(ษ) - (ส)

นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วย (ษ) - (ส)

(ษ)

๒๓๗๖ ษัฏเสน Shatsena รองอำมาตย์ตรี ขุนพิทักษ์เหลียนสถาน (รื่น) นายอำเภอปะเหลียน เมืองตรัง ปู่ทวดชื่อหลิมหกเสง 11/7/16

(ส)

๑๕๔๑ สกลวิภาต นายร้อยโททองดี ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อสมิงสามแหลก (สกล) บิดาชื่อนายสว่าง 21/7/14

๖๒๖๗ สการนันทน์ นายสน เสมียนโท กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อแสน ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อสอน 25/2/21

๖๒๙๒ สกุนตะวิภาต พลเสือป่าเปล่ง ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเสง ปู่ชื่อนก บิดาชื่อชุ่ม 25/3/21

๐๑๔๕ สกุนะวัฒนะ ขุนองอาจยุทธ์ (บานเย็น) นายอำเภอบางพระ ปู่ชื่อนก 2/7/13

๕๗๗๖ สครานนท์ Sagrananda มหาดเล็กวิเศษเชื่อม กรมมหรศพ ปู่ทวดชื่อสาคร 15/12/19

๒๓๔๐ สงกรานตานนท์ Sankrantananda พันจ่าเอกฉิม ช่างกล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสงกรานต์ 27/6/15

๓๓๐๑ สงกะมิลินท์ Sankamilinda ว่าที่นายเรือตรียุ้ย กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อสง บิดาชื่อพึ่ง 22/7/16

๓๓๐๗ สงกะสิริ Sankasiri มหาดเล็กวิเศษโต๊ะ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อสง ปู่ชื่อขวัญ 22/7/16

๖๐๓๗ สงขะสโรช Sankhasroja ขุนสุภาโชติ (บัว) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดอ่างทอง 6/8/21

๕๙๐๓ สงคานนท์ พลเสือป่าพูน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อนายจ้อย ปู่ชื่อนายซ้ง 1/2/20

๐๑๒๖ สงสะเสน Sonsasen ขุนวรศักดิพินิต (สง) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๐๒๘๐ สงสะเสวี Sansasevi จมื่นอินทรประภาศ* (สง) ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิเชียรไพชยนต์

๕๒๓๓ สเจลานนท์ นายร้อยตำรวจตรีปู๋ ประจำกรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อแสละ 14/6/19

๐๕๔๑ สฐีรสูต Sthi^rasu^ta หลวงศรีเทพภักดี (เถื่อน) กรมพระราชกุศล (ศุภรัต) กระทรวงวัง หลวงศรีเทพภักดี (บุญคง) เป็นปู่ 23/8/13

๔๙๗๒ สดุดิกุล นายหมู่ตรีชม ประจำกรมเสือป่าปืนใหญ่หลวง รักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อทิม 17/5/19

๔๗๕๒ สตาภิรมย์ Sata^bhiramya ว่าที่รองผู้กำกับตรีชื่น ครูประจำโรงเรียนจังหวัดระยอง บิดาชื่อสด 3/2/18

๓๗๑๖ สถลนันทน์ ทำการนายหมู่ตรีปลอด ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายทรัพย์ (บิดา) ทวดชื่อคง 27/1/16

๑๑๕๑ สถลสุต Sthalasuta นายพันโท หลวงอนุชิตสงคราม (ประเสริฐ) ยกระบัตรกรมตำรวจภูธร ปู่ทวดชื่อนายคง ปู่ชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่) บิดาชื่อหลวงมงคลรัตนราชมนตรี (เข้มฃาบ) 12/3/13

๐๒๕๘ สถาณุวัต Stha^nuvat พระประสิทธิ์วรรณลักษณ์ (นาค) ปลัดกรมกองบัญชาการ กรมราชเลขานุการ พระยาวิชิตชลธีศรีสุรสงคราม (ยัง) เป็นบิดา 13/7/13

๖๑๐๑ สถานนท์ นายหมู่โทเปล่ง สังกัดกองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ 24/9/21

๔๔๒๓ สถานานนท์ พลเสือป่าแผ้ว ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๖ กองเสนารักษาดินแดนตวันตก กับนายเหว่า (บิดา) ทวดชื่อตั้ง 9/5/18

๑๙๖๗ สถานุทัต พลเสือป่าตึก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่ออยู่ 12/3/14

๑๑๗๐ สถาปนะวรรธนะ นายร้อยตรีเอม พนักงานคลังเงิน กองตำรวจภูธรนครลำปาง กับหลวงพรหมสุภาแพ่ง* (รอด) กรมการพิเศษเมืองพรหม (บิดา) หลวงพรหมเป็นบุตรหลวงวัง (พูน) 15/3/13

๑๐๖๘ สถาปิตานนท์ Stha^pita^nanda พระอุภัยภาติกเฃตร (เอี่ยม) นายอำเภอสองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อหลวงวัง (พูน) 5/3/13

๓๐๖๓ สถาวรจันทร์ นายร้อยตรีเจ๊ก ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑๔ ทวดชื่อคง ปู่ชื่อจัน 14/5/16

๒๘๒๘ สถาวรวณิช นักเรียนนายเรือภูหิน ปู่ชื่อมั่นเป็นพ่อค้า 22/12/15

๖๔๑๔ สถาวระ นายร้อยตำรวจตรีสมาน แพทย์ประจำมณฑลพายัพ กับนายแอ๋น (บิดา) ปู่ชื่อคง 16/9/22

๒๖๙๑ สถาวรินทุ นายร้อยเอกอิน ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ 1/11/15

๒๗๓๙ สถิตยนาค รองอำมาตย์โท ขุนโภคาพิพัฒน์ (เท้ง) ผู้ช่วย กรมเจ้าจำนวน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออยู่ ทวดชื่อนาค 7/11/15

๒๘๒๙ สถิตยวณิช พลเสือป่าจรูญ นักเรียนข้าราชการพลเรือน (กรมราบหลวง) 22/12/15

๓๕๗๐ สถิตานนท์ รองเสวกโท ขุนเจนจิตรภัณฑการ (ชุบ) นายเวรกองสร้าง กรมโยธา แพนกใน ปู่ชื่ออยู่ 25/11/16

๓๕๘๓ สถิตายุธ นายร้อยโทเฉลิม ผู้รั้งผู้บังคับกองทหารบกพาหนะที่ ๖ ปู่ชื่อยัง บิดาชื่อแสง 3/12/16

๒๗๒๖ สถิติรัต นายร้อยโทพริ้ง แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๕ ทวดชื่อคง ปู่ชื่อรอด 7/11/15

๕๘๓๔ สถิรถาวร รองอำมาตย์โท ขุนกาญจนสำรวจ (อุ่ม) ผู้ช่วยเจ้ากรมกองหมาย กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อคง บิดาชื่อเสถียร 4/9/20

๖๑๙๗ สถิรรัตน์ จ่าตรีเสถียร ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อรัตน ปู่ชื่อสุน 10/12/21

๖๓๔๗ สถิรานนท์ Sthirananda จ่าโทนวล ร.น.ส. ผู้บังคับหมู่ กองพันราชานาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปู่ชื่อคง บิดาชื่อล่อง 2/9/22

๐๙๑๙ สถีรศิลปิน Sthi^rasilpin หลวงรจนาประดับ (โถ) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๔๘๒๘ สถีระนาค รองอำมาตย์โท ขุนโกศลเวชพันธ์ (ทศ) แพทย์ประจำจังหวัดสระบุรี ปู่ชื่อนายเรือเอก หลวงอาศาศัลการ(พลาย) 5/4/19

๔๐๘๐ สถีระนาวิน ว่าที่นายเรือตรีจิว สำรองราชการเรือตอร์ปิโด ๔ 23/6/17

๐๖๓๓ สนธยานนท์ Sandhya^nanda นายร้อยตรีนิจ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อสน 21/9/13

๓๑๓๑ สนธิเกษตริน Sandhikshetrin หลวงเวชศาสตร์โสภณ (ยิหวา) แพทย์โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ จังหวัดกรุงเก่า ทวดชื่อสน ชาวนา 4/6/16

๔๘๖๖ สนธิไชย Sandhijaya ขุนนครบำรุงราษฎร์ (เชย) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อสน 5/4/19

๒๗๓๓ สนธิเทศ Sandhidesa ว่าที่นายเรือตรีวงษ์ นายตอนกราบขวา กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสน บิดาชื่อเทศ 7/11/15

๓๓๕๔ สนธินันทน์ Sandhinandana ว่าที่นายเรือตรีมุ่ย กรมปลัดบาญชี กระทรวงทหารเรือ 6/8/16

๑๑๖๐ สนธิรัตน Sandhiratna พระยาบุริมทิศพิไชย (สุด) จางวางกำกับราชการเมืองปราจิณบุรี (บิดา) กับพระยาวรวิไชยวุฒิกร (เลื่อม) ฃ้าหลวงประจำนครเชียงใหม่ พระยาบุริมทิศพิไชยเป็นบุตรเจ้าพระยาธรรมาธิกรรณ (ละมั่ง) และหลานเจ้าพระยารัตนาพิพิธ (สน) 15/3/13

๐๖๓๖ สนธิวรรธนะ Sandhivardhana นายร้อยตรีเชื่อม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13

๓๗๒๓ สนธิสุต Sandhisuta นายร้อยตำรวจตรีชบา กองตำรวจภูะรที่ ๑ เมืองนครปฐม ปู่ชื่อสน บิดาชื่อสุด 28/1/16

๔๗๗๖ สนธิโสมพันธุ์ Sandhisomabandhu พระเกษตรวัฒนา (โส) กรมการพิเศษ จังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อสน บิดาชื่อพระยาพฤฒิคุณคณเชฐ (โสม) 5/4/19

๖๐๖๖ สนิกะวาที Sanikavadi นายร้อยโทเอื้อน นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๘ กับ นายแหวน (บิดา) ปู่ชื่อทรีพย์ 3/9/21

๐๑๔๙ สนิทวงษ์ ณ กรุงเทพ Sanidvongs na Krungdeb นายพลโท เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์กลาง) เสนาบดีกระทรวงคมนาคม สำหรับผู้ที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระองค์เจ้านวม) 2/7/13 เขียนให้เอง

๖๓๕๓ สนิธวรรณะ Sanidhavarna พลราชนาวีเสือป่าสนิท ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าสมุทสงคราม ทวดชื่อชู ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อทองดี 2/9/22

๒๒๙๘ สนิบุตร Saniputra นายร้อยตำรวจโท ขุนรุธรัฐภิรมย์ (กูบาซา) ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี ทวดชื่อพระยาเดชานุชิต (กูสนิ) 7/6/15

๓๐๖๐ สภากร Sabhakara นายร้อยโทเยื้อน อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๒ มณฑลนครไชยศรี บิดาชื่อจวน 14/5/16

๑๒๕๙ สภานนท์ Sabhananda นายร้อยเอก หลวงศรีอัฐวิจารณ (ตาบ) หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมพระธรรมนูญทหารบก ปู่ชื่อทับ (สังสกฤต "สภา" = กระท่อม) 8/4/14

๑๕๑๔ สภานุชาต Sabhanujata หลวงนฤพัฒน์พิจารณ (เปลี่ยน) สังกัดกระทรวงมหาดไทย บุตรขุนนคร (ทับ) 13/7/14

๑๒๗๙ สภาวสุ Sabhavasu หลวงนรบาล (เหมือน) พนักงานกองที่ดินประปา กระทรวงนครบาล บุตรนายทับ หลานนายมี 13/4/14

๔๑๓๔ สภาสิริ Sabhasiri นายร้อยตรีถมยา กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กับนายพึ่ง (บิดา) ปู่ชื่อหลวงเวหะวิสูตร (พลับ) 21/7/17

๔๖๒๕ สมบัตินันทน์ Sampatinandana นายร้อยตำรวจโทบุญธรรม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดลำพูน กับนายร้อยตำรวจเอกบุญพา (พี่) ทวดชื่อพญาศรีสมบัติ 4/10/18

๑๑๗๗ สมบัติศิริ Sampatisiri หลวงศักดิเสนี (ฮะ) เกณฑ์รั้งเมืองกระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อพระยาสัมบัติวานิช (บุญศรี) 17/3/13

๖๓๙๕ สมบุรณวณิชย์ Samapurnavanija นายร้อยเอก หลวงโยธีอภิบาล (รื่น) ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารพราน กองพลทหารบกที่ ๑๐ ปู่ชื่อสมบุญ บิดาชื่อน้อย 26/8/22

๕๕๘๔ สมรรคกาญจน์ Smargakanchana นายพร้อม กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อทอง 26/7/19

๑๘๐๗ สมรรคจันทร Smargachandra ว่าที่นายเรือตรีลับ ต้นตอร์ปิโดเรือเสือทยานชล บิดาชื่อพร้อม ปู่ชื่อจัน 14/12/14

๕๒๔๗ สมรรคชาลี นายร้อยตำรวจตรีแห นายเวรกรมตำรวจพระนครบาล จังหวัดพระประแดง 14/6/19

๐๓๓๔ สมรรคนัฎ Smarganat ขุนฟ้อนถูกแบบ* (พร้อม) กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงฟ้อนถูกแบบ

๕๘๙๓ สมรรคปัณณะ Smargapanna พลเสือป่าพร้อม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายปั่น (บิดา) ปู่ชื่อไหม 1/2/20

๔๘๙๗ สมรรคพันธุ์ Smargabandhu หลวงนฤพันธ์พาทิน (ชุ่ม) กรมการพิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อหลวงศรีสังหาร (พร้อม) 5/4/19

๕๔๖๓ สมรรคโศภณ Smargasobhana พลเสือป่าพร้อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อเอี่ยม 5/7/19

๐๔๒๘ สมรรคเสวี Samargasevi พระจันทรภูมิพิทักษ์ (พร้อม) เจ้ากรมรักษาพระราชวังสนามจันทร์ กรมชาวที่ 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาจันทรภูมิพิทักษ์

๒๙๕๒ สมรรคะบุตร Smargaputra นายร้อยตรีเผื่อน กรมทหารบกราบที่ ๑๒ กับหลวงศุภมาตรา (โท) บิดา และนายร้อยตรีจรัส (บุตร) หลวงศุภมาตราเป็นบุตรหลวงมนตรีนุชิต (พร้อม) 8/3/15

๑๐๘๗ สมรัต Samarata ขุนวิวิธเกษตรการ (บุญช่วย) พนักงานสำรวจที่ดิน กองออกโฉนด ราชบุรี ปู่ชื่อพระทิพย์สมบัติ (สมบุญ) บิดาชื่อหลวงพิบูลย์สมบัติ (รอด) 6/3/13

๑๗๘๓ สมะจิตติ Samachitti นายร้อยตรีพันธุ์ ประจำกรมทหารราบที่ ๘ กับนายกุย (บิดา) ปู่ชื่อท้าวเสมอใจ 12/12/14

๐๔๑๑ สมะจิตร Samachitra ขุนบรรเจิดลายลักษณ์ (เหมือน) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๕๐๘๑ สมะบุณยะ Samapunya พลเสือป่าสมบุญ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อไล้ 31/8/19

๐๖๓๔ สมะพันธุ์ Samabandhu นายร้อยตรีเทียบ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อพัน 21/9/13

๓๒๒๓ สมะวรรธนะ Samavardhana นายพันตำรวจโท พระปราบประทุษฐ์พ่าย (โป๋) ผู้บังคับการตำรวจภูธร มณฑลอุดร ทวดชื่อหมื่นผลาญสรรพาวุธ (ร่วม) บิดาชื่อขุนไกรสงคราม (ฮวด) 24/6/16

๐๗๒๙ สมะสูต Sa^masuta นายร้อยตรีท้อ ผู้รั้งหัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมยุทธโยธาทัพบก กระทรวงกระลาโหม 10/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สามะสูต"

๕๕๘๖ สมัตถนาค Samathanaga นายเรือเอก ขุนรอนกลางสมุท (หมัด) กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อโต๊ะสมัด บิดาชื่อนาค 26/7/19

๒๒๓๙ สมัยวณิช Samayavanija พลเสือป่าเพิ่ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง ปู่ชื่อสมัย ค้าฃาย 7/5/15

๑๔๖๐ สมัยสุต Samayasuta นายร้อยโทรื่น ประจำกรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อแย้ม 1/6/14

๐๗๔๘ สมานนท์ Sama^nanda นายร้อยเอกอยู่ ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อเหมือน 6/11/13

๖๒๐๖ สมานะวณิชย์ Samanavanijaya นักเรียนแพทย์เสือป่าสำอาง ประจำกรมนักเรียนแทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายลด (บิดา) ปู่ทวดชื่อทรัพย์ ปู่ชื่อสมาน 17/12/13

๑๐๕๖ สมารังคสุต Sama^rangasuta นายจั่น พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองนครปฐม ปู่ชื่อพระศรีสมารังคบุรีศรีสำโรง 1/3/13

๖๐๗๕ สมิตขัมภะ Smitakhambha นายร้อยตรีสาย กองแพทย์ศุขาภิบาลทหารบก กับนายยิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อขำ 17/9/21

๕๗๔๕ สมิตดิลก Smitatilaka ขุนเสถียรสถลมารค (ฮะ) สารวัดกรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อยอด 15/12/19

๒๑๕๐ สมิตผลิน Smitaphalin นายแก้ว กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายแย้ม ทำสวน 23/3/14

๖๔๐๐ สมิตเมฆ Smitamegha นายเรือตรีเปล่ง สำรองราชการเรือพระที่นั่งมหาจักรี กับนายเปลื้อง (บิดา) ปู่ทวดชื่อแย้ม ปู่ชื่อเมฆ 16/9/22

๕๗๗๑ สมิตยนตร์ Smitayantra พลเสือป่าวาศ กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อย่น 15/12/19

๔๘๘๖ สมิตเวช Smitaveja รองอำมาตย์ตรีแฉ่ง แพทย์ประจำจังหวัดพิศณุโลก 5/4/19

๑๓๑๘ สมิตสุต Smitasuta หลวงสรรพพัศดุกิจ (ชมิท) พนักงานพัศดุ กรมรถไฟ เป็นเชื้อเยอรมัน นามสกุลเดิมว่า ชมิท (Schmidt) 17/4/14

๕๑๕๗ สมิตสุวรรณ Smitasuvarna รองอำมาตย์ตรีสุวรรณ กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อแฉ่ง 14/6/19

๒๘๔๐ สมิตะเก์ษตริน Smitakshetrin พลเสือป่าจวน ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒๒ มณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่อแย้ม ชาวนา 14/2/15

๒๘๒๒ สมิตะคนธ์ Smitagandha นายตำรวจเอก พระณรงค์วิชิต (ฉุย) กรมพระตำรวจหลวง บิดาชื่อขุนพิทักษ์ (แย้ม) 19/12/15

๓๐๕๔ สมิตะชาต Smitajata นายร้อยโททรัพย์ เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลทหารบกที่ ๗ ปู่ชื่อแย้ม 14/5/16

๑๐๔๓ สมิตะพินทุ Smitabindu นายร้อยตรีเปลี่ยน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อยิ้ม บิดาชื่อพินทุ 20/2/13

๓๗๐๔ สมิตะพุกกณะ Smitabukkana หลวงกาญจนานุกิจ (พุก) กระทรวงพระคลังมหาสมบัตื บิดาชื่อแย้ม 19/1/16

๓๒๕๔ สมิตะมาน Smitamana นายแฉล้ม นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ทวดชื่อพระยาเทวารังสรรค์ (มา) ปู่ชื่อหลวงพิทักษ์นิเวศน์สถาน (แย้ม) 1/7/16

๖๔๒๗ สมิตะมุสิก Smitamusikasika เด็กชาโทเชย ประจำกรมชาวที่พระราชวังบางปะอิน กับนายหนู (บิดา) ปู่ชื่อแย้ม 16/9/22

๒๙๖๔ สมิตะโยธิน Smitayodhin นายร้อยโทแถม กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปู่ชื่อขุนอินทรภักดี (ยิ้ม) 9/4/16

๔๙๒๙ สมิตะลัมพะ Smitalamba นักเรียนแพทย์เสือป่าเจิม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายหลำ (บิดา) ปู่ชื่อยิ้ม 16/7/19

๕๘๙๘ สมิตะวงศ์ Smitavansa พลเสือป่าวงษ์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อแพ ปู่ชื่อแย้ม 1/2/20

๓๙๐๑ สมิตะสิริ Smitasiri นายเล็ก มหาดเล็ก เจ้าของโรงพิมพ์โสภณพิพัฒนากร 21/3/16

๑๑๑๖ สมิตัย Smitaya นายบุญนาค พนักงานสำรวจที่ดิน เมืองเพ็ชรบุรี กับนายพึ่ง มหาดเล็ก (บิดา) นายพึ่งเป็นบุตรหลวงมไหสวรรย์ (แย้ม) 9/3/13

๐๗๔๕ สมิตานนท์ Smita^nanda นายพันตรีเพี้ยน* เสนาธิการกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อยิ้ม 6/11/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจงสรวิทย์

๐๘๕๙ สมิตามร Smita^mara นายอุ่ณห์ มหาดเล็ก ปลัดอำเภอซ้ายอำเภอรอบกรุง เมืองกรุงเก่า ปู่คือขุนสิทธิพรหมา (แย้ม) บิดาคือพระราชภพน์บริหาร (อ่ำ) 15/12/13

๑๙๑๓ สมิตารุณ Smitaruna นายร้อยตรีสวัสดิ์ ประจำกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อหรุ่น 7/3/14

๑๐๒๔ สมิติ Smiti นายร้อยโทหรุ่น ผู้บังคับกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี หลานหลวงนคร (แย้ม) 20/2/13

๓๕๖๒ สมิตินท์ Smitind นายนาค กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อแย้ม บิดาชื่ออ่อน 25/11/16

๔๕๐๙ สมิตินทุ Smitindu นายร้อยโทอ้วน กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ ทวดชื่อพระคลังสมบัติ (อิน) ปู่ชื่อยิ้ม 12/6/18

๑๒๔๐ สมิตินันทน์ Smitinandana หลวงธนศักดิ์* (จัน) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังฯ (บิดา) ขุนวรนิธยารักษ์ (รื่น) ผู้ช่วยนายเวรกรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังฯ(พี่) หลวงวิจารณธนากร (ต่วน) เจ้าพนักงานสุรามณฑลนครสวรรค์ (น้อง) กับขุนประชุมธนสาร(ประชุม) ขุนคลังเมืองอุไทยธานี (น้อง) 4/4/17 * หลวงธนศักดิ์เป็นบุตรพระราชธนพิทักษ์

