Zasady redakcji tekstów

Szanowni Państwo,

prosimy o nadsyłanie tekstów do monografii W kręgu dawnej polszczyzny

do dnia 30 stycznia 2023 roku.

- Na pierwszej stronie należy umieścić imię i nazwisko autora, nazwę uczelni lub instytucji, którą się reprezentuje, miasto, tytuł artykułu.

- Tekst:

    • czcionka: Times New Roman, 12 pkt.;

    • interlinia: 1,5;

    • justowanie do dwóch stron;

    • numeracja stron: prawy dolny róg.

- Objętość do 13 stron (około 20 tys. znaków).

- Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim, streszczenie w języku polskim i angielskim (maksymalnie 10 wersów) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4-5 haseł).

- Obce wyrazy, zwroty zdania należy wyodrębnić kursywą.

- Cytaty należy umieścić w cudzysłowie.

- Tytuły dzieł w tekście zapisujemy kursywą.

- Zdjęcia, rysunki, tabele powinny być podpisane i ponumerowane. Zdjęcia należy przesłać w osobnym pliku, format jpg lub tif.

- Przypisy bibliograficzne według następującego wzoru (w tekście w nawiasie okrągłym: nazwisko autora, data wydania, strona), np.: (Chlebda 2005: 214).

- Po tekście, a przed bibliografią, należy umieścić wykaz stosowanych w artykule skrótów, np.:

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I-X, Warszawa 1958-1969.

- Na końcu tekstu należy umieścić wykaz alfabetyczny cytowanej literatury (Bibliografia) oraz wykaz wykorzystanych baz internetowych (przy powoływaniu się na źródła internetowe należy podać datę dostępu do strony). W opisie artykułów z czasopism lub prac zbiorowych należy podawać strony artykułu. Np.:

Barańczak S., 1975, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” VII, s. 44-57.

Bieńkowska D., 2002, Polski styl biblijny, Łódź.

Woźniak E., 2016, Prawdy i mity o języku urzędowym w dobie nowopolskiej, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. I, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 71-85.

- Źródła internetowe:

www.staropolska.pl (dostęp dnia 20.04.2016).