Program

Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa

W kręgu dawnej polszczyzny IV

Uniwersytet Pedagogiczny

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

5-6 grudnia 2019 r.

PROGRAM

(wersja w formacie .pdf do pobrania znajduje się u dołu strony)


Czwartek, 5 grudnia 2019 r.


8.15–9.00 Rejestracja uczestników (V piętro, hol)

9.00 Rozpoczęcie konferencji

9.20–10.40 Obrady plenarne, sala 444

prof. dr hab. Artur Rejter (UŚ, Katowice), Genologia lingwistyczna a badania nad dziejami dyskursu naukowego

dr hab., prof. UŚ Magdalena Pastuch, dr Barbara Mitrenga, dr Kinga Wąsińska (UŚ, Katowice), Możliwości i ograniczenia historycznych badań pragmalingwistycznych

dr hab., prof. IJP PAN Ewa Deptuchowa (IJP PAN, Kraków), O potrzebie nowego opracowania fleksji staropolskiej

Dyskusja


10.40–11.00 Przerwa kawowa (V p., hol)

11.00–12.00 Obrady plenarne, sala 444

dr hab., prof. UWr Włodzimierz Wysoczański (UWr, Wrocław), Staropolszczyzna a zasób frazeologiczno-paremiczny języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN, Kraków), Michała Arcta Słownik staropolski – charakterystyka metaleksykograficzna

Dyskusja


12.00–12.20 Przerwa kawowa (V p., hol)

12.20–13.40 Obrady w sekcjach

Sekcja A, sala 444

dr Anna Lenartowicz-Zagrodna (UŁ, Łódź), Jan Mączyński i jego leksykon w pamięci pokoleń (na materiale wypowiedzi z XIX

i początku XX wieku)

dr Paulina Michalska-Górecka (UAM, Poznań), Nazwy sekwatywne w słowniku S.B. Lindego

dr Zofia Wanicowa (IJP PAN, Kraków), Cruces philologorum, czyli glosy polskie w Rozariuszu Raczyńskich z 1442 r.

Dyskusja

Sekcja B, sala 541

prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM, Poznań), Osobliwości leksykalne Zygmunta Krasińskiego w listach do Delfiny Potockiej

dr hab., prof. UP Marceli Olma (UP, Kraków), Frazeologia listów małżeńskich Zofii Kraszewskiej świadectwem XIX-wiecznego polskiego języka familijnego

dr hab., prof. UJD Violetta Jaros (UJD, Częstochowa), Potoczna leksyka i frazeologia w języku familijnym Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych)

Dyskusja

Sekcja C, sala 544

dr Magdalena Płusa (UJK, Kielce), O kilku wybranych nazwach z kręgu terminologii łowieckiej w powieściach „litewskich” Józefa Weyssenhoffa

mgr Dorota Krzysiek (UJK, Kielce), Poesis artificiosa. Onomatopeja jako zabawa dźwiękiem w Historii uciesznej o królewnie Banialuce Hieronima Morsztyna

dr Joanna Duska (IJP PAN, Kraków), O tytułach fraszek Jana Kochanowskiego

Dyskusja


13.40–15.00 Obiad (V p., hol)

15.00–16.40 Obrady w sekcjach

Sekcja A, sala 444

dr hab., prof. UAM Jolanta Migdał, prof. dr hab. Bogdan Walczak (UAM, Poznań), Zapożyczenia z języków obcych w dziejach polszczyzny – korekty chronologizacyjne

dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz (UJ, Kraków), Problem zapożyczeń wschodniosłowiańskich w staropolskiej terminologii bartniczej

dr hab., prof. IS PAN Maria Trawińska (IS PAN, Warszawa), Staropolskie słownictwo prawnicze w łacińskim kontekście

mgr Karolina Wróbel (UP, Kraków), Nazwy chorób i przyczyn zgonów mieszkańców diecezji tarnowskiej (na przykładzie wybranych Libri Mortuorum z XIX w.)