๑๔๒๑ สมิติษเฐียร Smitishthira มหาดเล็กวิเศษพ่วง กรมชาวที่ ปู้ชื่อนายยิ้ม 4/5/14

๑๔๑๘ สมิติสวัสดิ Smitisvasti มหาดเล็กวิเศษจีน กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายยิ้ม บิดาชื่อหมื่นสวัสดิภักดี (แดง) 4/5/14

๒๔๒๐ สมิโตบล รองอำมาตย์โท ขุนประสิทธิ์ศุภสาร (แถว) นายอำเภอพุนพิน เมืองสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อบัวศีล 30/7/15

๕๗๕๙ สมิโตภาส Smitobhasa นายช่วง จ่าศาลกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. บิดาชื่อยิ้ม 15/12/19

๐๘๘๗ สมุทรเสน Samudrasena ขุนมหาดไทย (สม) บิดา กับมหาดเล็กวิเศษสม มหาดเล็กนักเรียนอัศวแพทย์ ขุนมหาดไทยเป็นบุตรพระยาสมุทบุรานุรักษ์ 20/12/13

๕๖๘๖ สมุทระประภูต Samudraprabhuti รองอำมาตย์เอกเทียบ อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปู่ทวดชื่อสมุทร 9/8/19

๓๔๔๗ สมุทระเปารยะ Samudrapaurya ขุนวิพาทสรรพกิจ (เชื้อ) นายอำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ทวดเป็นพระยาสมุทบุรานุรักษ์ (งอก) 10/9/16

๐๑๔๐ สมุทรานนท์ Samudrananda หลวงภูริรักษ์บดี (จอน) นายทะเบียนที่ดิน ชลบุรี สกุลพระยาสมุทบุรานุรักษ์ 2/7/13

๑๙๐๓ สมุทวณิช Samudavanija นายเรือตรีเชิด นายคลังกองแผนที่ทเล ตระกูลพ่อค้า เมืองสมุทสงคราม 7/3/14

๖๒๓๕ สยนานนท์ พลเสือป่าจิตร ประจำหมู่ ๒ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๑๐ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อฟูก 25/12/21

๕๕๔๘ สรนันทน์ รองอำมาตย์โท ขุนอนุสรศุภนิธิ์ (สอน) ผู้ช่วยคลังมณฑลราชบุรี บิดาชื่อแช่ม
 
๐๓๙๖ สรโยธิน Sarajodhin นายพันโท* พระยุทธกิจบรรหาร (แก๊ป) เจ้ากรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์เวร 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันเอก

๑๑๙๑ สรรพตานนท์ Sarbata^nanda นายพันเอก พระสรชาติโยธี* (ชื่น) ผู้ช่วยจเรทหารราบ ปู่ชื่อขุนสารพัดช่าง 19/3/13 * นายพันเอก พระยาวรเดชศักดาวุธ เสนาธิการกองทัพที่ ๒

๐๖๑๕ สรวิสูตร Saravisu^tra นายร้อยเอกอ้วน ปลัดกรมทหารราบที่ ๓ กับนายจำรัส* มหาดเล็ก พนักงานล่ามกระทรวงยุติธรรม ปู่เป็นหลวงวิสูตรศาลี (แพ) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายหมวดโทจำรัส

๓๕๓๑ สรสิงห์ รองอำมาตย์โท ขุนรักษ์สารศาสตร์ (บุญรอด) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่อขุนสุรคชสิทธิ์ (สอน) บิดาชื่อสิงทอง 4/11/16

๕๙๒๔ สรสิริ นายเรือโท ขุนนิธิมัยวิจิตร (สละ) ร.น.ส. รองผู้บังคับการกองพันหลวงราชนาวีเสือป่า กับนายสละ (บิดา) ปู่ชื่อศร 1/2/20

๔๘๑๙ สรัคคานนท์ Saragga^nanda รองอำมาตย์โท ขุนสรธานี (โต่ง) นายอำเภอในมณฑลกรุงเก่า บุตร กับนายฮงก่าย บิดา 5/4/19

๒๒๕๙ สรัสยะนันทน์ พระสมมตอมรพันธุ์ (ถิน) เจ้ากรมในกรมพระสมมตอมรพันธุ์ กับรองเสวกโท ขุนพิพิธผลารักษ์ (เป้า) ผู้ช่วยผู้ดูการหมวดปกครองสวนนา กรมพระคลังฃ้างที่ ปู่ชื่อสะ 19/5/15

๒๗๐๓ สรัสสมิต รองอำมาตย์โท ขุนสารบรรณเกษตรกิจ (สรง) นายเวรรับส่ง กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อสระ ปู่ชื่อแย้ม 1/11/15

๕๔๓๒ สรานนท์ พลเสือป่าหล่อน ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี กับนายเหลี่ยม (บิดา) ปู่ทวดชื่อสอน 29/6/19

๑๔๓๘ สโรชนันทน์ นายชม มหาดเล็ก ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายบัว หลานนายผัน 1/6/14

๑๔๓๙ สโรชมาน นายมา มหาดเล็ก ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อบุญมี 1/6/14

๒๗๐๘ สโรบล รองอำมาตย์โท ขุนสารบานพิเศษ (แมน) นายเวร กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อพระยาศรีสุริยพาห (สระ) ปู่ชื่อพระยามณเฑียรบาล (บัว) 1/11/15

๕๕๑๒ สลิลสิริ นายบุญศรี พนักงานรังวัดที่ดินชั้น ๖ ปู่ทวดชื่อสลิล 5/7/19

๖๓๗๐ สวนานนท์ นายหมู่ตรีกำปั่น ประจำกองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อสั้ว 26/8/21

๐๗๙๗ สวรรคทัต Svargadatta นายสมบุญ มหาดเล็กรายงานมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสวรรค์ 4/12/13

ร.๔-๑๔ สวัสดิกุล ณ กรุงเทพ Svastikula na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้า กรมพระสมมติอมรพันธุ์ 4/4/00

๐๑๑๘ สวัสดิ์-ชูโต พระยาศรีสุริยพาห (พงษ์) รองอธิบดีกรมพระอัศวราช* สำหรับเป็นนามสกุลผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าคุณชูโต ลงมาทางพระยาสุรเสนา (สวัสดิ์) นายเขียน และพระยาสุรนารถเสนี (เป๋า) 29/6/13 เขียนให้เอง
* อธิบดีกรมพระอัศวราช

๔๖๑๗ สวัสดิทัต พันจ่าเด็กชาถมยา ประจำกองคลังวรภาชน์ กับนายบุญรอด ทวดชื่อสวัสดิ์ 1/10/18

๑๖๓๘ สวัสดินันทน์ Svastinandana ขุนสมัคหิรัญกาญจน์ (ชม) ผู้ช่วยคลังมณฑลพายัพ กับนายเจียด (บิดา) ปู่นายเจียดชื่อสวัสดิ์ บิดาชื่อเจริญ 29/9/14

๔๖๖๖ สวัสดินาค นายร้อยตรีสรวง ประจำกรมทหารบกราบที่ ๗ ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์สวรรยานุรักษ์ (นาค) 26/10/18

๐๒๒๓ สวัสดิบุตร Svastiputra จมื่นมานพนริศร์ (ศิริ) หัวหมื่นมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี พระยาสวัสดิ์วารี (ฉิม) เป็นปู่ทวด 7/7/13

๕๗๖๘ สวัสดิปาณี พลเสือป่าเชือน จ่ากองร้อยที่ ๒ กองพันที่ ๖ จังหวัดตรัง ปู่ทวดชื่อหลวงสวัสดิโภคา (ช่อ) บิดาชื่อหลวงพิทักษ์ทวยหาร (ปาน) 15/12/19

๐๕๙๐ สวัสดิโยธิน Svastiyodhin นายร้อยตรีสวัสดิ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๒๕๔๗ สวัสดิลักษณ อำมาตย์โท พระสมบัติบดี (เจริญ) พระคลังมณฑลจันทบุรี ทวดชื่อสวัสดิ์ บิดาชื่อเหมือน 26/9/15

ร.๔-๒๓ สวัสดิวัตน์ ณ กรุงเทพ Svastivatana na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ 4/4/00

๐๕๓๔ สวัสดิ์เวทิน Svastivedin หลวงเทพมุนี* (ปลอด) กรมพราหมณ์พิธี กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สวัสดิ์เวทิน" ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระครูอัษฎาจารย์

๒๓๕๓ สวัสดิสิงห์ รองอำมาตย์ตรีปั้น นายอำเภอปากน้ำตะกั่วป่า ทวดชื่อพระบัญชานิกรราษฎร์ (สวัสดิ์) ปู่ชื่อหลวงพรหมเสนาสวัสดิ์ (เสง) 1/7/15

๒๓๙๘ สวาทสุต รองอำมาตย์ตรีเสริญ ยกรบัตรศาลเมืองชุมพร บุตรนายหวาน 20/7/15

๒๔๔๐ สวาทะทรัพย์ นายร้อยตรีสุดใจ เกียกกายกองพลที่ ๓ กับนายทรัพย์ (อา) นายทรัพย์เป็นบุตรนายเอม 22/8/15

๒๒๘๔ สวาทะนันทน์ รองอำมาตย์โท ขุนประเสริฐเวชกิจ (ทองสุก) แพทย์ประจำเมืองสงขลา ทวดชื่อหวาน 7/6/15

๑๗๓๒ สวาทะสุข Sva^dasukha ว่าที่นายเรือโทบุญรอด ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเอม บิดาชื่อสุข 29/10/14

๐๗๐๖ สวามิพัศดุ* Svamivastu นายพันโท หลวงรณพัศดุ์คำนัล (หร่าย) สมุหบาญชีกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กระทรวงกระลาโหม ปู่เป็นพระสวามิฯ กรมการเมืองเพชรบุรี 25/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สวามิวัศดุ์ (Svamivastu)"

๕๓๑๕ สวารชร Savarajara นายร้อยตำรวจโทเที่ยง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อพลัด 29/6/19

๑๒๖๘ สวาวสุ Svavasu หลวงสกลโลหการ (ทองอยู่) แม่กองกรมราชโลหกิจ กระทรวงเกษตราธิการ บุตรนายสวา 13/4/14

๐๒๓๑ สหนาวิน Sahana^vin นายเรือตรีเจือ กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๕๘๕๖ สหัสบูรณะ Sahasapurna พลเสือป่าปุ่น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเปี่ยม 4/9/20

๐๙๔๕ สหัสรจินดา Sahasrachinta^ พระเทวราชธนารักษ์ (เขียว) พระคลังมณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อพันนิกรชนา (พัน) บิดาชื่อขุนธนรัตน (จีน) 19/1/13

๕๒๐๓ สหัสรสิริ Sahasrasiri นายร้อยตำรวจโทอาจ กองตำรวจภูธร มณฑลปราจิณ ปู่ทวดชื่อสี 14/6/17

๓๙๕๔ สหัสสะโชติ Sahassajoti นายร้อยตำรวจโทพร กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับนายวันดี (บิดา) ทวดชื่อโชติ ปู่ชื่อพัน 26/5/17

๓๒๒๗ สหัสสานนท์ Sahassananda นายร้อยตำรวจโท ขุนจรจบจังหวัด (แทบ) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพัน 24/6/16

๒๑๗๑ สหาวุธ ณ กรุงเทพ Sahavudha na Krungdeb หม่อมเจ้าโต ขอพระราชทานสำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าชุมแสง 14/4/15

๓๒๑๓ สะนุบุตร Sanuputra พระพิไสยสิทธิสงคราม (ตนกูมะหะหมัด) ทวดชื่อพระยาอภัยนุราช (ตนกูบิดสะนุ) 27/6/16

๒๕๗๘ สะรสานนท์ นายเรือโทนาค นายหมวดช่างบัตรี กรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อสะ 3/10/15

๒๖๘๒ สะรัสลักษณ์ รองอำมาตย์โท หลวงอุดมจินดา (เหม) สังกัดกระทรวงธรรมการ ทวดชื่อสะ ปู่ชื่อเหมือน 25/10/15

๑๖๒๙ สะวานนท์ Sava^nanda นายร้อยตรีวารี ผู้ช่วยผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองไชยภูมิ กับนายกลิ้ง (บิดา) บิดานายกลิ้งชื่อกลั่น (สะวะ) 25/9/14

๓๙๑๖ สะวิคามิน Savigamin ราชบุรุษคล้อย ผู้ช่วยธรรมการจังหวัดชุมพร ทวดชื่อพระสวี (ยัง) ผู้ว่าราชการเมืองสวี 31/3/16

๖๓๐๙ สัขตินติ Sankhatinti พันเด็กชาเอกเหรียญ ประจำกรมมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อชื่น ปู่ชื่อชุ่ม บิดาชื่อสังข์ 22/4/22

๖๔๒๐ สัคคะนายก Sugganayaka นายยก สมุห์บาญชีแพนกการบาญชี อำเภอท่าตะเภา จังหวัดชุมพร กับนายน่องเกี่ย (บิดา) ปู่ชื่อสรวง 16/9/22

๕๘๗๐ สัคคานนท์ Saggananda พลเสือป่าสรวง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๐๖๕๖ สังขดุลย์ Sankhadulya ขุนพิจิตรจำนง (แจง) เปรียญ นายเวรกรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อสง ปู่ชื่อดุล 21/9/13

๐๖๐๘ สังขทัต ณ กรุงเทพ Sankhadat na Krungdeb นายพันโท หลวงวิจารณ์ราชารักษ์ (หม่อมหลวงแปลก) เจ้ากรมสรรพยุทธ์ทัพบก สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๑ กรมขุนนรานุชิต (พระองค์เจ้าสังขทัต ) 21/9/13

๕๓๔๘ สังขทิน Sankhadin นายร้อยตำรวจตรีทิน กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อสังข์ 29/6/19

๕๗๐๖ สังขภักดี Sankhbhakti นายร้อยตรีสวน สัสดีจังหวัดมหาสารคาม กับนายสัง (บิดา) ปู่ชื่อขุนภักดีภูบาล (น้อย 22/8/19

๕๑๔๔ สังขวาสี Sankhavasi ขุนสิทธิสารวัด (เข็ม) ปลัดอำเภอสำราญราษฎร์ จังหวัดพระนคร ปู่ทวดชื่อพระยาโกษาธิบดี (สังข์) บิดาชื่อขุนชนะสมบัติ (ทองอยู่) 14/6/19

๕๒๕๔ สังขสนธิ Sankhasandhi นายร้อยตำรวจโทจำปี กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อสัง ปู่ชื่อสน 14/6/19

๔๘๗๕ สังขสมิต Sankhasmita รองอำมาตย์ตรีปั่น กระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อแย้ม ปู่ชื่อสังข์ 5/4/19

๐๘๖๐ สังขะรมย์ Sankharamya ว่าที่นายร้อยตรีปอย ประจำกองกรมตำรวจภูธร บิดาชื่อสังข์ ปู่ชื่อรม 15/12/13

๐๘๕๓ สังขะวร Sankhavara ขุนวิเศษภักดี (เงิน) ยกรบัตรเมืองอ่างทอง ปู่ชื่อสังข์
 
๔๓๒๓ สังขะวัฒนะ Sankhavadhana นายง่วนล้ง กองบาญชี กระทรวงคมนาคม กับนายฮวด (บิดา) ปู่ชื่อหอย 19/1/17

๔๕๑๗ สังขะเวส Sankhavesa ขุนธนการโกวิท (ชู) กรมบาญชี กระทรวงธรรมการ ทวดชื่อสังข์ 12/6/18

๕๘๓๓ สังขะสุนทร Sankhasundara หลวงประกวดกรณี (ตี๋) อัยการจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อสังข์ บิดาชื่อสุน 4/9/20

๔๗๙๑ สังโขบล Sankhopala พระอุบลศักดิ์ประชาบาล (คำดี) กรมการพิเศษ เมืองอุบลราชธานี บิดาชื่อเมืองแสง (สัง) 5/4/19

๖๐๗๙ สังวรโยธิน Sanvarayodhin นายร้อยตรี หมื่นสังวรธนาการ (เชย) กองพลทหารบกที่ ๖ 17/9/21

๖๔๐๓ สังวรานนท์ Sanvarananda นายฟุ้ง กองสมุห์บาญชี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปู่ทวดชื่อไผ่ ปู่ชื่อสังวรณ์ บิดาชื่อวัน 16/9/22

๕๕๓๓ สังวรินทะ Sanvarinda ขุนสนิทกระษาปณ์การ (เจียม) กรมกระสาปณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อรื่น 26/7/19

๕๑๕๒ สังวริบุตร Sanvariputra ขุนบริหารวิถีกิจ (หมึก) สารวัดตรวจการ กรมศุขาภิบาล บิดาชื่อพลบ 14/6/19

๔๗๖๗ สัจจะบุตร Sachchaputra นายหมู่ตรี ขุนนรภารพินิจ (สิน) กองเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต ปู่ชื่อขุนสัจจาภักดี (ช่วย) 3/2/18

๖๐๒๔ สัจจะเวทะ Sachchadeva หลวงวินิจจันทการ (เวท) ว่าที่อัยการมณฑลจันทบุรี หลวงสัจจาพิชิต (ต้น) บิดา 6/8/21

๕๖๙๘ สัจจานนท์ Sacchananda นายร้อยตรีพร้อม กรมแผนที่ทหารบก ปู่ทวดชื่อหมื่นสัจจาภิรมย์ (กลั่น) 22/8/19

๖๔๐๔ สัณหะสุต Sanhasuta นายสุด เสมียนบาญชีเงิน ประจำป้อมผีเสื้อสมุท ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อเยีย 16/9/22

๓๖๒๑ สัตยเลขา Satyalekha นายเกษ นายเวรกรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อจีนซัด บิดาชื่อจีนจือ 11/12/16

๒๕๒๑ สัตยวณิช Satyavanija รองอำมาตย์โท หลวงสิทธิโทรเลข (โป๊) สารวัดไปรษณีย์โทรเลข มณฑลอุดร บิดาชื่อจีนซัด เป็นพ่อค้า 12/9/15

๔๓๒๕ สัตยะยุกต์ Satyayukta นักเรียนมหาดเล็กหลวงศุภร ปู่ชื่อสอด บิดาชื่อเทียนฮก 21/1/17

๕๙๔๑ สันตะบุตร Santaputra ขุนกุมาโรวาท (เกิด) ครูใหญ่ประจำจังหวัดสระบุรี บิดาชื่อหลวงภักดีนิกร (สันตา) 28/5/21

๔๑๐๕ สันติโกเศศ Santikoses นายร้อยโทซัน เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อโนรี บิดาชื่อยุ่น 17/7/13

๓๙๐๔ สันติมิตร Santimitra หลวงวิชิตภักดี (เลียบ) นายอำเภอเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปู่ชื่อมิตร บิดาชื่อสัน 31/3/16

๖๑๘๙ สันติวาสะ Santivasa พันจ่าเอกซัน ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่ออยู่ ปู่ชื่อพรุ้น 10/12/21

๐๑๓๒ สันติศิริ Santisiri พระวิชิตเนติศาสตร์ (สัน) ผู้พิพากษา 2/7/13

๐๐๓๑ สันติเสวี Santisevi นายสัน* มหาดเล็กห้องพระบรรทม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองศัลยวิไชย

๔๑๙๓ สันธินันทน์ Sandhinandana พันจ่าเด็กชาเสงี่ยม ช่างไฟฟ้า กรมชาวที่ ทวดชื่อซัน 29/8/13

๒๙๒๖ สันธินาค Santinaga หลวงชัยปรีชา (ดิศ) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อนาก บิดาชื่อสัน 8/3/15

๐๖๔๕ สันธิโยธิน Sandhiyodhin นายพันตรี หลวงฤทธิสำแดง (เนื่อง) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี 21/9/13

๕๐๗๙ สันธิศิริ Sandhisiri พลเสือป่าสูนย์ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อสัน บิดาชื่อศรี 31/5/19

๒๑๗๙ สัปปินันทน์ Sappinandana นายรุน ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อเนย 14/4/15

๓๔๖๙ สัพพะเลข Subbhalekha จ่าตรีซบ กองเรือกล ชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อเล็ก 30/9/16

๑๔๑๐ สัมบุณณานนท์ Sanpunna^nanda มหาดเล็กวิเศษกิ๊ด กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายฃำ บิดาชื่อนายบุ๋น 4/5/14

๔๙๔๕ สัมปัตตะวณิช Sampattavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าสุทรรศน์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับขุนบำรุงวานิช (มา) บิดา ปู่ชื่อสมบัติ 16/4/19

๔๐๗๒ สัมปันนานนท์ Sampannamamda ขุนขจรบุรี (เสงี่ยม) นายอำเภอแสนแสบ จังหวัดมีนบุรี ปู่ชื่อขุนบันเทา (สำปั้น) 20/6/17

๒๙๑๑ สัมปุณยานนท์ Sampunyananda ว่าที่นายหมวดตรีสินธุ์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อพระราชครูวิเชตรเศรษฎาการ (สมบุญ) 28/2/15

๖๔๒๕ สัมปุรณสาคร Sampurnasagara เด็กชาโทผัน ประจำกองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก กับนายถนอม (บิดา) ปู่ทวดชื่อสมบุญ ปู่ชื่อสาคร 16/9/22

๖๐๙๔ สัมปุรณะพันธุ์ Sampuranabandhu นักเรียนแพทย์เสือป่าจำนงค์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/5/21

๕๔๕๖ สัมโปสะเสน Samposasen นายหงวน กองออกโฉนดที่ดินกรุงเทพฯ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเสน บิดาชื่อซั่ม 5/7/19

๐๕๔๖ สัมภวคุปต์ Sambhavagupta หลวงมหาภรณ (สำเภา) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๕๑๙๗ สัมภวมาน Sambhaman นายร้อยตำรวจโทป่วน กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย กับนายกระชัง (บิดา) ปู่ชื่อสำเภา 14/6/19

๕๗๑๙ สัมภวะผล Sambhavaphala ขุนอุดรธนารักษ์ (สำเภ) สรรพากรจังหวัดเลย ปู่ชื่อหมื่นฤทธิพิชัย (ผล) 22/8/19

๕๘๖๒ สัมโภชานนท์ Sambhojanananda นายหมู่ตรีทองย้อย กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายเปลื้อง (บิดา) ปู่ทวดชื่อสมโภช 1/2/20

๔๕๗๘ สัมฤทธิ์นันทน์ พันจ่าเอกเลียบ ผู้บังคับหมวด ๓ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสำริด 13/9/18

๑๔๒๐ สัมฤทธิสุต Samriddhisuta มหาดเล็กวิเศษสนิท กรมชาวที่ ปู่ชื่อขุนชำนาญเลฃา (สำริด) 4/5/14

