Lichaam, ziel en geest

Leeft u vanuit de Geest? Om hier antwoord op te kunnen geven moeten we eerst bekijken wat u tot mens maakt. Waar bestaat u uit?

Hebr. 4:12: ‘’Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’’

In ons universum bevinden zich 3 werelden: een fysieke, een geestelijke en een psychologische wereld. De mens bestaat ook uit die 3 delen en daarom kan hij met alle 3 de sferen in contact komen.

Materiële wereld

We komen met de materiële wereld in contact door middel van onze zintuigen. Omdat we kunnen ruiken, proeven, voelen, zien, horen.

Geestelijke wereld

We kunnen alleen in contact komen met de geestelijke wereld door middel van onze geest. Dat kan niet door middel van onze zintuigen. In onze geest hebben we echter een geestelijk zintuig waarmee we in contact met God kunnen treden.

Psychologische wereld

Vervolgens de psychologische wereld; dit is noch fysiek, noch geestelijk. Als iemand jou een enorme som geld geeft, dan kan je daar ontzettend blij van worden. Behoort dat geluk tot de fysieke of de geestelijke wereld? Geen van beide: geluk, vreugde en verdriet behoren tot de psychologische wereld. Pscyhe is Grieks voor ziel. Psychologie betekent dan ook ‘de studie van de ziel’.
Er is dus een psychologische wereld, die gekenmerkt wordt door vreugde en verdriet.

De ziel

We gaan nu verder door op de ziel, de psychologische wereld. De ziel bestaat uit 3 delen. Uit de Bijbel leren we dat één van die 3 delen je gevoel is:

-        Deut. 14:26: ''Daar moet u dat  geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel van u begeren zal. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin.''

-        Hooglied 1:7: ''U,  Die mijn ziel liefheeft, maak mij bekend waar U de kudde weidt, waar U die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van Uw metgezellen?''

-        Mat. 26:38: ''Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij.''

Door onze ziel hebben we lief, hebben we verlangens, haten we en hebben we vreugde of verdriet. Een tweede deel van onze ziel is ons verstand. Dit leren we ook uit de Bijbel:

-        Jozua 23:14: ''En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is.''

-        Psalm 139:14: ''Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.''

-        Spreuken 19:2: ''Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed; en die met de voeten haastig is, zondigt.''

In onze ziel bevinden zich onze gedachten, ideeën, denkwijzen en overwegingen.

Het derde deel tot slot is de wil. Jouw willen zit opgesloten in jouw ziel. Ook dit halen we uit de Bijbel:

-        Job 6:7: ‘’Mijn ziel weigert dat aan te raken’’

-        Job 7:15: ''Mijn ziel verkiest de verstikking, en heeft de dood liever dan het leven.''

-        1 Kron. 22:19: ''Nu dan, richt uw hart en uw ziel erop om de HEERE, uw God, te zoeken.''

Onze beslissingen nemen we dus met onze ziel.

Wanneer we contact hebben met de psychologische wereld gebruiken we de ziel, het psychologische deel van ons wezen. Hetzelfde principe geldt ook voor de geestelijke wereld. Als we contact willen met de geestelijke wereld, dan moeten we de geest gebruiken. Ik zal een voorbeeld geven:

Als je kleuren wilt onderscheiden heb je je gezichtsvermogen nodig. Als je de kleur rood wilt zien, dan moet je je ogen gebruiken, niet je oren. Als je je oren gebruikt om van de schoonheid van blauw te genieten, dan zal je er niks van merken. De kleur is er dan wel, maar je ziet het niet, omdat je het verkeerde orgaan gebruikt.

Contact met God

Hoe kunnen we dan met God in contact komen? Welk orgaan moeten we gebruiken? Voordat we hier antwoord op kunnen geven, moeten we eerst meer over Gods wezen te weten komen. In de Bijbel lezen we dat God Geest is.

-        2 Kor. 3: 17: ''De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.''

-        Joh. 4:24: ''God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.''

Kunnen we dan met God in contact treden door ons fysieke lichaam? Ja, in zekere mate wel, want als we tot God bidden, gebruiken we onze stem; onze lichamelijke wereld. We kunnen ook in zekere mate met God in contact treden door onze ziel, want we moeten onze ziel erop richten om Hem te zoeken, zoals we net lazen in 1 Kronieken. Maar Yeshua leert ons in Joh. 4:24 dat God Geest is en dat wie Hem aanbidden, dat moeten doen in geest en waarheid. In de Bijbelvertaling is in dit vers het tweede woordjes ‘geest’ met kleine letter geschreven. Dat duidt dus op onze menselijke geest, in tegenstelling tot de eerste vermelding van ‘Geest’, met hoofdletter, welke duidt op de goddelijke Geest.
Omdat God Geest is, moeten we Hem aanbidden en gemeenschap met Hem hebben in onze geest en door onze geest. En in waarheid. Over het begrip waarheid valt een hele Bijbelstudie te houden, maar ik volsta door te benoemen dat Yeshua in Joh. 17:17 zegt dat Gods Woord de waarheid is (dus ook de Thora!). Laten we die definitie hier dan ook in het achterhoofd houden.

