(ร)

นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วย (ร)

๕๘๕๑ รงควานิช Rangavanija มหาดเล็กวิเศษชู กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อหลวงจิตรจำนงวาณิช (ถมยา) 4/9/20

๕๑๖๗ รงคสุวรรณ Rangasuvarna รองอำมาตย์ตรีทองคำ การไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล บิดาชื่อถม 14/6/19

๕๕๓๑ รงคโสภณ Rangasobhana ขุนผลากรกิจ (พริ้ง) สรรพากรจังหวัดนครปฐม บิดาชื่อถมยา 26/7/19

๕๙๘๐ รงคะกมล Rangakamala นายใจ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อถม 11/6/21

๕๔๐๑ รงคะกาญจนะ Rangakanchana พันจ่าเด็กชาชม กรมเรือยนตร์หลวง กับนายถม (บิดา) นายเล็ก (ปู่) ปู่ทวดชื่อทองคำ 29/6/19

๖๒๑๙ รงคะสิริ Rangasiri จ่าตรีถมยา ร.น.ส. ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๔ กองนักเรียนราชนาวีเสือป่า บิดาชื่อฮกเหลียง 25/12/21

๕๙๐๐ รงคานนท์ Ranga^nanda พลเสือป่าถม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายหมอน (บิดา) 1/2/20

๑๐๓๕ รจนะกฤษณ์ Rachanakrishna พระรจนารังสรรค์ (ฃำ) นอกราชการ (ปู่) กับนายร้อยตรีแถม กรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี (หลาน) 20/2/13

๔๖๑๕ รจนะศิลปิน Rochanasilpin มหาดเล็กวิเศษช่วง กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก กับนายโหมด (บิดา) ทวดชื่อพระรจนา เป็นช่างเขียน 1/10/18

๐๕๗๕ รจนะศิลปิน* Rochanasilpin ขุนรจนาพิจิตร (ชม) กรมช่าง กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รจนะศิลปี (Rochanasilpi)"

๐๒๑๘ รจนานนท์ Rochana^nanda มหาดเล็กวิเศษพ้อง* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง พระรจนารังสรรค์ (จีน) เป็นปู่ 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสอนวิชาการ แล้วเป็น หลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ ตามลำดับ

๒๙๔๑ รชตะนันทน์ Rajatananda ขุนไวณางคณารักษฺ (บุญ) กำนันตำบลดอนไผ่ อำเภอตลาดใหญ่ จังหวัดนครปฐม ทวดชื่อเงิน 8/3/15

๓๓๗๔ รณะนันทน์ Rananandana ขุนยนตรการกำธร (มล) กรมทาง กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อโต๊ะหร่น 28/8/16

๖๓๘๓ รตะจารุ Ratacha^ru พลเสือป่าทองคำ พลอาณัติสัญญา กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่ารักษาดินแดนนครพนม ปู่ทวดชื่อฉุ่นเฮง ปู่ชื่อฉิน บิดาชื่อแดง 26/8/22

๕๑๗๕ รตะบุตร Rataputra พลเสือป่าเทียบ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อแดง 14/6/19

๕๐๑๑ รตะพันธุ์ Ratabandhu พลเสือป่าเสง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อรด 24/5/19

๑๖๒๔ รตะมาน Ratama^n หลวงพิศาลคีรี (เที่ยง) นายอำเภอลับแล มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อนายรอด 25/9/14

๑๐๗๔ รตางศุ Rata^nsu นายร้อยเอก ขุนสุเทพนุรักษ์ (ทองสุก) ผู้ช่วยตรวจการกรมตำรวจภูธร กับนายแถลงการวิทกิจ (สว่าง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (บิดา) บิดานายแถลงชื่อรอด 5/3/13

๑๐๙๑ รตานนท์ Rata^nanda หลวงคลัง (แพ) กรมการเก่าเมืองนครไชยศรี (บิดา) กับนายผ่อง เจ้าพนักงานภาษีสุรา มณฑลราชบุรี (บุตร) หลวงคลังเป็นบุตรพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (รอด) 6/3/13

๓๔๓๘ รตาภรณ Rata^bharana ขุนราชสารศิลป์ (ศุข) เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดบุรีรัมย์ บิดาชื่อรอด ปู่ชื่อพอน 10/9/16

๖๐๘๖ รตารุณ Rata^run นักเรียนแพทย์เสือป่าอรุณ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๖๑๒๒ รติขัมภะ Ratikhambha พันเด็กชาเอกสด กองน้ำสรง กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อรอด 15/10/21

๔๒๖๕ รมยะนันทน์ Ramyanandana นายร้อยตรีเชย โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อชื่น 12/12/17

๔๐๖๑ รมยะบุรุษ Ramyapurush นายร้อยตรีจาด กรมแผนที่ทหารบก กับนายเชย (บิดา) ปู่ชื่อชาย ทวดชื่อพระยาศรีสรภาคย์ (รื่น) 20/6/17

๓๗๒๘ รมยะปาล Ramyapa^la นายรอด พนักงานบาญชี ศุขาภิบาลจังหวัดนครปฐม บิดาชื่อรื่น ปู่ชื่อปาน 28/1/16

๖๒๖๒ รมยะพันธุ Ramyabandhu นายเชื้อ เสมียนเอก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อแช่ม บิดาชื่อผึ่ง 25/2/21

๔๕๑๓ รมยะรูป Ramayaru^pa นายร้อยตำรวจเอกยิ้ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ทวดชื่อรื่น ปู่ชื่อสวย 12/6/18

๓๔๒๗ รมยะสมิต Ramyasmita หลวงรัฐการทวีผล (นุ้ย) ผู้ช่วยสรรพากรนครบาล ทวดชื่อชื่น ปู่ชื่อแช่ม 10/9/16

๓๘๑๐ รมยาคม Ramya^gama นายทองเติม รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ มณฑลปราจิณ กับนายชื่น (บิดา) ปู่ชื่อหลวงหัศดิน 10/2/16

๑๑๓๕ รมยานนท์ Ramya^nanda หลวงชิณดิษฐบดี (อำนาจ) นายอำเภอสี่หมื่น เมืองสมุทสงคราม กับหลวงรามทิพรศ* (เหี้ยม) กรมการพิเศษ (บิดา) ปู่หลวงรามชื่อหลวงภักดีภูธร (รื่น) 10/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๒๕๘๔ รมิตานนท์ Ramita^nanda สมิงชำนาญอักษร (ผอ) สังกัดกระทรวงทหารเรือ (บิดา) กับนายร้อยโทไลย ผู้ช่วยสัสดีมณฑลจันทบุรี สมิงชำนาญอักษร (ผอ) เป็นบุตรสมิงชำนาญอักษร (สำราญ) 3/10/15

๒๑๘๐ รวานนท์ Rava^nanda นายจันทร์ ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช บิดาชื่อสนั่น 14/4/15

๓๓๒๖ รสานนท์ Rasa^nanda ขุนทิพยสุภา (ฟอง) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ปู่ชื่อรส 30/7/16

๕๑๒๗ รสิตานนท์ Rasita^nanda ขุนวิเศษรักษา (ลั่น) สังกัดกระทรวงนครบาล ปู่ชื่อบุญทอง บิดาชื่อขุนจิตรจำนง (แสง) 14/6/19

๒๒๔๙ รองทรง ณ กรุงเทพ Rongthrong na Krungdeb พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา เป็นผู้ขอ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ (พระองค์เจ้ารองทรง) 19/5/15

๐๖๘๑ รักตบุตร* Raktaputra หลวงเสวกวรายุตก์ (กิมสวน) ปลัดกรมกองตีราคา กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรนายแดง 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รักตบุตร์"