๕๕๖๒ สัลลกะชาติ Sallakajata ขุนอนุมัติราชธน (เฮง) ผู้ช่วยสรรพากรนครบาล กับนายเม่น (บิดา) ปู่ทวดชื่อเกิด ปู่ชื่อดวง 26/7/19

๕๑๑๑ สัลลกานนท์ Sallaka^nanda ขุนผจญทุจริต (แปลก) สารวัดใหญ่ กองลหุโทษ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนศรีสังหาร (เม่น) 14/6/19

๐๘๕๗ สาฃากร* Sa^kha^kara รองอำมาตย์โทสมุท มหาดเล็ก นายอำเภอนครน้อย เมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อกิ่ง 15/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สาขากร"

๑๓๐๓ สาครวาสี Sagaravasi พระดรุณรักษา (กัน) นอกราชการ สังกัดกรมมหาดเล็ก ทั้งปู่และบิดาเป็นยกรบัตรเมืองสมุทสาคร 15/4/14

๖๓๖๘ สาคระสัญจร Sagrasanchara นายหมู่ตรีจร เสมียนประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อสาคร บิดาชื่อบุญจัน 19/8/22

๖๒๔๙ สาครากาศ Sagrakasa มหาดเล็กสำรองพัด หัวหน้าแพนกรักษาเครื่องใช้ กรมเรือยนต์หลวง ปู่ทวดชื่อสาคร ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อกาศ 1/1/21

๐๐๒๑ สาคริก Sagarik นายเสนองานประภาศ หุ้มแพร* (เนียน) กรมมหาดเล็ก เป็นชาวสมุทสาคร 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเดชนายเวร

๔๘๓๑ สาคริกานนท์ Sagrikananda ขุนสาครคชเขตร (ประทวน) นายอำเภอในมณฑลจันทบุรี บิดาชื่อหลวงกลางบุรี 5/4/19

๒๔๒๗ สาคะริชานนท์ Sagarijananda รองอำมาตย์โท ขุนบรรจงวิชาเชิด (เชย) ธรรมการเมืองชุมพร ปู่ชื่อหอย 2/8/15

๔๙๗๙ สาจะชาต Satajata นายหมู่ตรีไสว กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายสาตร์ (บิดา) ปู่ชื่อเกิด 17/5/19

๐๙๒๐ สาณะศิลปิน Sa^nasilpin หลวงอินทรพิจิตร (ส่าน) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๑๓๓๙ สาณะเศรษฐ์ Sanasreshtha หลวงชวการบัญชา (ฟัก) ผู้บังคับการ ใน กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อส่าน ปู่ชื่อพระสมบัติอนันต์ (ประเสริฐ) 21/4/14

๐๙๐๒ สาณะเสน Sa^nasena พระยาวิสูตรโกษา (ฟัก) กระทรวงการต่างประเทศ ปู่เป็นขุนท่องนที (ส่าน) 15/1/13

๐๖๖๓ สาตราภัย Sa^tra^bhaya พระยาอภัยพิพิธ (สุ่น) กระทรวงต่างประเทศ หลานพระยาสาตราฤทธิรงค์ (บุนนาค) 21/9/13

๕๖๗๕ สาตะจุฑา Satachuda นายร้อยตรีกลับ อัยการศาลทหารปราจิณบุรี กับนายปิ่น (บิดา) ปู่ทวดชื่อสาตร์ 9/8/19

๔๙๒๕ สาตะโรจน์ Sa^tarochana นักเรียนแพทย์เสือป่าโรจน์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อสาด 16/4/19

๐๒๘๑ สาทรานนท์ Sadarananda นายเสถียรรักษา* (หลี) ปลัดวังซ้าย กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง พระสาทรราชายุตก์ (เผง) เป็นปู่ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นอินทรประภาษ

๔๓๒๙ สาทิสสะรัต Sadissarat นายกอง หงวน มหาดเล็กข้าหลวงเดิม ตั้งต้นถ่ายรูป 25/1/17

๒๕๙๒ สาธุฐิติ Sadhuthiti อำมาตย์ตรี หลวงนรากรอนุรักษ์ (ชิต) ผู้กำกับการพลตระเวณ บิดาชื่อหมื่นชำนิตรวจการ (สา) ปู่ชื่อคง 3/10/15

๒๗๑๐ สาธุทรัพย์ Sadhudrabya ขุนศิริมไหศวรรย์ (เอม) ผู้ช่วยสมุห์บาญชี กรมสรรพากรในกระทรวงนครบาล ทวดชื่อส่า บิดาชื่อทรัพย์ 1/11/15

๔๑๓๖ สาธุเสน Sadhusena นายร้อยตรีสวัสดิ์ กรมทหารบกราบที่ ๓ ปู่ชื่อสา บิดาชื่ออิ่ม 3/8/17

๐๖๗๘ สามโกเศศ Sa^makoses หลวงอุปนิกษิตสารบรรณ (ท้วม) กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อทอง 21/9/13

๓๘๘๗ สามนกฤษณะ Samanakrishna หลวงอุดมภักดี (นุ้ย) ผู้ช่วยสมุหเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อกลิม บิดาชื่อขำ 21/3/16

๓๒๓๕ สามนจิตติ Samanachiiti นายเรือตรีช้อย กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อจิต บิดาชื่อกล่อม 1/7/16

๑๑๓๓ สามนปาล Samanapa^la นายวรรณ แพ่งเมืองปราณบุรี กับนายคำ (บิดา) บิดานายคำชื่อกล่อม ปู่ชื่อปาน 10/3/13

๒๑๕๓ สามนผลิน Samanaphalin นายนวม กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อกล่อม ทำสวน 23/3/14

๓๖๑๓ สามนฤกษ์ Samanariksha พันจ่าเอกชม กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเริก บิดาชื่อกล่อม 11/12/16

๑๑๒๗ สามนเสน Sa^manasena ขุนชำนาญพจนกรณ์ (บุญซ้อน) เสมียนตรามณฑลนครไชยศรี บุตรนายกล่อม 10/3/13

๒๓๘๕ สามนานนท์ Samanananda นายเรือตรีวงษ์ นายหมวดประจำกองทหารเรือ สังกัดกรมชุมพล ทวดชื่อกล่อม 11/7/15

๔๐๕๐ สามะบุตร Samaputra รองอำมาตย์ตรีโปไล้ กรมทาง กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อจีนอิวทอง 17/6/17

๑๕๘๓ สามะพุทธิ Samabuddhi หลวงกฤตการภิรมย์ (บุญรอด) ยกรบัตรมณฑลจันทบุรี ปู่ชื่ออิ๊วทอง บิดาชื่อพุฒ 9/9/14

๐๔๖๕ สามะศิริ Sa^masiri มหาดเล็กวิเศษทอง กรมราชเลขานุการในพระองค์ 7/8/22

๑๕๘๐ สามะสุทธิ Samasuddhi หลวงบริหารอัดถคดี (ศรี) นายอำเภอ
หนองหาร เมืองอุดรธานี ปู่ชื่อหลวงสวัสดินคเรศร์ (ทองคำ) บิดาชื่อพระภิรมย์ราชา (สุทธิ)
 
๔๕๕๒ สายสนั่น ณ กรุงเทพ Saysanan na Krungdeb หม่อมเจ้าจินดารักษ์ สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าสายสนั่น 9/7/18

๓๘๐๙ สายะเกษตริน Sayakshetrin นายอุทิศ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลปราจิณ กับนายติด (ปู่) และนายหิ่ม (บิดา) ทวดชื่อสาย ทำนา 10/2/16

๐๓๓๓ สายะนัฎ Sayanat ขุนรำถวายกร* (สาย) กรมมหรสพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรำถวายกร

๔๙๘๑ สายะบุตร Sayaputra พลเสือป่าโต๊ะ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายสาย (บิดา) ปู่ชื่อใย 17/5/19

๕๖๒๙ สายะปิยังคะ Sayapiyanga พันจ่าตรีเบี่ยง กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสาย 26/7/19

๕๗๐๐ สายะพันธุ Sayabandhu นายร้อยตรีจำปี ผู้ช่วยสัสดีมณฑลพิศณุโลก กับนายพัน (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระอินทรารักษ์ (สาย) 22/8/19

๖๑๕๗ สายะวรรณะ Sayavarna ราชบุรุษแวว ครูใหญ่โรงเรียนวัดสังกระจาย ทวดชื่อทองดี บิดาชื่อสาย 19/11/21

๐๓๒๔ สายะวัฒนะ Sayavaddhana หลวงอินทรปราสาท* (สาย) กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสุขบริหาร กรมมหรสพ

๖๐๐๗ สายะวารานนท์ Sayavarananda พลเสือป่าวา กองเสือป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บิดาชื่อสาย 11/6/21

๐๒๗๔ สายะวิบูลย์ Sa^yavipulya พระพิบูลย์บรรณกิจ (สาย) เลขานุการกระทรวงวัง 13/7/13

๒๘๙๖ สายะวิสมิต Sayavismita ลูกเสือเอกเธียร กองลูกเสือโรงเรียนมัธยมกล่อมพิทยา กรุงเทพฯ ปู่ชื่อสาย บิดาชื่อจ่านายสิบ หมื่นหาญณรงค์ (เปลี่ยน) 14/2/15

๒๐๘๖ สายะเวส Sayavesa นักเรียนทหารกระบี่ฟัก กรมโขนหลวง ปู่ชื่อสาย พ่อค้า 18/3/14

๐๑๒๕ สายะศิริ Sayasiri ขุนวรเดชพิสิฐ (สาย) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๕๕๔๔ สายะศิลปี Sayasilpi ขุนศิลปสิทธิ์วรรณวิจารณ์ (ศิล) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อสาย 26/9/19

๔๗๕๔ สายะสนธิ Sayasandhi นายหมู่ลูกเสือเอกบุญมา ครูโรงเรียนินภูมิ นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อสาย 3/2/18

๖๒๗๖ สายะสมิต Sayasmita นายพอน ผู้ช่วยนายเรือขุด ทวดชื่อเยื้อน
ปู่ชื่อยิ้ม บิดาชื่อสาย 25/2/21

๒๖๑๖ สายะสิงห์ Sayasinha รองอำมาตย์เอก หลวงพิพิธธนากร (เฮียะ) นายทะเบียนโท กรมเจ้าท่า ปู่ชื่อจีนสาย ทวดชื่อจีนเสง 10/10/15

๐๒๖๗ สายะเสวี Sa^yasevi พระยศเสสวราช* (สาย) ปลัดกรมในกรมปลัดบาญชี กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสัมบัตยาธิบาล

๕๔๐๐ สายะโสภณ Sayasobhana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสืบ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อสาย 29/6/19

๕๘๔๑ สายัณหวัฒน์ Sayanhavadhana นายหมู่ตรีบุญรอด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเจริญ 4/9/20

๕๗๖๐ สายัณหวิกสิต Sayanhavikasita นายบานเย็น นักเรียนหลวง มหาวิทยาลัยฮ่องกง 15/12/19

๒๐๒๕ สายัณหเวส Sayanhavesa นักเรียนทหารกระบี่วาศ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายพลบ พ่อค้า 18/3/14

๕๖๓๖ สายัณหสมิต Sayanhasmita จ่าเอกบ่าย กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อแย้ม 26/2/19

๑๐๒๖ สายันตนะ Sa^yantana นายร้อยโทศุก พนักงานคลังเงินกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี บุตรนายพลบ 20/2/13

๕๙๘๔ สายาคม Sayagama นายหมู่ตรีสาย กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 11/6/21

๕๘๑๙ สายามระ Sayamara พันเด็กชาเอกพร้อม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อขุนสิทธิภัณฑ์ (สาย) บิดาชื่อขุนภักดีอาษา (รอด) 4/9/20

๕๓๕๖ สายารุณ Sayarun ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีชม กองตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับนายสาย (บิดา) ปู่ทวดชื่อรุ่ง ปู่ชื่อแจ้ง 29/6/19

๑๓๕๙ สาโยทภิทูร Sa^yodbhidu^ra นายพันโท หลวงหิรัญยุทธกิจ (บานเย็น) สมุหบาญชีกรมเสนาธิการทหารบก 21/4/14 แปลตรงว่า "บานเย็น"

๐๐๕๙ สารคุณ Saraguna ขุนนิเวศน์บำรุง (เยื่อ) กรมพระอัศวราช 20/6/13

๔๗๖๙ สารตายน Sartayana พลเสือป่าอุ่น กองเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อต่าย 3/2/18

๖๑๒๓ สารประกาศ Saraprakasa พันเด็กชาเอกกุดั่น กรมเรือยนต์หลวง ทวดชื่อกาศ ปู่ชื่อพระยาโอวาท (แก่น) 15/10/21

๑๕๔๓ สารพุทธิ Sarabuddhi นายร้อยโทเหลี่ยม ครูสอนวิชาสามัญ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อสา บิดาชื่อพุฒ 21/7/14

๕๓๙๕ สารวาสี Saravasi นายร้อยตำรวจตรีอยู่ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อสา 29/6/19

๔๙๑๑ สารเวช Saraveja ขุนอนุสิษฐ์เวชสาร (เอี๋ยน) แพทย์ประจำจังหวัดยะลา 5/4/19

ข-๒ สารสิน Sarasin พระยาสารสินสวามิภักดิ์ (ฮี้) 11/1/17 ขอพระราชทานใช้

๔๒๗๓ สาระเก์ษตริน Sarakshetrin รองอำมาตย์ตรีมี ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับนายตุ้ม (บิดา) ทวดชื่อกลั่น ปู่ชื่อกลิ่น หาเลี้ยงชีพการทำนา 16/12/17

๕๑๐๙ สาระโกศล Sarakosala ขุนโกศลสารกิจ (ทองห่อ) จ่าจังหวัดพระประแดง บิดาชื่อแป้น 14/6/19

๐๖๘๗ สาระโกเศศ Sa^rakoses ขุนพาหิรบัณยบริรักษ์ (กิมซา) กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13

๒๘๖๕ สาระจูฑะ Sarachu^da พลเสือป่าตรุศ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ เมืองสิงห์บุรี ทวดชื่อสา ปู่ชื่อยอด 14/7/15

๐๘๔๑ สาระนาค Sa^rana^ga พระสวัสดิโกษา (เข้ม) พระคลังมณฑลและเจ้าพนักงานจัดการภาษีสุรายาฝิ่นมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสา บิดาชื่อช้าง 15/12/13

๕๓๒๕ สาระมาน Sa^rama^n นายร้อยตำรวจตรีรวม กองตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อแกน 29/6/19

๓๙๙๑ สาระศาลิน Sarasalin รองอำมาตย์ตรีพร้อม ธรรมการจังหวัดกาญจนบุรี ทวดชื่อสา 2/6/17

๐๘๘๖ สาระสุต Sarasuta พระนิเวศน์วิสุทธิ์ (ถึก) นอกราชการ กระทรวงวัง ปู่เป็นหลวงราชาภิรมย์ (สา) 20/12/13

๒๔๕๒ สาระสุทธิ Sarasuddhi อำมาตย์เอก พระยาอุตรกิจพิจารณ (สุด) นอกราชการ สังกัด กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อแก่น 22/8/15

๓๑๒๑ สาราศรัย Sarasraya นายพันตรี หลวงโหมหักปัจจนึก (พุ่ม) กรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อขุนอินทร์รจนา (สา) บิดาชื่อพึ่ง 3/6/16

๑๒๔๗ สาริกบุตร Sarikaputra หลวงสินิทราช* (อ่อน) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน กับขุนวิศาลดรุณกร (อั้น) ผู้รั้งตำแหน่งธรรมการมณฑลนครไชยศรี ทวดชื่อขุนพิทักษ์นาวา (ขุนทอง) 8/4/14 * พระภักดีบรมนารถ

๐๗๓๑ สาริกะชาต Sa^rikaja^ta นายร้อยตรีเฉลิม ประจำกองโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม หลานพระครูพิเชต (ขุนทอง) 10/10/13

๒๓๖๗ สาริกะภูติ Sarikabhuti รองอำมาตย์โท หลวงประเทศธุรารักษ์ (แหยม) กรมการพิเศษ (บิดา) กับรองอำมาตย์เอก หลวงวรวาทวินิจฉัย (สวัสดิ์) ผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร หลวงประเทศเป็นบุตรหลวงวิจารณจีนวร (ขุนทอง) 11/7/15

๒๐๗๙ สาริกะวณิช Sarikavanija นักเรียนทหารกระบี่สัง กรมโขนหลวง บุตรนายขุนทอง พ่อค้า 18/3/14

๐๘๑๘ สาริกาดิษ Sarikatisha นายร้อยตรีโป้ ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อดิด บิดาชื่อเหว่า 6/12/13

๐๓๐๖ สาริกานนท์ Sarikananda หลวงทรงนิติกรณ (เชย) ผู้พิพากษาศาลเมืองหลังสวน กระทรวงยุติธรรม หลวงวรนาฏภักดี (ขุนทอง) เป็นบิดา 13/7/13

๑๑๘๒ สาริมาน Sarima^n หลวงวิจิตรวิบุลยการ (รอด) สรรพากรมณฑลอุดร ทวดชื่อขุนทอง ปู่ชื่อบุญมี 17/3/13

๑๑๒๒ สาริสุต Sa^risuta นายร้อยตรีแพ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายพุ่ม (บิดา) นายพุ่มเป็นบุตรนายขุนทอง 9/3/13

๐๐๕๖ สาลักษณ์ Salakshna พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ บุตรพระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก) 19/6/13 ใบให้ชื่อเขียนให้เอง

๕๖๑๗ สาลิกนาวิน Salikanavin พันจ่าตรีสาลี เรือวิเทศกิจการ 26/7/19

๒๘๘๖ สาลิการิน Salikarin รองผู้กำกับลูกเสือเอื้อม กองที่ ๒๕ มณฑลกรุงเทพฯ สกุลชาวนา 14/2/15

๔๒๑๒ สาลิตุล Salitula ขุนพินิจวรรณการ (แสง) เลขานุการสภานายกหอพระสมุดสำหรับพระนคร ทวดชื่อชู ปู่ชื่อหลวงนาสาลี 27/9/17

๒๘๘๔ สาลิยาชีวะ Saliyajiva รองผู้กำกับลูกเสือแจ้ง กองที่ ๑๔ มณฑลกรุงเทพฯ สกุลชาวนา 14/2/15

อ-๑ สาลีผลิน Saliphalin นายเภา กำนันตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23

๔๓๕๑ สิกขะมณฑล Sikkhamandal ว่าที่รองผู้กำกับตรีคำมูล โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อเรียน บิดาชื่อกลม 20/2/17

๕๕๑๐ สิขัณฑกนาค Sikhandakanaga นายแหยม กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนาค 5/7/19

๕๕๙๒ สิขัณฑกบุตร Sikhandakaputra นายเรือโทนัก กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อแหยม 26/7/19

๕๗๖๗ สิขัณฑกสมิต Sikhandakasmita พลเสือป่าสมบุญ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแย้ม 15/12/19

๕๑๓๗ สิขัณฑกานนท์ Sikhandakananda ขุนทัณฑกิจบรรหาร (พ่วง) กองมหันตโทษ กับนายปัต (บิดา) ปู่ทวดชื่อแหยม 14/6/19

๖๓๔๒ สิงคะตีระ Singatira พลเสือป่าเส็ง ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์ ทวดชื่อฮะป๊อ ปู่ชื่อดี 3/6/22

๖๐๒๐ สิงคะเนติ Singaneti หลวงพรหมเบญญา (สงวน) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรีง 6/8/21

๖๑๔๗ สิงคะวิภาต Singavibhata นายร้อยตรีอั๋น ประจำกรมทหารบกช่างที่ ๓ กับนายเส็ง (บิดา) ปู่ชื่อสว่าง 19/11/21

๔๙๐๔ สิงคาลวณิช Singalavanija ขุนบำรุงราชนิยม (ซุ่นเบ็ง) กรมการพิเศษจังหวัดชลบุรี 5/4/19

๕๑๓๑ สิงคิกุล Singikula ขุนขยันกิจการ (แผน) ครูช่างทอง กองละหุโทษ กระทรวงนครบาล 14/6/19

๒๗๙๓ สิงคิบุริน Singipurin หลวงสกลธนารักษ์ (ชื่น) กรมปลัดบาญชี กระทรวงกลาโหม ปู่และบิดาเป็นหลวงปลัดเมืองสิงคิบุรี (รามัญเจ็ดหัวเมือง) 19/12/15

๕๔๔๕ สิงคิวิบูลย์ Singivipulya นายหมู่ตรีกระจ่าง กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่อหลวงพิบูลย์ (ชู) บิดาชื่อพระมหาสิงคิคุณ (พุ่ม) 29/6/19

๓๒๘๕ สิงหเกตุ Sinhaketu นายร้อยตำรวจตรีเกด กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อเส็ง 16/7/16

๖๐๕๘ สิงหจารุ Sinhacha^ru นายร้อยโทสิงโต กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. กับนายจ่าง บิดา ปู่ชื่อรุ่ง 3/9/21

๐๙๘๖ สิงหจินดา Sinhachinta^ นายร้อยตรีสัง เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายจีน (บิดา) บิดานายจีนชื่อจีนเซ็ง 13/2/13

๑๕๕๖ สิงหจูฑะ Sinhachuda หลวงสมัคสารนิธิ์ (อุ่น) สรรพากรจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อเสง ปู่ชื่อจู 27/7/14

๐๙๗๖ สิงหทัต Sinhadatta นายร้อยโทติ๊ก แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๔ มณฑลราชบุรี เดิมเป็นเชื้อสกุลฝรั่ง มีนามสกุลว่า "เดอ ลี ออง" (Lion = สิงห์) 12/2/13

๕๘๑๕ สิงหนันทน์ Sinhanandana ขุนว่องวัจนวิชัย (ทองคำ) กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อสิงห์ 4/9/20

๑๕๓๕ สิงหนุต Sinhanutta ขุนสารสินประเสริฐ (เก๊า) สรรพากรเมืองสกลนคร ทวดชื่อสิงโต ปู่ชื่อนุต 21/7/14

๑๐๑๐ สิงหบุตร Sinhaputra นายร้อยตรีอร่าม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายกุล (บิดา) นายกุลเป็นบุตรนายสิงห์ 13/2/13

๕๐๕๖ สิงหประยูร Sinhaprayura พลเสือป่าประยูร กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อสิงโต 31/5/19

๓๓๙๕ สิงหพันธุ์ Sinhabandhu หลวงจารุมัยบริรักษ์ (อิ๊ว) นายอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปู่ชื่อขุนพรหมภักดี (เส็ง) 28/8/16

