Bibliográfia
 
 

Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata

Bevezetés

 

1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros könyvek hasábjain, folyóiratok cikkeiben, személyekről, eseményekről, községünk múltjából. Ez a kötet a fellelt dokumentumok rendezett gyűjteménye. Remélhetőleg Földeák helytörténete, múltja iránt érdeklődők értékes forrásokat találnak a bibliográfia használata során.

A bibliográfia 1970-től 1995-ig folyóiratcikkeket is tartalmaz. Az 1970 előtti, és az 1995 utáni újságcikkek közül csak azokat dolgoztam fel, amelyeket fontosnak tartottam, illetve jelentős eseményhez kapcsolódnak.

A bevezetőt egy rövid falutörténet követi. Földeákról monográfia még nem jelent meg. Az anekdotikus elbeszéléseket kerülve igyekeztem egy átfogó, tényeken alapuló falutörténetet összeállítani, amely bővelkedik pontos (mára már talán a múlt homályába vesző) adatokban. Próbáltam olyan részleteket és neveket is megemlíteni, amelyek szintén fontosak (vagy legalábbis érdekesek) lehettek az adott korban.

A falutörténetet követi a tényleges bibliográfia. Az első könyv, amelyben Földeákra vonatkozó adatokat találtam, 1796-os kiadású, az utolsó 2000-ben jelent meg. A község- illetve a környék történetét kevésbé ismerők tájékoztatására tisztázandó a "Földeák" elnevezés használata. Az egykori (ma Óföldeák néven ismeretes) Földeák lakosai a folyamatos árvízveszély miatt magasabban fekvő részekre költöztek és megalapították a jelenlegi Földeákot. Így az 1845-ös áttelepülést megelőző időkből származó dokumentumokban a "Földeák" elnevezés a mai Óföldeákra vonatkozik. A mai Óföldeákra vonatkozó könyveket, folyóiratcikkeket a bibliográfia nem tartalmazza, csak abban az esetben, ha Földeákra vonatkozó részleteket tartalmaznak.

A feldolgozott anyag elrendezése kronologikus szerkezetű. Egy éven belül a tételek ABC sorrendben követik egymást. 1970 és 1995 között az adott éven belül először a folyóiratcikkek szerepelnek, időrendben. Egyszerűsített leírást alkalmaztam, szem előtt tartva az MSZ-3424-es szabványcsalád előírásait. Az egyes tételeket apróbetűs annotációk követnek, amelyek segítenek az adott dokumentum Földeákra vonatkozó adatainak konkretizálásában.

Kutatásaim fő bázisa a szegedi Somogyi-könyvtár volt. Lehetőségeim szerint minden dokumentumot kézbe vettem, ami (úgy vélem) nagyon fontos a hitelesség szempontjából. Földeákról bibliográfia még nem jelent meg, néhány régi kiadású ajánló bibliográfiától eltekintve a tételek nagy részére tényleges kutatással bukkantam rá. A folyóiratcikkek felkutatását segítette a szegedi Somogyi-könyvtár Csongrád megyei szerzők szerinti katalógusa. A visszakeresés meggyorsítására a könyvek nagy részénél a raktári számot is feltüntettem. A folyóiratok raktári jelzeteit a rövidítések magyarázatánál találjuk. A Csongrád Megyei Hírlap makói kiadású példányait a makói József Attila Könyvtár őrzi. Pár évfolyamtól eltekintve a makói kiadás eltérő oldalai fellelhetők a Somogyi-könyvtárban is a megyei kiadásban, belekötve.

A bibliográfiai tételek felsorolása után néhány interneten fellelhető dokumentum címét és lelőhelyét tüntettem fel.

 

Földeák rövid története

 

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák a Csanádi káptalan birtoka volt mindaddig, míg Csanádot a török invázió tönkre nem tette. 1561. évi hiteles okmányok szerint az egész terület Toldy Mátyás, Szalay Ferenc, Sárkány Dénes és Szabó János tulajdonát képezte. 1686-ban a török hordák eltűnésével a terület a kamarai kincstár birtokába került.

A későbbi község számára fontos esemény, hogy 1729-ben az egész vidéket megvásárolta Návay János és 150 évig birtokolta. 1845-ben a Tisza elöntötte Óföldeákot, és akkor az úrbéres lakosok földet cseréltek a Návay-nemzettséggel és megalapították Földeákot. A község építése 1847-48-ban indult el. Az új települést 115 kh területen, a Szárazér mellett Mátéffy Pál Csanád vármegye földmérője mérte ki, amely 311 belső telket foglalt magában. A lakosság hamarosan felépítette szegényes házait. Régi hagyomány szerint az úrbéresek nagyobb része Szegedről jött Földeákra, sőt a parókia anyakönyveinek tanulsága szerint a régi Földeák polgárai mennyasszonyaikat is Szegedről hozták s a földeákiak leányaikat gyakran Szegedre adták férjhez. A Návay-család fontos szerepet játszott a falu életében. Mária Terézia uralkodása alatt a Návay-nemzetség Hont-és Nógrád vármegyékből jobbágyokat telepített erre a vidékre, így a Földeákon létesített jobbágytelkek száma 19-ről 60-ra emelkedett.'

Érdemes néhány szót szólnia Návay-család néhány kiemelkedő tagjáról. Návay Tamás Földeákon született 1815. december 30-án és ugyanott halt meg 1879. március 20-án. 1835 júliusában Csanádvármegye tb. aljegyzője, 1836. szeptember 12-én pedig Csanádvármegye tiszteletbeli főjegyzője és táblabíró lett. Ezek után erélyes intézkedéseivel nagy hasznot hozott az árvíztől fenyegetett Makónak és Földeáknak. A vármegye országgyűlési követeként nagy érdemeket szerzett a vármegyei közkórház építése körül is. Unokája, Návay Tamás a vármegye főispánja volt.

Dr. Návay Lajos (1870-1919) liberális politikus, Eötvös József unokája. Jogi tanulmányait Pesten és Berlinben végezte. Csanád megye aljegyzője, főszolgabírója, főjegyzője, majd alispánja volt. Több ciklusban országgyűlési követként működött, 1906-tól az országház alelnöke, 1911-től elnöke volt. Az őszirózsás forradalom idején visszavonult birtokára. 1919. április 29-én egy bolsevik terrorista csoport kivégezte.

Návay Sándor (1832-1864) részt vett az 1848-48-es szabadságharcban; előbb Damjanich, majd Leiningen segédtisztje volt. Dr. Návay Lajos és Návay Tamás irányítása mellett Földeák község 1899. évben a már meglevő jegyzői állás mellé adóügyi jegyzői állást szervezett. A község nagynevű plébánosa, hajdani Oltványi Pál (1823-1909) pápai kamarás, és a Návay-család buzgólkodása folytán 1857-ben felépült az új római katolikus templom és a fiúiskola, s 1881-ben átadták a 4 tantermes emeletes leányiskolát is.

Oltványi Pál 17 évig, 1854. december 23-tól 1871. november 1-ig tevékenykedett a falu egyházi életében.

Mátéffy Pál mérnök a templom és piac részére a falu közepén tízholdnyi területet mért ki. A mindenkori plébános elnökletével 1846-tól működött a templomépítő bizottság, amely a templomépítési alapot kezelte. A templomépítés fedezetére kihasítottak 150 holdnyi káposzta-és kenderföldet. Ennek a jövedelmét gyűjtötték össze. Az óföldeáki templomot püspöki engedéllyel magtár céljára átadták Návay Károlynak, aki kétszázezer téglát biztosított a templom építésére. A templom alapkövét Csajághy Sándor püspök 1855. november 18-án tette le és áldotta meg. Az építkezés gyors ütemben haladt, 1856. május 11-én, pünkösd ünnepén tartották meg a zöldág ünnepséget.

A toronykeresztet 1857. július 27-én szintén Csajághy Sándor püspök áldotta meg, majd a templom tetejére helyezték. Az új templomot püspöki felhatalmazással 1857. november 1-én Oltványi Pál szentelte fel. Mivel az óföldeáki templom jogutódja volt, Szent László tiszteletére áldották meg.

A nagy Betlehemet 1881-ben 220 forint költségen vásárolták. A Boldogságos Szűz koronája a hozzá tartozó üvegszekrénnyel 1883-ban készült. Az oltárokat is fokozatosan kicserélték: a gótikus főoltárt Münchenben készítették 1886-ban 1100 forintért, a reá helyezett Jézus szíve szobor 221, a két angyal 125 forintba került. Az észak felőli Mária oltárt (amely 500 forintba került) 1887. december 24-én, a Nepomuki Szent János oltárt (500 forint költséggel) 1890. március 23-án szentelték fel. A Mária oltár mellett Szent Anna, Árpádházi Szent Erzsébet és Kis Szent Teréz szobrát állították fel; a Nepomuki Szent János oltár közelébe Szent Antal, Szent Imre, Szent Vendel, Szent József és Szent Jeromos szobrát helyezték. A kórus alatt Lourdesi Mária oltárt alakítottak ki.

A templom környékét 1892-ben hozták rendbe: Németh Sándor feltöltötte, Návay Kálmán indítványára a templom körül díszparkot létesítettek, Návay Kornél bekerítette, Návay István 140 fenyőt ültetett. A templomot először 1886-ban újították fel. A templom főbejárata előtt öntöttvas feszület és Nepomuki Szent János szobor áll. A Szárazér mellett is állt egy Nepomuki Szent János szobor, ahol Nepomuki Szent János ünnepének előestéjén és a nyolcada alatt munkanap, esti órákban processio volt a szoborhoz, és ott litánia. Feltételezhető, hogy ezt a szobrot állították fel a templom előtt.

A templom az 1980-as években művakolatot kapott. A beázástól megrongálódott boltozat falképeit ugyancsak a '80-as években lemeszelték. Az egyszínűre festett templombelső illik a gótikához; a pillérek és a hajókat elválasztó hevederek csíkozottak, ami bizánci stílushatást kelt. A földeáki temetőt ötholdnyi területen 1846. október 4-én nyitották meg. Temetkezésül a római katolikusok részére szolgált, más vallásúak részére elkülönítettek egy részt. A neogótikus temető-kápolnát 2000 forintos költséggel Oltványi Pál építette a Szenvedő Krisztus tiszteletére, majd 1864. június 7-én Oltványi István nagyprépost áldotta meg. 1890-ben a kápolna alá kripta épült. A kápolna felújítására 1979-ben került sor. A kálváriát a temetőben alakították ki, a kálvária keresztjeit 1860. június 27-én Oltványi Pál plébános áldotta meg. 1912-ben készült el a díszes kálvária kereszt és a 14 stáció.

1884-86-ban Alcsu Edéné javaslatára a Szabados család Mária-szobrot állított a falu határában, miután villámcsapás következtében a tűz martalékává vált az ott összehordott gabona. Az 1920-as évektől a Mária napokon körmenetet vezettek a szoborhoz, valamint a búzaszentelést is ott tartották. 1947-ben a szobrot körülvevő baldachin-házat lerombolták, a szobrot a templomba szállították. A szobor (restaurálása után) 1992-ben visszakerült eredeti helyére, Rakonczai János kezdeményezésére. A jelenlegi kápolnát Inokai Zsolt építészmérnök tervezte. Az eredeti kápolnát ábrázoló Tornyai János festményt az egyház őrzi.

A legrégibb időkben a lelkipásztori feladatokat a szegedi Ferencesek és Minoriták látták el. 1848-ban épült az új községben a lelkészlak. 1830-ig a falu kántortanítója Kiss Antal volt, aki 50 évig volt a község irányítója, és egyúttal a jegyzője is.

A múlt században több keresztet állítottak a faluban, illetve annak határában. 1855-ben Oltványi Pál plébános, 1856-ban Szabó Imre és Szabó Pál lakosok. Nepomuki Szent János szobrát a templom előtti téren 1858-ban Bánszki János emeltette.

1900-ban a falu vezetősége elhatározta, hogy a régi épületeket újakkal helyettesíti. Felépült 1901-ben a 4 tanteremmel és tanítói lakással rendelkező római katolikus "Eötvös" fiúiskola 15 korona költséggel, majd 1902 folyamán a községháza és a jegyzői lak, 24000 korona költségen. Úgyszintén felépítette a község az Iskolanővérek vezetésére bízott "Ilona" kisdedóvóját is az 1899-es esztendőben.

Földeák az ország közlekedési vérkeringéséhez 1902-ben csatlakozott a Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós vasút kiépítésével. A munkálatokhoz a falu 100 000 koronával járult hozzá.

A falu határa 1900-ban 12465 hold volt. Határrészei: Dinnye-szöghát, Gajdos, Gubás telek, Karabuka, Kenderföldek, Kereklapos, Kistanya-dűlő, Kornél erdő, Rosszvízi tanyák, Szárazéri tanyasor, Szárazéri ugar, Vas-tanya. A Kornél ligetet Návay Kornél földbirtokos 1885-1910-ben alakíttatta ki 20 hektár területen a Szárazér két partján értékes díszfa-és cserjefajokból. Területe az 1960-as évektől 60 hektár.

A község címere kék pajzsban meztelen ifjú angyal csónakban evez, sisakdísz kétfarkú arany oroszlán babérral díszített kardot tart (1912).