๐๖๔๘ รักตประจิต Raktaprachita พระเพชรปาณี* (ดั่น) เจ้ากรม กรมอำเภอ กระทรวงนครบาล บุตรหลวงชำนาญอนุศาสน์ (รอด) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเพชรปาณี

๖๐๓๘ รักตะกนิษฐ์ Raktakanishtha หลวงนิติธรประกาศ (เล็ก) ผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๑ บิดาชื่อแดง ปู่ชื่ออึ้งไดเต 6/8/21

๒๙๐๖ รักตะจิตรกร Ractachitraka^ra ลูกเสือเอกซุ่นบี นายหมู่ลูกเสือโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ปู่ชื่อแดง เป็นช่างเขียน 14/2/15

๓๐๔๐ รักตะบุษป์ Raktapushpa นักเรียนทำการนายร้อยเจือ กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อบุด บิดาชื่อแดง 7/5/16

๖๑๓๘ รักตะปุรณะ Raktapurna นายเรือโทมุ่ย ร.น.ส. ประจำกองบังคับการ กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า นายร้อยเอก ขุนไพรินพินาศ (แดง) เป็นปู่ 22/10/21

๔๙๓๑ รักตะผลิน Raktaphalin นักเรียนแพทย์เสือป่าผล กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อแดง 16/4/19

๐๘๕๖ รักตะวัต Raktavat ขุนไชยชนารักษ์ (กลีบ) นายอำเภอไชโย เมืองอ่างทอง ปู่ชื่อรัก 15/12/13

๓๙๔๘ รักตะสิงห์ Raktasinha ขุนสุรชลวิชิต (เท็ก) นายอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทวดชื่อกิ้มเซ่ง ปู่ชื่อแดง 17/5/17

๓๔๕๗ รักตะสุข Raktasukha จ่าเอกศุข กองพันพาหนะทหารเรือ บิดาชื่อแดง 30/9/16

๔๗๐๒ รักตะสุวรรณ Raktasuvarna นายหมู่ตรีอั้น เสมียนตราจังหวัดจันทบุรี ปู่ชื่อทองศุข 3/2/18

๔๔๔๘ รักตาศวิน Rakta^svin นายร้อยตรีเขียว กรมทหารบกม้าราชบุรี ปู่ชื่อเหมา บิดาชื่อแดง 20/5/18

๐๑๙๕ รักติประกร Raktiprakara หลวงนิเทศยุติญาณ* (ชุ่ม) ผู้พิพากษา เป็นสกุลฃ้าราชการกรมช่างรัก คือ ขุนสุรรณไชย (ถม) เป็นทวด ขุนสุรรณไชย (แก) เป็นปู่ และขุนสุวรรณไชย (กุน) เป็นบิดา 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิศาลวินิจฉัย

๔๙๑๐ รักษิกกะจันทน์ Rakshikkachandana อุปฮาด (เถื่อน) กรมการพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม 5/4/19

๑๐๒๙ รักษิตานนท์ Rakshita^nanda นายร้อยตรีสง่า ประจำกองโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม กับนายแจ้ (บิดา) ปู่นายแจ้ชื่อรักษ์ 20/2/13

๔๒๑๑ รักเสียม Raksiam รองอำมาตย์เอกเสนอ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 27/9/17

๕๙๐๑ รังคบุตร Rangaputra พลเสือป่าภู กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๕๔๓๙ รังคเวช Rangaveja นายหมู่ตรีถม แพทย์ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายทรัพย์ บิดา ปู่ชื่อแทน เป็นแพทย์ 29/6/19

๑๘๐๕ รังคะกะลิน Rangakalin นายเรือตรีถมยา นายช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์ 14/12/14

๔๘๖๓ รังคะดิลก Rangatilaka ขุนพิทักษ์สิงขรภูมิ (ถมยา) นายอำเภอในมณฑลปราจีณ บิดาชื่อเจิม 5/4/19

๔๓๑๙ รังคะภูติ Rangabhu^ti นายร้อยตรีทรัพย์ เกียกกายกองพลทหารบกที่ ๙ บิดาชื่อสี ปู่ชื่อขุนสำราญ (ภู่) 19/1/17

๓๘๗๙ รังคะรัตน Rangaratna นายร้อยโทรอด กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับหลวงสวัสดิ์สุพรรณ (พลับ) บิดา ปู่ชื่อพระยาบำรุงสุวรรณ (นกแก้ว) ทวดชื่อหลวงสวัสดิ์สุวรรณ (ถมยา) 17/3/16

๕๓๓๓ รังคะรัสมี Tangarasmi นายร้อยตำรวจตรีทองคำ กองตำรวจภูธรที่ ๔ จังหวัดลพบุรี กับนายหรั่ง (บิดา) ปู่ชื่อแสง 29/6/19

๐๖๖๘ รังคะวร* Rangavara พระศิริไอสวรรย์ (พร) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อรง 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รังควร"

๔๑๐๓ รังคะวัต Rangavat นายร้อยโทสิง กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับหลวงทิพย์สมบูรณ์ (สมบุญ) บิดา ปู่ชื่อถมยา 17/7/17

๑๕๑๘ รังคะวิจิตร Rangavichitra ขุนพิพัทธ์ภัณฑากร (ผิว) ผู้ช้วยราชการกรมสรรพากรนอก บุตรนายถมยา 13/7/14

๖๐๗๘ รังคะวิภา Rangavibha นายร้อยตรีภู่ กรมทหารบกราบที่ ๑๖ กับนายแจ่ม บิดา ปู่ชื่อหมื่นนราเรืองไชยา 17/9/21

๕๒๐๗ รังคะอุไร Ranga-urai นายร้อยตำรวจเอกเจียร ผู้กับกองตำรวจภูธร จังหวัดแพร่ กับนายถมยา บิดา ปู่ชื่อคำ 14/6/19

๕๗๓๐ รังศิประภัทร์ Ransiprabhasra พลเสือป่าปลื้ม กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อเลื่อม 3/9/19

๑๕๒๓ รังสิกร Rangsikara นายร้อยตรีจิตร ผู้ช่วยตรวจการ กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อหรั่ง ทวดชื่อกอน 13/7/14

๔๘๐๑ รังสิกรรพุม Ransikarbum หลวงศรีอมรรัตน์ (พุ่ม) กรมการพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ บิดาชื่อแสง 5/4/19

๒๙๐๗ รังสิกลัส Ransikalasa นายหมู่ใหญ่ฉลอง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อหรั่ง ปู่ชื่อหมื่นจิตรจำนงรักาา (กลัด) 14/2/15

๔๘๑๖ รังสิกุล Ransikula ขุนบัญชาพิชิตราษฎร์ (สรอย) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ บิดาชื่อแสง 5/4/19

๒๖๕๗ รังสิคุต Ransiguta รองอำมาตย์เอกแปลก เนติบัณฑิต กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อขุนกลาง (หรั่ง) บิดาชื่อขุนสวัสดิ์โภคา (พึ่ง) 17/10/15

๐๒๘๘ รังสิพราหมณกุล Ransibrahmanakul พระครูวามเทพ* (หว่าง) เจ้ากรมพราหม์พิธี กระทรวงวัง พระครูอัษฎาจารย์ (แจ้ง) เป็นบิดา 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระราชครูวามเทพบดี

๔๔๕๗ รังสิยานนท์ Ransiya^nanda หลวงวิเศษธุระการ (โป๊ะ) อัยการจังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อพระณรงค์เรืองฤทธิ (แสง) 20/5/18

๕๘๘๔ รังสิยีรานนท์ Ransiyira^nanda นายหมู่ตรียี้ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแสง 1/2/20

๐๙๙๙ รังสิโรจน Ransirochana ว่าที่นายร้อยตรีสถิตย์ แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารบก มณฑลกรุงเทพฯ กับนายรุ่ง (บิดา) บิดานายรุ่งชื่อนายหรั่ง 13/2/13