๒๕๘๗ สิงหแพทย์ Sinhabaedya รองอำมาตย์เอก หลวงนิพันธ์นิติสิทธิ์ (สนั่น) พนักงานจัดการโรงเรียนแขวงตวันออกใต้ ปู่ชื่อสิงห์ เป็นแพทย์ยาตา 3/10/15

๐๘๐๘ สิงหรัตน Sinharatna หลวงราชาคารพิทักษ์ (เคล้า) ปลัดกรมรักษาพระราชวังบางปะอิน ปู่คือพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (สิงโต) บิดาคือหลวงวิจารณราชารักษ์ (พลอย)
 
๐๖๕๗ สิงหรา ณ กรุงเทพ Sinhara^ na Krungdeb พระโภคผลพูนทวี (หม่อมราชวงศ์ถนอม)* ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตราธิการ กับพระนิพัทธ์โภคากร** (หม่อมราชวงศ์ตระกูลรัตน์) สมุหบาญชีใหญ่ กรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล นามนี้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก*** 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หม่อมราชวงศ์ถนอมวงษ์" ** เป็นโทษและถูกถอด ๒๔๕๗
*** พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณฑีฆชนม์เชษฐประยูร (พระองค์เจ้าสิงหรา)

๐๘๘๑ สิงหฤกษ์ Sinhariksha หลวงรามสิทธิศร (ต้อ) ปลัดเมืองลพบุรี ปู่ชื่อสิงห์ บิดาชื่อฤกษ์ 20/12/13

๐๑๐๙ สิงหลกะ Sinhalaka พระดรุณรักษา* (เสงี่ยม) ปลัดบาญชีกรมมหาดเล็ก หลานพระอุดรพิศดาร (สิญญ) ซึ่งเป็นชาวสิงหล 27/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาธนรัตนบดี

๐๖๔๓ สิงหลักษณ์* Sinhalakshana นายเซ็ง (บิดา) กับนายร้อยตรีลม้าย กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สิงหลักษณ"

๐๒๕๙ สิงหวัฒนะ Sinhavadhana หลวงพิพัฒวรรณกิจ* (เซ่งฮั้ว) เจ้ากรมกองรักษาหนังสือ กรมราชเลขานุการ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุวรรณอักษร

๑๓๗๒ สิงหศิริ Sinhasiri พระยาพิไสยสรเดช (คำสิง) นายอำเภอโพนพิไสย ทวดชื่อท้าวสีหาวงษ์ ปู่ชื่อพระพฤกษมนตรี (สมสี) 25/4/14

๑๔๘๘ สิงหสุต Sinhasuta พระเทพธนพัฒนา (บ๋วย) ฃ้าหลวงตรวจการ กรมสรรพากรนอก บุตรนายแสง 6/7/14

๐๐๐๗ สิงหเสนี Sinhaseni พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน) ปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็ก* สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) 15/6/13 เขียนให้เอง
* ราชเลขานุการต่างประเทศ

๒๓๐๙ สิงหเสม Sinhasema รองอำมาตย์โท หลวงนรเทพภักดี (คล้าย) ปลัดเมืองตะกั่วป่า ทวดชื่อเซียม ปู่ชื่อเซ่ง 7/6/15

๓๐๕๕ สิงหเสมานนท์ Sinhasema^namda นายร้อยโทติ๋ม กรมทหารม้าในกองพลทหารบกที่ ๗ ทวดชื่อสิง ปู่ชื่อเสม 14/5/16

๑๙๐๗ สิงหะชัย Sinhajaya นายร้อยโทเพี้ยน แพทย์ประจำกองพยาบาลทหารบกกลาง ปู่ชื่อจีนเซ่งฮะ บิดาชื่อจีนไช 7/3/14

๖๐๙๕ สิงหะโชติ Sinhajoti นักเรียนแพทย์เสือป่ากิจ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง หลวงสิงห์เป็นทวด 8/10/21

๖๐๒๒ สิงหะเนติ Sinhaneti หลวงราชเบญญา (สิงโต) ผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี กับนายเม่า (บิดา) ปู่ชื่อจีนไก 6/8/21

๔๔๖๙ สิงหะผลิน Sinhaphalin ขุนกิตติวาท (ผล) ครูโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร์ กรุงเทพฯ กับนายเหม (บิดา) ทวดชื่อสิงห์โต หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 20/5/17

๒๕๐๐ สิงหะวณิช Sinhavanija รองอำมาตย์เอก ขุนประเสริฐอักษรนิติ์ (บ้วนติ้ด) สมุหบาญชีกรมศึกษาธิการ ปู่ชื่อกิมเสง พ่อค้า 5/9/15

๒๖๖๗ สิงหัช Sinhaja นายเรือตรีทรัพย์ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อสิง 25/10/15

๔๑๗๙ สิงหัษฐิต Sinhashthita หลวงวิภาคพจนกิจ (หนูเล็ก) นายอำเภอพิบูลมังษาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทวดชื่อท้าวสิง บิดาชื่อท้าวศรีหาราช (มั่น) 15/8/17

๓๓๘๘ สิงหานนท์ Sinhananda นายร้อยตำรวจเอกพุ่ม กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อสิง 28/8/15

๕๙๙๕ สิงหารุณ Sinharun พลเสือป่าพร้อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี นายสิงเป็นปู่ 11/6/21

๖๑๒๔ สิตตะโปสะ Sittaposa พันเด็กชาตรีเรียม กองน้ำสรง กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อโป๊ะ บิดาชื่อสิต 15/10/21

๖๒๘๔ สิตตะวิบุล Sittavipula พลเสือป่าจ้อย ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อสิด บิดาชื่อเปี่ยม 25/3/21

๕๔๘๔ สิตวาสี Sitavasi นายแย้ม ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดนนทบุรี บิดาชื่ออยู่ 5/7/19

๔๐๐๑ สิทธาภา Siddhabha นายร้อยโทสิง สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทวดชื่อสิทธิ์ ปู่ชื่อแสง 6/6/17

๐๖๗๒ สิทธิโกเศศ* Siddhikoses หลวงสิทธิธนากร (สิทธิ์) ปลัดกรม กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สุทธิ์โกเศศ (Suddhikoses)"

๖๓๒๑ สิทธิจักร Siddhichakra ว่าที่นายหมวดตรีต่วน ผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนพิษณุโลก ปู่ชื่อพระสิทธิจักรพิไชย (จักร) บิดาชื่อหลี 29/4/22

๔๘๑๑ สิทธิเดชะ Siddhiteja ขุนราชเดชภักดี (เดช) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อสิทธิ์ มหาดเล็ก 5/4/19

๓๐๔๔ สิทธิเทศานนท์ Siddhidesananda รองอำมาตย์ตรีวิง เจ้าพนักงานรักษาพระราชวังบ้านปืน ทวดชื่อสิทธิ์ ปู่ชื่อเทศ 7/5/16

๐๔๑๙ สิทธิมาลิก Siddhima^lik มหาดเล็กวิเศษสิทธิ* กรมสวนหลวง 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิทักษ์สราญรมย์

๖๐๕๖ สิทธิรักษ์ Siddhiraksha นายร้อยโทสิทธิ์ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม นายรักษ์ บิดา 3/9/21

๐๒๖๙ สิทธิศุข Siddhisukha พระยาสิทธิโชคชุมนุม (อ้น) ผู้รั้งอธิบดีกรมพระราชพิธี* กระทรวงวัง พระบำรุงราชฐาน (ศุข) เป็นปู่ 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จางวางกรมพิธี"

๑๔๗๔ สิทธิสาริบุตร Siddhisariputra นายนาวาตรี ขุนพรหมประชาชิต* (ฟื้น) ผู้ช่วยหัวหน้ากองพัศดุ กระทรวงทหารเรือ กับหลวงภาษาปริวัตร (เต๋อ) เลฃานุการชั้นที่ ๒ กรพทรวงการต่างปรเทศ ปู่ทวดชื่อเจ้าสิทธิสาร เมืองเวียงจันทร 15/6/14 * นายนาวาตรี หลวงพรหมประชาชิต

๑๗๓๙ สิทธิสิริ Siddhisiri นายเรือโทสาคร ประจำกองสำรวจแผนที่ทเล ปู่ชื่อสิทธิ์ บิดาชื่อศรี 29/10/14

๓๖๑๖ สิทธิสุต Siddhisuta ขุนรัชฏกิจพิพัฒน์ (ทองสุก) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝิ่น มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสิต บิดาชื่อสุด 11/12/16

๐๐๕๐ สิทธิเสน Siddhisen ขุนวรสิทธิ์พิเนต (โต) มหาดเล็ก กองเชิญเครื่อง 19/6/13

๑๒๔๔ สินธวาชีวะ Sindhvajiva นายบุญช่วย มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม นักเรียนนายร้อยตำรวจภูธร กับขุนแถลงการวิทการ (ทองสุก) บิดา ทวดชื่อพระไกรสรสินธพ 4/4/14

๒๓๖๒ สินธวานนท์ Sindhva^nanda ราชบุรุษซุ่นกิ้ด ครูใหญ่โรงเรียนตรังคภูมิ จังหวัดตรัง ทวดชื่อพระนครคง (สิน) 1/7/15

๔๓๙๒ สินธุกุล Sindhukula นายหลี พนักงานในสถานกงสุลอังกฤษ กรุงเทพฯ บิดาชื่อตาเฮอาลี 19/3/17

๒๔๗๖ สินธุเดชะ Sindhuteja นายพันตรี หลวงรามณรงค์ (โป๊ะ) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อเดช 5/9/15

๒๑๑๑ สินธุนาคร Sindhuoagara พลเสือป่าเถา กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อสิน ปู่ชื่อเมือง 23/3/14

๐๘๘๒ สินธุประมา Sindhuprama ขุนจงรณฤทธิ (เคล้า) ยกระบัตรเมืองลพบุรี บิดาชื่อจีนซิน 20/12/13

๔๒๕๑ สินธุยศ Sindhuyasa หลวงสิทธิเทพ (สด) ปลัดกรมพราหมณ์พฤฒิบาศ กระทรวงวัง กับนายวัน (บิดา) ทวดชื่อสิน ปู่ชื่อยศ 8/12/17

๒๖๙๓ สินธุวงศานนท์ Sindhuvansananda นายร้อยโทนาค กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระวงศา บิดาชื่อหลวงคลัง (สิน) 1/11/15

๐๗๐๑ สินธุวณิก Sindhuvanik ขุนรัตนพิมล (เจียง) นายเวร กรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อซินเทียม เป็นพ่อค้า 21/9/13

๖๑๔๒ สินธุวรรณะ Sindhuvarna นายเรือตรีเปียก ร.น.ส. อาณัติสัญญา กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อแส บิดาชื่อวัน 22/10/21

๐๙๖๔ สินธุวัต Sindhuvat นายร้อยตรียม ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี บุตรนายสิน 12/2/13

๑๖๑๖ สินธุศร Sindhusara พระกงไกรลาศ (พึ่ง) นายอำเภอน้ำปาด มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (สิน) ปู่ชื่อพระยกรบัตร (สอน) 25/9/14

๓๒๔๕ สินธุศิลปิน Sindhusilpin หลวงชำนิโยธา (สิน) กรมศิลปากร กระทรวงวัง 1/7/16

๓๐๖๙ สินธุสาร Sindhusara นายร้อยโทแผน กรมทหารบกราบที่ ๕ ทวดชื่อสาร ปู่ชื่อสิน 21/5/16

๕๖๘๐ สินธุสิงห Sindhusinha ขุนสารสินประสิทธิ์ (สิน) สรรพากรจังหวัดชลบุรี กับนายสิงโต (บิดา) ปู่ชื่อบุญ 9/8/19

๓๗๗๓ สินธุเสก Sindhuseka นายกิมเฮง รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อซุ่นเซ็ก บิดาชื่อซิน 7/2/16

๕๗๙๙ สินธุเสน Sindhusen พลเสือป่าสิน กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อหลวงศกรินทร์ (สิน) 25/6/20

๔๗๒๗ สินวัต Sinavata รองผู้กำกับตรีสิน ครูโรงเรียนวัดเวฬุสุนทรการ จังหวัดตราด ปู่ชื่อโต 3/2/18

๕๕๐๘ สินะศรี Sinasri นายเยื้อน กองรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อสิน ปู่ชื่อศรี 5/7/19

๕๕๙๐ สินะสนธิ Sinasandhi นายเรือโทนาค กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อขุนรักษานาเวศ (สิน) บิดาชื่อสน 26/7/19

๕๐๔๑ สินาทร Sinadara พลเสือป่าว่อง กรมเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายสิน (บิดา) ปู่ชื่อเต๊ก 31/5/19
๔๘๖๗ สินานนท์ Sinananda ขุนกำจรวานิช (กิมเฉียน) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อสิน 5/4/19

๕๒๔๑ สินารุณ Sinarun นายร้อยตำรวจตรีรุน กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพระราชโกษา (สิน) 14/6/19

๕๕๕๑ สิเนหารุณ Sineharun ขุนธนากรถิตย์ (จัน) ศุภมาตราจังหวัดประทุมธานี ปู่ทวดชื่ออารุณ ปู่ชื่อรัก 26/7/19

๔๘๑๘ สิโนทก Sinodaka ขุนอดุลย์เถียรเขตร์ (สิน) นายอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อจุ้ย 5/4/19

๐๘๑๕ สิมพะลิก Simbalik ขุนพิเศษนครกิจ (เปลื้อง) นายอำเภอนครใหญ่ กรุงเก่า บิดาชื่อซิม 6/12/13

๔๙๔๒ สิริกรรณะ Sirikarna นักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงทรวง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายลออ (บิดา) ทวดชื่อพระศรีสิทธิกรรณ์ 16/4/19

๓๐๘๙ สิริกาญจน Sirika^nchana รองเสวกตรียิดซิน กรมพระคลังข้างที่ ปู่ชื่อกิมเฮง 21/5/16

๕๙๗๗ สิริคันธานนท์ Sirigandhananda ขุนศรีบุรี (อู๊ด) ผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดนครพนม หลวงปรีชาพลการ (ศรี) ทวด 11/6/21

๕๙๘๕ สิริจันทรพันธุ์ Sirichandabandhu ว่าที่นายหมู่ตรี ขุนบำรุงนิกรกิจ (ปาน) กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร พระศรีสกุลวงศ์ (ทองคำ) บิดา พระจันทรพานิช ปู่ 11/6/21

๕๒๗๘ สิริชาต Sirijata นายร้อยตำรวจตรีเส็ง กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อกิด 29/6/19

๖๐๔๗ สิริโชดก Sirijotaka รองอำมาตย์ตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนวัดประยูรวงศ์ จันทบุรี 6/8/21

๕๓๐๓ สิริเตชะ Siriteja นายร้อยตำรวจตรีประยูร กองตำรวจภูธร จังหวัดน่าน กับนายแหยม (บิดา) ปู่ทวดชื่อขุนศรีโยธา (เดช) 29/6/19

๓๑๘๙ สิรินันทน์ Sirinandana ขุนทิพรสโอชา (ซุ่นหัว) สังกัดกรมมหาดเล็ก (เจ้าของ "ปักจันเหลา) ปู่ชื่อเฮง 17/6/16

๔๖๖๔ สิรินุต Sirinuta นายร้อยตรีเฉื่อบ กรมทหารบกราบที่ ๗ ทวดชื่อพระยาศิรไอศวรรค์ (นุต) 26/10/18

๔๙๓๕ สิริปูชกะ Siripujaka นักเรียนแพทย์เสือป่าเจียม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายกิม (บิดา) ปู่ชื่อศรี 16/4/19

๕๗๐๑ สิริพยุหะ Siribyuha นายร้อยตรีสิน ผู้ช่วยสัสดี มณฑลพายัพ บิดาชื่อศรี 22/8/19

๔๗๓๐ สิริพราหมา Siribtahma รองผู้กำกับตรีพรหมมา ครูประจำโรงเรียนจังหวัดไชยภูมิ ปู่ชื่อหลวงศรีนพคุณ (ศรี) 3/2/18

๖๒๘๘ สิริพันธนะ Siribandhana จ่าตรีผูก ร.น.ส. รั้งจ่าพยาบาล กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ กับนายหนู ปู่ทวดชื่อสิริ ปู่ชื่อรอด 25/3/21

๓๑๗๕ สิริมัต Sirimata นายร้อยเอก ขุนพลไพบูลย์ (วอน) สัสดีทหารบก จังหวัดเพชรบุรี ปู่ชื่อมี บิดาชื่อมิ่ง 17/6/16

๔๐๑๒ สิริมาลีย์ Sirimaliya นายร้อยโททอง กรมครุภัณฑ์ทหารบก กับนายจั่น (บิดา) ปู่ชื่อมิ่ง 9/6/17

๓๒๖๕ สิริมิลินท์ Sirimilinda นายร้อยตรีกัน กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปูชื่อสิริ บิดาชื่อผึ้ง 8/7/16

๓๖๒๕ สิริยานนท์ Siriyananda หลวงชาญเวชกิจ (ถม) สารวัดแพทย์ประจำมณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อจีนเซี้ย 11/12/16

๔๗๒๓ สิริยุตตะ Siriyutta รองอำมาตย์ตรีหยุด ครูโรงเรียนวัดรางบัว จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อศรี 3/2/18

๓๗๑๙ สิริเลข Sirilekha นักเรียนเสือป่าศรี กับนายแจ้ง บิดา ทวดชื่อศิริ ปู่ชื่อเล็ก 27/1/16

๓๗๐๓ สิริวัณ Sirivan หลวงนิธยากรพิทักษ์ (เคลือบ) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อนายควรรู้อัศว์ (ศรี) 19/1/16

๓๒๙๙ สิริวาร Sirivara นายเรือตรีวัน กรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่อศรี 22/7/16

๕๓๑๘ สิริเวชพันธุ์ Sirivejabandhu นายร้อยตำรวจตรีเหมาะ แพทย์กองตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา และหมื่นทรพิษพินาศ (อุ่น) บิดา ปู่ชื่อหลวงศรีวรรณ์กิจภิบาล (เหมือน) 29/6/19
๒๐๒๗ สิริเวส Sirivesa นักเรียนทหารกระบี่บุญ (กลาง) กรมโขนหลวง บุตรนายเฮง พ่อค้า 18/3/14

๖๒๙๖ สิริสังกาส Sirisankasa พลเสือป่าสง่า พลพยาบาลประจำกองพันที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อหลวงรัตนภักดี (นุ้ย) ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อคล้าย 25/3/21

๕๖๔๙ สิริสังวร Sirisanvara จ่าตรีสงวน กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสี บิดาชื่อเอม 26/7/19

๖๑๙๔ สิริสายัณห์ Sirisayanha จ่าเอกแฉล้ม ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อปั้น บิดาชื่อเย็น 10/12/21

๖๔๑๒ สิริสาลี Sirisali ขุนพิบูลย์สรรพเวส (ลี้) แพทย์กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 16/9/22

๓๔๔๐ สิริสิงห์ Sirisinha หลวงสนธิวิทยาพัฒน์ (ไล่เฮียง) ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบ็ญจมบพิตร ปู่ชื่อฮักเซง บิดาชื่อเฮง 10/9/16

๕๙๑๕ สิริสี Sirisi นายร้อยตรีแสวง โรงเรียนการสมุห์บาญชีทหารบก 1/2/20

๖๒๐๑ สิริสุขะ Sirisukha นักเรียนแพทย์เสือป่าเฉลิม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายหลำ (บิดา) ปู่ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อศรี
 
๔๒๐๙ สิริสุต Sirisuta รองอำมาตย์ตรีจด ว่าที่ยกระบัตร์ศาลจังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อท้าวศรีสุราช 27/9/14

๕๑๑๗ สิริสุทธิ Sirisuddhi ขุนรัฐผลรักษา (เล็ก) สมุห์บาญชีสรรพากรนครบาล ปู่ชื่อหลวงอภิบาลบรมนารถ (ศรี) บิดาชื่อจมื่นก่งศร (สุทธิ์) 14/6/19

๔๔๓๐ สิริสุวัณณ์ Sirisuvanna นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจกิม กองตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี กับนายบุญ (บิดา) ปู่ชื่อศรี ทวดชื่อทอง 5/5/18

๕๙๔๖ สิริโสมะ Sirisoma รองอำมาตย์ตรีศรี ครูโรงเรียนวัดกำแพง บิดาชื่อโสม 28/5/21

๔๓๙๔ สิโรรส Sirorasa นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่สุบิน กับนายดำ (บิดา) ปู่ชื่อศรี 20/3/17                                                                                              (รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามสกุลแก่เจ้าสุบิน สิโรรส (วิศวะกรทางหลวงที่บุกเบิกการตัดถนนสายใต้ และ                                            วางผังเมืองยะลา) บุตรเจ้าน้อย อินทปัตย์ สิโรรส และเจ้าบัวผัน สิโรรส(ณ เชียงใหม่) ซึ่งเป็นเจ้าทางเหนือ                                          มาจากเชียงตุง---ข้อมูลจากคุณ Arawee) 

๖๐๘๙ สีตลกาญจน์ Sitalakanchana นักเรียนแพทย์เสือป่าช้วน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อสี 8/11/21

๖๒๒๔ สีตละพันธุ์ Sitalabandhu นายหมู่โทเชื้อ ประจำหมวด ๑ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อสี 25/12/21

๒๘๘๘ สีตลานนท์ Sitalananda รองผู้กำกับลูกเสือพุฒ กองที่ ๔ เมืองสวรรคโลก บิดาชื่อจีนเย็น 14/2/15

๑๗๙๔ สีตะกะลิน* Si^takalin นายนาวาตรี ขุนสาตราบรรจง (บุญเต็ก) สารวัดช่างกรมยุทธโยธาทหารเรือ บุตรนายซิต 14/12/14 ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สีตกะลิน"

๔๐๒๙ สีตะจันท์ Sitachanda นายร้อยตรีสายัณห์ นายทหารคนสนิท กรมยกะบัตร์ทหารบก กับนายเผือก (บิดา) ปู่ชื่อจันทร์ 13/6/17

๕๙๔๔ สีตะธนี Sitadhani ขุนอักษรสรรค (เฮง) ครูใหญ่โรงเรียนประจำมณฑลอุดร บิดาชื่อเหลียง ค้าขาย 28/5/21

๐๖๕๔ สีตะบุตร Sitaputra ขุนพินิจเลฃา (เนียม) ปลัดกรม กองบัญชาการ กระทรวงนครบาล บิดาชื่อฃาว 21/9/13