A község első nagyvendéglőjét 1911-ben építette fel 17613 korona 90 fillér

költséggel.

Az első világháború 1300 embert szólított el a faluból. A falu fejlődése megtorpant, a lakosságra nehéz idők köszöntöttek.

Návay László, Návay Aranka, Návay Tamás és Návay Andorné ösztönzésére az óföldeáki templom harmadízben került felújításra. 1924. május 24-én Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök megnyitotta a több száz éves templomot a hívek előtt.

1926. november 7-én a vármegye részvételével, nagy ünnepség közepette leleplezésre került Pásztor János szobrászművész �Krisztus átkarolja a haldokló katonát" című emlékműve, emléket állítva az első világháború földeáki áldozatainak.

1927. szeptember havában nyílt meg Gilinger Pál, volt földeáki lakos jótékonyságának köszönhetően a római katolikus elemi népiskola.

A földbirtokreform során 1925. őszén kiosztásra került 113, 1926. tavaszán

17, 1927. októberében 61 házhely. Földeákon ebben az időszakban működött (zárójelben az alapítás időpontja): Római Katolikus Kör, Iparos Kör (1917), Független Kör, Polgári Kör, Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1892), Dalárda (1903), Földeáki Torna Club (1927), Földeáki Gazdakör (1896), Földeáki Munkás Önképzőkör (1903) Földeáki Független és 48-as Olvasókör (1905). A lakosság többsége földműveléssel, állattenyésztéssel, hagymatermesztéssel, cukorrépa-termesztéssel foglalkozott. Emellett jelentős volt a két világháború közötti időszak kézművesipara is. 1920-ban 40 kézműves dolgozott a faluban, valamint üzemelt egy gőz-, és három szélmalom.

A községben főjegyző, adóügyi jegyző, 2 segédjegyző, 1 írnok, 1 írnokvégrehajtó, 2 jegyzőgyakornok, 1 községi, 1 magánorvos, 1 körállatorvos, 2 községi, 5 magánbába, 1 gyógyszertár, 15 tanító, illetve tanítónő és egy óvónő tevékenykedett a második világháborút megelőző években. Az iskolán kívüli népművelés keretében népkönyvtár, télen, vásár-, és ünnepnapokon kultúrdélutánok működtek.

Földeák és Óföldeák között lóvontatású csille, illetve lórénak nevezett sínpálya létesült. Mellette földút futott.

A református templomot 1938-ban építették.

A jelenlegi tornyos imaház építését Szirbik Sándor (1889-1958) makói lelkész kezdeményezte. A kiírt pályázatra Istók Zoltán makói főmérnök és Loós János (1908-1986) makói iparművész-tanár készített tervet, majd az utóbbi valósult meg.

1938. május és 1939. február között jelentek meg a Földeáki Katolikus Tudósító számai. A földeáki római katolikus egyházközösség hivatalos lapjaként működő kiadvány szerkesztője Virág Sándor volt, a nyomdai munkálatokat Budapesten a Korda Nyomda végezte.5

A második világháború közvetlenül is sújtotta a falut. 1944. szeptember, október, november hónapokban zajlott a földeáki csata. A harcok a község mellett folytak, a falut közvetlenül nem érintették, ám így is 5 polgári személy vesztette életét.

A háború után lassan kezdett újraéledni Földeák. 1944. novemberében megalakult az első szövetkezeti csoport, majd rövidesen még két Tsz alakult, melyek 1975-ben Egyetértés néven egyesültek.

A település demográfiai folyamatai kedvezőtlenek. A lakosság száma csökkent (1960: 4411 fő; 1995: 3483 fő), erősen növekszik az időskorúak aránya. A megye 59 települése közül Földeák a nyolcadik legnépesebb volt 1995-ben. A be- és elvándorlásokat összevetve 1980-1989-ig megállapítható, hogy a vándorlási egyenleg alacsony, negatív értéket mutatott, de 1990-től 1995-ig erősödött ez a negatív érték. Földeák a térség azon településeinek egyike, amelyben a vándorlási veszteség a legmarkánsabban jelentkezik. A népesség száma csökkenő tendenciát mutat. A munkanélküliségi arány 1993-ban 13% volt átlagosan, 1997-ben 8%.

A lakosság többsége ma is mezőgazdaságból él. Részben önálló termelőként, részben mezőgazdasági szövetkezet keretében.

Földeák mezőgazdasági területének döntő hányada szántó, a szőlő és gyepterület minimális. A föld termőképessége is jó, az átlagos aranykoronaértéé 19,1-40,0 kategóriába esik. Legfőbb növényei: a búza, a kukorica, az árpa, a fűszerpaprika, a vöröshagyma és a fokhagyma.

Kimutatások szerint a településen igen szerteágazó tevékenységet folytatnak. Legjellemzőebbek a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások, pl.(mezőgazdasági gépi szolgáltatások).

Földeák infrastrukturális állapota átlagos. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 96%, a lakások 52%-a rendelkezik utcai kifolyóval. Csatornahálózat ma még nincs kiépítve. A kommunális hulladékot szelektálatlanul Hódmezővásárhelyre szállítják.

A kiskereskedelmi ellátottság megfelelő. Hasonlóképpen kielégítő az egészségügyi ellátás is. Két háziorvos, egy fogorvos rendel, egy gyógyszertár működik. A telefonellátottság jó, a teljes igény kielégíthető. A község oktatási ellátottsága megfelelő. A 150 férőhelyes óvoda kihasználtsága 100%-os. Az óvodásokkal 11 szakképzett óvodai pedagógus foglalkozik. A település általános iskolájában 25 szakképzett pedagógus foglalkozik a közel 300 tanulóval.

A falu történetét összefoglaló oldalak után következzék a tényleges bibliográfia, melynek tételei további információkat nyújthatnak községünk múltjáról.

 

Bibliográfia

 

1796

 

1.

Magyar Országnak leírása / Vályi András. - Buda, 1796. - 702 p.

Földeák: p.686.

G.h. 3 5

 

1822

 

2.

A Magyar Korona Országainak Helységnévtára / Juhos János. - Bp., 1822. - 388 p.

Földeák: p. 95.

G.h. 122

 

1839

 

3.

Magyar Országnak, s a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben / Fényes Elek. - Pest, 1839.

Földeák: 4. köt. p. 143.,150.,151.

G.h.118

 

1846

 

4.

Hármas Kis-Tűkör melly Magyar Országnak és hozzá kapcsolt egyébb részeinek földleírását, statistikáját és történetét röviden és híven ábrázolja. - Pest : Trattner és Károlyi , 1846. :ill.

Földeák: p. 96.

G.h. 110

 

1848

 

5.

Nemzeti Encyclopaedia avvagy Magyarország és erdélynek állam-, földrajzi és történeti nevezetességei szótár alakban. - Bp. : Hartleben Konrád , 1848.

Földeák: 6. füzet p. 592.

I.b. 44

 

1855

 

6.

Magyarország történeti, födrajzi s állami legujabb leírása / Palugyay Imre. - Pest Hechenast Gusztáv, 1855. - 828 p., :ill.

4, köt. : Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása.

Földeák: p. 17.,24.,45.,131.,147.,306-308.

Több részletes kimutatással.

908 P22, helyismeret

 

1860

 

6/l.

Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. - 1-13.köt. / Nagy Iván. - Pest : Ráth Mór, 1860. - 340 p.

Földeák: p. 105. (Návayak)

G.f..51

 

1862

 

7.

Magyarország felosztása vármegyékre és szolgabírói járásokra, valamint Magyarország legujabb tisztikara / Összeáll. R.F.J. - Pest, 1862. - 71+53 p.

Földeák: 1. köt. p. 58.

G.h.36

 

1867

 

8.

A Csanádi Püspöki Megye birtok viszonyainak rövid története / Oltványi Pál. - Szeged :Nyomtatott Bába Imrénél, 1867

A mű Földeákon íródott és többször említi a szerző.

G. e. 606

 

9.

A magyar nyelv szótára. - 1-6. köt. / Czuczor Gergely, Fogarasi János. - Pest, 1867. -1774 p.

Földeák: 2. köt. p. 930.

G.i. 162

 

1877

 

10.

Koszorúk az Alföld vad virágaiból. - 1-2. köt. / Kálmány Lajos. - Arad, 1877. - 2 db.

Földeák: 2. köt. p. 212.,222.

Népköltészeti vonatkozású írások.

 

1880

 

11.

Rautmann Magyar Lexikona. - 1-8. köt. - Bp. : Rautmann Frigyes, 1880. Földeák: 7. köt. p. 601.

I.b. 55

 

1881

 

12.

Egyházi beszéd a földeáki apácza-zárda és iskola megszentelése alkalmával / Oltványi Pál, - Szeged, 1881.

A. e. 404

 

1883

 

13.

Földeák község történelme / Oltványi Pál. - Makó, 1883. - p.11

943 O73, helyismeret

 

1891

 

14.

Megyei monográfiák = Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota a XIX. Század végén / szerk. Kőrösi József. - Bp. : MTA Nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága, 1891.

Földeák: 2. köt. P.91-142., adatok elszórtan

908 M51, helyismeret

 

1892

 

15.

Makó város története / Reizner János. - Szeged, [1892]. - 145 p.

Földeák: p. 16.,14.;43.,45.,46.,94.,95.

943 M52, helyismeret

 

1894

 

16.

A Pallas Nagy Lexikona. -1-16. köt. -Bp. : Pallas Irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1894.

Földeák: 7. köt. p. 446.

I.b. 42

 

1896

 

17.

Csanád vármegye története 1715-ig. - 1-2. köt. / Borovszky Samu. - Bp :[kiad. a.]

Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, 1896. - 2 db.

1.köt. A általános története. - 500 p.

2.köt. A vármegye részletes története. - 647 p. 1 térk.

Földeák:          1. köt. p. 138.,164.,209.,230.,234.,239.,243.,262.,296.,317.,448.

2.köt. p. 187-194.

Részletes falutörténet, egyházi viszonyok, elöljárók, földesurak.

C 16109

 

1897

 

18.

Csongrádvármegye története -1-3. köt. / Zsilinszky Mihály. - Bp., 1897- . - 3 db. : ill.

Földeák:

Több helyen szerepel, térképen is

943.9 Z86, helyismeret

 

1899

 

19.

Szeged története / Reizner János. - 1-4. köt. � Szeged, 1899. � 4 db

Földeák: 1. köt. p. 286.

2. köt. p. 116.

943.9 R52, helyismeret

 

1901

 

20.

A Magyar Posta, Távírda és Távbeszélő statisztikája az 1900. évről. � Szeged (

Endrényi Imre Könyvnyomdája ), 1901.

2. rész : A hivatalok statisztikája

Földeák:

p.284-287. Részletes kimutatás a földeáki postahivatalról. ( Földeák: Nagyváradi posta-és

távirdaigazgatóság, postamester: Özv. Szabados Józsefné szül. Szabados Berta )

C.c. 113

Továbbá

1901. - p. 284-287.

1902. - p. 292-295.

1910. - p. 130.,10.

1912. - p. 134.,10.

 

21.

Tátrafüredi emlék / Oltványi Pál. - Szeged : Endrényi Imre Könyvkereskedése, 1901.

­XI,160 p.

Földeák: p. IV..,2. A kötetben a szerző, mint építtető és mint szemtanú számol be a templomépítés körülményeiről. (A feltüntetett raktári jelzetű példányban megtalálható Oltványi Pál Sajátkezű ajánlása.)

H. e. 402

 

1902

 

22.

A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat Évkönyve / szerk. Czinkotszky Márton. - Bp. : Hornyánszky Viktor cs. És kir. Udvari könyvnyomdája, 1902. - 99 p.

Földeák: p. 3.,12.,14.,15.,18.

C 3678

 

1912

 

23.

Franklin kézi lexikona. - I-III. köt. - Bp. : Franklin társulat, 1912

Földeák: 1. köt. p.954.

I.b.49

 

1913

 

24

Nemes családok Csanádvármegyében / Barna János, Sümeghy Dezső. - Makó Ifj.Gaál László könyvnyomdája, 1913. - p. 241. : ill.

Földeák: p. 139-148. ( Návayak )

A szerzők a művet Földeáki Návay Tamásnak, Csanád vármegye ny. főispánjának ajánlják.

929 B34, helyismeret

 

25.

Révai Nagy Lexikona. - Bp. : Révai Testvérek Irodalini Intézet Részvénytársaság,

1913

Földeák: 7. köt. p. 758.

I b. 40

 

1914

 

26.

A magyar állam közigazgatási térképe / [kiad. a] Magyar Állami Királyi Nyomda. - 1 400000. - Bp., 1914. - 1 térkép : színes ; 250 x 150 cm.

Td 700

 

1917

 

26/1.

Összeférhetetlen Tátosainkról = = Ethnográfia. -1917. 4-6.füzet p. 264.

Földeáki eset.

 

1921

 

27.

Az októberi forradalom és az idegen megszállás Makón / Petrovics György. - Makó Kovács Sándor és Társai, 1921. - 123 p.

Földeák: p. 78-81. Urbanics Kálmán főszolgabíró megverésének körülményeiről.

943 P67, helyismeret

 

1925

 

27/1.

Pais Dezső

A lat. Philippus magyar származékai = = Magyar Nyelv. - 1925.- máj jún. 20. évf. 5-6: Sz. p. 109-114.