๔๔๕๘ รังสิวัฒนะ Ransivadhana ขุนทรัพย์สำรวจ (ชม) กรมรักษาทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม กับนายหมา (บิดา) ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อท้วม 20/5/18

๒๐๒๘ รังสิเวส Ransivesa นักเรียนทหารกระบี่ผัน (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายหรั่ง 18/3/14

๓๔๗๒ รังสิเสนา ณ กรุงเทพ Ransisena na Krungdeb หม่อมหลวงแหว สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าใย 7/10/16

๕๐๗๒ รังสิโอภาส Ransii-obha^sa พลเสือป่าช่วง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายชัง (บิดา) ปู่ชื่อแสง 31/5/19

๔๔๗๑ รังสีรุจิ Ransiruchi นายร้อยตำรวจเอก ขุนจำนงนรารักษ์ (จร) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อแจ่ม ปู่ชื่อหรั่ง 20/5/18

๒๖๐๙ รัชดานนท์ Rachata^nanda อำมาตย์โท หลวงนิกรกิจพิจารณ (เฟื่อง) ผู้พิพากษาศาลเมืองเชียงราย บิดาชื่อเงิน 10/10/15

๒๑๘๘ รัชตกาญจน์ Rajataka^nchana รองหุ้มแพรยี่ นายเวรศุฃาภิบาล กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อทอง 14/4/15

๑๗๕๙ รัชตชาติ* Rajataja^ti นายเรือตรีจันทร์ ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อเกิด 12/11/14 * ราชกิจานุเบกษาลงว่า "รัชตะชาติ"

๒๕๑๘ รัชตประกร Rajataprakara หลวงวิเศษสมบัติ (รุ่ง) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (บิดา) อำมาตย์เอก หลวงพิทักษ์ไปรษณีย์ราษฎร์ (ถม) นายไปรษณีย์เอก กรมไปรษณีย์โทรเลข (บุตร) กับรองอำมาตย์เอก หลวงรักษาพลบุรี (บุษย์) สารวัดใหญ่ กรมพลตระเวณ ปู่หลวงวิเศษสมบัติชื่อขุนอินทรไกรลาศ* 12/9/15 * พนักงานช่างเงิน

๒๓๕๗ รัชตรัตน Rajataratna รองอำมาตย์โท ขุนเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ) ธรรมการเมืองตรัง ทวดชื่อเงิน ปู่ชื่อแก้ว 1/7/15

๒๘๘๙ รัชตะกสิกร Rajatakasikara รองผู้กำกับลูกเสือเยื้อน กองที่ ๑ เมืองอุบลราชธานี ปู่ชื่อเงิน ชาวนา 14/2/15

๔๖๗๘ รัชตะทัต Rajatadat พันจ่าเด็กชาก้อ กรมชาวที่ ปู่ชื่อเงิน 26/10/18

๐๑๙๗ รัชตะนาวิน* Rajatana^vin นายเรือเอก สมิงมหาปราบ** (เงิน) ผู้บังคับกองทหารชายทเล ประจำบางพระ 5/7/13 * เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน" แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน" ใบให้ชื่อใหม่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐ ** นายเรือเอก หลวงมหาปราบ

๕๓๐๗ รัชตะปิติ Rajatapiti นายร้อยตำรวจตรีเพิ่ม กองตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อปลื้ม 29/6/19

๔๑๗๕ รัชตะวรรณ Rajatavarna หลวงชำนาญรักษาราษฎร์ (เจ๊ก) นายอำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี ปู่ชื่อเดชะภักดี (เงิน) ทวดชื่อวัน 15/8/17
๕๘๔๔ รัชตะวัลลิภะ Rajatavallibha นายหมู่ตรีแฟน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนตราเสนี (เงิน) บิดาชื่อประแดง (ฟัก) 4/9/20

๓๐๙๐ รัชตะศิลปิน Rajatasilpin รองเสวกตรีอู๋ กรมพระคลังข้างที่ ปู่และบิดาเป็นช่างเงิน 21/5/16

๕๒๕๓ รัชตะสังข์ Rajatasankha นายร้อยตำรวจตรีเงิน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อสังข์ 29/6/19

๓๑๙๕ รัชตะสุนทร Rajatasundara นายขัน มหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อแช่ม 17/6/16

๔๒๔๕ รัชตะหิรัญ Rajatahiran นายร้อยตรีป๋อ กรมแผนที่ทหารบก ทวดชื่อเงิน ปู่ชื่อทองหล่อ 5/12/17

๓๐๕๒ รัชตามพร Rajata^mbara นายร้อยโท ขุนสวัสดื์ผลไพบูลย์ (อิน) แพทย์ประจำกรมศุขาภิบาลทหารบก ทวดชื่อเงิน บิดาชื่ออ่ำ 14/5/16

๓๓๖๗ รัชตารมย์ Rajataramya พันจ่าเด็กชาเงิน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อรื่น 6/8/16

๒๒๐๗ รัชนิกร ณ กรุงเทพ Rajanikara na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เล็ก สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้ารัชนิกร 7/5/15

๑๔๖๘ รัชนิวัต Rajanivat นายร้อยเอกเปรม ยกระบัตรกรมช่างแสง ปู่ชื่อดึก 15/6/14

๔๑๑๘ รัชนี ณ กรุงเทพ Rajani na Krungdeb พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 21/7/17

๑๒๒๗ รัตกสิกร Ratakasikara นายพันตรี หลวงอาวุธอัคนี (หร่าย) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ ปู่ชื่อรอด เป็นชาวนา 4/4/14

๕๗๘๐ รัตจินดา Ratchinta^ นายร้อยตรีแดง กรมแพทย์ศุขาภิบาลทหารบก ปู่ชื่อจิ้น 15/12/19

๔๑๐๖ รัตตะกุญชร Rattakunjara นายร้อยโทชาญ กรมยุทธศาสตร์ทหารบก ทวดชื่อแดง บิดาชื่อช้าง 17/7/17

๔๒๔๓ รัตตะพันธุ Rattabandhu นายร้อยตรีทิพย์ นายทหารคนสนิทของปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อรอด 5/12/17

๔๓๘๐ รัตตะมาน Rattama^na ผู้กำกับตรีคลิ้ง ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอสวี จังหวัดหลังสวน ปู่ชื่อรัศ บิดาชื่อมี 23/2/17

๔๕๑๕ รัตตะมาลา Rattamala นายร้อยโท ขุนชำนาญบัญชีพล (โปร่ง) สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร จังหวัดนครสววรค์ ปู่ชื่อเฟื่อง บิดาชื่อแดง 12/6/18

๔๑๕๓ รัตตะรังสี Rattaransi นายร้อยตรีฮวด กรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อรอด 9/8/17

๔๓๗๖ รัตตานนท์ Ratta^nanda นายหมู่ลูกเสือตรีอู๋ ครูโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดระยอง บิดาชื่อแดง 23/2/17

๕๘๔๘ รัตนกถิกานนท์ Ratnakathikananda นายหมู่ตรีเคลือบ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อก้ว บิดาชื่อถึก 4/9/20

๒๖๒๘ รัตนกสิกร Ratnakasikara รองอำมาตย์โท ขุนอำนาจศิลปสิทธิ์ (ปลื้ม) ธรรมการเมืองชลบุรี ปู่ชื่อแก้ว ทำนา 10/10/15

๐๓๘๐ รัตนกุล Ratnakula พระยาอมรินทรฦาไชย (จำรัส) กระทรวงมหาดไทย เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) เป็นปู่ทวด 31/7/13

๕๔๐๙ รัตนเกตกะ Ratnaketaka พลเสือป่า ขุนชำนาญธุระกิจ (เกต) กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อแก้ว 29/6/19

