Opłata konferencyjna

                       Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, poczęstunek (uroczysta kolacja, obiad), druk publikacji.

                       Płatność należy dokonać przelewem do dnia 15 października 2017 na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Bank Pekao S.A. o. w Krakowie

przelew krajowy    71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny    PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK – 80, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-80 Jan Kowalski)

                        W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UP. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli wpłaca osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucje (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania w/w instytucji.

Żądanie można kierować na e-mail: annaw@up.krakow.pl, ichabros@up.krakow.pl tel. 12 6626031

 


  Noclegi

Każdy z uczestników konferencji pokrywa koszty noclegów we własnym zakresie.

W niedalekiej odległości od uczelni znajdują się dwa hotele:

,,Za kolumnami”

http://www.up.krakow.pl/ach/ds/index2.php3?nag=kontakt&tresc=kontakt

oraz

,,Krakowiak”

http://www.up.krakow.pl/ach/hotel/index2.php3?nag=kontakt&tresc=kontakt