Földeák község nevének kialakulásáról.

 

1926

 

28.

Makó város települési és emberföldrajzi vázlata / Bálint Alajos. - Makó : Gaál Imre Könyvnyomdája, 1926. - 32 p. : ill.

Földeák: adatok elszórtan.

913 B20, helyismeret

 

29.

Tolnai Új Világlexikona. - Bp. :Tolnai nyomdai műintézet és kiadóvállalat részvénytársaság, 1926.

Földeák: 5. köt. p. 115.

I.b. 265

 

1928

 

30.

Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza / Bodnár Béla. - Szeged :Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság, 1928. - 44 p. 1 térk.

Földeákról érintőlegesen többször.

551 B71, helyismeret

 

31.

Írások a régi Makóról / Eperjesy Kálmán. - Makó : [ Makói Friss Ujság Könyvnyomdája ], [1928]. - 158 p.

Földeák: p. 154.

943 E63,helyismeret

 

1929

 

32.

Magyar városok monográfiája / Barna János. - Bp. : [kiad. A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala] , 1929.

6. köt. Makó és a Csanád-Torontál vármegyei községek

Földeák:          p. 315-323. Számos fényképpel.

p. 397-398. A falu tisztségviselőinek, mesterembereinek névsora.

943 M24, helyismeret

 

1931

 

33.

Csanád-Arad-Torontál vármegyék 10 évi népmozgalmi adatai / Joó Imre. - Makó,

1931. - 103 p. - (Csanádvármegyei könyvtár; 21.)

Földeák: p. 31.,74.,75.,93-99. Rendkívül részletes kimutatás egészségügyi, születés-halálozás stb. témakörökben.

310 J73, helyismeret

 

1934

 

33/1.

Ki-kicsoda? : Kortársak lexikona. - [Bp.] . Béta Irodalmi Részvénytársaság, 1934(?)

Földeák: p.590. Návay Aladár dr.

C 31174

 

1936

 

34.

Révai Kis Lexikona. - Bp. : Révai Irodalmi Intézet, 1936.

Földeák: p. 3 51.

I.b. 256

 

35.

Uj Lexikon. - 1-6. köt. - Bp. : Dante-Panthenon, 1936.

Földeák: 3. köt. p. 1323.

I.b. 255

 

1940

 

36.

Csanád vármegye nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. században / Bohdaneczky Edvin. - Makó, 1940. - 92 p. - (Csanádvármegyei könyvtár; 36.) Földeák: adatok elszórtan, részletes kimutatásokkal.

338 B75, helyismeret

 

1941

 

37.

Csanád, Arad és Torontál kerületileg elszakított egységesített vármegyék régészeti katasztere / Bálint Alajos. - Makó, 1941. - 36 p. 1 térk. - (Csanádvármegyei könyvtár; 37.)

Földeák: 25-26. Lelőhelyek a falu környékén.

C 3681

 

1943

 

38.

Legujabb Lexikon. � Bp.:Vármegyei szociográfiák kiadása, 1943.

Földeák: p. 567.

I.b.263

 

39.

A magyarországi latin és görög szertartású világi és szerzetes római katolikus papság névtára és az országos hivatalok útmutatója / Pilinyi Gyula. - Bp. 1943. -414 p.

Földeák: p. 151.

B 56935

 

1944

 

39/1.

Heves csaták alakultak ki a székely kiszökellésben = = SZFÚ. - 1944. okt. 5., p.,  1,2

Földeák is említve.

 

39/2.

Hősi halált halt egy szegedi újságíró = = SZFÚ. - 1944. okt. 5., p.3.

Hír a Földeákon elhunyt Kardos Imre tudósítóról.

 

40.

Magyarország helyismereti könyvészete : 1527-1944. / Bodor Antal. - Bp., 1944.

Földeák: p. 167.

 

1947

 

41.

A Csanádi egyházmegye története. - 1-8. köt. ,1930-. - 8 db.

1. köt. A Csanádi püspökség története (1386-1434) / Juhász Kálmán. - Makó, 1947. ­143 p.

Földeák: Adatok elszórtan, konkrétan: p. 90.

280 J90, helyismeret

 

1948

 

42.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélőnévsora : Magyar Posta, 1948.

Földeák: p. 44.

I.e. 1000

 

1950

 

43.

Magyar történeti bibliográfia : 1825-1867. / szerk. I. Tóth Zoltán [et al.]. - Bp., 1950. ­119 p.

Földeák: 1. köt. p. 82.

 

44.

Vidéki távbeszélő névsor : Magyar Posta, 1950.

2. füzet : Csongrád megye távbeszélő előfizetőinek betűrendes névsora

Földeák: p. 4.

I.f. 559

 

1951

 

45.

Magyar nyelvjárási bibliográfia : 1817-1949. / Benkő Lóránd, Lőrincze Lajos. - Bp., 1951. - 259 p.

Földeák: p. 54.

 

1954

 

46.

Csongrád megye népe és földje. Ajánló bibliográfia / Péter László. - Szeged, 1954. ­30 p., 1 térk. - (A szegedi egyetemi könyvtár kiadványai ; 22.)

Földeák: mutató szerint

B 29773

 

1956

 

47.

Magyarország helységnévtára 1956. - Bp. : Közgazdasági és jogi könyvkiadó, 1956. ­775 p.

Földeák: p. 229.

G.h. 1169

 

1957

 

48.

Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1956. / [ Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága ]. - Hódmezővásárhely ; [ Bp. ] : Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1957. - 206, [ 34 ] p.

Földeák: adatok

Továbbá

1957.-1958.-150,[2]p.

 

1958

 

49.

Csongrád rregyei távbeszélőnévsor 1958. - Szeged : Magyar Posta, 1958. - 55 p.

Földeák: p. 4.

B 13129

 

1959

 

50.

Csongrád megyei tanulmányok / szerk. Csalog József. - [ Szeged ] : Csongrád megyei Tanács, [ 1959 ]. - 52 p. : ill.

Földeák . adatok elszórtan ( p. 40. Földeák, mint népdalgyűjtés helye )

908 C78, helyismeret

 

1960

 

51.

Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai / Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. - Szeged : Stat. K., 1960. - 376 p.

Földeák: adatok

Továbbá

1960. - 1961. - 360 p.

1961. - 1962. - 303 p.

1962. - 1963. - 338 p.

1963. - 1964. - 307 p.

1964. - 1965. - 331 p.

 

1961

 

52.

Csongrád megyei távbeszélőnévsor 1961. - Szeged : Magyar Posta, 1961. - 5 p.

Földeák . p. 4.

B 13130

 

1963

 

53.

Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza / Györffy György. - Bp. : Akad. K., 1963.

Földeák: p. 857.

943.9 G87

 

1965

 

54.

Csongrád megye statisztikai évkönyve 1965 / Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. - 1965. - Szeged ; [Bp.] : Stat. K., 1966. - 347,45 p.

Földeák: adatok elszórtan.

Továbbá:

1966. - 1967. - 351,47 p.

1967. - 1968. - 353,48 p.

1968. - 1969. - 379,28 p.

1969. - 1970. - 391,39 p.

1970. - 1971. - 361,35 p.

1971. - 1972. - 393,41 p.

1972. - 1973. - 381,32 p.

1973. - 1974. - 371,31 p.

1974. - 1975. - 367,31 p.

1975. - 1976. - 367,29 p.

1976. - 1977. - 351,31 p.

1977. - 1978. - 363,29 p.

1978. - 1979. - 399,28 p.

1979. - 1980. - 389,27 p.

1980. - 1981. - 419,37 p.

1981. - 1982. - 217,20 p.

1982. - 1983. - 259,27 p.

1983. - 1984. - 269,20 p.

1984. - 1985. - 247,20 p.

1985. - 1986. - 289,20 p.

1986. - 1987. - 257,20 p.

1987. - 1988. - 261,20 p.

1988. - 1989. - 257,20 p.

1989. - 1990. - 237,19 p.

1990. - 1991. - 276 p.

1991. - 1992. - 291 p.

1992. - 1993. - 296 p.

1993. - 1994. - 248,69 p.

1994. - 1995. - 259,67 p.

1995. - 1996. - 304 p.

1996. - 1997. - 330 p.

1997. - 1998. - 331 p.

1998. - 1999. - 330 p.

 

1966

 

55.

A magyar népzene tára / szerk. Bartók Béla, Kodály Zoltán. - Bp. : Akad. K. 3. Siratók / Sajtó alá rend. Kiss Lajos, Rajeczky Benjamin, 1966. - 1138 p. Földeák: p. 930. Adatközlő : Horváth Mihályné Czagány Etelka

C 10026

 

1968

 

56.

Adatok Csongrád megye községeiről. - Szeged : [Kiad a. Központi Statisztikai Hivatal Csongrád megyei Igazgatósága], 1968. - 143 p.

Földeák : p. 12.,16.,20.,24.,28.,34.,38.,135.,137.

D 1609 .

 

57.

Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban / szerk. Muzsnay Lászlóné, Maksay Ferenc. - Bp. : [Kiad. a. Magyar Országos Levéltár], 1968. - 1824 p.

17. Csongrád megye levéltárának térképei / Páhi Ferenc, Schneider Miklós. � 1729-­1760 p.

Földeák: p. 1754.

D 4177

 

1969

 

57/1.

Városok vonzáskörében - Földeák = = CSMH. - 1969.dec.13. p. 5.

 

58.

Makó az első felszabadult magyar város. - 1-2. köt.

1.köt. / szerk. Tanvasi Mihály. - (Bp.] : Kossuth K., 1969. - 278 p.

2.köt. / szerk. Korom Mihály. - [Kiad. a.] Makó Városi Tanács, [1974). -281,48 p. ill.

Földeák:          l.köt. : adatok elszórtan

2.köt. : adatok elszórtan

943.9 M24, helyismeret

 

1970

 

59.

Förgeteg Szilveszter

Javult a falusi öregek helyzete / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. - 1970. jan. 12., p.4.

Földeák is említve

 

60.

Csepi József

Napirenden: a háztáji - A földeáki "fordulat éve" / Csepi József = = CSMH.- 1970. febr. 18.  p.4.

 

61.

Csepi József

A földeáki bátrak / Csepi József = = CSMH. -1970. aug. 7., p.3.

Földeák: Kossuth TSZ.

 

62.

Csepi József

Szép összefogás hagymaügyben / Csepi József = = CSMH. - 1970. szept. 8., p.3.

Földeák: Dózsa TSZ.

 

63.

Földeákon újra megnyílik a művelődési ház = = CSMH. - 1970. márc. 22., p.3.

 

64.

Programelőzetes = = CSMH. - 1970. ápr. 11., p.3.

A község felszabadulásának 25. évfordulóján fotókiállítás Földeák múltjából.

 

65.

Kószó József

Iparosodó községek / Kószó József = = CSMH. - 1970. ápr. 11., p.4.

Földeák is említve.

 

66.

Varga Edit

A földeákiak, a mártélyiak helytállásáról / Varga Edit = = CSMH. - 1970. jún. 6., p.5.

árvízvédelem

 

67.

Együttes ülést tartott a makói járás népfrontbizottsága és nőtanácsa = = CSMH. ­1970. jún. 13., p.3.

Földeák is említve.

 

68.

Förgeteg Szilveszter

Kielégítő 16 község egészségügyi helyzete / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. ­1970. júl. 1. p. 3.

Földeák is említve

 

69.

Csepi József

Versenyfutás az idővel / Csepi József = = CSMH. - 1970. júl. 12., p.3.

Földeák: Kossuth TSZ.

 

70.

Förgeteg Szilveszter

Az állategészségügyi helyzet kielégítő / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. - 1970. júl. 12., p.3.

Földeák is említve.

 

71.

Csepi József

Földeáki "gyárépítők " / Csepi József = = CSMH. - 1970. okt. 4., p.4.

Földeák - Dózsa TSZ

 

72.

Nincs kivitelezője a földeáki felújítási munkálatoknak = = CSMH. - 1970. okt. 6., p.4.

Az egészségház és a rendelő felújítási munkálatairól.

 

73.

Megtartani és továbbfejleszteni az eddigi kitűnő eredményeket = = CSMH. - 1970. okt. 10, p.3-4.

Beszámoló a makói járás pártértekezletről �

Földeák is említve.

 

74.

Állategészségügyi szolgálat tegnap és ma Csongrád megyében : 1837-1970. / Szabó János. - [Szeged] : [kiad. a... Magyar Agrártudományi Egyesület Csongrád megyei Szervezete], [1970]. - 48 p. : ill.

Földeák: többször említve, a kötet felsorolja a megyében dolgozó és dolgozott állatorvosokat

619 Sz19, helyismeret

 

75.

Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata / Inczefi Géza. - Bp. : Akad. K., 1970. - 275 p. - (Nyelvészeti tanulmányok; 14.)

Földeák: p. 134-138., 165.,228.,261.,265.,279. Több részletes adat, többek között Földeák régi utcanevei.

 

76.

Oltvai Ferenc

125 éve alakult ujjá Földeák / Oltvai Ferenc = = CSN>HH. - 1971., p. 1-7.

 

1971

 

77.

Kószó József

A makói járásban: 17 millió útépítésre / Kószó József = = CSMH. - 1971. jan. 1., p.3.

Földeák is említve.