Geest

Laten we eens verder kijken wat er over geest genoemd wordt.

Uit de bijbel leren we het volgende over de geest. Het is de zetel die: geweten (Hand. 17:16), intuïtie (1 Kor. 2:11) en godsverlangen (Joh. 4: 23-24) bijbrengt.

-        Geweten: Hand. 17:16: ''En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond.''

-        Intuïtie: 1 Kor. 2:11: ''Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.''

-        Godsverlangen: Joh. 4: 23-24: ''Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.''

 In Joh. 3 lezen we het volgende:

-        Joh. 3: 5-6: ''Yeshua antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.''

Wat uit de Geest geboren is, is geest. Wat wordt hiermee bedoeld? Simpelweg dat als iemand wedergeboren is, Gods Geest in hem komt wonen. Met andere woorden, jouw geest wordt wedergeboren door de Geest van God. Dit vers vertelt ons waar we opnieuw  geboren worden. In de geestelijke wereld. Gods Geest komt dan in jouw geest wonen.

-        Rom. 8:16: ''De Geest Zelf getuigt mede aan onze geest  dat wij kinderen van God zijn.’’

-        2 Tim. 4:22: ''De Heere Yeshua Messias zij met uw geest. De genade zij met u allen. Amen.''

-        1 Kor. 6:17: ''Maar die den Heere aanhangt, is één geest met Hem.''


'Geest-oefening'

Als we contact willen met God, moeten we ons dus tot onze geest wenden, aangezien Hij daar woont. Je lichaam is vergelijkbaar met de tempel. Je lichaam is een tempel voor Gods Geest. Hij woont in je. Voordat je iets doet, zegt of ergens naar toe gaat, moet je je eerst tot je geest wenden, in contact zijn met God. Zo kun je geestelijk leven.

Je leven zal een verandering ondergaan als je eerst voordat je iets doet, je tot God wendt in je geest. Je moet jezelf hierin oefenen, dat schrijft Paulus ons. Hij vergelijkt het met het doen van sport-oefeningen. Het heeft nut voor je lichaam om te oefenen, maar dit is slechts goed tot op beperkte hoogte. Paulus beschrijft een andere vorm van gymnastiek die veel beter voor je is, zowel vandaag als voor de eeuwigheid. Het is de oefening van je godsvrucht, je geest-oefening. Dit lezen we in

1 Tim. 4: 7-8: ''Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.''

Het komt er eigenlijk op neer dat je bij deze oefening jezelf niet afvraagt wat je gaat doen. Dat is namelijk een zaak van je verstand. Je verstand/psyche heeft al genoeg training gehad op school of door thuisonderwijs. Nee, je godsvruchtoefening gaat erom hoe je de dingen doet. Je kunt bijvoorbeeld zelfs de Schrift citeren vanuit alleen de ziel. Vanuit alleen een verstandelijke benadering. Het moet echter geworteld raken in je geest. Daar moet je voor oefenen schrijft Paulus. En wanneer we bijvoorbeeld de Heere benaderen door gebed of door Zijn Woord te lezen, moeten we de zielse/psychologische benadering (onze gedachten, gevoelens en verlangens) loslaten en ons tot onze geest wenden. Herinner: de Heere is in je geest.

Wedergeboorte

De Heere vraagt niet van ons om je hele zielse leven maar los te laten. Dat zij verre. Hij heeft juist je ziel geschapen en die mag je ook zeker gebruiken. Je verstand, je gevoel en je wil mag je ook wenden om hem te verheerlijken. Maar die zijn wel erg beschadigd. Onthoud dat je als niet-wedergeboren mens niet in contact met de Heere kan zijn, want de natuurlijke mens verzet zich tegen Hem.

1 Kor. 2:14: ''Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.''

Rom. 8: 6-9: ''Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans  de Geest van God  in u woont. Maar als iemand de Geest van Messias niet heeft, die is niet van Hem.''

Daarom hebben we die wedergeboorte in de Geest nodig. Als het goed is worden de functies van de ziel dan door de Geest gebruikt om de Heere te verheerlijken.

En hoe weet je of je in de Geest wedergeboren bent? Dan gaat de vrucht van de Geest in je groeien. Dat kunnen anderen aan jou merken. Hoe kunnen ze dat dan merken? Laten we eens kijken wat de Bijbel daar over zegt.

