Informacje dla uczestników

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji wynosi 300 zł. Obejmuje ona druk publikacji. Płatność należy dokonać przelewem do dnia 15 listopada 2022 r. na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Bank Pekao S.A. o. w Krakowie

przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK – 80, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-80 Jan Kowalski)

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Faktura VAT za opłatę konferencyjną

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UP. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli wpłaca osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucje (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania w/w instytucji.

Żądanie można kierować na e-mail: konferencje@up.krakow.pl