 

78.

Sipos Erzsébet

Nagygyűlés Földeákon / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1971. jan.20., p.5.

 

79.

Sipos Erzsébet

Jól fizetett a földeáki Kossuth TSZ / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1971. febr. 10., p.

 

80.

Sipos Erzsébet

A sport és kultúra támogatása Földeákon / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1971. márc. 16., p.5.

 

81.

Förgeteg Szilveszter

Tanulságos volt a tavalyi év / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. - 1971. máj. 7., p.3.

Földeák - Vegyesipari KTSZ.

 

82.

Megkezdték működésüket a helyi tanácsok = = CSMH. - 1971. máj. 12., p.3.

Tisztségviselők a községben - Földeák is említve.

 

83.

Felkészültek a nyárra a földeákiak = = CSMH. - 1971. máj. 28., p.5.

Földeák - ÁFÉSZ ellátás.

 

84.

Mathem Sándor

Közös községi tanácsok / Mathem Sándor = = CSMH. - 1971. jún. 1., p.3.

Földeák is említve.

 

85.

Kovács Piroska

Makói járás: Fiatalos lendület a munkában is / Kovács Piroska = = CSMH. -1971. okt. 30., p.3.

Földeák - Bajusz Mária.

 

86.

Tóth József

Földeáki szomszédolás / Tóth József = = CSMH. - 1971. dec. 25., p.4.

Földeák Kossuth és Dózsa TSZ.

 

87.

1970. évi népszámlálás. -Bp. : Stat. K., 1971-­6/1. Csongrád megye adatai. - 437,XLVI p.

Földeák: lásd. : községek adatai (visszatekintő adatok is)

310 E 99, helyismeret

 

88.

A politikai élet fontosabb eseményei Csongrád megyében 1944-1948 / Dégi István = _ MFMÉ 1971/1. / szerk. Trogmayer Ottó. - Szeged, 1971. - p. 73-89.

Földeák: p. 79. 1000 fős tüntetés Földeákon.

080 Sz43

 

89.

Város és vidéke / Erdei Ferenc. - Bp. : Szépirodalmi Kiadó, 1971. - 444 p. : ill.

Földeák: p. 331-335.

338 E66, helyismeret

 

1972

 

90. Sipos Erzsébet

Földeáki öregek farsangja / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1972. febr. 29., p.5.

 

91.

Januári munka a községekben = = CSMH. - 1972. márc. 7., p.3.

Földeák is említve.

 

92.

Újraválasztották a helyi népfrontbizottságokat = = CSMH. - 1972.márc. 12., p.4.

Tisztviselők névsora - Földeákiak is.

 

93.

Förgeteg Szilveszter

Épülnek-e emeletes társasházak Földeákon? / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. ­1972. ápr. 6., p.5.

 

94. 

Új út épül Földeákon = = CSMH. - 1972. ápr. 22., p.5. 

Földeák - Gagarin u.

 

95. 

Tóth József

Negyvenhat hold tagonként / Tóth József = = CSMH. - 1972. ápr. 23., p.4. 

Földeák: Dózsa TSZ.

 

96. 

Tóth József

Gazdasági talpraállás az állam segítségével / Tóth József = = CSMH. - 1972. máj.  24., p.3.

Földeák: TSZ közgyűlés.

 

97. 

Csepi József

Répa és politika Földeákon / Csepi József = = CSMH. - 1972. jún. 18., p.5.

 

98. 

Volán menetrend = = CSMH. - 1972. aug. 19., p. VI. 

A Földeákra vonatkozó menetrend is.

 

99. 

Kertészet Óföldeákon = = CSMH. - 1972. aug. 22., p.5. 

Földeák zöldség-gyümölcs ellátásával Álmási Jánost bízták meg.

 

100. 

Tehenészeti telep átadása Földeákon = = CSMH. - 1972. júl. 22., p.3.

 

101. 

Papp Zoltán

Ne csak szervezni - politizálni is! / Papp Zoltán = = CSMH. - 1972. okt. 8., p.3. 

Földeákon tartotta ülését a megyei népfrontbizottság.

 

102. 

Mary György

Földeákon nem csak beszéltek, tettek is az ifjúságért / Mary György = = CSMH. ­1972. dec. 3., p.5.

Riport a földeáki pinceklubban.

 

103.

Csongrád megye iparművészeti kincsei / P. Brestyánszky Ilona = = MFMÉ 1970/2. / szerk. Trogmayer Ottó. - Szeged, 1972. - 175 p.

Földeák: p. 114. A földeáki római katolikus templom tulajdonában lévő miseruha részletes leírása

080 Sz43, helyismeret

 

1973

 

104.

Sipos Erzsébet

Korszerű húsbolt Földeákon / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1973. jan. 11., p.5.

 

105.

Srankó István

Ahol megtalálták a módját / Srankó István = = Szövetkezet - 1971. nov. 25. -.23. évf. 4. sz. p.7.

A közös és a háztáji egysége Földeákon.

 

106.

Gallé Tibor

Tanácsi vezetők az 1973-as választások tapasztalatairól / Gallé Tibor = = TL. ­1973. ápr. 20. - 24. évf. 8. sz. p.5.

Földeák: Avar Tibor

 

107.

Förgeteg Szilveszter

Földeáki nyár / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. - 1973. júl. 14., 15., 17., 18., 19., p.5.

A felsorolt cikkek címei sorrendben: 1. Koránkelők, 2. Utazgató fiatalok, 3. Kint a tűző napon, 4. Gondok, panaszok, 5. Összefogásban az erő.

 

108.

Mary György

Munkások és termelőszövetkezeti gazdák összefogásával - Szépülnek a községek / Mary György = = CSMH. - 1973. szept. 20., p.5.

Földeákról is.

 

109.

Polner Zoltán

Földeáki örömök, gondok a közművelődésben / Polner Zoltán = = CSMH. -1973. dec. 13., p.4.

 

110.

Tóth József

Egy elnök portréja / Tóth József = = CSMH. - 1973. dec. 24., p.5.

Bárdi István, a földeáki Dózsa TSZ elnöke.

 

1974

 

111.

Polner Zoltán

Olvasó falu-e Földeák? / Polner Zoltán = = CSMH. - 1974. márc. 30., p.5.

Interjú Rácz Istvánné könyvtárossal.

 

112.

Perneki Mihály

Antifasiszta ellenállás Dél-alföldön, 1941-1944 / Perneki Mihály = = CSMH. - 1974. ápr. 4., p.8.

Vonatkisiklatási kísérlet Makó és Földeák között. Ua.: DM, 1975. márc. 11-16.

 

113.

Dér Endre

Könyvheti históriák / Dér Endre = = DM. - 1974. jún. 2. p.7.

A szerző földeák történetét is közli.

 

114.

Bálint Gyula

Nagyobb önállóság - fokozott felelősség / Bálint Gyula = = CSMH. -1974. júl. 7 p.5.

Községpolitika Földeákon.

 

115.

Tóth József

A földeáki "bőségkosár" / Tóth József = = CSMH. - 1974. szept. 1., p.5.

A földeáki ÁFÉSZ.

 

116.

Földeáki kazánkovácsok = = CSMH. - 1974. okt. 13., p.5.

Kun András és Bajusz György.

 

117.

Sipos Erzsébet

Egy vegyesipari szövetkezet szerepe a község életében / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1974. nov. 13., p.5.

Mesteremberek Földeákon.

 

118.

Rácz Sándor

"Én is közéjük tartozom..." / Rácz Sándor = = PL. - 1974. dec. 7. - 30. évf. 22. sz. p.

Riport a földeáki dolgozók általános iskolájában végzettek 25 éves jubileumi találkozójáról.

 

119.

Faragó Jenő

A visszaszerzett tekintély / Faragó Jenő = = Ng. - 1974. dec. 14., p.4-S.

Taggyűlési mérleg a földeáki Kossuth TSZ pártszervezetében.

 

120.

A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája : 1843-1970. - Szegedi-1974. - 21 p. - (A Somogyi-könyvtár kiadványai; 15.)

Földeák: p. 47.

C 27218

 

121.

Makó településtörténeti vázlata / Tóth Ferenc = = MFMÉ 1972/73/1. / szerk. Trogmayer Ottó. - Szeged, 1974. - P. 41-81.

Földeák: p. 43. (Csanád megye Árpád-kori ábrázolásán.)

080 Sz43, helyismeret

 

1975

 

122.

Polner Zoltán

A munkásművelődés ügye Földeákon / Polner Zoltán = = CSMH. - 1975. jan. 24., p.4.

 

123.

Tóth József

Földeáki tervek / Tóth József = = CSMH. -1975. febr. 5., p.3.

Földeák ­

A Dózsa és a Kossuth TSZ egyesülése Egyetértés néven.

 

124.

Somos Ágnes

Kitapintott jövőnk / Somos Ágnes = = MI. - 1975. ápr. 18., p.4-6.

Varga Katalin, a földeáki Egyetértés TSZ KISZ titkárának nyilatkozata is.

 

125.

Debreczeni Géza

A 16. sz. országgyűlési választókerület / Debreczeni Géza = = CSMH. -1975. máj. 13., p.3. Földeák: Ferenczi József.

Ua: DM, 1975. máj. 13., p.3.

 

126.

Ferenczi József

A 16. sz. országgyűlési választókerület / Ferenczi József = = CSMH. - 1975. máj. 13., p.2.

Ua: DM, 1975. máj. 13., p.3.

 

127.

Csepi József

Ferenczi József / Csepi József = = CSMH. - 1975. máj. 27., p.3.

Portré Ferenczi József országgyűlési képviselőjelöltről.

Ua: DM. 1975. máj. 27., p.3.

 

128.

Bittó Gyula

A tanyai lakosság helyzete Csongrád megyében / Bittó Gyula = = TS. - 1975. máj.­jún. - 25. évf. 3. sz. p.276-186.

Földeák is említve.

 

129.

Förgeteg Szilveszter

Járda helyett: Belvízelvezető csatornákat készítenek / Förgeteg Szilveszter = _ CSMH. - 1975. aug. 17., p.5.

Földeákon módosítják a községpolitikai terveket.

 

130.

Sipos Erzsébet

Ősi mesterség Földeákon / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1975. szept. 6., p.6.

Földeák: "Köteles" Kovács Pali bácsi.

 

131.

Molnár László

Egy este a klubban / Molnár László = = CSMH. - 1975. szept. 7., p.5.

Földeák: szocialista brigádvezetők klubja.

 

132.

Bálint Gyula

A képviselő hétköznapjai / Bálint Gyula = = CSMH. - 1975. szept. 21., p.4.

Földeák: Ferenczi József a makói járás országgyűlési képviselője.

 

133.

Velnöki Imre

Kazánjavtók - kiváló dolgozók / Velnöki Imre = = CSMH. - 1975. okt. 3., p.5. : ill.

A Szegedi Kazánjavító Ipari Szövetkezet földeáki részlege. A riportban: Cveiner János, Bakos István és Ferenczi Imre.

 

134.

Bátyai Jenő

Egy zoológus emlékére / Bátyai Jenő = = CSMH. - 1975. okt. 21., p.5.

Abonyi Sándor Földeákon született.

 

135.

Keresztényi Nándor

Földeákiak sátorban / Keresztényi Nándor = = NiH. - 1975. nov. 4., p.7.

Mezőgazdasági károk Földeákon.

 

136.

Sipos Erzsébet

Öregek napja Földeákon / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1975. nov. 18., p.5.

 

137.

Kaczur István

A földeáki lehetőségek jobb kihasználásáért / Kaczur István = = CSMH. - 1975. dec. 3.; p.5.

Földeák: beszélgetés a párttitkárral a TSZ gondjairól.

 

138.

Biztosítani kell a gabonatermesztés korszerű feltételeit = = CSMH. - 1975. dec. 19., p.2. Ferenczi József felszólalása.

Ua: DM., 1975. dec. 19., p.3.

 

1976

 

139.

A közös és a háztáji együttesen adhatja, amit a mezőgazdaságtól az ország vár = _ CSMH. - 1976. febr. 7., p.3.

Pártnap Földeákon.

Ua: DM., 1976. febr. 7., p.3.

 

140.

Bálint János

Makón és a járásban is: mind nagyobb az érdeklődés a szakmunkásképzés iránt / Bálint János =!= CSMH. - 1976. ápr. 17., p.5.

Földeák is említve.

 

141.

Olasz Tibor

Küzdelem a belvízzel a földeáki határban / Olasz Tibor = = CSMH. - 1976. ápr. 30., p.4.

 

142.

Förgeteg Szilveszter

Leküzdik nehézségeiket a földeákiak / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. - 1976. máj. 23., p.5.

 

143.

Sipos Erzsébet

Fiatalon - a közösségért / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1976. júl. 18., p.5.

Főkönyvelő és KISZ titkár Földeákon, Németh Erzsébet.

 

144.

Tóth József

Melioráció - gondokkal a földeáki Egyetértés TSZ-ben / Tóth József = = CSMH. ­1976. aug. 5., p.3.

 

145.

Földi Zsuzsa

Földeákon: Fórummá vált a kézimunka-szakkör / Földi Zsuzsa = = CSMH. - 1976. szept. 3., p.5.

 

146.

Bálint Gyula

Helyzetkép a makói járásról / Bálint Gyula = = CSMH-M. - 1976. okt. 19., p.5.