๕๒๕๕ สีตะปะดล Sitapatala นายร้อยตำรวจตรีชั้น กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อขุนสกลนรา (ทอง) 29/6/19

๕๖๒๔ สีตะปุญญาคม Sitapunnagama พันจ่าตรีบุญมา กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อเย็น 26/7/19

๕๖๓๙ สีตะยมานนท์ Sitayamananda จ่าโทยม กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายเย็น (บิดา) 26/7/19

๓๗๙๒ สีตะสุต Sitasuta ราชบุรุษแย้ม ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ มณฑลพิศณุโลก แส้ซี ทวดชื่อซีจง ปู่ชื่อซีเจ้ง 28/2/16

๔๖๕๑ สีมะสิงห์ Simasinha ขุนธนาภารบริรักษ์ (เข้ม) แพทย์ประจำจังหวัดลำพูน ทวดชื่อสีมา ปู่ชื่อสิงห์ 18/10/18

๑๒๗๘ สีมันตร Simantara ขุนเลขการวิจิตร (แสวง) นายเวรกรมที่ปฤกษา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาเป็นชาวโปรตุเกส นามสกุลเดิมว่า "ซีโมเอนส์" 13/4/14

๐๗๑๐ สีมานนท์ Sima^nanda นายร้อยเอก หลวงประกาศราชกิจ (เหลียน) ผู้ช่วยหัวหน้าครูโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม กระทรวงกลาโหม บุตรจีนซิ้มซุ่นฮก บ้านอ่างศิลา 3/10/13

๖๐๓๒ สีละสุภา Silasubha ขุนปราจิณสุภา (อ๋วน) ผู้พิพากษารองศาลเมืองปราจิณบุรี นายสุขปู่ นายสีทวด 6/8/21

๒๙๒๑ สีสังข์ ณ กรุงเทพ Sisankha na Krungdeb หม่อมราชวงศ์ปาน บุตรหม่อมเจ้าแส้ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าสีสังข์ 8/3/15

๔๘๒๔ สีหอำไพ Siha-ambai ขุนนิคมพรรณเขตร (เขียน) กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อพระยาสุรสีห์ (แสง) ปู่ชื่อพระโมระสาลักษณ์คดี 5/4/19

๔๕๓๑ สีหะเสน Sihasen นายเรือตรีผัน โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ จังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อสิงโต บิดาชื่อแปลก 22/6/18

๕๙๕๖ สุกัณหะเกตุ Sukanhaketu รองอำมาตย์ตรีเกตุ ผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อปัก บิดาชื่อขำ 11/6/21

๓๙๓๑ สุกาญจนะ Suka^nchana ราชบุรุษฟุ้ง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กับนายชัง (บิดา) ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อดี 4/4/17

๒๕๒๙ สุกุมลจันทร Sukumalachandra รองอำมาตย์เอก ขุนผไทพยุหรักษ์ (พรต) นายทะเบียนที่ดิน เมืองปราจิณบุรี ทวดชื่อพระยาวิสูตรโกษา (นุ่ม) ปู่ชื่อพระสุรินทรราชเสนี (จั่น) 12/9/15

๒๕๐๑ สุกุมลนันทน์ Sukumalamamdana รองอำมาตย์เอก ขุนชำนาญขบวนสอน (เฉย) ธรรมการมณฑลพิศณุโลก ปู่ชื่อหมื่นพรมสมบัติ (อ่อน) 5/9/15

๑๙๐๐ สุกุมารนันทน์ Sukumaranandana นายเรือตรีหาญ ผู้บังคับการเรือปราบปรปักษ์ ปู่ชื่ออ่อน 7/3/14

๕๑๓๘ สุกุมารพันธุ์ Sukumarabandhu ขุนอนุกูลเวชกิจ (รอด) แพทย์กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนสุกุมาลบริหาร (คง) 14/6/19

๒๐๔๔ สุกุมารวณิช Sukumaravanija นักเรียนทหารกระบี่เจริญ กรมโขนหลวง บุตรนายบาง พ่อค้า 18/3/14

๔๖๘๔ สุกุมาระทัต Sukumaradat รองอำมาตย์ตรีสุทธิ์ ครูวาดเขียนโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ ทวดชื่อขุนศรีหมื่นวิเศษ (นุ่ม) ปู่ชื่อพระขลุงบุรีศรีมหาสมุท (จู่) บิดาชื่องาม 3/11/18

๓๙๒๖ สุกุมาระบุตร Sukumaraputra ขุนประจักษ์หิรัญกิจ (เพิ่ม) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ทวดชื่อขุนคเชนทร (อ่อน) 4/4/17

๖๑๖๒ สุโกมล Sukomala ราชบุรุษนิ่ม ครูใหญ่โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 19/11/21

๓๒๖๗ สุขกนิษฐ์ Sukhakanisththa นายสงวน ล่ามภาษาอังกฤษของหนังสือพิมพ์ไทย ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสุข 8/7/16

๒๗๗๖ สุขกสิกร Sukhakasikara ขุนชำนิอนุสาสน์ (พูล) ธรรมการมณฑลอุดร ทวดชื่อสุข ชาวนา 12/12/15

๖๒๙๑ สุขกันตะ Sukhanta พลราชนาวีเสือป่าค้วง รั้งจ่าและสารวัดสุขาภิบาล กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ ปู่ชื่อเข่ง บิดาชื่อก้วน 25/3/21

๖๑๘๔ สุขกิตติ Sukhakitti พันจ่าเด็กชาขจร พนักงานพยาบาลโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อกล่อม บิดาชื่อทองศุข 10/12/21

๒๔๓๓ สุขทรรศนีย์ Sukhadarsaniya นายพันตรี หลวงนราเรืองเดช (ปลั่ง) ปลัดกองพลที่ ๖ ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อแจ้ง 22/8/15

๒๗๕๕ สุขทัพภ์ Sukhadabbha ขุนภักดีธัญญา (ชุ่ม) นายทะเบียนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อทับ 7/11/15

๖๓๔๘ สุขทีปะ Sukhadipa จ่าตรีเติม ร.น.ส. ผู้บังคับหมู่ กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อขุนประกอบ (ศุข) ปู่ชื่อหมื่นปราบ (น้อย) บิดาชื่อเทียน 2/9/22

๓๔๖๓ สุขนาฑี Sukhanadi จ่าโทชื้น กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อศุก บิดาชื่อยาม 30/9/16

๓๓๔๕ สุขนิวัตติ์ Sukhanivatti นายสมาน ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทย ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อสู่ 30/7/16

๑๕๙๔ สุขเนนยะ Sukhanenya ขุนสันทรายาทร (ทัศน์) นายอำเภอสันทราย เมืองเชียงใหม่ ปู่ทวดชื่อหลวงศรีธรรมการ (ทองศุข) ปู่ชื่อพระอุตรดิษฐาภิบาล (เณร) 15/9/14

๒๑๖๒ สุขปาณี Sukhapani พันจ่าเด็กชากัน ประจำกรมบัญชาการกรมมหรสพ บิดาชื่อสุข ปู่ชื่อปาน 8/4/15

๕๑๔๗ สุขปิยังคุ รองอำมาตย์โท ขุนประสิทธิบุรีรักษ์ (ประยงค์) นายเวรกรมพระนครบาล ปู่ชื่อสุข 14/6/19

๖๑๘๐ สุขปูรณะ Sukhapu^rna รองอำมาตย์โท ขุนสุขบถบริหาร (มิ่ง) แพทย์ประจำจังหวัดลำปาง ทวดชื่อบุญมี ปู่ชื่อถี 10/12/21

๒๔๘๓ สุขพิสมัย Sukhapismaya นายนาวาตรี หลวงรามฤทธิไกร (แปลก) นายเวรหนังสือ กรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่อหลวงรุดรณไชย (สุข) บิดาชื่อขุนกำจัดรณรงค์ (ยิ้ม) 5/9/15

๕๖๒๓ สุขภุมมะ Sukhabumma พันจ่าตรีแฉ่ง กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อพุ่ม 26/7/19

๑๓๓๐ สุขยางค์ Sukhya^nga หลวงพัฒนพงษ์ภักดี (ทิม) นอกราชการ (บิดา) กับหลวงผดุงสาครสาตร์* (สรรเสริญ) นายช่างกรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่หลวงพัฒนพงษ์ชื่อสุเคียง 17/4/14 * พระผดุงสาครสาตร์

๑๔๖๗ สุขรัตน Sukharatna นายร้อยเอก ขุนฤทธิราวี (แก้ว) ประจำกองทัพที่ ๑ กับนายสุข สังกัดกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บิดา) 15/6/14

๔๓๐๕ สุขลักษณะ Sukhalakshana หลวงธัญผลพิทักษ์ (ขาว) นายอำเภอหนองขาอย่าง จังหวัดอุไทยธานี ทวดชื่อขุนเทพ (สุข) ปู่ชื่อขุนไตรย์ (โฉม) 23/12/17

๖๒๙๘ สุขวรรณะ Sukhavarna พลเสือป่าเคลื่อน พลพยาบาลประจำกองพันที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อทองศุข ปู่ชื่อหลวงประสิทธิ์ปัญญา (นาก) บิดาชื่อนุ่น 25/12/21

๒๓๙๕ สุขวัจน Sukhavachana รองอำมาตย์โทชื่น ผู้พิพากษารองศาลเมืองชุมพร ทวดชื่อขุนเทพผลาผล (สุข) ปู่ชื่อขุนเทพผลาผล (คำ) 20/7/15

๑๕๘๖ สุขสถิตย์ Sukhasthitya หลวงวิสยาภิผล (ชีพ) สรรพากรมณฑลนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อพระยาพิพิธสมบัติ (ทองสุก) ปู่ชื่อหลวงพลภักดี (บุญคง) 9/9/14

๑๕๙๖ สุขสภา Sukhasabha ขุนบริพันธ์ธุรราษฎร์ (สนั่น) นายอำเภอเมืองสอง เมืองแพร่ ปู่ชื่อสุข ปู่ทวดชื่อทับ 15/9/14

๒๖๔๑ สุขสิริ Sukhasiri ขุนธนานุบาล (พันธุ์) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อสุข ปู่ชื่อศรี 17/10/15

๓๘๖๘ สุขะกาญจน Sukhakanchana เด็กชาพรม กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อศุข 3/3/16

๓๗๑๒ สุขะกาศี Sukhakasi ราชบุรุษเสน ผู้กำกับเอก กองลูกเสือที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กับนายทิม (บิดา) ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อเที่ยง 27/1/16

๖๑๐๔ สุขะกุลละ Sukhakulla พลราชนาวีเสือป่าศุข กองพันราชนาวีเสือป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24/9/21

๓๖๔๗ สุขะเกตุ Sukhaketu เด็กชาขวัญ กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ทวดชื่อเกตุ ปู่ชื่อศุข 11/12/16

๓๙๙๓ สุขะเกศ Sukhakesa ขุนพิทักษ์นรทัณฑ์ (เล็ก) กองมหันตโทษ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อเกศ 2/6/17

๓๖๗๐ สุขะจาติ Sukhacha^ti ขุนบริรักษ์ธานี (จิตร์) สมุห์บาญชี กรมพระนครบาล ปู่ชื่อศุข บิดาชื่อพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) 17/12/16

๓๕๙๙ สุขะจิตติ Sukhachitti ขุนบุริมสุภา (ทองคำ) ผู้พิพากษารองศาลเมืองฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อจีนสุก บิดาชื่อจีนจิ๊ด 3/12/16

๒๔๖๕ สุขะจูฑะ Sukhachuda พันเด็กชาเอกเสริม ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อสุข ปู่ชื่อจู 27/8/15

๒๗๖๑ สุขะตุงคะ Sukhatunga นายร้อยโทช้อย แพทย์แผนกผสมสัตว์และเสบียงสัตว์ทหารบก ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อด้วง 12/12/15

๓๘๓๑ สุขะนิธิ Sukhanidhi นายหมู่โท นายราชจำนง (เปลี่ยน) กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อศุข บิดาชื่อหลวงพิศณุเทพ (ทรัพย์) 14/2/16

๓๓๓๘ สุขะบุณย์ Sukhapunya นายร้อยตำรวจเอกทองคำ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพระคเชนทร์ (สุก) บิดาชื่อบุญรอด 30/7/16

๔๔๕๖ สุขะปาล Sukhapala พระโกศลวินิจฉัย (จีน) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (ศุข) ปู่ชื่อปาน 20/5/18

๓๕๕๘ สุขะปิณฑะ Sukhapinda ขุนอาสว์อภัย (เอี่ยม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรายาฝิ่น มณฑลพิศณุโลก ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์นคเรศ (พุ่ม) บิดาชื่อหลวงสวัสดิ์นคเรศ (สุข) 25/11/16

๓๓๖๘ สุขะราม Sukharama พันเด็กชาเอก แม้น กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อขำ 6/8/16

๓๒๕๓ สุขะรูป Sukharupa นายชุบ นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อหุ่น 1/7/16

๓๙๘๗ สุขะวรรณ Sukhavarna ขุนธนรัตนพิมล (โต๊ะ) นายเวรกลาง กระทรวงธรรมการ ทวดชื่อสี ปู่ชื่อศุข 2/6/17

๓๗๗๗ สุขะวัลลิ Sukhavalli นายหมู่เอกพันธุ์ ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อทองสุก บิดาชื่อทองย้อย
 
๒๐๕๕ สุขะเวส Sukhavesa นักเรียนทหารกระบี่เยี่ยม กรมโขนหลวง บุตรนายสุข พ่อค้า 18/3/14

๔๒๐๕ สุขะเศวต Sukhasveta นายร้อยตรีช่วง กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕ กับนายชื่น (บิดา) ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อเผือก 27/9/17

๔๔๑๑ สุขะสุคนธ์ Sukhasugandha นายหมู่ตรีกล่อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อกลิ่น 4/5/18

๔๕๕๖ สุขะสุต Sukhasuta นายร้อยตรีทองหล่อ กรมทหารบกม้าพิศณุโลก กับหลวงสารานุบริบาล (หลง) บิดา หลวงอินทรเทพ (ศุข) เป็นปู่ 9/7/18

๒๒๖๖ สุขะเสน Sukhasena รองเสวกโท ขุนประดิษฐวรวัตถุ์ (ริ้ว) สังกัดกรมศิลปากร ปู่ชื่อสุข ทวดชื่อเสน 19/5/15

๒๐๐๐ สุขะหฤทัย Sukhahridaya พันจ่าเด็กชาสูญ รับราชการในกรมมหรสพ ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อใจ 12/3/14

๒๘๕๗ สุขะหุต Sukhahuta พลเสือป่าสด ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อฮวด 14/7/15

๕๔๑๓ สุขะอาคม Sukhaagama รองอำมาตย์ตรีพ่วง อักษรเลขจังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อสุข 29/6/19

๔๘๒๐ สุขัคคานนท์ Sukhaggananda ขุนสุวรรณโพธิพิทักษ์ (ศุข) นาย
อำเภอในมณฑลอยุธยา ปู่ชื่อสุด บิดาชื่อหลวงจำนงภักดี (นิ่ม) 5/4/19

๒๕๓๐ สุขัษเฐียร Sukhashthira รองอำมาตย์เอก ขุนสรรค์โกสิยพัตร (เพิ่ม) ว่าที่เกษตร์มณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อหมื่นวิสูตรอักษร (เที่ยง) 12/9/15

๐๐๐๑ สุขุม Sukhum เจ้าพระยายมราช (ปั้น) เสนาบดีกระทรวงนครบาล 30/5/13 เขียนเอง (สกุลตั้งใหม่)

๓๔๔๖ สุขุมกาญจนะ Sukhumkanchana นายร้อยตำรวจเอกเผื่อน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๑ ในจังหวัดกรุงเก่า ปู่ชื่อทองอ่อน 3/6/22

๓๖๙๒ สุขุมวัฒน Sukhumavadhana หลวงประเวศไพรวัน (เรียบ) นายอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ทวดชื่อวัด ปู่ชื่ออ่อน 19/1/16

๓๗๒๔ สุขุมวาท Sukhumavada ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ กองตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ทวดชื่อนวม บิดาชื่อคำ 28/1/16

๓๕๔๕ สุขุมะนาค Sukhumanaga นายร้อยตำรวจเอก ขุนตลอดไตรภพ (สาตร์) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็ต ทวดชื่อนาค บิดาชื่อนุ่ม 4/11/16

๕๑๕๓ สุขุมานนท์ Sukhumananda ขุนประจักษ์สุขนิติ (น้อย) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล กับนายสีเลี่ยน (บิดา) ปู่ชื่อป้วน 14/6/19

๖๓๓๕ สุขุมานิสงส์ Sukhumanisansa หมื่นสักธ์กระแสสาร (สง) นายไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดภูเก็ต ปู่ชื่อขุนรักษา (ปอด) บิดาชื่อเอียด 3/6/22

๑๒๕๖ สุขุมาลจันทร Sukhumalachandra หลวงทุระการกำจัด (เป้า) ปลัดกรมกองตระเวณ ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อจันทร 8/4/16

๔๐๗๗ สุขุมาละพันธุ์ Sukhumalabandhu นายร้อยตรีช่วง กรมแผนที่ทหารบก ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อชุ่ม 23/6/17

๔๓๙๐ สุขุมาลินท์ Sukhumalind นายร้อยตรีอาบ กรมทหารบกราบที่ ๖ ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่ออิน 19/3/17

๐๑๕๓ สุขุมาศวิน Sukhumasvin พระสินธพอมเรศร (นุ่ม) กรมพระอัศวราช 3/7/13

๓๓๔๑ สุขุมินท Sukhuminda หลวงเจริญเขตรเขลางค์นคร (สอน) นายอำเภอเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทวดชื่อนุ่ม ปู่ชื่ออิน 30/7/16

๒๕๑๐ สุโขบล Sukhopala นายร้อยเอก หลวงสำแดงฤทธา (บัว) สัสดีมณฑลจันทบุรี บุตรหลวงประสิทธิ์ปัญญา (สุก) 12/9/15

๒๖๑๗ สุฃานุศาสน์ Sukhanusasana รองอำมาตย์เอก หลวงสุทธาพิทักษ์ (ปั่น) ปลัดกรมกองตรวจการสอาด กรมศุฃาภิบาล ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อสอน 10/10/15

๑๗๗๙ สุฃายน Sukha^yana นายร้อยตรีสาย ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อหลวงพรหมสุภา (สุข) บิดาชื่อหมื่นสิทธิศรีสัตนาคนหุต (เพิ่ม) 12/12/14

๒๗๖๙ สุคนธกนิษฐ Sugandhakanishtha หลวงนรินทร์ธุระรักษ์ (เจริญ) ปลัดเมืองมินบุรี ปู่ชื่อหลวงมงคลรัตน (น้อย) บิดาชื่อขุนพรหมสุภา (หอม) 12/12/15

๖๑๐๕ สุคนธจันทน์ Sugandhachandana มหาดเล็กวิเศษบุนนาก ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อจัน 24/9/21

๓๑๑๒ สุคนธจินดา Sugandhachinta หลวงดำรงราชการ (จีน) ข้าหลวงตรวจการ กรมพระนครบาล กับขุนเทพสภา (ตรุษ) บิดา บิดาขุนเทพชื่อกลิ่น 28/5/16

๑๗๓๕ สุคนธฉายา Sugandhachha^ya นายเรือโทแสง ผู้บังคับการเรือสุริยมณฑล ทวดชื่อพระยาพะกฤษ (กลิ่น) ปู่ชื่อหลวงศรีคชรินทร (ฉาย) 29/10/14

๓๐๘๒ สุคนธชาติ Sugandhajati ขุนวิวิธธนการ (ฟ้อน) กรมไปรษณีย์โทรเลข กับขุนขจรภารา (พลอย) บิดาขุนขจรภาราชื่อหลวงศรีสารุทธิ์ (กลิ่น) 21/5/16

๒๖๓๐ สุคนธทรัพย์ Sugandhadrabya นายร้อยเอก ขุนชำนาญนุชิต (เยี่ยม) ปลัดกรมทหารราบที่ ๕ ทวดชื่อกลิ่น บิดาชื่อทรัพย์ 17/10/15

๕๐๖๗ สุคนธนิยม Sugandhaniyama นายหมู่ตรีเนียม กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อรื่น 31/5/19

๕๑๒๖ สุคนธปฏิภาค Sugandhapatibhaga ขุนนฤมิตรนวกรรม (แม้น) พธำมรงค์ อำเภอปากพนัง บิดาชื่อแจ้ง 14/6/19

๕๘๐๙ สุคนธประดิษฐ์ Sugandhapratishtha ขึนชาญธุรารักษ์ (ผิน) ปลัดอำเภอในกรมพระนครบาล ปู่ชื่อประดิษฐ์ บิดาชื่อหอม 4/9/20

๐๕๖๕ สุคนธปรีย์* Sugandhapriya พันทอง (รื่น) ปลัดกรม กรมอภิรมย์ราชยาน กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สุคันธปรีย์"

๑๓๐๗ สุคนธพล Sugandhabala พระวิสูตรบริหาร (บุษย์) นายอำเภอสำเพ็ง กรุงเทพฯ ปู่ชื่อขุนพรหมอักษร (กลิ่น) บิดาชื่อพระยาเพชรฎา (พลับ) 17/4/14

๑๕๐๖ สุคนธมัต Sugandhamat หลวงพิบูลย์สมบัติ (จอน) กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดเป็นพระยาเทพาธิบดี (ชื่น) 13/7/14

๐๙๙๒ สุคนธมาน* Sugandhamana นายร้อยตรีหงวน นายเวรกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อฟุ้ง 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สุคนธะมาน"

๑๙๖๖ สุคนธลักษณ์ Sugandhalakshana พลเสือป่าม่อม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรสพ บิดาชื่อหอม ปู่ชื่อเหมือน 12/3/14

๕๓๓๕ สุคนธวยัคฆ์ Sugandhavyaggha นายร้อยตำรวจตรีพูน กองตำรวจภูธร จังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ทวดชื่อเสือ ปู่ชื่อกลิ่น 29/6/19

๐๗๑๓ สุคนธวัต Sugandhavat นายร้อยโทหงิน* ผู้รั้งผู้บังคับกองนักเรียนนายดาบ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กระทรวงกระลาโหม ขุนพรหมสุภา (หอม) เป็นปู่ 3/10/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก

๔๗๕๓ สุคนธวิท Sugandhavit นายหมู่ลูกเสือเอกสำอาง ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อเพ่งเฮง 3/2/18