๒๐๑๓ รัตนเกตุ Ratnaketu พันจ่าเด็กชาถึก กรมมหรศพ บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อเกด 18/3/14

๒๕๗๕ รัตนโกศ Ratnakosa นายเรือเอกเปื่อน นายเวรหนังสือ กรมเสนาธิการทหารเรือ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อขุนทิพโกษา (กำปั่น) 3/10/15

๔๕๓๙ รัตนโกเศศ Ratnakoses ขุนอภิบาลวรเดช (กัน) นายอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทวดชื่อหลวงคลัง (แก้ว) บิดาชื่อหลวงเมือง (อยู่) 26/6/18

๒๘๗๒ รัตนครีพ Ratnagriva พลเสือป่าทองสุก ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดไชยชุมพล เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อครีบ 14/2/15

๑๒๘๑ รัตนจีนะ Ratnachina หลวงธราบาล (ปุ๋ย) นายอำเภอราชบูรณ กรุงเทพฯ บุตรนายแก้ว หลานนายจีน 13/4/14

๕๒๔๕ รัตนฉายา Ratnachhaya^ นายร้อยตำรวจตรีฉาย กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อแก้ว 14/6/19

ข-๖ รัตนโชติ์ Ratnajoti ขุนศักดิ์สิมารัฐ 22/10/22 ขอพระราชทานใช้
๒๓๒๗ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต* Ratanatilaka na Bhuket รองอำมาตย์โท หลวงวรเทพภักดี (เดช) กรมการพิเศษเมืองภูเก็ต บิดาชื่อพระภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (แก้ว) ปู่ชื่อเจิม 27/6/15 * โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ ภูเก็ต" และ "na Bhuket" เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๕๙

๐๕๕๖ รัตนทัต Ratnadat พระบำเรอพิทักษ์ (รอด) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง 23/8/13

๐๙๓๕ รัตนทัศนีย์* Ratnadasni^ya ขุนตำรวจเอก พระยามหิมานุภาพ (เป๋า) กรมพระตำรวจ ปู่คือนายแก้ว มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๒ บิดาคือพระยาณรงค์วิไชย (ทัศน์) 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนทัศนีย"

๒๔๖๑ รัตนเทศ Ratnadesa พันจ่าเด็กชาทับ ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อเทศ 27/8/15

๐๗๗๘ รัตนธร* Ratnadhara นายพันตรี หลวงพิพิธณรงค์ (ทรง) สัสดีมณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อแก้ว 1/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะธร"

๐๗๘๗ รัตนนัฎ Ratnanata นายดัด มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง พ่อชื่อหลี ปู่ชื่อแก้ว 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๑๙๘๑ รัตนนิยม Ratnaniyama พลเสือป่าเจิม กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อหมื่นไกร (เนียม) 12/3/14

๑๕๙๒ รัตนเนนย์ Ratnanenya หลวงประสิทธิศุขสำราญ (ใจ) แพทย์ประจำมณฑลนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อเณร 15/9/14

๕๙๓๐ รัตนเนมิ ratnanemi ขุนวิชาสิทธิ์ (เธียร) ครูโรงเรียนวัดบพิตรภิมุข กรุงเทพฯ 28/5/21

๐๕๖๑ รัตนบุตร Ratnaputra หลวงมณเฑียรเทพ (เจียม) กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง พระฤทธิสงคราม (แก้ว) เป็นปู่ 23/8/13

๕๕๙๙ รัตนปฏิภาค Ratnapatibhaga นายเรือตรีแม้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปู่ทวดชื่อแก้ว 26/7/19

๓๒๕๒ รัตนประทีป Ratnapradipa นายจรัล นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ทวดชื่อหลวงศรีประเสริฐ (แก้ว) ปู่ชื่อเทียน 1/7/16

๓๑๑๗ รัตนประหาส Ratnapraha^sa พันเด็กชาตรีอ๊อด กรมโขนหลวง บิดาชื่อแก้ว 28/5/16

๐๗๑๔ รัตนปาณี Ratnapani นายร้อยเอกแป้น สมุหบาญชีกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อปาน 3/10/13

๐๕๖๔ รัตนปาล* Ratnapa^la หลวงราชปริมาณ (ปาน) เจ้ากรมอภิรมย์ราชยาน กระทรวงวัง บุตรขุนสารวัด (แก้ว) 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะปาล"

๑๙๒๐ รัตนผลิน Ratnaphalin นักเรียนมหาดเล็กหลวงปริก โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายแก้ว สกุลชาวสวน 9/3/14

๒๖๑๔ รัตนพล Ratnabala อำมาตย์ตรี หลวงอนันต์นรารักษ์* (เทียน) ผู้กำกับการ กรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อพน 10/10/15 * นายพันตำรวจตรี หลวงอนันต์นรารักษ์

๒๑๑๙ รัตนโพธิ Ratnabodhi พลเสือป่าแหวน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อโพ 23/3/14

๒๘๒๕ รัตนภัฏ Ratnabata นายตำรวจโท ขุนโยธานุรักษ์ (ผล) กรมพระตำรวจหลวง ปู่ชื่อจมื่นก่งศร (รัตน์) 19/12/15

๐๒๘๒ รัตนภาณุ Ratnabha^nu หลวงพิเดชสงคราม (แก้ว) ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง กระทรวงวัง หลวงเสนาภิมุข (แสง) เป็นบิดา 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระพิเดชสงคราม

๕๓๑๒ รัตนภุมมะ Ratnabhumma นายร้อยตำรวจตรีนุตร์ ผู้บังคับกองตำรวจภูธร อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ปู่ทวดชื่อหลวงวัง (พุม) ปู่ชื่อหลวงวัง (แก้ว) 29/6/19

๒๓๘๑ รัตนภูติ Ratnabhu^ti นายร้อยตำรวจตรีมา ประจำกองตำรวจภูธรอำเภอบางรัก เมืองตรัง ปู่ทวดชื่อแก้ว 11/7/15

๕๗๕๘ รัตนมังคละ Ratnamangala นายอนันต์ กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหลวงภูมิภาคพิสุทธิ์ (มั่ง) 15/12/19

๒๖๓๒ รัตนมาลัย Ratnama^laya นายร้อยเอก ขุนศัสตรยุทธพิไชย (ชู) กรมจเรพัศดุทหารบก ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อสร้อย 17/10/15

๖๑๓๖ รัตนมีระ Ratnamira นายเรือตรี ขุนศรีวาริน (หมุดแดง) ร.น.ส. ต้นกลเรืออนันตนาคราช กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อมี บิดาชื่อเงิน 22/10/21

๑๘๒๑ รัตนยุวัน Ratnayuvana นายเรือตรีโย๊ะ นายกราบขวา โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ ปู่ชื่อแก้ว 17/12/14

๓๔๐๓ รัตนรังสี Ratnaransi นายร้อยโทภู นายทหารคนสนิท กรมยกระบัตรทหารบก ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหรั่ง 2/9/16

 ๑๗๔๐ รัตนรัต* Ratnarata นายเรือโทย้อย แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อรอด 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะรัต"

๑๗๘๗ รัตนโรม Ratnaroma นายเรือตรีแถม ผู้บังคับการเรือบรรจุชโลทร ปู่ชื่อรัตน บิดาชื่อเซิง 12/12/14

๒๒๑๗ รัตนลัมพ์ Ratnalamba นายบุญ กองใส่รองเท้าม้า กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหลำ 7/5/15

๕๖๓๘ รัตนลิปิ Ratnalipi จ่าโทลิบ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายราบ (บิดา) ปู่ชื่อแก้ว 26/7/19