Földeák is említve.

 

147.

Förgeteg Szilveszter

Küldött a népfront kongresszusára / Förgeteg Szilveszter = = CSMH. - 1976. szept. 14., p.3.

Horváth Ferencné a földeáki Egyetértés Termelőszövetkezetből.

 

148.

Bálint Gyula

Mit tettek az idén a tavalyi veszteség kigazdálkodásáért? / Bálint Gyula = = CSMH. - 1976. okt. 28., p.5.

Erőfeszítések, változások a földeáki Egyetértés TSZ-ben.

 

149.

Csongrád megye közművelődési könyvtárainak eredményei 1975. / összeáll. Bezerédy István [et al.]. - Szeged : Somogyi-kvt., 1976. - 14 p.

Földeák: p. 4.

B 29576

 

150.

Tagosítás Makón / Forgó István. - Makó, 1976 17.) - 41 p. - (A makói múzeum füzetei; 17.)

Földeák: adatok elszórtan

330 F73, helyismeret

 

1977

 

151.

Árva Éva

A közösség érdeke szerint / Árva Éva = = CSMH. - 1977. márc. 2., p.5.

A földeáki Egyetértés Termelőszövetkezet ellenőrző bizottsága.

 

152.

Förgeteg Szilveszter

Gyarapodó falvaink / Förgeteg Szilveszter = = CSMH-M. - 1977. ápr. 10., p.5.

Körkép a makói járás községeiről.

 

153.

Sipos Erzsébet

Emelkedő tejtermelés / Sipos Erzsébet = = CSMH. - 1977. szept. 24., p.6.

A földeáki Egyetértés TSZ a Gorzsai Állami Gazdasággal közös telepén.

 

1978

 

154.

Földi Zsuzsa

Az ajtók mögött Földeákon / Földi Zsuzsa = = CSMH. -1978. febr. 5., p.5.

Torma Istvánné védőnő.

 

155.

Franyó István

Feloszlott egy brigád / Franyó István = = CSMH. - 1978. febr. 12., p.5.

A földeáki Egyetértés TSZ-ben a Hámán Kató szocialista brigád.

 

156.

Kovács Piroska

Feladatuk: gyógyítani, felvilágosítani / Kovács Piroska = = CSMH. - 1978. márc. 14., p.5.

Dr. Szabó Gábor és dr. Kertész Dezső orvosok Földeákon.

 

157.

Tóth József

"Időre mégis elvetünk..." / Tóth József = = CSMH. - 1978. ápr. 21., p.3.

Egyetértés TSZ, Földeák.

 

158.

Becsei Péter

Bizonyítványok 1948-ból / Becsei Péter = = CSMH. - 1978. szept. 15., p.5.

A cikkben szereplők: Földeák: Kúsz Lajosné Rakonczai Ilona, Kovács Mátyásné Ferenczi Julianna.

 

159.

Kaczur István

Következetesebben a helyi vezetés szintjén / Kaczur István = = CSMH. - 1978. dec. 12., p.5.

A helyi pártpolitika mérlege. Földeák is említve.

 

160.

Adatközlés. A megye fontosabb adatai 1977. - [Szeged] : [kiad. a. Központi Statisztikai Hivatal Csongrád megyei Igazgatósága, 1978. - 80 lev.

Földeák: adatok elszórtan ( pl. TSZ adatok )

D 4190

 

161.

Az országgyűlési népképviselet kezdetei Csanád vármegyében 1848-1975 / Ruszoly József = = TCSMT XIX. Század / szerk Farkas József. - Szeged : [kiad. a Csongrád Megyei Levéltár], 1978. - 297 p.

Földeák: adatok elszórtan

943.9 T28, helyismeret

 

162.

A Csanád vármegyei telepes községek igazgatása a 19. Század első felében / Oltvai Ferenc. - Szeged, 1978. - 63-130. [1] p.

/Klny. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 19. század./ Földeák: adatok elszórtan

C 14679

 

163.

Föld szülte fáját / Polner Zoltán. - Szeged : [kiad. a. Somogyi-kvt.], 1978. - 320 p. : ill.

A kötet ráolvasásokat és népi imádságokat tartalmaz.

Földeáki adatközlők :   Asztalos Ferencné Orosz Terézia. - p. 55.

Bakos Istvánné Vetró Anna. - p. 163.

Molnár Pálné Kiss Rozália. - p. 43.,46.,50.,109.,288.

398 P80, helyismeret

 

164.

Földrajzi nevek etimológiai szótára / Kiss Lajos. - Bp. : Akad. K., 1978. - 727 p.

Földeák . p. 224.

C 14027

leírása mint földrajzi név

 

1979

 

165.

Olasz Tibor

Szövetkezeti gyorsmérleg Földeákról / Olasz Tibor = = CSMH. - 1979. jan. 27., p.5.

 

166.

Forgó István

Makó és környéke a közigazgatási területrendezés után / Forgó István = = CSMH. ­1979. febr. 18., p. 7.

Földeák is említve.

 

167.

Kinyó István

Vásárhely, Földeák határán / Kinyó István = = CSMH. - 1979. márc. 2., p. 5.

Molnár János, a �tarisznyázó" váltókezelő

 

168.

Zelei Béla

A földeáki postás / Zelei Béla = = CSMH. -1979. márc. 25., p. 7.

Földeák: Bakos Imre

 

169.

Olasz Tibor

Hasznos kezdeményezés Földeákon / Olasz Tibor = = CSMH. - 1979. ápr. 18., p. 5.

A Gorzsai Állami Gazdasággal társult a földeáki Egyetértés TSZ.

 

170.

Kinyó István

A földeákiak gondja / Kinyó István = = CSMH. - 1979. okt. 11., p. 5.

A művelődési ház rekonstrukciójáról.

 

171.

Csongrád megye térképe / (kész. és kiad. a] Kartográfiai Vállalat. - 1 : 150000. - Bp., 1979. - 1 térkép : színes ; 79 x 58 cm. Öh. 23 cm.

Td 962

 

172.

Magyarország földrajzinév-tára. - Bp. :Kartográfiai Vállalat, 1979. 2. Csongrád megye / [szerk. Földi Ervin], 1979. - 27 p.

Földeák: p. 21. A környező területrészek neveinek felsorolásával. 400 M16, helyismeret

 

173.

Makó város leírása, 1835-1836 / Szirbik Miklós p. - Makó : Városi Tanács, 1979. � 136 p. : ill. - (A makói múzeum füzetei; 22.)

Földeák: p. 5.,27.,46.,136.

908 Sz84, helyismeret

 

174.

Telefonkönyv. Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye / Magyar Posta. ­[19]79. - Szeged : Szegedi Postaig., 1979. - 359 p.

Földeák: p. 298.

D 8737

 

1980

 

175.

Péter László

József Attila Csongrád megyében / Péter László = = Skm. - 1980. - 19. évf. 1-2. sz., p. 63-70.

Az adattár megemlíti József Attila földeáki tartózkodását is.

 

176.

Tasi József

A földeáki kép / Tasi József = = Skm. -1980. 19. évf. 1-2. sz., p. 39-41.

József Attila Földeákon készült fényképéről.

A földeáki kép további publikációi:

Művelt Nép, 1955. ápr. 10.

József Attila emlékkönyv, Bp., 1957. [ 16]. sz. melléklet

József Attila. 1905-1937. [Képeskönyv] Bp. 1958., Helikon k. p. 137.

Fodor András: Szólj költemény, Bp., 1971.

 

177.

Szabó Ferenc

Békés és Csanád megyék nemzetiségi statisztikája a XIX. század közepén / Szabó Ferenc = = BÉ. -1980. - 15. évf. 3. sz., p. 283-294.

Földeák: adatok

 

178.

Csepi József

A földeáki példa / Csepi József = = CSMH. -1980. jan. 25., p. 5.

A tanácsi értékesítésű magánházakra az OTP 25 éves hosszú lejáratú hitelt nyújt.

 

179.

Franyó Ferenc

Hat újítás sorsa / Franyó Ferenc = = CSMH. - 1980. márc. 30., p. 5.

Földeák: Egyetértés TSZ.

 

180.

Megyénkben is megkezdődtek a jelölő ülések = = CSMH. - 1980. ápr. 18., p. 3.

Földeák: Ferenczi József

Ua: DM., 1980. ápr. 18., p. 3.

 

181.

Kinyó István

Számvetés a végzett munkáról / Kinyó István = = CSMH-M. - 1980. dec. 19., p. 5.

Földeák község közös tanácsa ülést tartott.

 

182.

Csanád egyházmegye jubileumi évkönyve 1980. - Szeged : (Szegedi nyomda), 1980. ­219 p.

Földeák: adatok elszórtan (részletes adatok az egyházmegye plébánosairól).

280 C38, helyismeret

 

183.

József Attila közöttünk / Péter László. - Szeged : [kiad. a. Somogyi-kvt.], 1980. � 89 p.

Földeák: p. 89. József Attila Földeákon tartózkodásáról, röviden.

A 8880

 

184.

A népmozgalom főbb adatai községenként : 1828-1900. / [Összeáll. : Klinger András].- Bp. : Stat. K. ,

4. köt. Békés megye, Csongrád megye és Szeged, Hajdú-Bihar megye és Debrecen. ­1980. - 123 p.

Földeák: 59.,62.,68.,70.,74.,81.

D 4969

 

185.

A Teknyőkaparó / Polner Zoltán. - Szeged : [kiad. a. Somogyi-kvt.], 1980. - 84 p. ­(Csongrád megyei könyvtári füzetek ; 13.)

Földeáki adatközlők : Bajusz Pálné, Bálint Gyuláné Vízhányó Mária, Berta István, Gajdi Istvánné Rakonczai Rozália, Kurunczi József, Lele Ferenc, Mészáros József, Sarjai Mihályné Horváth Erzsébet, Szalma Józsefné Boldóczki Mária, Szögi Imre, Varga Mihály

398 P80, helyismeret

 

186.

Vízgazdálkodási adatgyűjtemény / szerk. Pálfai Imre. - Szeged : [kiad. az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság], 1980. - 94 p.

Földeák: adatok

626 V93, helyismeret

 

1981

 

187.

Olasz Tibor

Számvetés a földeáki Egyetértés TSZ-ben / Olasz Tibor = = CSMH-M. - 1981. febr. 17., p. 5.

 

188.

Kaczur István

Fejlesztési eredmények és tervek Földeákon / Kaczur István = = CSMH-M. - 1981. jún. 5., p. 5.

 

189.

Rácz Sándor

A földeáki és makai tanyavilág változásai / Rácz Sándor = = CSMH-M. - 1981. júl. 22-23., p. 5.

 

190.

1980. évi népszámlálás. - Bp. : KSH., 1981­5. Csongrád megye adatai. - 625,49 p.

Földeák: lásd. Községenkénti adatok (visszatekintő adatokkal is).

310 E99

 

191.

Óföldeák és a volt Návay-uradalmak ragadványnevei / Rácz Sándor. - Bp. : [ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége], 1981. - 61 p. ­(Magyar személynévi adattárak ; 36.)

A kötetben Földeák is előfordul.

B 37039

 

1982

 

192.

Sipos Erzsébet

Földeák népélete / Sipos Erzsébet = = CSMH-M. -1982. febr.l 1-18., p. 5.

 

193.

Csepi József

Földeáki Egyetértés TSZ : A szocialista brigádok dicséretes helytállása / Csepi József = = CSMH. - 1982. febr. 13., p. 2.

 

194.

Franyó István

Földeák túljutott a középszerűségen / Franyó István = = CSMH. - 1982 aug. 7., p. 4.

 

195.

Kinyó István

Az oktatás helyzete / Kinyó István = = CSMH-M. -1982. szept. 30., p. 5.

Földeák oktatási helyzetéről.

 

196.

A falusi átalakulás alapvető térfolyamatai a Dél-alföldön / Mészáros Rezső. - Bp. Akad. K., 1982. - 140 p. : ill.

Földeák: adatok elszórtan

710 M58, helyismeret

 

197.

Fejezetek hat évtized történetéből / Hegyi András - Szeged : KISZ Csongrád m. Biz., 1982. - 558 p. : ill.

Földeák: p. 400.,450.,521.,524.,529.,575.

329 F36, helyismeret

 

1983

 

198.

Papp Lajos

Könyvismertetés / Papp Lajos = = HÉ. - 19$3. - 5. évf. 3/4. sz., p. 286.

Rácz Sándor : Óföldeák és a volt Návay uradalmak lakosságának ragadványnevei c. könyvéről

U.a. : Balogh György = = BmN. - I 985. máj. 11., p. 7.

 

199.

Péter László

Könyvismertető / Péter László = = Hi. - 1983. - 4. sz., p. 5. Rácz Sándor Földeák ragadványnevei c. könyvéről.

U.a. : Polner Zoltán = = CSMH. - 1983. febr. 1 ., p. 4.

U.a. : Forgó István = = Dm. - 1983. ápr. 6., p. 4.

 

200.

Csepi József

�Áldást hozó jégeső" volt Földeákon / Csepi József = = CSMH-M. - 1983. febr. 4., p. 5.

Földeák: Egyetértés TSZ.

 

201.