๓๖๖๕ สุคนธเวศ Sugandhavesa ขุนชาญดรุณกิจ (ใหญ่) ธรรมการจังหวัดนครเชียงใหม่ บิดาชื่อกลิ่น ค้าขาย 17/12/16

๓๕๐๑ สุคนธสังข์ Sugandhasankha นายห่วง กรมสารบรรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อสังข์ 30/10/16

๑๕๗๐ สุคนธสาร Sugandhasara ว่าที่นายร้อยตรีกล่อม ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ บุตรนายกลิ่น ปู่ชื่อสา 27/7/14

๓๔๕๔ สุคนธสิริ Sugandhasiri พันจ่าตรีศรี กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อกลิ่น 30/9/16

๒๓๗๑ สุคนธหงส์ Sugandhahansa พระรณกิจปรีชา (รื่น) บิดา กับรองอำมาตย์โท หลวงทิพกำแหงสงคราม (ชื่น) นายอำเภอเหนือ เมืองสงขลา กับ บิดาพระรณกิจชื่อหงส์ 11/7/15

๖๐๙๙ สุคนธโอสถ Sugandhaosatha นายหมู่โทยา กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ 24/9/21

๒๓๗๕ สุคนธะตามร์ Sugandhatamra ขุนเทพอาญา (ทองแดง) ปู่ นายทองคำ (บิดา) กับรองอำมาตย์โท ขุนหิรัญญากร(สอน) เจ้าพนักงานด่านภาษีเมืองตรัง บิดาขุนเทพชื่อกลิ่น
 
๔๕๗๓ สุคนธะทัต Sugandhadat นายร้อยตรีผัน กรมทหารบกช่างที่ ๓ กับนายชื่น บิดา ทวดชื่อกลิ่น 13/9/18

๐๘๓๓ สุคนธากร Sugandha^kara นายร้อยตรีรวม ประจำกองร้อยที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี กับนายอ่วม (บิดา) นายอ่วมเป็นบุตรนายกลิ่น 11/12/13

๒๒๕๔ สุคนธานนท์ Sugandhananda มหาดเล็กแช่ม มหาดเล็ก เวรรับส่ง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่อหอม 19/5/15

๒๔๒๕ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง* Sugandha^bhiromya na Badalung มหาดเล็กสำรองสมบุญ ประจำกรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อชม 30/7/15 * โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ พัทลุง" และ "na Badalung" เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๖๑

๓๖๐๗ สุคนโธฑก Sugandhadaka นายร้อยตำรวจโท ขุนพิไสยสามารถ (ใจ) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อหอม ปู่ชื่อจุ้ย 3/12/16

๐๑๒๙ สุครีวก Sugrivaka พระพำนักนัจนิกร* (เพิ่ม) ครูโขน กรมมหรสพ มีชื่อเพราะเป็นตัวสุครีพ 1/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระดึกดำบรรพ์ประจง นอกราชการ

๐๓๓๗ สุครีวะนัฎ Sugrivanat หมื่นเชิดกรประจง* (ไปล่) ตัววานรเอก กรมมหรสพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนเชิดกรประจง

๔๒๔๒ สุคันธกุล Sugandhakula นายร้อยตรีเชื้อ กองสัสดีจังหวัดกาญจนบุรี กับนายชื่น (บิดา) ทวดชื่อหอม ปู่ชื่อเพชร 5/12/17

๔๐๒๒ สุคันธตุล Sugandhatula หลวงโยธีบริรักษ์ (สิน) ปลัดจังหวัดอุตรดิฐ กับขุนศรีมงคล (พึ่ง) บิดา ทวดชื่อหลวงทรงภักดี (ชู) ปู่ชื่อขุนชำนิอักษร (กลิ่น) 9/6/17

๔๖๔๗ สุคันธทัต Sugandhadat นายหมู่ตรีสำฤทธิ์ นายเวรหนังสือ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับนายนิ่ม (บิดา) ปู่ชื่อกลิ่น 10/10/18

๐๘๒๔ สุคันธนาค Sugandhana^ga หลวงพิพิธณรงค์ (สุวรรณ) นอกราชการ กับนายร้อยโทอ้น ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี นายร้อยโทอ้นเป็นบุตรหลวงพิพิธๆ เป็นบุตรพระประสิทธิสงคราม (นาค)ๆ เป็นบุตรหลวงเทพอรชุน (กลิ่น) 10/12/13

๑๒๙๒ สุคันธวณิช Sugandhavanija หลวงวินิตดรุณกูล (แช่ม) พนักงานตรวจการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อกลิ่น เป็นพ่อค้า 15/4/14

๔๐๔๘ สุคันธะพฤกษ์ Sugandhabriksha รองอำมาตย์ตรีหอม กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อไม้ 17/6/17

๔๒๔๗ สุคันธะรัต Sugandharat หลวงอภิสารสังข์เขตร์ (แดง) นายอำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ กับนายแสง (บิดา) ปู่ชื่อกลิ่น 5/12/17

๔๔๘๙ สุคันธะสิริ Sugandhasiri ขุนพินิจอังคกิจ (ทองใบ) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อศรี 30/5/17

๐๒๙๙ สุคันธะเสวี Sugandhasevi จมื่นราชนาคา (รื่น) ปลัดกรมราโชประโภค กระทรวงวัง 13/7/13

๒๙๖๓ สุคันธารุณ Sugandharuna นายร้อยโท ขุนปรีดาราช (ชู) ผู้บังคับกองแตรวง กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปู่ชื่อพระวิเชียรปรีชา (กลิ่น) บิดาชื่อนายหรุ่น 9/4/16

๔๖๓๔ สุคันธิน Sugandhin นายร้อยโทยัง กองพลทหารบกที่ ๘ ปู่ชื่อเหม็น บิดาชื่ออิน 10/10/18

๐๐๔๒ สุจฉายา Suchacchaya นายสุจินดา หุ้มแพร (สุดใจ) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 19/6/13

๕๐๑๔ สุจยานนท์ Suchaya^nanda พลเสือป่าเข็ม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 24/5/19

๐๐๕๕ สุจริตกุล Sucharitakul เจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี (หงส์) ราชินิกุล สำหรับใช้เป็นนามสกุลบุตรหลานแห่งท้าวสุจริตธำรง (นาค) กับหลวงอาสาสำแดง (แตง) ซึ่งบัดนี้มีอยู่ ๒ สาขา คือ บุตรหลานเจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี ๑ บุตรหลานพระยาราชภักดี (โค) ๑ 19/6/13 เขียนให้เอง

๑๑๗๔ สุจริตจันทร Sucharitachandra พระยาพิสุทธิธรรมธาดา (สว่าง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหลานพระยาสุจริตรักษา (จั่น) 17/3/13

๑๘๕๒ สุจิตตานนท์ Suchitta^nanda นายร้อยโทดิศ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ กับนายแปะ (บิดา) ปู่ชื่อหลวงพิไชยเสนา (สุดใจ) 20/12/14

๐๐๙๐ สุจิตระกะ Suchitaraka หลวงอนุกรมจิตรายน (พุ่ม) ช่างเขียน กรมมหาดเล็ก 22/6/13

๓๖๓๙ สุชาตนันทน์ Suja^tanandana พันเด็กชาโทสาย กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อเกิด 11/12/16

๓๗๘๔ สุชาตานนท์ Sujata^nanda พลเสือป่าแหยม ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๘ มณฑลสุราษฎร์ ทวดชื่อเกิด 8/2/16

๐๐๔๖ สุเดชะ Suteja หลวงเดช นายเวร* (ดี) หัวหน้ากองคลังเครื่องโต๊ะ กรมมหาดเล็ก 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นเทพดรุณาทร

๑๗๕๐ สุตตะโกเศศ Suttakoses นายร้อยตรีสอน ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ บิดาชื่อสุดเป็นพนักงานเงินในกรมพระคลังฃ้างที่ 12/11/14

๖๑๒๗ สุตตะเตมีย์ Sutatemiya พันจ่าสุด ร.น.ส. กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21

๑๒๐๕ สุตตะภวานนท์ Suttabhava^nanda พระวิเศษบรรณการ (พวง) เสมียนตรากระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อสุตตา บิดาชื่อพั้ว 30/3/13

๖๐๒๓ สุตพาหะ Sutaba^ha หลวงไชยอาญัติ (ทรัพย์) ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อนายสุด 6/8/21

๑๖๔๐ สุตันตานนท์ Sutanta^nanda ขุนพิจิตรโอสถ (รอด) แพทย์ประจำเมืองเชียงใหม่ ปู่ชื่อพระยาสุตันตะวิเชียร 29/9/14

๕๐๑๒ สุตาภา Sutabha^ พลเสือป่าสอน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายแจ้ง (บิดา) ปู่ชื่อสุด 25/5/19

๓๖๕๙ สุตีกษณะ Sutikshana รองอำมาตย์ตรีชม กรมไปรษณีย์โทรเลข กับนายแดง (บิดา) ปู่ชื่อนายเตี๊ยก 17/12/16

๖๐๓๓ สุโตษะ Subhatosha ขุนสุรินสุภา (โต๊ะ) ผู้พิพากษารอง ศาลจังหวัดสุรินทร์ 6/8/21

๔๘๘๕ สุถาวร รองอำมาตย์ตรีเจริญ นายอำเภอในมณฑลมหาราษฎร์ กับนายจีน (บิดา) ปู่ทวดชื่อดี ปู่ชื่อคง 5/4/19

๖๑๕๐ สุทธจิตตะ* Suddhachitta นายหมู่ตรีสุดจิตร ประจำหมวดที่ ๔ กองร้อยที่ ๖ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายธูป (บิดา) 19/11/21 * มาจากนามเดิม

๓๑๓๕ สุทธเตมีย์ Suddhatemiya หลวงประดิษฐ์นิเวศน์ (ชุ่ม) กรมรองงาน กระทรวงวัง บิดาชื่อสุด 4/6/16

๑๘๖๗ สุทธบุตร์ Suddhaputra นายร้อยตรีผัน นายเวรกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อนายสุด 20/12/14

อ-๗ สุทธภักดิ์ Suddabhakti หลวงศรีนครานุฏูล (เจียม) กรมการพิเศษจังหวัดแพร่ 5/3/23

๓๙๐๐ สุทธภูติ Suddhabhu^ti พันเด็กชาตรีถมยา กองชาวที่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ปู่ชื่อสุด 21/3/16

๖๑๔๔ สุทธวิชัย* Suddhavijaya นายศรีวิไชย (สอาด) สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ 22/10/21 * มาจากนามบรรดาศักดิ์

๒๐๘๗ สุทธเวส Suddhavesa นักเรียนทหารกระบี่อุ๋น กรมโขนหลวง ปู่ชื่อสุด พ่อค้า 18/3/14

๓๔๓๖ สุทธสินธุ Suddhasindhu รองอำมาตย์เอกทับทิม ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา ทวดชื่อสิน ปู่ชื่อสอาด 10/9/16

๕๗๔๓ สุทธสุวรรณ Suddhasuvarna เด็กชาตรีฮิม กรมยานยนตร์หลวง ปู่ชื่อสุทธิ บิดาชื่อทอง 15/12/19

๐๙๐๕ สุทธเสถียร Suddhasthi^ra พระยาเมธาธิบดี (สาตร์) เจ้ากรมราชบัณฑิต บิดาชื่อหลวงอาวุธอรรคนี (สุด) ปู่ชื่อหลวงทรง (คง) 15/1/13

๓๑๒๔ สุทธะนันทน์ Suddhanandana พันจ่าโทช่วง พันจ่าตอร์ปิโด เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อสุด 7/5/16

๓๐๒๔ สุทธะนันทน์ พันจ่าโทช่วง พันจ่าตอร์ปิโด เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อสุด 7/5/16

๔๐๙๙ สุทธะพินทุ Suddhabindu หลวงอร่ามรณชิต (ทอง) ปลัดจังหวัดนครนายก กับนายพิน (บิดา) ปู่ชื่อสุด 3/7/17

๓๙๐๓ สุทธะมุสิก Suddhamusika หลวงสุพากย์พจนพิจิตร์ (บุญมี) กรมการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช ทวดชื่อหลวงภักดีโยธา (หนู) ปู่ชื่อสุด 31/3/16

๒๑๖๓ สุทธะสุต Suddhasuta พันจ่าเด็กชาอาบ ประจำกองบาญชี กรมมหรสพ บุตรหมื่นพิพิธสาลี (สุด) 8/4/15

๓๙๙๐ สุทธะสุริยะ Suddhasuriya รองอำมาตย์ตรียศ ธรรมการจังหวัดแพร่ ทวดชื่อหลวงธนะสมบัติ (สุทธะ) ปู่ชื่อแสนพรหมวาด (สุริยะ) 2/6/17

๒๙๘๘ สุทธากาศ Suddha^ka^sa นายร้อยโทชุ่ม ผู้บังคับกองเรือนจำ กองพลทหารบกที่ ๕ ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด) บิดาชื่อนายพิทักษ์ราชา (โปร่ง) 16/4/16

๐๓๕๗ สุทธานนท์ Suddha^nanda ว่าที่นายตำรวจตรีนุช มหาดเล็ก กรมพระตำรวจ หลวงราชมณเฑียร (สอาด) เป็นบิดา 14/7/13

๒๔๔๙ สุทธานุช Suddha^nuja ว่าที่นายร้อยตรีแกะ ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ กับจ่านายสิบหมื่น พิปรายพลนิกร (พลบ) กระทรวงกระลาโหม (บิดา) ปู่หมื่นพิปรายชื่อสุด บิดาชื่อนุช 22/8/15

๔๖๕๐ สุทธาภัย Suddha^bhaya ขุนสิทธิเวชบำรุง (ฮวด) แพทย์ประจำสถานปาสเตอร์ สภากาชาดสยาม กับนายปล่อง (บิดา) ทวดชื่อพระยาท้ายน้ำ (ปลอด) ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด) 12/10/18

๓๔๘๑ สุทธายน Suddha^yana นายร้อยโทผลัด กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อคล้าย บิดาชื่อสุด 7/10/16

๑๓๓๓ สุทธาศวิน Suddha^svin หมื่นฤทธิสุรไกร (สอาด) ปลัดเวรพัศดุ กรมพระอัศวราช 17/4/14

๔๕๕๗ สุทธิกุญชร Suddhikunjara นายร้อยโทสนิท กรมทารบกม้าพิศณุโลก ปู่ชื่อสุทธิ บิดาชื่อพลอย 9/7/18

๒๙๖๖ สุทธิเทศ Suddhidesa ขุนศรีศุภสาร (เจิม) กรมราชเลขานุการ ทวดชื่อเทศ ปู่ชื่อสุทธิ์ 9/4/16

๕๙๗๙ สุทธินาค Suddhina^ga นายสุวรรณ์ หอทะเบียนที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปู่ชื่อสุทธิ บิดาชื่อนาค 11/6/21

๑๗๖๒ สุทธิบุตร Suddhiputra นายเรือตรีวุฒิ ต้นหนเรือพระที่นั่งมหาจักรี กับนายพันธ์ (บิดา) ปู่ชื่อสุทธิ์ 12/11/14

ข-๘ สุทธิพิบูลย์ Vbipulya นายดัด ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เป็นนามสกุล

๐๗๒๗ สุทธิภาค Suddhibha^ga นายร้อยโทล้ำ ฝึกหัดราชการในกรมจเรพัศดุทัพบก กระทรวงกระลาโหม เป็นบุตรพระภิรมย์ราชา (สุทธิ) 10/10/13

๓๑๔๘ สุทธิมณฑล Suddhimondala ขุนวรวาที (เทียม) กรมที่ปฤกษาราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ทวดชื่อสุทธื์ ปู่ชื่อวง 4/6/16

๓๑๕๐ สุทธิเศรนี Suddhisreni หลวงฤทธิศาสตร์ธำรง (เชย) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อสาย บิดาชื่อหมื่นผดุง (สุด) 10/6/16

๒๒๘๑ สุทธิเศวต Suddhisveta รองอำมาตย์เอก หลวงบุรธนพิทักษ์ (ใหญ่) สรรพากรเมืองนครศรีธรรมราช บิดาชื่อหลวงชลทารคนครานุรักษ์ (สุทธิ์) ปู่ชื่อพระยาไชยวิชิตสิทธิสาสตรา (เผือก) 7/6/15

๔๖๗๕ สุทธิสุนทร Suddhisundara พันจ่าเด็กชาถมยา กรมชาวที่ ปู่ชื่อสุด 26/10/18

๕๖๙๖ สุทธิหาระ Suddhiha^ra นายร้อยตรีพวง กรมแผนที่ทหารบก บิดาชื่อสุทธิ์ 22/8/19

๒๐๐๕ สุทเธนทร์ Suddhendra พันจ่าเด็กชาเผื่อน กรมมหรศพ บิดาชื่อหลวงแพ่ง (สุด) ปู่ชื่อพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (อิน) 18/3/14

๐๐๙๔ สุทัศน์ ณ กรุงเทพ Sudasna na Krungdeb เจ้าพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลพ) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เป็นนามสกุลสำหรับหม่อมหลวงผู้สืบสกุลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๑ กรมหมื่นไกรสรวิชิต (พระองค์เจ้าสุทัศน์) 23/6/13 ใบให้ชื่อเขียนเอง

๔๑๙๙ สุทัศนีย์ ณ กรุงเทพ Sudasaniya na Krungdeb บรรดาผู้สืบสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าสุทัศน์นิภาธร 27/9/17

๑๙๗๐ สุนทรกนิษฐ Sundarakanishtha พลเสือป่าเจ๊ก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรสพ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อเล็ก 12/3/14

๓๑๗๓ สุนทรกรัณย์ Sundarakaranya นายหมวดโทฐม กรมสัสดีเสือป่า ทวดชื่อที ปู่ชื่อกรั่น
 
๓๓๕๒ สุนทรกลิน Sundarakalin นายเรือตรีเจือ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเอี่ยม 6/8/16

๒๕๑๓ สุนทรกะลัมพ์ Sundarakalamba นายเรือเอก ขุนผจญใจเพ็ชร์ (ปาน) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กองพันพาหนะ กรมชุมพล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อกล่ำ 12/9/15

๕๒๑๒ สุนทรกันต์ Sundarakanta นายร้อยตำรวจโทกัน กองตำรวจภูธร มณฑลอุดร กับนายสุ่ม บิดา ปู่ชื่ออ้น 14/6/19

๖๒๓๖ สุนทรกาญจน์ Sundaraka^nchana นายหมู่ตรีคำ ประจำหมู่ ๒ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๑๐ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อดี 25/12/21

๕๒๒๔ สุนทรกิติ Sundarakitti นายร้อยตำรวจตรีหลี กรมตำรวจพระนครบาล กับนายเกิด บิดา ปู่ชื่อสุ่น 14/6/19

๓๙๒๓ สุนทรกุมาร Sundarakuma^ra รองอำมาตย์ตรียก ปลัดอำเภอท่าปลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเกลี้ยง บิดาชื่อเอียด 4/4/17

๔๖๐๓ สุนทรกุล ณ ชลบุรี Sundarakul na Jolburi หม่อมหลวงจาบ สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากกรมขุนสุนทรภูเบศร์ พระนามเดิมว่า เรือง เป็นชาวเมืองชลบุรี* 21/9/18 * เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์จักรี โดยได้ร่วมสาบานเป็นภราดรกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เพราะมีอุปการกันเวลาบ้านเมืองเป็นจราจลครั้งเสียกรุงเก่าแก่พม่าข้าศึก ถึงรัชกาลที่ ๑ จึงทรงสถาปนาให้เป็นเจ้าตามพระประสงค์ของกรมพระราชวังบวรฯ

๑๒๘๕ สุนทรเกตุ Sundaraketu หลวงสราญพนารัญ (เล็ก) แทนแม่กองช่างพิมพ์ กรมแผนที่ บุตรนายดี หลานนายเกด 15/4/14

๓๐๙๗ สุนทรเกศ Sundarakesa ขุนกล่อมโกศลศัพท์ (จอน) พนักงานเห่เรือพระราชพิธี กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อพระยาสุนทรสงคราม (เกศ) 28/5/16

๕๐๗๑ สุนทรโกมุท Sundarakomuda พลเสือป่าสิน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อสุ่น 31/5/19

๔๑๔๖ สุนทรครุฑ Sundaragaruda ขุนอภิบาลศุขภัณฑ์ (ทองดี) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล (พี่) กับขุนประสารสรบรรณ (สุด) นายเวร กรมไปรษณีย์โทรเลข (น้อง) บิดาชื่อครุธ 3/8/17

๔๐๓๔ สุนทรคุปต์ Sundaragupta ขุนเสถียรพิมาน (ห่วง) กรมปลัดบาญชี กระทรวงวัง ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อคุ้ม 13/6/17

๓๔๘๘ สุนทรจันทร์ Sundarachandra นายร้อยโทปาน กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อจันทร์ 7/10/16

๕๙๔๓ สุนทรจัมปกะ Sundarachampaka ขุนนิพัทธนิติเสรฐ (สวน) ครูใหญ่โรงเรียนวัดอมรินทร์ ปู่ชื่อสุ่น บิดาชื่อจำปา 28/5/21

๓๖๒๐ สุนทรจามร Sundaracha^mara พลเสือป่าคำ นายทะเบียนที่ดินและกรมการตำแหน่งนา จังหวัดนครนายก ปู่ชื่อหลวงบริรักษ์สมบัติ (ภู่) บิดาชื่อหลวงบริรักษ์สมบัติ (แช่ม) 11/12/16

๓๕๓๘ สุนทรจินดา Sundarachinta^ รองอำมาตย์ตรีสมัย กรมทาง กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อจีน ปู่ชื่อดี 4/11/16

๔๐๔๙ สุนทรฉาย Sundarachha^ya รองอำมาตย์ตรีสมร กรมทาง กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อฉาย ปู่ชื่อหลวงไมตรีประชากร (สุ่น) 17/6/17

๖๐๕๙ สุนทรชิตะ Sundarajita นายร้อยโทปรุง กรมทหารบกราบที่ ๑๘ 3/9/21

๐๕๓๐ สุนทรโชติ Sundarajoti ขุนโชติพรหมา (สุ่น) กรมโหร กระทรวงวัง 23/8/13
๐๖๘๕ สุนทรฐิติ Sundarathiti หลวงเทพวิจารณ (เยี่ยม) ปลัดกรม ชั้น ๒ กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงเทพสมบัติ (สุ่น) เป็นบิดา 21/9/13

๓๐๖๒ สุนทรดิลก Sundaratilaka นายร้อยโทจั่น นายทหารคนสนิท กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อหลวงสิทธิสำแดงรณ (เอี่ยม) บิดาชื่อเจิม 14/5/16