๑๒๕๓ รัตนวณิช Ratnvanija นายอั๋น มหาดเล็ก ครในูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน กับนายโก๋ ช่างทอง (บิดา) บิดานายโก๋ชื่อนายแก้ว เป็นพ่อค้า 8/4/14

๐๗๒๖ รัตนวร Ratnavara นายร้อยเอกพลอย ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธโยธา (ทัพบก) กระทรวงกระลาโหม 10/10/13

๐๙๔๓ รัตนวรรธนะ* Ratnavardhana พระอภิบาลราชทรัพย์ (ถม) พระคลังมณฑลนครราชสีมา บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อวัฒน์ เป็นพระยาเกษตร 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะวรรธนะ"

๑๖๓๑ รัตนวราห Ratnavara^ha พระยาประธานนคโรทัย (ชื่น) จางวางกำกับราชการเมืองอุไทยธานี ฃ้างฝ่ายย่าเป็นบุตรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) 29/9/14

๖๑๓๔ รัตนวิกติ Ratnavikati พันจ่าทรัพย์ ร.น.ส. พนักงานช่างยนต์ บิดาชื่อแก้ว 22/10/21

๑๔๑๓ รัตนวิบูลย์ Ratnavipulya มหาดเล็กวิเศษเชย กรมชาวที่ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อพูล 4/5/14

๕๓๘๑ รัตนวิโรจน์ Ratnavirochana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเจริญ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อเรือง 29/6/19

๒๐๓๖ รัตนเวส Ratnavesa นักเรียนทหารกระบี่พิน กรมโขนหลวง บิดาชื่อพลอย พ่อค้า 18/3/14

๐๔๕๑ รัตนศิริ Ratnasiri ขุนศักดิ์ดรุณจิตร* (พลอย) สารวัด** กรมมหาดเล็ก 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจิตร์ดรุณศักดิ์ ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สารวัดใหญ่"

๖๒๗๗ รัตนเศรณี Ratnasreni นายหมู่เอกถมยา ผู้บังคับหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อวงษ์ บิดาชื่อสุวรรณ 25/3/21

๓๐๗๗ รัตนสถิตย์ Ratnasthitya รองอำมาตย์ตรีเจือ มหาดเล็ก กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ บิดาชื่อนายร้อยตรีพลอย ปู่ชื่อพระยาเทพมณเฑียร (คง) 21/5/16

๔๘๑๕ รัตนสมบูรณ์ Ratnasampu^rna ขุนเจนประจำกิจ (ชื้น) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ บิดาชื่อหมื่นรองเสนี (แก้ว) 5/4/19

๑๙๕๔ รัตนสาร Ratnasa^ra นายร้อยตรีเหลือ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ กับนายมี (บิดา) ปู่ของนายมีชื่อพระพยุหสงคราม (แก้ว) บิดาชื่อหลวงพิไชยณรงค์ (สา) 10/3/14

๒๙๘๐ รัตนสุต Ratnasuta รองหุ้มแพรเยื้อง นายเรือโทในกรมเรือยนต์หลวง ทวดชื่อพลอย ปู่ชื่อแก้ว 9/11/16

๐๐๖๗ รัตนเสน Ratnasen ขุนตำรวจเอก พระยามหามนตรีศรีสมุห* (หรุ่น) เจ้ากรมพระตำรวจในขวา บิดาชื่อหลวงรัตนาญัปติ์ (พุ่ม) 21/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาโยธาเขื่อนขันธ์ กระทรวงวัง

๕๖๘๓ รัตนะกนก Ratnakanaka นายหมู่โทเชื่อม แพทย์กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อทอง 9/8/19

๔๙๑๗ รัตนะกรี Ratnakari พลเสือป่าผาด กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายไข่ (บิดา) ทวดชื่อแก้ว 16/4/19

๔๖๗๗ รัตนะกะลิน Ratnakalin พันจ่าเด็กชาพูน กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ปู่ชื่อพลอย 26/10/18

๖๒๒๒ รัตนะคุปต์ Ratnagupta พลเสือป่า ขุนเจริญรัษฎากร (เจริญ) สังกัดกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ (พี่) กับพลเสือป่าปลั่ง สังกัดกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ (น้อง) ปู่ทวดชื่อคุ้ม ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อแก้ว 25/12/21

๔๙๐๐ รัตนะชาต Ratanaja^ta ขุนสงครามสุภา (ริ้ว) กรมการพิเศษจังหวัดสมุทสงคราม กับนายใย (บิดา) ปู่ทวดชื่อแก้ว 5/4/19

๕๙๓๕ รัตนะชาลี Ratnaja^li ขุนพิสิษฐ์วรเวทย์ (ระเบียบ) ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อสาย 28/5/21

๕๘๖๗ รัตนะตวณานนท์ Ratnatavanananda พลเสือป่าตี๋ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อแก้ว บิดาชื่อต่วน 1/2/20

๔๖๘๗ รัตนะธาดา Ratnadha^ta^ รองอำมาตย์ตรีสังข์ ครูโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ ทวดชื่อรัตน์ ปู่ชื่อธาดา 3/11/18

๖๐๓๐ รัตนะธารี Ratnadha^ri หลวงวรัยการธารี (วร) ผู้พิพากษาศาลมณฑลอุดรธานี ปู่ชื่อรัตน์ บิดาชื่อฉ่ำ 6/8/21

๔๐๙๓ รัตนะนาม Ratnana^ma นายอิน กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายสา (บิดา) ปู่ชื่อนาม ทวดชื่อแก้ว 3/7/17

๑๔๗๗ รัตนะบูรณ Ratnapu^rna นายร้อยตรีกริ่ม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ทวดชื่อนายแก้ว ปู่ชื่อนายอิ่ม 15/6/14

๔๖๒๗ รัตนะประภา Ratnaprabha นายร้อยตำรวจโทแสง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอปัว จังหวัดน่าน ทวดชื่อเจ้าบุรี (รัตน) 4/10/18

๔๗๕๑ รัตนะปริคณน์ Ratnapariganna รองผู้กำกับตรีกลั่น ครูโรงเรียนวัดท่าสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อแก้ว 3/2/18

๖๓๙๓ รัตนะปัทมะ Ratnapatma พลราชนาวีเสือป่าสด ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าจังหวัดสมุทสาคร ปู่ทวดชื่อพัด ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อพิม 26/8/22

๕๙๖๓ รัตนะปันตี Ratnapanti นายร้อยตำรวจตรีปั่น กองตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อกุ่ม ปู่ชื่อแก่น 11/6/21

๒๔๘๘ รัตนะปิณฑะ Ratnapinda อำมาตย์เอก พระยาสุริยราชวราภัย (จร) ผู้ว่าราชการเมืองธัญญะบุรี ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อปิ่น 5/9/15

๔๒๗๖ รัตนะผล Ratnaphala นายร้อยตำรวจเอก ขุนพิศาลธนกิจ (เทียบ) สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อกล้าย 15/12/17

๖๐๗๗ รัตนะผัสสะ Ratnaphassa นายร้อยตรีผาด กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๒ ปู่ชื่อขุนลังกาพิมล (แปลก) 17/9/21

๕๘๘๑ รัตนะพร Ratna^bara นายหมู่ตรีทำเนียบ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อพร 1/2/20

๕๗๑๗ รัตนะระติ Ratnarati นายเป๋า สังกัดกระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อรัตน 22/8/19

๑๖๗๖ รัตนะรังคะ* Ratnaranga นายร้อยโทเย็น สมุหบาญชีโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหรั่ง 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนรังคะ"

๓๔๕๑ รัตนะรุจิ Ratnaruchi พันจ่าโทเจี้ยง กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อรัตน บิดาชื่อเรียม 30/9/16