Bodzsár Erzsébet

Ismertető / Bodzsár Erzsébet = = CSMH-M. - 1983. máj. 8., p. 5.

Sipos Erzsébet . Szülőföldem, Földeák népélete c. kötetéről.

U.a. : Forgó István == CSMH-M. - 1983. szept. I 8., p. 5.

Ismertető Sipos Erzsébet Szülőföldem, Földeák népélet

 

202.

Wesselné Fodré Zsófia, Varsányiné Tóth Irén

Az ivóvíz kémiai paramétereinek változása a gáztalanítás hatására / Wesselné Fodré Zsófia, Varsányiné Tóth Irén = = HK. - 1983. jan. - 63. évf. 1. sz., p. 36-40.

Földeák: adatok

 

203.

Fodré Zsófia, Kiss Piroska

Csongrád megyei mélyfúrású kutak vizének bakterológiai jellemzése / Fodré Zsófia, Kiss Piroska = = HK. - 1983. ápr. - 63. évf. 4. sz., p. 180-184.

Földeák . adatok

 

204.

Rácz Sándor

Falunevek keletkezése a szájhagyományokban : Földeák és Lele / Rácz Sándor = = CSMH-M. - 1983. ápr. 26., p. 5.

 

205.

Komoly Pál

Földeáki dohánykertészek / Komoly Pál = = CSMH-M. - 1983. jún. 22., p. 5.

 

206.

Tóth József

Biztos kezekben a falu sorsa / Tóth József = = CSMH. - 1983 . júl. 14., p. 3.

Ipart telepít Földeákra a TSZ

 

207.

Csanád vármegye a népi demokratikus forradalom időszakában 1944-1948

Bölcsészdoktori disszertáció / Szabó János. - [Szeged] : Szabó J., 1983. - 401 fol., [ 122] p.

Földeák: adatok elszórtan

 

208.

Csongrád megye gazdasági földrajza / főszerk. Krajkó Gyula. - Szeged, 1983. -465 p. ill.

Földeák . adatok

910 C78, helyismeret

 

209.

Mikor az Úr Jézus a földön járt / Polner Zoltán. - Békéscsaba, 1983. - [30] p.

A kötet földeáki gyűjtést is tartalmaz (Kulcsár Imre)

398 P80, helyismeret

 

210.

Szeged története. - 1-4. köt. / szerk. Kristó Gyula. - Szeged : [kiad. a. Somogyi-kvt.], 1983. - 5 db.

Földeák: 2. köt. p. 138.,140.,778.

943.9 SZ43, helyismeret

 

211.

Szülőföldem, Földeák népélete / Sipos Erzsébet. - [Földeák] : Egyetértés TSZ., 1983. ­43 p. - (A makói múzeum füzetei ; 28.)

C 18492

 

1984

 

212. Kinyó István

Üttörőélet-Földeákon / Kinyó István = = CSMH-M. - 1984. febr. 9., p. 5.

 

213.

Kinyó István

Falugyűlés Földeákon : Nagy érdeklődés / Kinyó István = = CSMH-M. - 1984. febr. 15., o. 5.

 

214.

Kinyó István

Egészségügyi körkép Földeákról : Kisebb gondoktól eltekintve jónak mondható / Kinyó István = = CSMH-M. - 1984. ápr. 18., p. 5.

 

215.

Rácz Sándor

Emlékezés Dr. Herczog Lajos községi orvosra / Rácz Sándor = = CSMH-M. - 1984. máj. 17., p. 5.

 

216.

Tóth Attila

Textilpannó és dombormű : Szabó Judit és Lantos Györgyi műve a földeáki házasságkötő teremben / Tóth Attila = = CSMH. - 1984. máj. 19., p. 8.

 

217.

Kinyó István

Határszemle Makón és környékén / Kinyó István = = CSMH-M. - 1984. jún. 30., p.5.

Földeák is említve.

 

218.

Rácz Sándor

Háborús emlékek, szomorú emlékek / Rácz Sándor = = CSMH-M. - 1984. júl. 5., p.5.

Szabó Zoltán földeáki kerékpárjavító az első világháború kitöréséről.

 

219.

Kinyó István

Vezetőségi ülés és határszemle : Eredményes együttműködés a makói és földeáki TSZ. között / Kinyó István = = CSMH-M. - 1984. júl. 7., p. 6.

 

220.

Kinyó István

Szociálpolitika Földeákon / Kinyó István = = CSMH-M. - 1984. júl.13., p. 5.

 

221.

Polner Zoltán

Könyvszemle / Polner Zoltán = = CSMH. - 1984. júl. 17., p. 4.

Rácz Sándor : Földeák és környékének tájszótára c. könyvéről.

U.a. : Péter László = = MNYR. - 1985. júl.-szept. (109. évf. 3. sz.), p. 369-372.

U.a. : Balogh György = = BmN. - 1985 máj. 1 l., p. 7.

U.a. : Forgó István = = HI. - 1986.(14. évf.), 3. sz., p. 76-77.

 

222.

Ocsovszky László

Jó kenyér, növekvő választékban : Vásárhelyről Maroslelére és Földeákra is / Ocsovszky László = = CSMH-M. - 1984. aug. 24., p. 5.

 

223.

Kinyó István

A fiatalok lehetőségei Földeák térségében / Kinyó István = = CSMH-M. - 1984. okt. 17., p. 5.

 

224.

Pethes József

Miért termelnek cukorrépát Földeákon? / Pethes József = = MM. - 1984. okt. 31., p. 7.

 

225.

Bodzsár Erzsébet

A jövő évi költségvetés és a közművelődés helyzet Földeákon / Bodzsár Erzsébet = = CSMH-M. - 1984. dec. 21., p. 5.

 

226.

Csongrád és Csanád megye leírása / Bél Mátyás = = TCSMT 1980/81-2. - Szeged, 1984. -185 p.

Földeák: p. 74., 80.

943.9 T28, helyismeret

 

227.

Földeák és környéke tájszótára / Rácz Sándor. - Bp. . M. Nyelvtud. T., 1984. - 145 p. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 168.)

C 19873

 

228.

Ördöngösök / Polner Zoltán. - Szeged : [kiad. a. Somogyi-kvt.], 1984. - 104 p. : ill. ­(Csongrád megyei könyvtári filzetek ; 15.)

A kötet földeáki adatközlőket is tartalmaz.

398 P80, helyismeret

 

1985

 

229.

Szabó József

Néhány délkelet-magyarországi nyelvjárássziget vizsgálata / Szabó József = _ MNY. - 1985. - 81. évf. 2. sz., p.178-197.

Többek között Földeák nyelvjárásvizsgálata a Magyar Nyelvjárások Atlasza alapján.

 

230.

Förgeteg Szilveszter

A falu krónikása / Förgeteg Szilveszter = = CSMH-M. -1985. márc. 2., p. 5. : ill.

Földeák: Sipos Erzsébet.

 

231.

Sipos Erzsébet

Aszály a XIX. Században Földeákon : a krónikákban lapozgatva / Sipos Erzsébet = = CSMH-M. - 1985. jún. 25., p. 5.

 

232.

Förgeteg Szilveszter

A vébé munkáját értékelték Földeákon / Förgeteg Szilveszter = = CSMH-M. - 1985. szept. 27., p. 5.

 

233.

Kinyó István

Egységesebb szemléletre van szükség / Kinyó István = = CSMH-M. - 1985. dec. 14., p. 5.

Egészségügyi ellátás, ügyeleti szolgálat - Földeák is említve.

 

234.

Csongrád megye évszázadai. - 1-3. köt. / szerk. Blazovich László. - Szeged, 1985- . ­3 db. : ill.

Földeák:    1. köt. p. 150.,206.,222.,223.,285.,286.,296.,363.,314-316.

2. köt. p. 29.,40.,144.,180.

3. köt. p. 96.,180.,272.

943.9 C78

 

235.

Koronával koronázzák / Polner Zoltán. - Makó : Városi Tanács, 1985. - 57 p. : ill. ­(A makói múzeum füzetei ; 48.)

A kötet népi imádságokat és Krisztus-legendákat tartalmaz.

Földeáki adatközlők a mutató szerint.

398 P80

 

236.

A Körös-Tisza-Maros köz középkori településrendje / szerk. Blazovich László. ­Szeged . Csongrád Megyei Tanács, 1985. - 207 p. - (Dél-alföldi évszázadok) Földeák: adatok elszórtan, kiemelten p. 178.

910 B69, helyismeret

 

237.

Parasztvallomások / Szenti Tibor. - Bp. : Gondolat, 1985. - 390 p., [32]t. : ill.

Földeák: 259 p.

908 SZ64, helyismeret

 

1986

 

238.

Rostás István

Csongrád megye hosszú- és középtávú településfejlesztési koncepciója / Rostás István = = VÉ. - 1986. - 22. évf. 1. sz., p. 14-17. : ill.

Földeák: adatok elszórtan.

 

239.

Zelei Béla

Mit tartalmaz a földeáki program? / Zelei Béla = = CSMH-M. - 1986. jan. 25., p. 4.

Vezetékes gázt kap Földeák, Óföldeák és Maroslele.

 

240.

Szabó Jenő

A Makó környéki olvasókörökről / Szabó Jenő = = CSMH-M. - 1986. febr. 15., p. 5.

Földeák is említve.

 

241.

Zelei Béla

Foglalkoztatási gondok Földeákon / Zelei Béla = = CSMH-M. - 1986. okt. 16., p. 5.

 

242.

Stein Zoltán

�Harminchat ember elment, de nem hiányoznak..." / Stein Zoltán = = CSMH-M. ­1986. dec. 2., p. 5.

Egyetértés TSZ, Földeák

 

243.

Kinyó István

Keresztmetszet Földeák közművelődéséről / Kinyó István = = CSMH-M. - 1986. dec. 16., p. 5.

A földeáki ÁMK beindulásáról.

 

244.

Markos Gyöngyi

Szerelmi jóslások Makón és környékén / Markos Gyöngyi = = CSMH-M. -1986. dec. 20., p. 5.

Földeák is említve.

Ua. : Hi. - 15. évf. 6.sz. (1987), p. 34-37.

 

245.

A Csanád megyei Önkormányzat újjászervezése és működése a kiegyezés után / Dunai Józsefné = = TCSMT X. - Szeged,1986. - p. 171-211.

Földeák: adatok a kivetett adók, és adófizetők neveinek felsorolásával.

943.9 T28, helyismeret

 

246.

Csanád megye igazgatása (1860-1867) / G. Tóth Ilona = = TCSMT X. / szerk. Blazovich László. - Szeged, 1986. - p. 131-171.

Földeák: adatok elszórtan.

943.9 T28, helyismeret

 

247.

Csanád megye igazgatásának átszervezése a neoabszolutizmus első éveiben / Géczi Lajos = = TCSMT X. / szerk. Blazovich László. - Szeged, 1986. - p. 63-103. Földeák: többször említve, népességi, nemzetiségi adatokkal, a község 1850-es elöljáróságának felsorolásával.

943.9 T28, helyismeret

 

248.

Csanád megye közigazgatása és tisztségviselői a püspökfőispánok idején (1699-1777) / Gilicze János, Vígh Zoltán = = TCSMT X. / szerk. Blazovich László. - Szeged, 1986, p. 17-49.

Földeák többször említve, nevekkel, adatokkal.

943.9 T28, helyismeret

 

249.

Egy szovjet híradós háborús feljegyzései / R.A. Veszelik = = TCSMT XII. / szerk. Blazovich László. - Szeged : [kiad. a. Csongrád Megyei Levéltár], 1986. - p. 5-131. ill.

Földeák . számos konkrét adattal, csapatmozgások feltüntetésével a falu környékén, térképpel, R.A. Veszelik lejegyzéseiben, illetve Halmágyi Pál bevezetőjében.

943.9 T28, helyismeret

 

250.

Csongrád megye hosszú távú terület- és településfejlesztési koncepciója, VII. ötéves középtávú terve / [összeáll., közreadja a] Csongrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága. - Szeged, 1986. - 68 p. : ill.

Földeák: adatok elszórtan

710 C78, helyismeret

 

1987

 

251.

Farkas Csaba

Falutörténeti nap Földeákon / Farkas Csaba = = Hi. - 1987. - 1 S. évf. 2. sz., p. 53­-54.

 

252.

Molnár László

A lakosság életkörülményeinek javítása továbbra is cél / Molnár László = = CSMH­M. - 1987. jan. 30., p. 5.

 

253.

Tamasi Mihály

Vállalkozások és vállalkozók a TSZ-ekben / Tarvasi Mihály = = CSMH. - 1987. Jún. 17., p. 3.

Egyetértés TSZ, Földeák

 

254.

Molnár László

Munkaerőhelyzet Földeákon / Molnár László = = CSMH-M. -1987. szept. 25., p. 5.

 

255. Fekete Sándor

Pék Földeákon / Fekete Sándor = = CSMH. - 1987. okt. 13., p. 3. : ill.

Nacsa Sándor, Földeák.

 

256.

Rácz Sándor

Földeák és Eötvös József kapcsolata / Rácz Sándor = = CSMH-M. - 1987. okt. 29., p. 5.

 

257.

Őrfi Ferenc

Földeákiak 1-2. / Őrfi Ferenc = = CSMH. - 1987. nov. 30-dec. 1., p. 4. : ill.

 

258.