๔๐๓๕ สุนทรเดช Sundaradeja นายพิบูลย์บริบาล (ชื่น) กรมพระตำรวจวัง ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อคุ้ม 13/6/17

๒๑๘๕ สุนทรตุมระ Sundaratumra นายดุม ปลัดเวรม้าขี่ กรมพระอัศวราช บิดาชื่อดี 14/4/15

๓๕๐๔ สุนทรตุล Sundaratula หลวงสถลธนกิจ (ตี้) สรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ ปู่ชื่อชู บิดาชื่อดี 30/10/16

๐๗๕๒ สุนทรทัต Sundaradatta นายร้อยตรีฉันท์ แทนนายทหารเสนาธิการ กองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า บิดาชื่อสุนทร์ 6/11/13

๐๓๓๐ สุนทรนัฎ Sundaranat หลวงสุนทรเทพระบำ (เปลี่ยน) ครูโขน กรมมหสพ กับหลวงประสมสังคีต (ป่วน) กรมดนตรี เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน 14/7/13

๓๘๔๘ สุนทรนันท์ Sundarananda พลเสือป่าฉอ้อน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงวิเศษภักดี (เอี่ยม) 18/2/16

๓๑๕๘ สุนทรนาค Sundarana^ga นายชื้น กองเกษตร์ มณฑลอุบลราชธานี กับหมื่นพนมสารพลารักษ์ (รื่น) สมุหบาญชี ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี (พ่อ) ปู่ชื่อนาค บิดาหมื่นพนมฯ ชื่อเอี่ยม 10/6/16

๒๙๙๖ สุนทรนิล Sundaranila มหาดเล็กวิเศษทัศน์ กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่ออุ่ม บิดาชื่อน้อย 16/4/16

๓๗๕๙ สุนทรเนตร Sundaranetra พลเสือป่าสนั่น รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ กรุงเก่า กับนายเกลี้ยง (บิดา) ปู่ชื่อเนตร 3/2/16

๔๔๗๖ สุนทรบุระ Sundarapura นายพันตรี หลวงบำราศอรินทร์พ่าย (เทียม) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๖ นครสวรรค์ กับขุนประจักษ์คดี (ก๊ก) กรมตำรวจพระนครบาล (พี่) ทวดชื่อเมือง ปู่ชื่อเอี่ยม 20/5/18

๒๒๓๗ สุนทรประหาส Sundarapraha^sa พันจ่าเด็กชาเลี่ยม จำอวดในกรมโขนหลวง 7/5/15

๓๗๕๓ สุนทรปักษิณ Sundarapakshin พลเสือป่าผาด รองผู้กำกับลูกเสือ
กองที่ ๔๕ กรุงเทพฯ กับนายพริ้ง (บิดา) ปู่ชื่อนก 3/2/16

๔๙๘๐ สุนทรปัทม Sundarapadma นายหมู่ตรีทิม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายดี (บิดา) ปู่ทวดชื่อปิ่น 17/5/19

๖๐๘๕ สุนทรพงศ์ Sundarapansa นักเรียนแพทย์เสือป่ากิมลี้ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อพงศ์ 8/11/21

๑๒๙๐ สุนทรพยาฆร์ Sundarabyaghra ขุนประสิทธิอักษรสาร (ทัด) กรมราชบัณฑิต ปู่ชื่อสูน บิดาชื่อเสือ 15/4/14

๓๗๑๑ สุนทรพฤกษ์ Sundarapriksha รองอำมาตย์ตรีอ๋วน ผู้กำกับเอกลูกเสือ กองที่ ๖ โรงเรียนวัดท่าพานิช อำเภอกระบินทร์ เมืองปราจิณบุรี กับนายไม้ (บิดา) ทวดชื่อดี 27/1/16

๐๙๒๗ สุนทรพะลิน Sundarabalin หลวงสุนทรภิรมย์ (แฉ่ง) กรมรองงาน กระทรวงวัง 17/1/13

๓๒๙๔ สุนทรพันธุ์ Sundarabandhu นายร้อยโทบุญมาก แพทย์โรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อพันธุ์ 22/7/16

๔๗๒๔ สุนทรพุกก์ Sundarabukka รองผู้กำกับตรีพูล ครูรองโรงเรียนประจำมณฑลอยุธยา บิดาชื่อสุ่น 3/2/18

๕๑๕๕ สุนทรภักดี Sundarabhakdi รองอำมาตย์ตรีหญวน ปลัดอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี ปู่ชื่อสุน บิดาชื่อขุนภักดีโสภณ (ตั๋น) 14/6/19

๑๔๘๓ สุนทรภัค Sundarabhaga ว่าที่นายร้อยตรีพยอม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อสุ่น บิดาชื่อมั่ง 6/7/14

๔๐๘๕ สุนทรโภคิน Sundarabhogin ขุนพิทักษ์ภูมากร (เล็ก) สรรพากรนครบาล กับนายซับ (บิดา) ปู่ชื่อดี 23/6/17

๒๑๑๓ สุนทรมณฑล Sundaramandala พลเสือป่าแช่ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อเกลี้ยง ปู่ชื่อวง 23/3/14

๑๑๔๖ สุนทรมณี Sundaramani ขุนพิบูลย์บรรณกิจ* (เพิ่ม) สมุหบาญชี
อำเภออัมพวา เมืองสมุทสงคราม ทวดชื่อดี ปู่ชื่อแก้ว 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๒๔๔๘ สุนทรมาลัย Sundarama^lya ว่าที่นายร้อยตรีช้อย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ กับนายแช่ม (บิดา) นายแช่มเป็นบุตรจีนพวง 22/8/15

๓๐๕๐ สุนทรยาตร Sundaraya^tra นายร้อยตำรวจเอก ขุนแก้วใจหาญ (เกษ) ผู้บังคับกองตำรวจภูธร เมืองเพ็ชร์บุรี ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อคล้อย 14/5/16

๓๓๗๐ สุนทรรัต Sundararata พันเด็กชาตรีเล็ก กรมยานยตร์หลวง ปู่ชื่อขุนชำนิโอสถ (เอี่ยม) ทวดชื่อรอด 6/8/16

๒๒๙๖ สุนทรรัตน Sundararatna นายพันตำรวจโท พระอาชญาพิทักษ์ (เกษ) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี ปู่ชื่อดี บิดาชื่อแก้ว 7/6/15

๓๓๒๘ สุนทรโรหิต Sundararohita หลวงสุภาเทพ (โต) ยกระบัตร์ศาลอุทธรณ์ ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อแดง 30/7/16

๓๑๒๒ สุนทรลักษณ Sundaralakshana นายร้อยเอก ขุนอินทรเรืองเดช ผอั้น) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารบกราบที่ ๑๘ ปู่ชื่อพระยามหาบุรีรมย์ (เอี่ยม) บิดาชื่อขุนวิเศษธานี (แปลก) 3/6/16

๔๓๙๙ สุนทรวณิช Sundaravanija นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่เที่ยง บิดาชื่ออั้น 20/3/17

๐๙๔๗ สุนทรวร Sundaravara พระสุนทรพิพิธ (ชิต) ปลัดมณฑลปาจิณบุรี ปู่ชื่อวร 19/1/13

๒๔๓๔ สุนทรวรรณ Sundaravarna นายพันตรี หลวงสมัคสมานพล (รื่น) สัสดีมณฑลอุดรี กับนายหวา (บิดา) นายหวาเป็นบุตรนายดี หลานนายสี 22/8/15

๒๒๓๐ สุนทรวัชร์ Sundaravajra นายบุญ (ใหญ่) กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อแช่ม บิดาชื่อเพชร์ 7/5/15

๓๘๒๐ สุนทรวัฒน Sundaravadhana นายเลียบ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ กรุงเก่า ทวดชื่อวัฒน์ ปู่ชื่อเอี่ยม 10/2/16

๐๓๔๓ สุนทรวาทิน Sundarava^din หลวงเสนาะดุริยางค์ (แช่ม) กรมดนตรี 14/7/13

๔๓๒๖ สุนทรวายุ Sundarava^yu นักเรียนมหาดเล็กหลวงเวียง ปู่ชื่อนิจ บิดาชื่อซุ้น 21/1/17

๒๒๒๔ สุนทรวิบุลย์ Sundaravipulya นายช้วย กองคลังวรภาชน์ ทวดชื่อแช่ม ปู่ชื่อพูล 7/5/15

๑๕๑๒ สุนทรวิภาต Sundaravibha^ta หลวงมหาดไทย (เจ๊ก) กรมการเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม)
 
๐๐๓๘ สุนทรเวช Sundaravej หลวงวิรัชเวชกิจ* (สุ่น) แพทย์กรมมหาดเล็ก 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระทิพจักษุสาตร

๓๖๖๔ สุนทรศร Sundarasara รองอำมาตย์โทจู ยกระบัตร์ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อจีนฮ้อ บิดาชื่อหมื่นอักษร (แก้ว) 17/12/16

๑๖๘๒ สุนทรศศิน Sundarasasin นายร้อยโทวาศ นายเวรโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อสุ่น บิดาชื่อขุนรักษบุรี (จัน) 11/10/14

๑๑๘๓ สุนทรศารทูล Sundarasa^rdula หลวงสากลพิทักษ์ (หมี) นอกราชการ (บิดา) กับขุนภักดีภูธร (สด) ยกระบัตรเมืองสุพรรณบุรี หลวงสากลเป็นบุตรพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (เสือ) 19/3/13

๐๐๔๓ สุนทรศิริ Sundarasiri มหาดเล็กวิเศษสุ่น* มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองสุจินดา

๑๑๐๓ สุนทรสถิตย์ Sundarasathitya นายเปลี่ยน พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองราชบุรี ปู่ชื่อดี บิดาชื่อคง 7/3/13

๑๙๗๘ สุนทรสนาน Sundarasana^na พลเสือป่าอาบ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรนายดี 12/3/14

๓๒๕๑ สุนทรสมัย Sundarasamaya พันเด็กชาโทแพ กรมยานยตร์หลวง ทวดชื่อแช่ม ปู่ชื่อสมัย 1/7/16

๒๙๔๗ สุนทรสมิต Sundarasmita ราชบุรุษจันทร์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อดี ปู่ชื่อแย้ม 8/3/15

๕๕๖๓ สุนทรสิงคาล Sundarasinga^la ขุนอภัยสมบัติ (สงวน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อซุ้น 26/7/19

๒๓๑๘ สุนทรสิงห์ Sundarasinha นายพันตำรวจตรี หลวงเริงระงับภัย (คิด) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลภูเก็จ ปู่ชื่อพระพรหมสุรินทร (งาม) ทวดชื่อพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (สิงโต) 7/6/15

๒๑๓๗ สุนทรสินธุ Sundarasindhu นายเปลื้อง กรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อดี ปู่ชื่อสิน 23/3/14

๒๕๘๐ สุนทรสีมะ Sundarasi^ma นายเรือโทอุย แพทย์ประจำกรมสรรพาวุธทหารเรือ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อซิม 3/10/15

๓๑๐๑ สุนทรสุข Sundarasukha ขุนวินิจสาลี (ช้อย) นายทะเบียนที่ดินเมืองชลบุรี ทวดชื่อทองดี ปู่ชื่อทองสุก 28/5/16

๓๔๓๗ สุนทรสุต Sundarasuta รองอำมาตย์เอกอุปถัมภ์ ผู้พิพากษาศาลมณฑลอุดร ปู่ชื่อซุ่นเกี้ยน 10/9/16

๕๙๘๙ สุนทรสุวรรณ Sundarasuvarna นายหมู่โททองดี กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อซุ่นเฮงบิดาชื่อซุ่นเทียน 11/6/25

๐๐๒๓ สุนทรเสวี Sundarasevi นายจ่ารง* (แช่ม) กรมมหาดเล็ก 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นจิตรเสน่ห์

๔๕๑๔ สุนทรหงส์ Sundarahansa นายร้อยตำรวจโท ขุนบัญชาชนนิกร (ครื้น) กองคดี กรมตำรวจภูธร ทวดชื่อซุ่นฮง 12/6/18

๕๓๗๒ สุนทรหิตานนท์ Sundarahita^nanda นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจชิน กองตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา ปู่ชื่อหมื่นศรีสรไกร (ดี) บิดาชื่อฮี้ 29/6/19

๑๘๕๖ สุนทรหุต Sundarahuta นายร้อยโทอุ๋ย ประจำกรมแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก กับนายอิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อซุ่นฮวด 20/12/14

๑๑๓๙ สุนทราณฑ์ Sundara^nda นายร้อยโทช้อย สัสดีเมืองสมุทรสงคราม กับนายฟอง (บิดา) บิดานายฟองชื่อซุ่น 10/3/13

๕๘๖๐ สุนทราณู Sundara^nu^ พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายดี (บิดา) ปู่ชื่อน้อย 4/9/20

๐๔๕๗ สุนทรานนท์ Sundra^nanda มหาดเล็กวิเศษเสงี่ยม กองคลังเครื่องโต๊ะ กรมมหาดเล็ก 7/8/13

๖๒๒๐ สุนทรานุสร Sundara^nusara ว่าที่นายหมวดตรีถวิล ผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายพันธ์ (บิดา) ปู่ชื่อสุ่น 25/12/21

๓๐๙๓ สุนทรามระ Sundara^mra รองเสวกตรีแพ กรมพระคลังข้างที่ ปู่ชื่อหลวงอินทโรดม (เอี่ยม) บิดาชื่อขุนธนบุรี (อ่ำ) 21/5/16

๒๐๙๕ สุนทรายน Sundarayana นักเรียนทหารกระบี่ฉัตร กรมโขนหลวง บิดาชื่อดี (ทำราชการ) ปู่ชื่อคล้อย 18/3/14

๐๓๘๗ สุนทรารชุน Sundararjun พระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม* (ชม) สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี ปู่คือ พระยาเทพอรชุน (เปิ่น) 31/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร

๖๐๓๑ สุนทรารม Sundra^rama หลวงวิจารณ์คดีราษฎร์ (เชย) อัยการจังหวัดพระประแดง 6/8/21

๓๓๖๐ สุนทรารัณย์ Sundara^ranya ว่าที่นายหมวดตรีปลั่ง หอทะเบียนที่ดิน มณฑลราชบุรี ทวดชื่อขุนมหาดไทย (เอี่ยม) ปู่ชื่อเถื่อน 6/8/16

๓๐๒๘ สุนทรารุณ Sundara^runa พันจ่าตรีหรุ่น พันจ่าปืน เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อดี 7/5/16

๓๘๔๔ สุนทราสา Sundara^sa^ พลเสือป่าทิต กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อสา บิดาชื่อเอี่ยม 18/2/16

๖๓๘๐ สุนทรินท Sundarinda นายหมู่ตรีผึ่ง เสมียนประจำแพนกเสนาธิการ กองเสนารักษาดินแดนตวันออก ปู่ทวดชื่อรอด ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อดี 26/8/22

๓๐๗๖ สุนทรินทุ Sundarindu ขุนภักดีสรรพการ (ปาน) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อดี บิดาชื่ออิน 21/5/16

๑๐๔๘ สุนทโรดม Sundarottama หลวงประชานารถธนากร (ช้อย) สรรพากรมณฑลนครไชยศรี ฉายาบวช "สุนทโร" 1/3/13

๒๓๐๔ สุนทโรทก Sundarodaka อำมาตย์ตรี พระยศภักดี (รักษ์) ยกรบัตรมณฑลภูเก็จ ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อแช่ม 7/6/15

๓๒๖๒ สุนทโรทยาน Sundaro^dya^na นายร้อยโทโพธิ์ กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อขุนธนราชภักดี (สวน) 8/7/16

๖๐๑๙ สุนทโรทัย Sundarodaya หลวงไชยประชา (ขจร) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุไทยธานี ปู่ชื่อหลวงไมตรีประชากร (สุ่น) 6/8/21

๔๓๓๓ สุนทะรัษฐาน Sundarashtha^na รองผู้กำกับตรีทอง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ กับนายทมองอยู่ (บิดา) ทวดชื่อคง ปู่ชื่อดี 18/2/17

๔๑๒๗ สุนทะเรก Sundareka นายเจ๊ก หัวหน้าช่างไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อโชติ บิดาชื่อแช่ม 21/7/17

๐๗๒๒ สุนทานนท์ Sunda^nanda นายพันตรี หลวงศัลวิธานนิเทศ (ลอง) ครูสอนเลขชั้นสูง กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อสุ่น 10/10/13

๓๘๐๘ สุนนะบุตร Sunnaputra พลเสือป่าสมิง รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลปราจิณ ทวดชื่อจีนซุ่นฮะ 10/2/16

๑๐๙๙ สุนนานนท์ Sunna^nanda ขุนวิจารณรถกล (กิมฮอก) นายสถานีรถไฟราชบุรี บุตรจีนสุ้นฮี้ 7/3/13

๒๘๕๕ สุนะวัฒนะ Sunavadhana พลเสือป่าเฮง ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๖ โรงเรียนตัวอย่างเมืองกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อซุ่นฮวด 14/2/15

๔๔๐๑ สุนันทนานนท์ Sunandana^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงจี ปู่ทวดชื่อสุนัน 30/3/17

๔๐๗๙ สุนาวิน Suna^vin ว่าที่นายเรือตรีเหลียง รั้งต้นปืน เรื่อเสือทยานชล ปู่ชื่อิ้บ บิดาชื่อเฉย 23/6/17

๐๙๓๓ สุบรรณ ณ กรุงเทพ Suparna na Krungdeb หม่อมเจ้าเทโพ ในกรมขุนภูวนัย รับราชการเป็นผู้ดูการวัดพระศรีรีตนศาสดาราม เป็นผู้ขอแทนบุตรหลานบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล (พระองค์เจ้าสุบรรณ) 19/1/13

๕๙๙๐ สุบรรณานนท์ Suparnananda พระบวรยศ (พัฒ) กระทรวงมหาดไทย กับนายหมู่ตรีเพชร (บุตร) ปู่ชื่อพระณรงค์วิไชย (ครุธ) 11/6/21

๑๔๐๓ สุประดิษฐ์ ณ กรุงเทพ Supratishtha na Krungdeb หลวงสมุทโคจร (หม่อมราชวงศ์เล็ก) นายทะเบียฬกรมเจ้าท่า สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร (พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์) 27/4/14

๑๕๐๒ สุประภา Suprabha นายร้อยโทเจริญ นายทหารฝึกหัดราชการกรมสัสดี กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อดี บิดาชื่อรุ่ง 6/7/14

๒๗๖๓ สุประภาตะนันทน์ Suprabhatanandana ว่าที่นายเรือตรีน้อม กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อหว่าง 12/12/15

๒๔๙๗ สุปินานนท์ Supinananda รองอำมาตย์โท ขุนวิทิศวรการ (ไฝ) เลฃานุการชั้น ๒ กองบัญชาการ กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อสุปินะ 5/9/15

๕๘๘๕ สุปุณณะ Supunna พลเสือป่าปุ่น กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายเหลี่ยม (บิดา) ปู่ชื่อปาน 1/2/20

๕๔๓๑ สุพรรณพันธ์ Subarnabandha นายหมู่ตรีเชื่อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี 29/6/19

๔๘๔๕ สุพรรณเภษัช Subarnabheshaja ขุนพิศาลสารภูมิ (สีไพร) ปลัดอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อยา 5/4/19

๑๑๘๗ สุพรรณโรจน Subarnarochana นายเปล่ง จ่าเมืองสุพรรณบุรี ทวดเป็นพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม) 19/3/13

๑๕๑๖ สุพินทุ Supindu ขุนไพรสณฑ์สาลารักษ์ (เทียน) ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้ ปู่ทวดชื่อมองชวยบิน (เป็นชาติพม่า ขุนไพรสณฑ์แปลงชาติเป็นไทย) 13/7/14

๕๙๘๖ สุพิมพานนท์ Subimbananda ว่าที่นายหมู่ตรี ขุนสฤษดิ์บำรุงเมือง (สาลี) กองเสือป่าจังหวัดเลย นายดี ปู่ นายพิมพ์ บิดา 11/6/21

๕๖๖๔ สุโพธานนท์ Subodhananda พันเด็กชาตรีดี กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อโพ 9/8/19

๕๐๖๓ สุภคานนท์ Subhagananda นายหมู่ตรีเพลิน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายหลี (บิดา) ปู่ชื่อผัง 31/5/19

๖๐๓๔ สุภธีระ Subhadhira ขุนคามสุภา (แจ่ม) ผู้พิพากษารอง ศาลจังหวัดมหาสารคาม นายเธียร ปู่ 6/8/21

๐๗๘๓ สุภัทรนัฎ Subhadranat นายพริ้ง มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บุตรนายพร้อม 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๖๒๑๘ สุภัทรพันธุ์ Subhadrabandhu พลเสือป่าหนอม แพทย์ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับขุนสุภัทร์ภิบาล (หุ่น) บิดา ปู่ทวดชื่อกวาง ปู่ชื่อห่วง 25/12/21

๔๙๐๙ สุภาวะโสตถิ์ Subhavasotthi นายเจริญ กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อสุภาพ 5/4/19

๒๒๙๐ สุมนดิษย์ Sumanatishya พระปัตนะบดีศรีสมุทเฃตร (เป๋า) ผู้ว่าราชการเมืองปัตตานี ปู่ชื่อสุ่ม บิดาชื่อดิษ 7/6/15

๒๗๐๖ สุมนเตมีย์ Sumanatemiya ขุนอารีรัฐไพบูลย์ (ทิม) ข้าหลวงตรวจการกรมสรรพากรใน ปู่ชื่อสุ่ม บิดาชื่อชุ่ม 1/11/15

๐๔๙๓ สุมนนัฎ Sumananat ขุนฤทธิ์ดรุณเสรฐ* (สุ่ม) สารวัดมหาดเล็ก 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเสรฐดรุณฤทธิ

๓๐๘๔ สุมนสุข Sumanasukha พระรามศาสตร์ราชสภาบดี (พุฒ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา ทวดชื่อสุก ปู่ชื่อสุ่ม 21/5/16

๕๖๖๒ สุมนะเสวี Sumanasevi พันจ่าเด็กชาหลาบ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อทองคำ 9/8/19

๓๖๗๔ สุมนานนท์ รองอำมาตย์โทพูน สารวัดแขวง กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อจีนสุมาอี้ 17/12/16

๓๘๒๕ สุมนานนท์ Sumanananda พลเสือป่าฮู้ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ กรุงเก่า กับนายมี (บิดา) ปู่ชื่อสุ่ม 14/2/16

๖๐๐๓ สุมังคลพันธุ์ Sumangalabandhu พลเสือป่าหลำ กองลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี กับนายดี (บิดา) ปู่ชื่อมั่ง 11/6/21