๔๗๘๑ รัตนะวงศะวัต Ratnavansavat พระศรีสุวรรณวงษา (จารเดช) กรมการพิเศษจังหวัดมหาสารคาม บิดาชื่อพระรัตนวงศา (ท้าวคำสิง) 5/4/19

๕๙๙๗ รัตนะวรรณ Ratnavarna พลเสือป่าผิว กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อพิม บิดาชื่อแก้ว 11/6/21

๓๔๖๘ รัตนะวลี Ratnavali จ่าตรีแดง กองเรือกลชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อพลอย บิดาชื่อสาย 30/9/16

๓๔๙๙ รัตนะวาร Ratnavara นายถวิล กรมบัญชี กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหลวงเมือง (แก้ว) เป็นกรรมการเมืองพนัศนิคม บิดาชื่อวัน 30/10/16

๔๐๖๗ รัตนะวิศ Ratnavis ขุนสิทธิดรุณวาท (ผัน) ครูใหญ่โรงเรียนวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อทอง 20/6/17

๒๓๑๔ รัตนะศังข์ Ratnasankha ขุนรักษ์รัชดากร (นิตย์) สรรพากรเมืองตรัง ทวดชื่อหลวงเพ็ชรคีรี (แก้ว) ปู่ชื่อหลวงอนุชิตพิทักษ์ (สัง) 7/6/15

๔๙๓๗ รัตนะสาขา Ratnasa^kha^ นักเรียนแพทย์เสือป่ากิ่ง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อขุนรุกรักษา (แก้ว) 16/4/19

๔๓๒๔ รัตนะสิงห์ Ratnasinha นายเหรียญ พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดศุโขทัย ปู่ชื่อรัตน บิดาชื่อสิงโต 19/1/17

๐๗๗๖ รัตนะสิทธิ Ratnasiddhi นายร้อยตรีมี แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อสิทธิ 28/11/13

๓๙๕๓ รัตนัย Ratnaya นายร้อยโททองคำ กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับนายอิ่ม (บิดา) ทวดชื่อขุนพรหม (รัตน์) 26/5/17

๑๔๐๗ รัตนาคม Ratna^gama นายกล้อ* มหาดเล็ก กรมชาวที่ ทวดชื่อพระมหัยสวรรค์ (แก้ว) ปู่ชื่อพระกาญจนานุกิจ (มา) 27/4/14 * ว่าที่นายหมวดตรี

๒๕๔๑ รัตนาคาร Ratnagara นายเรือโทกุหลาบ แพทย์กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อเก๋ง 26/9/15

๐๖๘๒ รัตนางศุ Ratna^nsu หลวงสุพรรณรัตนพิจิตร์ (ปลั่ง) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบาญชี กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อนายรัตน์ 21/9/13

๔๙๖๗ รัตนาณุคะ Ratna^nuka นักเรียนแพทย์เสือป่าสง่า กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อเล็ก 16/4/19

๔๐๒๐ รัตนาภิรมย์ Ratna^bhiromya พลเสือป่าชม สมาชิกสำรองประจำกองร้อยที่ ๓ กองรักษาดินแดนกรุงเทพฯ ทวดชื่อรัตน ปู่ชื่อแย้ม 9/6/17

๓๕๕๒ รัตนายน Ratna^yana พันจ่าเอกแก้ว กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่ออาย 25/11/16

๔๓๗๓ รัตนายุ Ratna^yu นายหมู่เอกตุ๊ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อพระยาประชุมประชานารถ (แก้ว) ปู่ชื่อหลวงกิจจานุกิจประกาศ (เพ็ญ) 23/2/17

๓๕๕๕ รัตนารมย์ Ratna^ramya ขุนธนภัทรพิบูลย์ (ยง) คลังจังหวัดกาญจนบุรี ทวดชื่อแก้ว บิดาชื่อชื่น 25/11/16

๑๘๗๔ รัตนารักษ์ Ratna^raksha นายร้อยตรีไพร นายเวรกรมทหารราบที่ ๒ กับนายท้วม (บิดา) นายท้วมเป็นบุตรหลวงรักษาทิศโยธา (แก้ว) 7/3/14

๔๑๘๐ รัตนาวะดี Ratna^vadi นายร้อยตรีสด กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ กับนายหลาบ (บิดา) และนายเอี่ยม (ปู่) ทวดชื่อรัตน์ 29/8/17

๔๙๒๓ รัตนิน Ratnin นักเรียนแพทย์เสือป่าจ๊วน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อรัตน์ 16/4/19

๒๘๓๐ รัตโนดม Ratnodom นักเรียนกฎหมายจรูญ กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่ออู๋ บิดาชื่อแก้ว 23/12/15

๒๘๙๗ รัตโนทัย Ratnodaya ลูกเสือเอกหวล ลูกเสือกองที่ ๒ เมืองอุไทยธานี ปู่ชื่อรัตน 14/2/16

๓๒๒๘ รัตโนบล Ratnopala พระมหาสงคราม (สมบุญ) เจ้ากรมทวนทอง กระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อหลวงราชเนตรรักษา (แก้ว) บิดาชื่อพระยาสีหราชฤทธิไกร (บัว) 1/7/16

๕๘๐๕ รัตโนสถ Ratnosotha นายหมู่ตรีทุ กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ทวดชื่อหมื่นศรีสารวัต (แก้ว) ปู่ชื่อยา 25/6/20

๑๓๒๙ รัตแพทย์ Ratabaedya หลวงกุมารแพทย์ (นาค) กรมแพทย์ บุตรพระยาสุขุมาลบริหาร (รอด) 17/4/14

๑๓๓๒ รัตยันตรกร Ratayantrakara ขุนจัดจักรยันตร์ (แดง) กรมยานยนตร์ 17/4/14

๐๖๒๒ รัตรัตน* Rataratna นายร้อยโทตุ๊ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับหลวงสุรินทรฤทธิ์ (เฟื่อง) บิดา พระฤทธิสงคราม (รอด) เป็นบิดาหลวงสุรินทรฯ หลวงพิพิธเสนา (แก้ว) เป็นบิดาพระฤทธิฯ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตะรัตนะ"

๒๐๐๘ รัตลักษณ Ratalakshana พันจ่าเด็กชาเปรม กรมมหรศพ ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อคล้าย 18/3/14

๑๔๗๙ รัตศฤงค์ Ratasringa นายร้อยเอกเอี้ยง ผู้บังคับกองร้อยที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อนายยอด บิดาชื่อนายติ่ง 6/7/14

๐๙๑๗ รัตศิลปิน Ratasilpin พระยาจินดารังสรรค์ (รอด) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๑๐๙๕ รัตสถิตย์ Ratasthitya ขุนประมาณภูมิภาค (จัน) พนักงานรังวัดที่ดิน เมืองราชบุรี ปู่ชื่อรอด บิดาชื่ออยู่ 6/3/13

๕๙๔๘ รัมยะรังสิ Ramyaransi ขุนชาญพลเสข (แสง) ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปู่ชื่อแช่ม ทำสวน บิดาชื่อสุ่น 28/5/21

๓๘๒๑ รัมยะวงศ์ Ramyavansa นายหมู่ลูกเสือสวัสดิ์ ลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อวงศ์ บิดาชื่อหร่ำ 13/2/16

๓๐๐๔ รัศมิดิษ Rasmitisha มหาดเล็กวิเศษขำ กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อดิษ 16/4/16

๑๒๐๗ รัศมิทัต Rasmidatta พระธรรมการบดี (ช่วง) เจ้ากรม กรมธรรมการ กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อแสง ปู่ชื่อทัด 30/3/13

๐๙๒๙ รัศมิพะลิน Rasmibalin ขุนวิสุทธราช (ปลั่ง) กรมรองงาน กระทรวงวัง 17/1/13

๒๐๐๓ รัศมิแพทย์ Rasmibaedya รองหุ้มแพร หลวงวิศาลเวชกิจ (จรูญ) นายแพทย์ประจำกรมมหรศพ 18/3/14