Telefonkönyv. Csongrád megye / kiad. a. Szegedi Postaigazgatóság. - ' 87. - Szeged Szegedi Postaig., 1987. - 246 p.

Földeák: p. 171.

D 8734

 

1988

 

259.

Sandi István

Ülést tartott a földeáki tanács / Sandi István = = CSMH-M. - 1988. jan. 29., p. 5.

 

260.

Sandi István

Az időskorúak helyzete Földeákon / Sandi István = = CSMH-M. - 1988. febr. 5., p. 5.

 

261.

Franyó István

Az ideológiai nevelőmunka feladatai Földeákon / Franyó István = = CSMH-M. ­1988. ápr. 9., p. 5.

 

262.

Kinyó István

Új tanácselnök Földeákon / Kinyó István = = CSMfI-M. - 1988. máj. 27., p. 5. Ülést tartott a közös községi tanács, az új tanácselnök Wéber Mátyás.

 

263.

Kinyó István

Közrend és közbiztonság Földeák térségében / Kinyó István = = CSMH-M. - 1988. jún. 2., p. 5.

 

264.

Péter László

Eötvös József Földeákon / Péter László = = CSMH. - 1988. okt. 8., p. 4.

 

265.

Balázs István

Földeáki neves személyek / Balázs István = = CSMH. - 1988. okt. 27., p. 5.

A cikkben megemlítve: Justh Gyula, Nyisztor György, HoíTelner Sándor, Návay György, Návay Tamás, Návay Ferenc.

 

266.

A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. - 1-3. köt. / Pór Edit. ­Bp. : Művelődéskut. Int., 1988. - 3 db.

Földeák: 1. köt. p. 265-266.

D 7390

 

267.

Návay Lajos politikai jegyzetei, 1910-1912 / közread. Gilicze János, Vígh Zoltán. ­Békéscsaba [!J ; Szeged : Csongrád Megyei Levéltár, 1988. - 313 p. : ill. . - (Dél­alföldi évszázadok ; 2.)

Földeák: többször említve Návay Lajos életrajzával kapcsolatban.

C 24245

 

1989

 

268. Molnár László

Falugyűlés Földeákon / Molnár László = = CSMH-M. - 1989. jan. 26., p. 5.

 

268/1. Őrfi Ferenc

Művelődési házat avattak Földeákon / Őrfa Ferenc = = CSMH. - 1989. aug. 21., p.1,2. : ill.

Szűrös Mátyás megnyitja az új művelődési házat; a felújított 2. világháborús emlékmű átadása.

 

269.

Soltész Andrásné

A háztáji menedzselése Földeákon / Soltész Andrásné = = MM. - 1989. dec. 6., p. 15.

 

270.

Adatok Csanád vármegye közbiztonságának alakulásáról a feudalizmus utolsó évszázadában / Vígh Zoltán = = TCSMT XIV / szerk. Blazovich László. - Szeged [kiad. a Csongrád Megyei Levéltár], 1989 p. 5-77.

Földeák: adatok elszórtan.

943.9 T28, helyismeret

 

271.

Hetvenkedők / Polner Zoltán. - Szeged : Somogyi-kvt., 1989 - 64 p. : ill. - (Csongrád megyei könyvtári füzetek ; 20.)

A kötet Földeákon született adatközlőket is tartalmaz.

398 P80, helyismeret

 

272.

A Makó és környékéért vívott harcok 1944 őszén / Halmágyi Pál. - Makó : Vár. Tcs. József A. Múz., 1989. - 102 p. : ill. - (A makói múzeum füzetei ; 65.)

Földeák: adatok elszórtan.

C 25347

 

273.

Sárember / Polner Zoltán. - Szeged : Polner Z., 1989. - 55 p. : ill.

Földeáki adatközlők : Sipos Erzsébet, Kulcsár Imre.

B 51259

 

1990

 

274.

Soltész Andrásné

Már nem bűn a háztáji menedzselése / Soltész Andrásné = = SZS. - 1990. jan. 18., p. 10.

A földeáki háztáji sertéstenyésztésről.

 

275.

Rosztóczy Ernőné

Betyártörténet 1820-ból / Rosztóczy Ernőné = = DV. - 1990. ápr. 29., p. 11.

Földeák is említve.

 

276.

Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. - 1-2. köt. - / Maksay Ferenc. ­Bp. :Stat. K., 1990. - 2 db.

Földeák:          1. köt. p. 871.

2. köt. p. 1110.

D 7717

 

277.

Telefonkönyv. Csongrád megye / kiad. a Szegedi Postaigazgatóság. -'90. - Szeged .

 Szegedi Postaig., 1990. - 324 p.

Földeák: p. 242-244.

D 8735

 

1991

 

278.

Rácz Sándor

Tanyasorvasztás Földeák és Makó határában / Rácz Sándor = = CS~. - 21. évf. - 1991., p. 77-84.

 

279.

V. Fekete Sándor

Wéber talált tanulságokat Teleszaladt a földeáki polgármester hócipője / V. Fekete Sándor = = DV. - 1991. dec. 7., p. 1-2.

Wéber Mátyás, Földeák.

 

280.

1990. évi népszámlálás. - Bp. : KSH., 1991

­1. Csongrád megye adatai. - 400 p.

Földeák: lásd. Településsoros adatok (visszatekintő adatokkal is)

310 E99, helyismeret

 

281.

Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár. - 1-3 köt. / [főszerk. Bakos Ferenc, Szávai János]. - Bp. : Akad K., 1991- . - 3db. . ill.

Földeák: 1. köt. p. 900.

030 M14

 

282.

Az Öngyilkosság múltja és jelene / Böszörményi Ede. � Bp.: [Böszörményi Ede], 1991. - 186 p.

A kötet földeáki adatokat is tartalmaz (pl. p. 112.)

312 B86, helyismeret

 

1992

 

282/2. Ménesi Lajosné

36 év a könyvtárosi pályán / Ménesi Lajosné = = CSMK - 1991. (23. év£), 1-2. sz., p. 37-41.

Beszélgetés Rácz Istvánnéval.

 

283.

P. Bodzsár Erzsébet

Szék nélkül maradt polgármester / P.Bodzsár Erzsébet = = RDV. - 1992. febr. 14., p. 1., 3.

ber Mátyás, Földeák.

 

284.

P. Bodzsár Erzsébet

Újra csatába indul a földeáki polgármester / P.Bodzsár Erzsébet = = RDV. - 1992. febr. 22., p. 1.

Wéber Mátyás, Földeák.

 

285.

V. Fekete Sándor

Hogy fér meg két Wéber egy hivatalban? / V. Fekete Sándor = = DV. - 1992. febr. 26., p. 7.

Wéber Mátyás polgármester, Wéberné Bandur Rozália körjegyző.

 

286.

V. Fekete Sándor

Polgármesterválasztás előtt Földeákon l V. Fekete Sándor = = DV. - 1992. má.~c. 20., p. 1-2.

Wéber Mátyás helyzetelemzése.

 

287.

A Csongrád Megyei Önkormányzat évkönyve 1991. / összeáll. a szerk. biz. Gyámi Ferenc [et al.]. - [Szeged] : Csongrád M. Önkorm., [1992]. - 175 p. . ill.

Földeák . p. 83., 85.

B62448

 

288.

Makó monográfiája. - 1-6. köt. / [... szerk.biz...főszerk. Tóth Ferenc ; tagok Blazovich László et al.]. - Makó : Önkorm., 1992- . - 6 db.

Földeák: mutató szerint

C 27986

 

1993

 

289.

Farkas Csaba

Föl, Földeák! / Farkas Csaba = = RDV. -1993. okt. 29., p. 1., 3. Beszélgetés Wéber Mátyás polgármesterrel.

 

290.

Csongrád megye közlekedésének helyzete és a fejlesztés irányai / Balogh Imre. ­Szeged : Csongrád M. Közgyűlés Hiv., 1993. - 53 p. : ill. - (Területfejlesztési füzetek ; 4.)

Földeák: adatok elszórtan.

D 8487

 

291.

Csongrád megye népessége / Krajkó Gyula. - Szeged : Csongrád M. Közgyűlés Hiv., 1993. - 62 p. : ill. - (Területfejlesztési füzetek ; 1.)

Földeák: adatok elszórtan.

D 8486

 

292.

Csongrád megye természetföldrajzi adottságai ; A folyók védelme és hasznosítása / Bihari István. - Szeged : Csongrád M. Közgyűlés Hiv., 1993. - 54 p. : ill. ­(Területfejlesztési füzetek ; 5.)

Földeák: adatok elszórtan

D 8489

 

293.

A Csongrád Megyei Önkormányzat évkönyve 1992. / összáll. A szerk. biz. Gyámi Ferenc [et al.]. - Szeged : Csongrád M. Önkorm., 1993. - 250 p. . ill.

Földeák:p. 194., 196.

B 62462

 

294.

Telefonkönyv : a Magyar Távközlési Részvénytársaság hivatalos előfizetői névsora. Csongrád megye / kiad. a Magyar Távközlési Részvénytársaság, Magyar Telefonkönyvkiadó KFT. - 1993. - [Bp.] : Matáv : MTT, cop. 1993. - 218,90 p.

Földeák: p. 49-50.

D 8394

 

1994

 

295. Farkas Csaba

Pöfi-Mafi : Új filmek peregnek Földeákon / Farkas Csaba = = RDV. - 1994. febr. 3 p. 4. : ill.

Terveiről beszél az új művelődési ház igazgató, Savanya Béla.

 

296. Dányi László

Tibi rendőr kalandjai / Dányi László = = RDV. - 1994. márc. 19., p. 5. : ill.

Megszólal a riportban Vass Tibor, Savanya Béla, és Dr. Grezsa István.

 

297. Turi Tibor

Rácz Sándor a Makó környéki húsvéti szokásokról / Turi Tibor = = DV. - 1994. ápr. 2., p. 8. : ill.

Földeák is említve.

 

298.

Szabó Imre

Megmentik a ligetet Földeákon / Szabó Imre = = RDV. - 1994. máj. 16., p. 6. . ill.

 

299.

Tisztelgés a földeáki hősök emléke előtt... / Rácz Sándor == CSMH. - 1994. jún. 1., p. 11. : ill.

II. világháborús emlékezés. (A cikk beszámol az 1989-ben történt emlékmű átadásról is.)

 

300.

Szabó Imre

Pusztulnak az évszázados tölgyek / Szabó Imre = = RDV. - 1994. jún. 20., p. 6. : ill.

Vass Sándor a Dél-alföldi Erdészeti Rt. Vezérigazgatója a földeáki Kornél- ligetről.

 

301.

Turi Tibor

Menteni a menthetőt / Turi Tibor = = DV. - 1994. jún. 22., p. 11.

Földeák, Kornél- liget.

 

302.

Rácz Sándor

Díszkard a koporsón : In memoriam : Megyesi László ezredes 1939-1994 / Rácz Sándor = = DV. - 1994 jún. 22., p. 11.

Rácz Sándor emlékezése a földeáki születésű Megyesi László ezredesről, és édesapjáról, Megyesi István bognármesterről.

 

303.

Turi Tibor

Tündérkert Földeákon / Turi Tibor = = DV. - 1994. aug. 30., p. 1., 5. : ill.

Kornél-liget, Földeák

 

304.

Föl-deák / szerk. Savanya Béla. - 1994. szept. - [Földeák] : [Önkormányzat]

A kulturális és információs lap kezdetben kéthavonta, később havonta jelent meg változó szerkesztőségi tagokkal.

 

305.

Petrusán Lívia

Savanya Béla bátorsága : földeáki kultúrkesergő / Petrusán Lívia = = RDV. - 1994. dec. 15., p. 4. : ill.

 

306.

Csongrád megye területfejlesztési koncepciója : előzetes elgondolások vitaanyaga ; Mellékletek / összeáll. Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala Területfejlesztési Iroda. ­Szeged . Csongrád M Közgyűlés Hiv., 1994. - 176 p. . ill.

Földeák: adatok elszórtan.

D 8493

 

307.

A Csongrád Megyei Önkormányzat évkönyve 1993. / összeáll. a szerk. biz. Gyámi Ferenc [et al.]. - Szeged : Csongrád M. Önkorm., 1994. - 148 p. : ill.

Földeák . p. 143.

B 59219

 

308.

Földeák és Óföldeák Községek 1944. évi őszi háborús történelme / [...lejegyezte Ádók István]. - [Földeák] : [Ádók István], 1994. - 22 fol.

D 8612

 

1995

 

309.

Dónyi László

Hidegre tett lángossütők? / Dónyi László = = RDV. - 1995. febr. 8., p. 3.

Id. Mezőfi Jánosné, Ifj. Mezőfi János, Földeák

 

310.

Szabó Sándor

Meddig kell még várni / Szabó Sándor = = RDV. - 1995. febr. 21., p. 5.

A vízelvezető árkok szükségességéről.

 

311.

A földeáki gazdasági egyesület felhívása = = RDV. - 1995. márc. 10., p. 9.

 

311/1.

Petrusán Lívia

Hogy hitem széjjel ne dűljön : Földeáki próbatétel / Petrusán Lívia = = RDV. ­1995. márc.17., p.4. : ill.

Interjú Marosi János plébánossal.

 

312.

