O konferencji

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HISTORYCZNOJĘZYKOWA

W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY IV

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny IV, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r., druga w maju 2016 r., a trzecia w grudniu 2017 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co około półtora roku.


Naukowej refleksji podczas konferencji chcemy poddać zagadnienia z takich obszarów badawczych, jak:

- słownictwo i frazeologia w historii języka;

- analiza lingwistyczna zabytków językowych (do 1939 roku);

- onomastyka w historii języka;

- odmiany stylowe polszczyzny w ujęciu diachronicznym;

- język religijny w dawnych tekstach kultury (do 1939 roku);

- obyczajowość Polaków w przeszłości.


Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

Prof. dr hab. Józefa Kobylińska

Prof. dr hab. Stanisław Koziara

Prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira


Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Maciej Mączyński

Dr hab., prof. UP Ewa Horyń

Dr hab. Ewa Zmuda