FINANSRAPPORT 2018

Hovedtrekk 2018

Kommunens likviditet var relativt god gjennom året. En høyere likviditet kombinert med et noe høyere rentenivå enn budsjettert gjør at renteinntekten til bykassen endte 5,6 millioner kroner over budsjett. Les mer om likviditet her

Avkastningen i Trondheim kommunes kraftfond (TKK) ble 129 millioner kroner, tilsvarende 1,9 prosent av samlet portefølje. Dette er 102 millioner kroner under budsjettert avkastning. TKKs nøytrale aksjeandel ble økt fra 15 til 17 prosent. Les mer om kraftfondet her

Gjeld til investeringsformål er 14,7 milliarder kroner ved utgangen av året, med en årlig gjennomsnittlig rente på 2,26 prosent i 2018. Renteutgiftene var 326 millioner kroner, sju millioner kroner under budsjett Les mer om gjeld her

Finansrapporten er en samlet rapport over Trondheim kommunes likviditet, langsiktige finansielle aktiva og gjeld. Rapporten viser status per 31.12.2018 i forhold til budsjett og rammene i finansreglementet.

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gir føringer til innhold og bestemmelser i finansreglementet. Finansreglementet ble sist vedtatt av bystyret den 13.12.2018. Rådmannen har i tillegg finansielle rutiner som beskriver hvordan forvaltning, kontroll og dokumentasjon skal gjennomføres for å sikre en forsvarlig, effektiv og sporbar forvaltning.

Rådmannen dokumenterer og gjennomfører etterkontroller av alle finansielle avtaler inngått av finansforvaltningen. Rådmannen vedtar årlige strategier for finansforvaltningens hovedområder, som tar utgangspunkt i bestemmelsene i finansreglementet. Rådmannen rapporterer status i henhold til finansreglementets bestemmelser til bystyret fire ganger i året. Det blir i tillegg utarbeidet månedlige statusrapporter til administrativ bruk. I kraftfondet avholder administrasjonen kvartalsvise møter med TKKs ekspertpanel.

Den samlede vurderingen er at forvaltningen av finansielle aktiva og passiva er gjennomført på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, hvor risiko og kontroll blir vektlagt. Rådmannen mener at forvaltningen ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for Trondheim kommune. Det er ikke avdekket vesentlige avvik eller andre hendelser i forvaltningen i 2018. Forvaltningen er gjennomført innenfor finansreglementets rammer for finansiell risiko i 2018.

I påfølgende kapittel vil det handle om status på de ulike områdene under finansforvaltningen.