๑๔๕๑ รัศมิภูติ Rasmibhu^ti ขุนประกาศกฤษฎิกา (พุ่ม) ปลัดกรมอัยการ ปู่ชื่อนายแสง 1/6/14

๑๓๕๗ รัศมิมัต Rasmimat พระพิศณุเทพ (ช่วง) นอกราชการ กระทรวงมหาดไทย (บิดา) กับขุนประจิตรนวการ* (จิตร) ประจำกรมมหรศพ พระพิศณุเทพเป็นบุตรนายแสง 21/4/14 * หลวงไพจิตรนันทการ

๐๓๐๕ รามโกมุท Ramakomut พระยามนูเนตรบรรหาร (จีน) นอกราชการ กระทรวงยุติธรรม พระยารามรณรงค์สงคราม (บัว) เป็นบิดา 13/7/13

๐๓๓๖ รามนัฎ Ramanatta หมื่นชูกรเฉิด* (มูล) ตัวพระยืนเครื่อง กรมมหรศพ กับหมื่นทรงนัจวิธี** (จิ๋ว) ตัวนายโรง กรมมหรศพ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนชูกรเฉิด
** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงยงเยี่ยงครู

๐๒๐๓ รามนันทน์ Ra^manandana พระประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม) ปลัดกรมสาตราคม (ราชกิจจานุเบกษา) กรมพระอาลักษณ์ กระทรวงมุรธาธร บุตรพระยารามกำแหง (น้อย) 6/7/13

๑๑๖๗ รามบุตร Ra^maputra พระประสาธน์วิริยกิจ (เรียม) ฃ้าหลวงประจำนครลำภูน ทวดเป็นพระยารามรณรงค์สงคราม (นุช) ผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชร 15/3/13

๒๐๔๖ รามวณิช Ra^mavanija พลเสือป่าทักษ์ กรมเสิอป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ประจำกรมโขนหลวง ปู่ชื่อราม พ่อค้า 18/3/14

๐๖๙๓ รามสูต Ra^masuta ขุนวรพัศดุ์บรรหาร (เลี่ยน) กรมศุลการกร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดา ปู่และทวด เป็นพระยารามรณรงค์สงครามฯ บิดาคือพระยารามฯ (อ้น) ปู่คือพระยารามฯ (เกิด) ทวดคือพระยารามฯ (นาค) 21/9/13

๐๓๐๒ รามะโยธิน Ra^mayodhin นายร้อยเอก หลวงรามพิไชย* (มุ่ย) ผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชองครักษ์เวร) 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นศักดิสงคราม

๒๗๙๖ รายณะสุข Ra^yanasukha นายร้อยโท ขุนภาชนะบรรจง (จาบ) สมุห์บาญชี กองพยาบาลทหารบกที่ ๕ ทวดชื่อพระเสมียนตรา (หร่าย) ปู่ชื่อสุก 19/12/15

๑๑๑๓ รายนานนท์ Ra^yanananda นายร้อยเอก ขุนพลภัทรพิจารณ (ฃำ) สัสดีเมืองเพชรบุรี ปู่ชื่อหร่าย 9/3/13

๔๑๘๒ รายะกุญชร Ra^yakunjara นายร้อยตรีเคลือบ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖ กับนายพลาย บิดา ปู่ชื่อร้าย 29/8/17

๔๕๗๙ รายะนาค Ra^yana^ga นายร้อยตำรวจโท ขุนไวระงับพาล (นาค) กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อหลวงจัตุรงค์โยธารักษ์ (ร้าย) 13/9/18

๓๗๙๘ รายะนาคร Ra^yana^gara พลเสือป่าตาดำ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลมหาราษฎร์ ทวดชื่อเจ้าฟ้าเมืองเชียงราย 29/2/16

๓๕๒๕ รายะรุจิ Ra^yaruchi นายร้อยโทแจ่ม กรมทหารบกราบที่ ๓ ทวดชื่อเอียม ปู่ชื่อหร่าย 4/11/16

๓๖๕๔ รายะเลข Ra^yalekha นายร้อยโทชิต แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๗ ปราชญ์อังวะ ทวด พระโทรเลขธุรานุรักษ์ (ชม) บิดา 17/12/16

๐๘๖๓ ราหุลทัต Ra^huladatta นักเรียนมหาดเล็กหลวงก้อนดิน มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม บุตรนายห่วง หลานนายทัด 18/12/13

๑๗๑๓ ราหุลนันทน์ Ra^hulanandana นายเรือตรีเศียร ต้นกลเรือพาลี* บุตรนายห่วง 14/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า สังกัด "กรมเสนาธิการทหารเรือ"

๑๙๙๘ ราหุลปาล Ra^hulapa^la พลเสือป่ายัง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อห่วง ปู่ชื่อปาน 12/3/14

๒๗๘๒ ราหุโลบล Ra^hulopala ขุนรจนาจิตรการ (ปั่น) กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อขุนศรีนครานุกิจ (บัว) บิดาชื่อหมื่นภักดี (ห่วง) 12/12/15

๒๔๐๖ ริงคนานนท์ Ringana^nanda นายร้อยตำรวจตรีพุฒ ประจำกองตำรวจภูธร เมืองนครศรีธรรมราช บุตรนายหริ่ง 20/7/15

๑๐๐๙ ริมผดี Rimphati นายร้อยตรีสาย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายต่วน (บิดา) นายต่วนเป็นบุตรนายหริ่ม 13/2/13

๔๓๙๗ ริมพะสุต Rimbasuta นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุญชู ปู่ชื่อหริ่ม 19/3/17

๔๒๘๐ ริมพานนท์ Rimba^nanda นายร้อยตำรวจโท ขุนพิสุทธิ์ธนการ (จัน) สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร มณฑลปัตตานี บิดาชื่อหริ่ม 16/12/17

๔๖๒๑ รุจยานนท์ Ruchaya^nanda นายร้อยตรีแช่ม กรมทหารบกราบที่ ๑๐ กับนายฉุน ทวดชื่อเรือง 4/10/18

๔๓๑๕ รุจะวิชัย ณ กรุงเทพ Ruchavijaya na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี 19/1/17

๔๒๖๐ รุจะสิริ Ruchasiri พันจ่าเด็กชาฉ่ำ กองไฟฟ้า กรมชาวที่ ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อสี 8/12/17

๔๒๐๒ รุจาคม Rucha^gama นายร้อยตรีแสง กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ทวดชื่อหลวงวิเศษสุวรรณ (มา) ปู่ชื่อหลวงโยธาวิจิตร (บุญเรือง) 27/7/17

๓๕๗๒ รุจาภิรมย์ Rucha^biramya นายหมู่โทฉ่ำ พี่ และนายหมู่โทแกม น้อง กรมเสนาธิการเสือป่า ทวดชื่อรื่น ปู่ชื่อรุ่ง 25/11/16

๓๙๑๘ รุจิกัณหะ Ruchikanha หมื่นเทพสุรินทร์ (พลอย) เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อขำ 4/4/17

๒๔๑๕ รุจิโกไศย Ruchikosaya รองอำมาตย์โท ขุนโอสถพิเศษ (ต่วน) แพทย์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช บุตรนายปลั่ง 30/7/15

๒๕๕๘ รุจิดิษ Ruchitisha อำมาตย์ตรี ขุนประมาณบรรณกิจ (อุ่น) กรมปลัดบาญชี กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อหมื่นวาดโวหาร (ดิษ) 26/9/15