๔๖๐๑ สุมิตร Sumitra นายอี สเปนช์ สมิต ผู้ช่วยอธิบดีกรมศึกษาธิการ ขอพระราชทานให้บุตรชายหญิงซึ่งมารดาเป็นไทย 21/9/18

๒๔๓๙ สุยาตรานนท์* นายร้อยโทแคล้ว ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๓ บุตรนายคล้อย 22/8/15 * ทรงขีดฆ่านามสกุลนี้ออกจากทะเบียน เนื่องด้วยเป็นบุคคลเดียวกับที่ได้รับพระราชทานนามสกุล "อายนบุตร์ ซึ่งในสมุดทะเบียนมีพระราชบันทึกว่า "คนเดียวกับเลข ๑๘๖๘" และโปรดให้เลื่อนนามสกุล "กงศบุตร" ขึ้นมาเป็นเลขที่ ๒๔๓๙ แทน

๑๐๔๖ สุรคุปต์ Suragupta หลวงเสน่ห์รักษา (เผือก) นายเวรสังกัดกรมมหาดเล็ก กับขุนสมรรถไชยศรี ยกระบัตร์เมืองนครปฐม สกุลพระยาสุรเสนา (คุ้ม) 1/3/13

๐๓๘๒ สุรนันทน์ Suranandana พระยาบำรุงราชบริพาร (กริ่ม) จางวางมหาดเล็ก กรมมหาดเล็ก พระยารามจัตุรงค์ (สุร) เป็นปู่ทวด 31/7/13

๔๙๐๕ สุรภักดี Surabhakdi ขุนสุรภักดีพิบูลย์ (มักเป๊า) นายอำเภอในมณฑลนครศรีธรรมราช 5/4/19

๐๐๘๒ สุรภัฏ Surabhath นายตำรวจเอก จมื่นทิพเสนา (เปลี่ยน) กรมพระตำรวจ 22/6/13

๕๒๕๗ สุรักขกะ Surakkhaka นายร้อยตำรวจตรีสงวน กรมตำรวจพระนครบาล กับนายอ๊อด บิดา ปู่ชื่อกิมฉง 14/6/19

๐๔๔๔ สุริยกุล ณ กรุงเทพ Suriyakul na Krungdeb หมื่นศรีสรชิต (หม่อมราชวงศ์เหรียญ) กรมพระอัศวราช สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑ กรมพระรามอิศเรศร (พระองค์เจ้าสุริยา) 7/8/13

๓๓๔๐ สุริยมณี Suriyamani หลวงประธานถิ่นเถิน (มหาชัย) นายอำเภอเมืองเถิน จังหวัดลำปาง ทวดชื่อพระปลัดคำลือ (สุริยะ) ปู่ชื่อเจ้าสุริยวงศ์ (อินแก้ว) 30/7/16

๐๐๖๕ สุริโยดร Suriyodara นักเรียนนายร้อยอินทอง* มหาดเล็ก ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บุตรเจ้านิเวศน์อุดร (สุริย) นครเชียงใหม่ หลานพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ เหลนเจ้าสุริยวิชานนท์ 20/6/13

๐๓๙๘ สุเรนทรานนท์ Surendrananda นายพันโท* พระสุรเดชรณชิต (สอน) เสนาธิการกองทัพที่ ๒ กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์เวร ปู่เป็นพระยาสุเรนทรราชเสนา 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันเอก ผู้บัญชาการกองพลที่ ๗

๐๗๖๘ สุวคนธ์ Suvagandha นายพันตรี หลวงพิชิตไพริน (ลี่) สารวัดทหารบริเวณฝ่ายเหนือ ปู่ชื่อกลิ่น นายจ่าเนตร (ชื่น) เป็นบิดา 21/11/13

๓๐๘๗ สุวงศ์ Suvansa หลวงรามบัญชา (เซี้ยง) กระทรวงยุติธรรม แซ่เดิมโซว 21/5/16

๑๖๔๒ สุวรรณกนิษฐ Suvarnakanishtha ขุนบุรไทยพิทักษ์ (เคลือบ) นายอำเภอชุมแสง มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อทองศุข ปู่ชื่อน้อย 29/9/14

๑๒๒๖ สุวรรณกร Suvarnakara นายพันโท หลวงฤทธิเรืองรณ (ฉิม) กองหนุน สังกัดกรมจเรทหารปืนใหญ่ ปู่ชื่อหลวงพิมลสมบัติ (ทอง) บิดาชื่อจ่านายสิบกอน 4/4/13

๕๕๑๗ สุวรรณกสิณ Suvarnakasin นายสุวรรณ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับขุนธนกิจสมุหการ (ปลอด) บิดา ปู่ชื่อรัตน 5/7/19

๑๖๙๔ สุวรรณกาญจน์ Suvarnaka^nchana ว่าที่นายร้อยโททองดี ครูสอนพงศาวดารในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อทอง 14/10/14

๕๕๑๘ สุวรรณการกุล Suvarnakarakula นายสุวรรณ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อหลวงสุวรรณกิจชำนาญ (พงษ์) 5/7/19

๒๗๗๙ สุวรรณกุล Suvarnakula ขุนชลภาคภัณฑกิจ (กิมเฮง) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ เชื้อจีนแซ่กิม 12/12/15

๔๒๔๖ สุวรรณกูฏ Suvarnakuta หลวงปริคุตคามเขตร์ (โง่นคำ) นายอำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี ทวดชื่อพระพรหมราชวงษา (กุทอง) ปู่ชื่อราชวงษ์ (โง่นคำ) 5/12/17

๕๐๔๔ สุวรรณเกตกะ Suvarnaketaka พลเสือป่าเนตร กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเกต 31/5/19

๖๑๕๖ สุวรรณเกตุ Suvarnaketu รองอำมาตย์ตรีทองดี ครูใหญ่โรงเรียนวัดสพานสูง ปู่ชิ่อเกษ บิดาชื่อเพิ่ม 19/11/21

๓๔๑๑ สุวรรณเกษม Suvarnakshema ขุนประกิตย์ภูมิการ (ถมยา) กองรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อยิ้ม ทวดชื่อทองดี 2/9/16

๑๗๖๔ สุวรรณคดี Suvarnagati นายเรือตรีจุ่น ต้นเรือเรือสุริยมณฑล* บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อเรือง 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นหนเรือรบหลวงสุริยมณฑล"

๑๖๔๖ สุวรรณคุปต์ Suvarnagupta ขุนอักษรเลฃา (ชุ่ม) เลฃานุการมณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อหลวงเสนานนท์ (ทองสุก) ปู่ชื่อคุ้ม 29/9/14

๓๓๘๕ สุวรรณจิตติ Suvarnachitti ขุนวรกิจพิศาล (เปล่ง) กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อหมื่นวิเศษรักษา (ทอง) บิดาชื่อสุดใจ 28/8/16

๐๔๐๘ สุวรรณจิตร Suvarnachitra ขุนบรรจงลายเลิศ (ทองดี) กรม
ช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๐๓๘๓ สุวรรณจินดา Suvarnachinta หลวงมหาใจภักดิ์* (แม้น) นายเวรผู้ช่วย กรมมหาดเล็ก พระยาจินดารังสรรค์ (ทองอยู่) เป็นปู่ทวด พระยาหัดถการบัญชา (เอี่ยม) เป็นปู่ 31/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอินทรเดชะ

๒๑๗๗ สุวรรณจูฑะ Suvarnachuda นายเพ็ง ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ทวดชื่อทองคำ ปู่ชื่อจู 14/4/15

๖๑๙๑ สุวรรณฉวี Suvarnachhavi จ่าเอกผิว ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อนพ บิดาชื่อชื่น 10/12/21

๔๔๖๔ สุวรรณชฎ Suvarnajata ขุนอาทรลพนิกาย (สมพงษ์) นายอำเภอเสนา กรุงเก่า ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อชด 20/5/18

๑๙๘๙ สุวรรณชมภ์ Suvarnajambha พลเสือป่าชิด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรสพ ปู่ชื่อคำ บิดาชื่อชม 12/3/14

๔๗๔๖ สุวรรณชีวะ Suvarnajiva ว่าที่ผู้กำกับตรีประทัง ครูโรงเรียนศึกษานุกูลราษฎร์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร ปู่ทวดชื่อสุวรรณ์ ปู่ชื่อชี 3/2/18

๑๑๐๑ สุวรรณดิษ Suvarnatisha นายชิด พนักงานคมนาคมมณฑลราชบุรี ทวดชื่อหลวงอภัยคงคา (ทอง) ปู่ชื่อหลวงพิฦก (ดิษ) 7/3/13

๑๙๕๒ สุวรรณดุล Suvarnatula นายร้อยตรีเหมือน ประจำกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อชู 10/3/14

๑๒๓๙ สุวรรณเตมีย์ Suvarnatemiya หลวงนานาคฆมาศก (สุดใจ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมกระสาปน์สิทธิการ บิดาชื่อหลวงนานาคฆมาศก (ทองอยู่) ปู่ชื่อพระยาไชยยศสมบัติ (ฉ่ำ) 4/4/14

๑๕๒๘ สุวรรณทรรภ Suvarnadarbha หลวงพิทักษ์พนมนคร (ช่วง) ปลัดเมืองนครพนม ทวดชื่อหลวงสัสดี (ทองพูน) ปู่ชื่อขุนเทพ (คา) 21/7/14

๐๑๘๕ สุวรรณทัต Suvarnadat พระยาธรรมศาสตร์นารถประณัย (จุ้ย) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ สกุลพระยาราชภักดี (ทองคำ) 5/7/13

๕๒๗๐ สุวรรณทาน Suvarnadana นายร้อยตำรวจตรีปลื้ม กรมตำรวจพระนครบาล กับขุนพิทักษ์โยธา (เป) บิดา ปู่ชื่อท่าน ปู่ทวดชื่อทอง 29/6/19

๔๔๕๔ สุวรรณเทศ Suvarnadesa ว่าที่นายร้อยตรีช่วง กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ราชบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเทศ 20/5/18

๔๗๘๔ สุวรรณธาดา Suvarnadha^ta^ พระยาอำนวยเดช (พรม) กรมการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อพระรัตนวงษา (ชมภู) 5/4/19

๕๑๘๔ สุวรรณธูป Suvarnadhup นายร้อยตำรวจโทท้วม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อทอง บิดาชื่อธูป 14/6/19

๐๔๓๙ สุวรรณนาคร Suvarnana^gara ขุนราชมาลาการ (ครอบ) กรมชาวที่* พระยานครอินทร (ทองดี) เป็นปู่ 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมตรวจ กรมมหาดเล็ก"

๓๖๘๖ สุวรรณนาคินทร์ Suvarnanagindra พระภักดีภูเบศร์ (แก้ว) ปลัดจังหวัดสวรรคโลก ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อนนาค บิดาชื่อทอง 19/1/16

๕๗๘๘ สุวรรณนาถ Suvarnanatha นายหมู่ตรีน้อม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหลวงรัตนนาฎนิจภักดี (ทอง) 25/6/19

๐๒๒๙ สุวรรณนาวิน Suvarnana^vin นายเรือโททองดี กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๐๕๒๑ สุวรรณเนตร Suvarnnetra จ่าดำริห์งานประจง (แม้น) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง ปู่คือหลวงสำราญภูเบศร (ทอง) บิดาคือหลวงภักดีภูเบศร (เนตร) 23/8/13

๒๘๐๕ สุวรรณบาตร์ Suvarnapatra พระศักดาเรืองฤทธิ์ (เลื่อง) ผู้ว่าราชการเมืองตาก ปู่ชื่อหลวงพินิจอักษร (ขันทอง) 19/12/15

๕๕๔๖ สุวรรณปฏิกรณ Suvarnapatikarana ขุนปฏิกรบรรณสาร (นกแก้ว) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อทองดี 26/7/19

๐๒๙๐ สุวรรณประกร Suvarnaprakara พระนรินทราภรณ (เปลี่ยน) เจ้ากรมช่างทอง กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 13/7/13

๕๐๙๘ สุวรรณประกาศ Suvarnaprakasa หลวงประกาศกิจการ (ชม) กระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนปิดปัจจนึก (ทองดี) 31/5/19

๕๓๒๗ สุวรรณประดิษฐ์ Suvarnapratistha นายร้อยตำรวจตรีเขียน กองตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อ พระยาหัตถการบัญชา (ทอง) ปู่ชื่อประดิษฐ์ 29/6/19

๐๗๔๔ สุวรรณประทีป Suvarnapradip นายพันโท หลวงศักดิศัลยาวุธ* (สุณี) นายทหารนักบิน สังกัดกรมจเรทหารช่าง บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อเทียน 6/11/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเฉลิมอากาศ ราชองครักษ์เวร

๐๗๘๑ สุวรรณประภา Suvarnaprabha^ นายร้อยตรีเปลี่ยน สัสดีเมืองสระบุรี มณฑลกรุงเก่า พ่อชื่อทอง ปู่ชื่อเรือง 1/12/13

๐๓๑๖ สุวรรณประสพ Suvarnaprasava นายนิเต๊ะ มหาดเล็กข้าหลวงเดิม ช่างทอง สังกัดกรมมหาดเล็ก* 13/7/13 * ถอนนามสกุลคืน ไล่ออกจากคณะมหาดเล็ก ๓ มีนาคม ๒๔๕๘ แล้วภายหลังได้ คืนตามเดิม

๑๐๗๖ สุวรรณปัทม Suvarnapadma พระยาศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น) ผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี ปู่ชื่อเผื่อน บิดาชื่อทอง 5/3/13

๑๕๕๐ สุวรรณปาณ Suvarnapana นายฉัตร สารวัดยาม กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อคำ ปู่ชื่อปาน 21/7/14

๕๕๒๖ สุวรรณปิณฑะ Suvarnapinda หลวงธนากรประดิษฐ์ (ทองดี) สรรพากรจังหวัดปทุมธานี ปู่ชื่อพระชนะหงษา (ก้อนทอง) 26/7/19

๕๔๕๙ สุวรรณเผณุ Suvarnaphenu พลเสือป่าประเสริฐ กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ กับนายฟอง (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระจักรานุกิจมนตรี (ทองใบ) 29/6/19

๑๖๖๗ สุวรรณพฤกษ์ Suvarnabriksha นายเรือโททองดี ประจำการเรือพิฆาฎ "เสือทยานชล" บุตรนายกร่าง 6/10/14

๑๘๐๐ สุวรรณโพธิ Suvarnabhodhi นายเรือตรีโชติ ต้นหน เรือสุครีพ* บิดาชื่อคำ ปู่ชื่อโพ 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นหนเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"

๒๓๕๘ สุวรรณภัค Suvarnabhaga รองอำมาตย์โทผล ธรรมการเมืองตะกั่วป่า ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อฟัก 1/7/15

๐๐๘๓ สุวรรณภัฏ Suvarnabhath นายตำรวจโท จ่าห้าวยุทธการ* (ทอง) กรมพระตำรวจ 22/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนอินทรรักษา

๓๖๘๐ สุวรรณภาชนะ Suvarnabhajana นักเรียนมหาดเล็กหลวงเยนทร์ ทวดชื่อหลวงศรีเทพบาล (ขันทอง) 17/12/16

๒๗๓๑ สุวรรณภาณุ Suvarnabhanu ว่าที่นายเรือตรีอั๋น แพทย์พยาบาลทหารเรือกลาง ทวดชื่อทองคำ บิดาชื่อจ่าง 7/11/15

๐๓๒๙ สุวรรณภารต Suvarnabha^rata พระระบำภาษา (ทองใบ) กับพระนัฏกานุรักษ์* (ทองดี) ครูโขน กรมมหรสพ บุตรนายทองอยู่โขนหลวง 14/7/13 * เจ้ากรมโขนหลวง

๑๑๐๖ สุวรรณภาสย์ Suvarnabha^sya ว่าที่นายร้อยตรีชื่น แพทย์ประจำกองตำรวจภูธร มณฑลราชบุรี (บุตร) กับนายศิริ (บิดา) ปู่นายศิริชื่อสุวรรณ บิดาชื่อทองสุก 7/3/13

๑๗๗๕ สุวรรณมณี Suvarnamani นายร้อยตรีเหมือน สำรองราชการกรมแผนที่ บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อแก้ว 12/12/14

๒๓๖๘ สุวรรณมัณฑ์ Suvarnamanta ขุนศรีมงคล (แสง) บิดา กับรองอำมาตย์เอก ขุนวิจิตรเลฃา (ปุ่น) ผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร บิดาขุนศรีมงคลชื่อหลวงศุภมาตรา (ทอง) ปู่ชื่อมั่น 11/7/15

๐๔๒๒ สุวรรณมาลิก Suvarnama^lik นายทอง* กรมสวนหลวง 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนรุกขชาติบริรักษ์

๖๓๔๕ สุวรรณมิสระ Suvarnamisra พลเสือป่าเจือ ผู้บังคับหมู่ ๓ กองร้อยที่ ๑ กองเสือป่ารักษาดินแดนกาญจนบุรี ทวดชื่อฉิม ปู่ชื่อโพธิ บิดาชื่อทอง 2/9/22

๖๑๓๕ สุวรรณมีระ Suvarnamira ว่าที่นายเรือตรีเติม ร.น.ส. ต้นกลเรืออนันตนาคราช กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ปู่ชื่อมี บิดาชื่อโต 22/10/21

๕๓๑๐ สุวรรณเมฆ Suvarnamegha นายร้อยตำรวจตรีแฉ่ง กองตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม กับนายเหลือ (บิดา) ปู่ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเมฆ 22/6/19

๓๑๒๙ สุวรรณเมนะ Suvarnamena หลวงสาทรทัพการ (นิล) สรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเม่น 4/6/16

๒๒๗๒ สุวรรณรักษ์ Suvarnaraksha รองอำมาตย์โท หลวงเจริญราชภักดี (สิง) นายอำเภอเกาะสมุย เมืองไชยา ทวดชื่อศรีทอง ปู่ชื่อหลวงกลาง (รัก) 19/5/15

๔๔๑๘ สุวรรณรังค Suvarnaranga พลเสือป่าถมยา กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก กับนายโต (บิดา) ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อจุ้ย 9/5/18

๒๓๕๑ สุวรรณรัต Suvarnarata นายร้อยตำรวจเอกเข้ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองระนอง ทวดชื่อพระยารัตนพิมล (ทองอยู่) ปู่ชื่อชื่อขุนวิชิต (รอด) 1/7/15

๕๙๓๓ สุวรรณรุจิ Suvarnaruchi ขุนประจันดรุณพล (คำ) ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ปู่ชื่อเรือง ทำนา บิดาชื่อแก้ว 28/5/21

๕๐๓๓ สุวรรณรูป Suvarnarupa นายหมู่ตรีทองคำ กรมเกียกกายเสือป่า ปู่ชื่อโพ บิดาชื่อโฉม 24/5/19

๒๕๒๖ สุวรรณโรจน์ Suvarnarochana รองอำมาตย์โท หลวงมนตรีรักษา (ทิพย์) คลังเมืองพิจิตร์ ทวดชื่อทอง บิดาชื่อขุนวิชาธรรม (เรือง) 12/9/15

๔๗๘๙ สุวรรณลาช Suvarnalaja พระนรินทร์สงคราม (ทองดี) กรมการพิเศษเมืองไชยภูมิ์ บิดาชื่อนายลา 5/4/19

๕๕๘๗ สุวรรณลีลา Suvarnalila รองอำมาตย์เอกหลี สมุห์บาญชี กรมพัศดุทหารเรือ 26/7/19

๒๑๓๐ สุวรรณวณิช Suvarnavanija นักเรียนทหารกระบี่บุญเรือน กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายสุวรรณ ค้าฃาย 23/3/14

๓๔๒๕ สุวรรณวัจน Suvarnavachana หลวงจรูญหิรัญกิจ (จัน) สรรพากรจังหวัดพิศณุโลก ทวดชื่อทองคำ 10/9/16

๑๖๕๘ สุวรรณวารี Suvarnava^ri นายพันตรี หลวงเทพเสนี (ศิริ) สมุหบาญชีกองพลที่ ๕* กับนายปลื้ม แพทย์ (บิดา) นายปลื้ม เป็นบุตรพระวิเศษสาคร (จุ้ย)ๆ เป็นบุตรพระยาสำเร็จสมบัติ (ทองอยู่) 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สมุหบาญชีกองพลที่ ๒"

๓๗๕๕ สุวรรณวาลย์ Suvarnavalya ราชบุรุษดี ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕๑ กรุงเทพฯ 3/2/16

๕๐๕๐ สุวรรณวาสิก Suvarnavasika นายหมู่โทแฉล้ม กองสารวัดเสือป่า กรมเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่) 31/5/19

๐๗๖๖ สุวรรณวาสี Suvarnava^si นายพันตรี หลวงรามเดชะ (ตาด) สารวัดทหารบริเวณฝ่ายใต้ กับนายพันตรี หลวงโจมพินาศ (ต่วน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๘ ปู่ชื่อทองอยู่ บิดาชื่อพลับ 21/11/13

๔๗๗๗ สุวรรณวิภัช Suvarnavibhaja พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ (ทองคำ) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อหลวงพรหมโอสถ 5/4/19

๕๐๙๙ สุวรรณวิมล Suvarnavimala หลวงสุรินทร์เรืองฤทธิ์ (หลุย) ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ กับนายเอี่ยม (บิดา) ปู่ทวดชื่อทอง 14/6/19

๐๖๐๑ สุวรรณวิสูตร Suvarnavisutra นายร้อยเอก หลวงวิสูตรเสนี (เปลี่ยน) หัวหน้าแพนกที่ ๒ กรมเสบียงทหารบก กระทรวงกระลาโหม บิดาชื่อทอง 12/9/13

๕๗๕๔ สุวรรณวิหงค์ Suvarnavihanga นายร้อยตรีจำปา กรมทหารบกพาหนะ กองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ ปู่ทวดชื่อพระยามนตรี (นก) ปู่ชื่อพระยาอินทรคิรีสยาม (ทอง) 15/12/19

๒๙๒๘ สุวรรณศร Suvarnasara พระยาศรีราชรักษา (ปุย) ปลัดเมืองสุพรรณบุรี ทวดชื่อสอน ปู่ชื่อทอง 8/3/15

๐๑๑๖ สุวรรณศิริ Suvarnasiri พระยาศรีธรรมศาสน* (ทองดี) อรรคราชทูตประจำ ณ กรุงเบอร์ลิน ฯลฯ 27/6/13 เขียนให้เอง
* พระยาบำเรอภักดิ์

 

Comments