Petrusán Lívia

Kit érdekel a falu sorsa? / Petrusán Lívia = = RDV. - 1995. márc. 18., p. 3. : ill.

Riport Vass Imre polgármesterrel.

 

313.

Petrusán Lívia

Savanya a szőlő / Petrusán Lívia = = RDV. - 1995. márc. 28., p. 5. : ill.

Művelődési ház, Savanya Béla, Földeák.

 

314.

Rajzpályázat Földeákon = = RDV. - 1995. máj. 15., p. 9.

 

315.

Jámborné Balog Tünde

Dehény Lajosnak adósai / Jámborné Balog Tünde = = RDV. - 1995. jún. 9., p. 8.

Ua. : SZN. - 1995. jún 9., p. 8.

 

316.

Magyar, ne bántsd a magyart! / Forgó Géza = = RDV. - 1995. okt. 17., p. 4. : ill.

Írás Návay Lajosról.

 

317. A földeáki könyvtár története : 1984-1994. / Farkas Sándorné. - Szeged : [Farkas Sné], 1995. - 20 fol.

D 8920

 

318.

Boldogasszony ágya / Polner Zoltán. - Szeged . Somogyi-kvt., 1995. - 71 p. . ill. ­(Csongrád megyei könyvtári füzetek ; 22.)

Földeáki adatközlő . Fejes Lászlóné Kalász Etel (mutató szerint) - Születéssel kapcsolatos néphagyományok.

B 61472

 

319.

A Csongrád Megyei Önkormányzat évkönyve 1994. / összeáll. a szerk. biz. Gyámi Ferenc [et al.]. - Szeged : Csongrád M. Önkorm., 1995. - 156 p. : ill.

Földeák . p. 109-110.,145. (Többek között a választási eredményekről.)

B 61799

 

320.

Magyarországi történeti statisztikai helységnévtára / [szerk. biz. Elnöke Klinger András]. - Bp. . MTA : KSH, 1991.

5. Csongrád megye / [... szerzője Blazovich László]. - 1995. - 150 p. : ill.

Földeák: p. 57-58.

914 M16

 

321.

Nádkunyhó a hóban / Rácz Sándor = _ �Egy igaz történet, részletekben�," : cigány­magyar kapcsolatok határon innen és túl / szerk. Demeter Zayzon Mária. - Bp. : [kiad. a Budapest Kőbányai Önkorm., [1995]. - 71-73. p.

Rácz Sándor földeáki ihletettségű írása.

C 28863

 

1996

 

321/1. Farkas Csaba

Óföldeák és Földeák 150 éve / Farkas Csaba = = DV. - 1996. máj. 25., p. 1,5. ill.

Barlai József felszólalása, a címer átadása, egyéb hozzászólások.

 

321/2.

Farkas Csaba

Földeáknak fölvirradt / Farkas Csaba = = DV. -1996. máj. 28., p.1,5. : ill.

Az áttelepülés évfordulós eseményei.

 

321/3.

Farkas Csaba

Rózsalakodalom Földeákon / Farkas Csaba = = DV. - 1996. máj. 29., p.l . : ill.

Rózsapárok:Tóth Bernadett, Kardos Sándor; Béla Erika, Sipos József

A rózsalakodalom története is.

 

321/4.

Farkas Csaba

Óföldeák erődtemploma / Farkas Csaba = = DV. - 1996. máj. 29., p. 6. : ill

Dr. Béres Mária régész összefoglalója a feltáró munkálatokról.

 

322.

1956. negyvenedik évfordulójára / Ádók István. - [Földeák] . [Ádók István], 1996. ­34 p.

 

323.

Csongrád megye településeinek atlasza. - Bp. : DIMAP BT., 1996. - 72 p. . ill.

Földeák: p. 47.

912 C78, helyismeret

 

324.

A Csongrád Megyei Önkormányzat évkönyve 1995. / összeáll. a szerk. biz. Lakatos Etelka [et al.]. - Szeged : Csongrád M. Önkorm., 1996. - 250 p. : ill.

Földeák . p. 54.,127. Többek között a földeáki címer leírása.

B 62743

 

325.

A Körös- Tisza- Maros-köz települései a középkorban / szerk. Blazovich László. ­Szeged . Csongrád Megyei Levéltár, 1996. - 355 p., 1 térk. - (Dél-alföldi évszázadok ; 9.)

Földeák . p. 107-108.

910 B69, helyismeret

 

326.

Óföldeák község 800 éves, Földeák község 150 éves történelme . elbeszélés prózában / [összeáll. Ádók István]. - [Földeák] : [Ádók István], 1996. - 174 p. . ill.

D 9415

 

1997

 

326/1.

Farkas Csaba

Falunapok Földeákon / Farkas Csaba = = DV. - 1997. máj. 20., p. 1,4. : ill.

 

326/2.

Farkas Csaba

Földeák idei rózsapórjai / Farkas Csaba = = DV. - 1997. máj. 23., p.l 1. : ill.

Rózsapárok: Nagy Éva, Cseh István; Varga Anita, Szabó Csaba.

 

326/3.

Bakos András

A háziorvos: tűzoltó? / Bakos András = = DV. - 1997. máj.31., p. 4.

Beszámoló a Földeákon megrendezett Országos Mentálhigiénés Konferenciáról.

 

326/4.

Bálint József

Önsanyargató munka : Mentálhigiénéről az isten háta mögötti Földeákon / Bálint József = = ÚM. - 1997. jún. 3., p.6.

 

326/5.

Majoros Tibor

Miért beteg a magyar falu; / Majoros Tibor = = SZF. - 1997. jún 17., p.3.

Beszámoló a Földeákon megrendezett Országos Mentálhigiénés Konferenciáról.

 

327.

Barangolások Csongrád megyében / [főszerk. Pálfy Katalin]. - Miskolc : Well Press, 1997. - 239 p. : ill.

Földeák . p. 180-181.

914 B29, helyismeret

 

328.

Földeák község néprajza . elbeszélés prózában / Ádók István ; társszerzők Elek István [et al.J. - Földeák . [Ádók István], 1997. - 144 p. . ill.

B 65808

 

329.

Magyarország megyei kézikönyvei = County handbooks of Hungary = Handbüeher der Komitate Ungars. - 1-20. köt. / [...főszerk...Kasza Sándor]. - [Pécs] : BO&BO Gruppa ; [Hatvan] : CEBA, 1997- .

5. köt. Csongrád megye kézikönyve = Handbook of Csongrád county / [...szerzői...Abonyiné Palotás Jolán et al.] ; [főszerk...Mészáros Rezső]. - 1997. ­634 p.

Földeák: p. 477-479. Rövid angol nyelvű ismertetővel.

D 9297

 

330.

Magyarország településeinek vallási adatai : 1880-1949. -1-2. köt. / [szerk. Kepecs József]. - Bp. : KSH, 1997.

Földeák: l.köt. p. 316-317.

D 2929

 

331.

Oltványi Pál (1854-1891) Földeáki plébános életrajza és földeáki alkotásai / Ádók István. - [Földeák] : [Ádók István], 1997. - 17 p.

Oltványi Pál életrajza, alkotásai

 

1998

 

331/1.

Farkas Csaba

Rózsalakodalom Földeákon / Farkas Csaba = = DV. -1998. jún. 2., p. 1,5. : ill.

Rózsapárok: Bakos Adrienn, Kurai Zsolt; Rakonczai Krisztina, Mészáros László

 

332.

Magyar helységnév-azonosító szótár / szerk. Lelkes György. - Baja :Talma, 1998. ­930,IVp.,64t.

Földeák: p. 217

C 31563

 

333.

Földeák krónikája . I. világháború, 1914-1918 : II. világháború, 1939-1945 / Ádók István. - [ Földeák] . [ Ádók István], 1998. - 54 p. : ill.

D 9440

 

334.

A Köztársaság tér (Földeák), mint lokális egység szociológiai feltárása / Horváth Mihály. - Főiskolai dolgozat. ; Jászberényi Tanítóképző Főiskola, [1998] 12 p. szociológiai feltárás

 

335.

Oltványi Pál Életének és munkásságának története / Komoly Pál. - Szeged, 1998. ­112 p.

Földeák . többször említve

E 1659

 

336.

Paraszti életforma Földeákon / Ádók István. - [Földeák) : [Ádók István], 1998. - 28 p.

 

1999

 

336/1.

Farkas Csaba

Felülmúlhatatlan falunapok / Farkas Csaba = = DV. - 1999. máj. 25., p. 1,5. :ill.

Rózsapárok: Bakos Szilvia, Veszelovszki András; Veszelovszki Éva, Rakonczai Róbert.

 

336/2.

Farkas Csaba

Kapu, fölvirágozva / Farkas Csaba = = DV. - 1999. máj. 25., p.5. :ill.

�A legszebb pünkösdi, lányos ház"- A cikkben: Kovács Ágnes, Tóth Bernadett.

 

336/3.

Béke poraikra : Dokumentum emlékkönyv a II. világháborúban, a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról / [írták Bús János és Szabó Péter]. - Bp. : Hadtörténeti Intézet és Múzeum : Vareitas '93, 1999. - 778 p.

Földeáki elesettek is.

D 9664

 

337.

Dél-alföldi kerékpártúrák / Bergmann Péter, Somorjai Ferenc. - Bp. : Frigoria, 1999. ­192 p., 1 térk. : ill.

Földeák . p.103.

914 B55

 

2000

 

337/1.

Farkas Csaba

Háromnapos faluünnep Földeákon / Farkas Csaba = = DV. - 2000. jún. 13., p.1,4. :ill.

 

337/2.

Farkas Csaba

Rózsapárok Földeákon / Farkas Csaba = = DV. - 2000.jún.14., p. 6. :ill.

Rózsapárok: Horváth Éva, Béni Attila; Vízhányó Andrea, Veszelovszki Zoltán.

 

337/2./a

Farkas Csaba

Rózsalkakodalom Földeákon / Farkas Csaba == Ng. � 2000 jún.15., p. 34. :ill

 

337/3.

Farkas Csaba

A földeáki Mária-kegyhelynél / Farkas Csaba = = DV. - 2000. jún. 16., p. 8. :ill.

 

338.

Csongrád megye építészeti emlékei / szerk. Tóth Ferenc. - Szeged : [Csongrád Megyei Önkormányzat], 2000, : ill.

Földeák p. 103-106. A kötet részletesen bemutatja a falu jeles épületeit.

 

338/1.

József Attila nyomában : válogatott írások / Péter László. - [Bp.] : Argumentum, 2000. - 354 p. : ill.

Földeák: p. 48.

 

339.

Óföldeák-Földeák községek kintúr-krónikája / Ádók István. - [Földeák] : [Ádók István], 2000. - 49 p. . ill.

 

Interneten fellelhető dokumentumok

340.

Mesés Földeák / Béla Erika <www.kzs.hu/hmvhir/19991118/mese.htm> Berecz András földeáki estjéről.

 

341.

Területek szennyezés érzékenységi besorolása <www.gm.hu/sme/hm001-df.htm> Földeák is feltüntetve.

 

342.

Magyar hősök. A keleti hadműveleti területen elesett, elpusztult magyar hősök névsora <www.netlap.hu/vasarnapiujsag/>

Földeáki katonák is.

 

343.

Benedek Miklós: Jegyzetek Eötvös József fiához, Eötvös Lórándhoz írott leveleihez <www.kfki.hu/~tudtor/eotvosl/levelek/levje ~z.hrinl>

Návay Lajossal, mint Eötvös József vejével kapcsolatban Földeák is említve.

 

344.

Eötvös Lóránd elveszettnek hitt levelei <www.kfki.hu/~tudtor/eotvosl/lor lev/1681014.htm1> Eötvös Lóránd levelében Földeákot is említi.

 

345.

Földeák térkép adatai <http://lazarus.elte.hu/cit~nnap/cso/foldeak.htm>

 

346.

Magyar Márk: Maroslele és Földeák is küzd<www.kzs.hu./hmvhir/20000113/mark.htm> Belvízhelyzet

 

Rövidítésjegyzék

BÉ                                              

Békési Élet

F1306

BmN 

Békés Népújság

 

CSMH  

Csongrád Megyei Hírlap (megyei kiadás)               

H 235

CSMHH          

Csongrád Megyei Honismereti Híradó                           

F 1356

 

CSMH-M

Csongrád Megyei Hírlap (makói kiadás)               

Makó, József A. Kvt.

DM

Délmagyarország   

H236

DV 

Délvilág ("kék")        

H 235

Hungarológiai Értesítő       

F1476

Hi

Honismeret

F 1457

HK  

Hidrológiai Közöny

G304

MFMÉ

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve   

080 Sz43

MH 

Magyar Hírlap          

  H519

MI  

Magyar Ifjúság         

G300

MM

Magyar Mezőgazdaság        

G 336

MNY

Magyar Nyelv           

F1259

NG

Népszabadság

H510

PL   

Pedagógusok Lapja      

 

RD V

Reggeli Délvilág ("lila")      

H 667

Skm

Somogyi -könyvtári műhely                           

F442

SZN  

Szegedi Napló          

H 685

SZS

Számadás

�őrzés"

SZT

Szövetkezet 

H 482

TCSMT 

Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből     

943.9 T28

TL

Tanácsok Lapja        

H 481

TS

Területi Statisztika  

 F1155

Városépítés

G 14