Gal. 5: 22-26: ''De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Messias zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.''

Onze Messias Yeshua leert zelf ook dat we aan de buitenkant kunnen zien of iemand vruchten draagt:

Mat. 12:33: ''Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend.''

U wordt vergeleken met een boom. Of u het wilt of niet. U symboliseert een boom. Dit vinden we al in Psalm 1.

Psalm 1: 1-3: ''Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd…''

Een boom geeft vruchten. U behoort vrucht te dragen in Gods dienst.

Paulus

We zien dat Paulus ook een zeer geestelijk persoon was.

Hand. 17:16: ''En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond.''

Rom. 1:9: ''Want  God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.''

Rom. 12:11: ''Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.''

1 Kor. 16: 17-18: ''En ik verblijd mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want zij hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak, want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan.''

Ef. 6: 17-18: ''En neem de helm van de zaligheid  en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u  bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.''

En Petrus en Johannes ook:

1 Petr. 3:4: ''Uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.''

Openb. 1:10: ''Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin.''

Concrete adviezen

Om met God in contact te komen moet je de tijd nemen. Als je per dag maar 5 minuten besteed voor alleen Bijbellezen en gebed, is dat echt te weinig. Je neemt per dag ook genoeg tijd om fatsoenlijk te eten, dus doe dat ook om fatsoenlijk genoeg geestelijke oefening te doen. Ik heb eens gelezen dat 30 minuten per dag toch echt nodig is om geestelijk gezond te kunnen blijven. Dat is eigenlijk een minimum.

Tijdens die 30 minuten moet je je dagelijkse beslommeringen echt even loslaten. Die komen daarna wel weer. Denk dan dus even niet aan boodschappen doen, school, werk, kennis etc. Je moet je aandacht echt besteden aan de Heere. Je kunt je nu afvragen hoe je normaal gesproken bidt. Doe je dat tot de muur van je kamer, of geloof je ook echt je contact hebt met de Schepper van hemel en aarde? Focus je eens op die gedachte. Neem er de tijd voor.

Een wijze Joodse man, genaamd Jehoeda Halevi zegt in zijn Koezari (III 5): ''Het gebed is voor de ziel, wat voedsel is voor het lichaam''. Zoals ons lichaam op vaste tijden voedsel nodig heeft, zo ook onze ziel. Het gebed en lezen in Gods Woord is voedsel voor onze ziel. 

En wat als we niet gestemd zijn om te bidden of geen behoefte hebben aan contact met God? Als onze ziel niet om voedsel vraagt?

Juist dan hebben we gebed en Bijbel lezen dringend nodig. Want dan heeft of het leven ons gegrepen en zijn we slaaf van ons werk geworden, of heeft een onbijbelse levensbeschouwing macht over ons gekregen. Dan zijn we als een patiënt, die de voorschriften van de arts niet wil opvolgen, omdat hij zich niet zoek voelt. Juist dan hebben we de therapie van Gods Woord en gebed zeer nodig.

Tijd

Het zal in het begin moeilijk zijn om ‘zoveel’ tijd te besteden aan de oefening van je godsvrucht, maar je zal de prijs merken. Je geestelijke leven zal groeien.  

Om het kort samen te vatten: leef door de Geest en dan wordt je Ziel gekneed tot zijn beeld. Je zielsverlangen, je verstand en je wil worden dan gekneed naar Zijn wil. Je gaat dan bijvoorbeeld zonde haten (zielseigenschap: gevoel) en je gaat ervan houden om Gods Woord te lezen. Je wéét dan dat stelen verkeerd is (zielseigenschap: verstand) en je wíl dan geen overspel plegen (zielseigenschap: wil). 


Tot slot nog een aantal vragen ter overweging:

Dien je God met heel je verstand?

Dien je God met je persoonlijkheid? Wordt jouw persoonlijkheid steeds meer gespiegeld aan de Zijne?

Dien je God met jouw wil? Is jouw wil onderworpen aan Zijn wil?

Dien je God met jouw verstandelijke vermogens?

Dien je God met je gevoelsleven?

Stel je de Geest in staat om je ziel te beïnvloeden door het geweten?

Stel je de Geest in staat om je ziel te beïnvloeden door intuïtie?

Stel je de Geest in staat om je ziel te beïnvloeden door godsverlangen?

Kortom: staat alles in jouw leven in dienst van God?


Waarschuwing: 1 Thes. 5: 19: ''Blus de Geest niet uit.''

Ik hoop van harte dat onderstaand pasoek (bijbelvers) op uw leven van toepassing mag zijn:

2 Kor. 4: 16-17: ''Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.''

 

Inhoud van deze studie is mede gebaseerd op onderwijs van Werner Stauder en watchman Nee.

 

Comments