Dyskusja

Sekcja B, sala 541

dr hab., prof. KUL Jolanta Klimek-Grądzka (KUL, Lublin), Tekst religijny w politycznym przetworzeniu – Gorzkie żale T. Cheł-chowskiego

dr Bożena Żmigrodzka (Kraków), Obraz nadawcy modlitw Dworskiego nabożeństwa (1791) w kontekście sytuacji komunikacyjnej modlitewnika

mgr Magdalena Błażejewska (UP, Kraków), Obrzędowość religijna dawnych Słowian na terenie Polski

Dyskusja

Sekcja C, sala 544

dr hab. Krystyna Kowalik (Kraków), Edukacja w zakresie gramatyki w dziewiętnastowiecznej szkole – na marginesie podręcznika Józefy Kamockiej Praktyczny wykład nauki języka polskiego

dr hab. Aleksandra Janowska (UŚ, Katowice), Kilka uwag o czasownikach wnioskowania w historii polszczyzny

dr hab., prof. UŁ Ewa Woźniak (UŁ, Łódź), Wkład dwudziestolecia między-wojennego w ewolucję polszczyzny

Dyskusja


18.00 Uroczysta kolacja

(Restauracja WESELE, Rynek Główny 10, Kraków)


Piątek, 6 grudnia 2019 r.


9.00–10.40 Obrady w sekcjach

Sekcja A, sala 444

prof. dr hab. Joanna Okoniowa (PWSZ, Tarnów), Rośliny domowe na Podlasiu i Mazowszu według Zygmunta Glogera

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (IJP PAN, Kraków), Dawne dziedzictwo w polskich gwarowych nazwach roślin

dr Katarzyna Konczewska (IJP PAN, Kraków), Znacharki, wiedźmarowanie, środki sympatyczne i rośliny czarodziejskie w wie-rzeniach ludu nadniemieńskiego

mgr Ludwika Szelachowska-Winiarzowa (IJP PAN, Kraków), Nazwy roślin biblijnych w głosowanych rozariuszach piętnastowiecznych

Dyskusja

Sekcja B, sala 539

prof. Jana Raclavská (UOstrawski, Ostrawa), O cesarzu Franciszku I w kazaniu wspomnieniowym Andrzeja Źlika

dr Urszula Kolberová (UOstrawski, Ostrawa), XIX-wieczna polszczyzna cieszyńska na przykładzie kazań pastora Jerzego Heczki

dr hab., prof. UJD Dorota Suska (UJD, Częstochowa), Warianty wzorca gatunkowego wiadomości prasowej

w osiemnastowiecznych gazetkach rękopiśmiennych

dr Anetta Gajda (UŁ, Łódź), Z dziejów dyskursu popularnonaukowego

Dyskusja

Sekcja C, sala 542

dr Mariusz Leńczuk (IJP PAN, Kraków), Metadane w korpusie tekstów polskich do 1500 roku – wielopoziomowa struktura informacji

mgr Magdalena Klapper (IJP PAN, Kraków), Zabytki języka polskiego (do 1500 roku) jako źródło do badań nad staropolskim słownictwem związanym z wojskowością

mgr Anna Górska-Peć (UW, Warszawa), Jak się nazywał szlachcic na zagrodzie? Imiona, nazwiska, przydomki – siedem-nastowieczna i osiemnastowieczna antroponimia wybranej mazowieckiej parafii

dr hab. Renata Bizior (UJD, Częstochowa), Organizacja makrotekstu w gazetach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza (z 2. po-łowy XVIII w.)

Dyskusja


10.40–11.00 Przerwa kawowa (V p., hol)

11.00–12.00 Obrady plenarne, sala 444

prof. dr hab. Urszula Sokólska (UwB, Białystok), Słownictwo wartościujące w pismach krytycznych Antoniego Gustawa Bema

prof. dr hab. Maciej Mączyński (UP, Kraków), Świętość jako wartość w Żywocie św. Norberta

Dyskusja


12.00–12.30 Zakończenie konferencji

12.30 Obiad (V p., hol)


program_konferencji.pdf