) är det viktigt att skolan kan agera från utgående sina behov och resurser

En medvetenhet om

Fragmentarisk information och aktiviteter på internet/sociala medier versus ork, koncentration och långsiktigt arbete i klassrummet

Barnen har en spontan upptäckandefärdighet i förhållande till digitala verktyg, men bör även lära sig en medveten användning. Lärararbetet går ut på att forska och lära sig tillsammans med eleverna

Behovet av färdigheter i källkritik och upphovsrätt, insikter i sekretess och integritet

Brister i IKT-infrastruktur och tillgång till apparatur

Brister i IT infrastruktur (nät som inte fungerar) och apparatur som har kort livslängd

Problem och höga praktiska trösklar (t.ex. iPads som måste bokas länge i förväg) minskar motivationen och får folk att återgå till traditionella metoder och undervisning

Behov av teknikpool/bank i och resurspersoner för att hantera tekniken i kommunerna


Kollegialitet och medskapande

Lärarna har olika förutsättningar och intresse för digitalisering. Utvecklingsarbetet måste individualiseras och anpassas till utgångsläget

Viktigt att fördela arbete och ansvar i kollegiet, både för att framskrida systematiskt men även för att pröva sig framåt och få misslyckas

Delningskulturen, inspirerande öppenhet i diskussioner om digitalisering fungerar väl på små skolor, i mindre kollegier


En vision om

Att digitala aktiviteter blir en naturlig del av verksamheten där fokuset läggs på lärandet och den egentliga apparaturen blir sekundär

Ett kollegialt utbyte av idéer och en gemensam linje framåt

En pool med digitala verktyg som kunde användas av kommunens skolor, lättillgänglig teknik

Att få konkreta modeller, ny input från projektet

Att få it-pedagoger till skolorna

Eleverna arbetar flippat och självständigt


Identifierade behov

Korta fortbildningar – workshops för att komma igång med teknik och appar

Möjlighet att dela med sig (lektionsplaner, digitaliseringserfarenheter) på ett enkelt sätt

Kommunala och regionala arenor för utbyta idéer och erfarenheter mellan skolor

Att enkelt uppdaterbara kommunala strategier och planer för digitalisering

Bättre kommunikation med kommunens IT-avdelningar (saknar pedagogiskt tänkande)


Tillsammans ska vi nu fundera på olika sätt att tackla dessa områden - eller delar av dem - inom ramen för det fortsatta arbetet i projektet Bothnia Learning Hub.


BLH podden 7.2

Hur väl förberedd känner sig en klasslärarstuderande för att använda sig av digitala arbetsmetoder i sitt kommande yrke?

Yvonne och Karin diskuterar kring detta och även kring kollegialt lärande, delandekulturen i skolan, diginativa elever och framtidens lärande.

7.2 2018

Referensgruppen samlades till möte idag och diskuterade projektets struktur, planerade aktiviteter, kommunikation och nätverkande bl.a. Bra diskussioner!

På bilden nedan ses Torbjörn Sandén, Yvonne Backholm, Marica Ylinen, Ann-Sofi Härmälä-Braskén och Petri Salo.

Refgrupp 7.2.2018)
BLH Forskning.pdf

Reflektioner från Bett och Apple Leadership Summit 2018

Årets Bettmässa erbjöd på mycket matnyttigt rörande digitala verktyg i undervisningen. Anthony Salcito från Microsoft konstaterade i sitt Keynote att framtidens lärande kommer att fokusera på socioemotionella färdigheter och vara differentierad. Därtill kommer undervisningen att stödas och underlättas av Mixed Reality, Artificiell Intelligens och Quantum Computing. Vidare lyfter han upp att lärarnas kompetens i användandet av ny teknik i sin verksamhet kommer att vara av stort värde och kräver satsningar. Making-tankarna börjar synas allt mer tydligt och har hittat sin väg till klassrummen och utbudet av allehanda molntjänster för undervisningsbruk har ökat markant under de senaste åren. Dock dominerar de stora aktörerna Google och Microsoft fortsättningsvis.

På Apple Leadership Summit 2018 slogs man av Apples enhetliga och konsekventa framtidsvision för utbildningen. En vision där elevens egna iPad stöder elevens reflektion, är verktyg för skapande och dokumentation samt är portalen till elevens sociala liv utanför skolan. Elevgrupper från skolor runtom Europa presenterade sina kunskaper och sitt digitala arbetssätt och allting skedde i sann Apple-anda inklusive frekvent användande av ordet "amazing".

Över lag kan man se att de ledande visionerna för framtidens lärande under Bett-veckan går väl överens med LP2014 och för vår del i Norden och Finland handlar det mer om att ro hem skutan genom att välja de digitala arbetssätt som ger ett mervärde för elevens lärande. Till det krävs även en ständig ökad kompetens för lärarna i takt med nya satsningar på ny teknik. Det konstaterades under veckan att lärarens uppgift inte får vara tekniken utan bör vara pedagogiken och lärandet. Denna och dessa tankar spinner vi vidare på inom Bothnia Learning Hub.

BLH Podden 5.12

Vilka är utmaningarna med digitaliseringen av utbildningen, lärmiljön och samhället i stort? Vilken forskning behövs?

Yvonne Backholm och Petri Salo samtalar kring bland annat dessa frågor i detta första avsnitt av BLH Podden.

Kick off! 20.11 2017


Nätverket inom Bothnia Learning Hub samlades för en kick off på Academill. Representanter från Närpes, Malax/Korsnäs, Korsholm, Vasa och Vörå var närvarande tillsammans med projektets planeringsgrupp. Projektets målsättningar och genomförande diskuterades och nu skall kommunerna utse en fadderskola per kommun.

Vi tackar alla delaktiga för givande diskussion och ser fram emot samarbetet!


Webbversion Ref.grupp och kommunrepresentanter 20.11 2017

Referensgruppen och operativa gruppen möttes 13.10.2017

Planeringen fortsätter och operativa gruppen redogjorde för läget för referensgruppen. Presentationen från mötet kan ses nedan.

Kopia av BLH presentation.pptx

Planering pågår - 11.10.2017

Bothnia Learning Hub (BLH) startade den första september och är nu inne i en intensiv planeringsfas. En operativ arbetsgrupp är tillsatt och fredagen 13.10. träffas projektets referensgrupp för första gången.