๒๔๙๕ รุจิเทศ Ruchidesa รองอำมาตย์เอก ขุนอักษรสมบัติ (เปลื้อง) ปลัดกรมกองการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ทวดชื่อขุนธนศักดิ์ (เรือง) ปู่ชื่อหลวงนังคัลกิจบรรหาร (เทศ) 5/9/15

๕๗๑๖ รุจิพันธุ Ruchibandhu นายวงษ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม 22/8/19

๖๐๕๗ รุจิโมระ Ruchimora นายร้อยโทโมรา สมุห์บาญชี กรมทหารบกราบที่ ๖ กับนายเจิม บิดา ปู่ชื่อเอี่ยม 3/9/21

๖๑๕๒ รุจิรพันธ์ Ruchirabhandha นายพันธ์ สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนวิจิตรอัคคี (แสง) 19/11/21

๒๙๘๕ รุจิรังสี Ruchiransi พันเด็กชาตรีนิน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อแสง 9/4/16

๒๓๙๔ รุจิรัต Ruchirat ขุนการโทรเลข (สวัสดิ์) พนักงานไปรษณีย์โทรเลขเมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเรือง ทวดชื่อรอด 20/7/15

๔๙๔๓ รุจิราภา Ruchira^bha^ นักเรียนแพทย์เสือป่าสงวน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายอิ่ม (บิดา) ปู่ชื่อแสง 16/4/19

๓๗๗๙ รุโจปการ Ruchopaka^ra พลเสือป่า ขุนโกศลวิทย์ (พิณ) รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดมณฑลสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อเรือง ปู่ชื่อเลี้ยง 7/2/16

๕๒๘๗ รุทธศิริ Ruddhasiri นายร้อยตำรวจตรีศิริ โรงพักสามแยก กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อล้อม 29/6/19

๓๐๑๖ รุทระกาญจน Rudraka^nchana นายเบี่ยง เสมียนตรา เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อเหี้ยม ทวดชื่อทองอยู่ 3/5/16

๒๐๙๙ รุทระวณิช Rudravanija นักเรียนทหารกระบี่เฉลิม (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายบู๊ พ่อค้า 18/3/14

๑๗๗๒ รุมรัตนะ Rumaratna นายร้อยตรีหว่าง ผู้แทนนายทหารเสนาธิการ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อรุ่ม ปู่ชื่อแก้ว 12/12/14

๑๗๖๖ รุมาคม Rumagama นายเรื่อตรีเริ่ม รองต้นกลเรือพาลี บิดาชื่อหรุ่ม ปู่ชื่อเยื้อน 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รองต้นกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"

๐๒๔๖ รุมานนท์ Ruma^nanda นายพิศาลสรรพกิจ* (แหร่ม) หุ้มแพรผู้ช่วย รับราชการในกรมมหาดเล็ก นายหรุ่ม มหาดเล็ก เปนบิดา 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพัลลภรักษา

๕๕๖๘ รุยหานนท์ Ruyaha^nanda ขุนนครสัชฌารักษ์ (หงอ) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับนายรุ้ย (บิดา) ปู่ชื่อล้ง 26/7/19

๕๑๕๖ รุหานนท์ Ruha^nanda รองอำมาตย์ตรีหลุย กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล 14/6/19

๓๖๖๑ รูปะวิเชตย์ Rupavijetra ขุนสภาพายัพ (ชุบ) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดเชียงราย บิดาชื่อพระยาพิพากษานานาประเทศกิจ (หุ่น) 17/12/16

๑๖๕๗ รูปะสุต Ru^pasuta นายพันตรี หลวงพิศาลเสนามาตย์ (อุ่ม) สมุหบาญชีกรมยกรบัตรทัพบก บุตรนายหุ่น 6/10/14

๒๖๙๕ รูโปบล Ru^popala นายร้อยโทแป้น กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อเผื่อน บิดาชื่อหุ่น 1/11/15

๑๗๘๑ เรขะรุจิ Rekharuchi นายร้อยตรีสง่า ประจำกรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อริ้ว 12/12/14

๒๕๕๓ เรณางกูร Re^nanku^ra รองอำมาตย์เอก ขุนจัดรถกล (เย. เรนา) หัวหน้าพนักงานตรวจทาง กรมรถไฟสายเหนือ นามสกุลเดิม Reina 26/9/15

๔๕๘๔ เรณุนันทน์ ณ กรุงเทพ Renunandana na Krungdeb หม่อมราชวงศ์สำเนียง สังกัดกรมมหรศพ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเรณู 18/9/18

๐๕๓๒** เรวตะเวทิน หลวงศีลาจารย์* (ริ้ว) กรมพราหมณ์พิธี กระทรวงวัง 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระครูสตานันนทมุนี ** ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับที่ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๓๒ ในราชกิจานุเบกษา คือ นามสกุล "ประพันธเสน" (รจ. 30 พ.ศ. ๒๔๕๖ /หน้า ๑๓๕๘)

๕๘๑๐ เรวัต Revat พระเชียงคานคณาภิรักษ์ (เร) นายอำเภอเชียงคาน 25/6/20

๐๓๖๘ โรจนกุล Rochanakul นายพันโท หลวงพิสณฑ์ยุทธการ (ปึก) กองหนุน กระทรวงกระลาโหม กับหลวงลิขิตปรีชา (ปลอบ) ปลัดกรมกองรายงานหนังสือไปมา กรมราชเลขานุการ สกุลเจ้าพระยาพิศณุโลก (เรือง) 15/7/13

๐๕๔๗ โรจนคุปต์ Rochanagupta ขุนพิพัฒน์ภูษิต (จ่าง) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๒๖๙๐ โรจนดิษ Rochanatisha หลวงพินิศนราธิกรณ (เสงี่ยม) เสมียนตรา มณฑลนครศรีธรรมราช ทวดชื่อพระยาอินทราทิตย์ (บุญเรือง) ปู่ชื่อจมื่นอินทร์ประภาษ (เลี้ยง) บิดาชื่อพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิด) 25/10/15

๕๒๗๑ โรจนดุล Rochanatula นายร้อยตำรวจโทดุล กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อก่อง 29/6/19

๐๙๔๖ โรจนประดิษฐ Rochanapratishtha พระบริรักษ์ภูเบนทร (แช่ม) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี นายเรืองเป็นทวด นายดิฐเป็นปู่ 19/1/13

๐๑๑๐ โรจนแพทย์ Rochanabaedya พระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดี (นาค) จางวางกรมแพทย์เครื่องต้น สกุลแพทย ์เป็นแพทย์ต่อๆ กันมาแล้ว ๔ ชั่วคน คือคนที่ ๑ ชื่อหมอรุ่ง เป็นหมื่นในรัชกาลที่ ๑ 27/6/13

๑๑๔๙ โรจนมาน Rochanama^n ขุนอัษฎางค์วิจารณ (ช่วง) นายอำเภอบางปลา เมืองนครปฐม ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อมี 12/3/13

๓๔๖๗ โรจนรูป Rochanaru^pa จ่าตรีจิตร์ กองเรือกลชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อโฉม 30/9/16

๒๓๓๕ โรจนวิภาต Rochanavibha^ta รองอำมาตย์เอก หลวงสุรนารถปนารักษ์ (เชย) นายอำเภอบันนังสะตา เมืองยะลา ปู่ชื่อหลวงบุรินทร์รักษา (เรือง) บิดาชื่อพระยาทวาราวดีภิบาล (แจ่ม) 27/6/15

๕๘๑๗ โรจนเวทย์ Rochanavedya นักเรียนมหาดเล็กหลวงเสวตร์ กับหลวงเทพเบญญา (เวทย์) บิดา ปู่ชื่อขุนบำรุงนาวา (เมือง) 4/9/20

๓๕๘๐ โรจนสมิต Rochanasmita นายหมู่ตรีสิน กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อรุ่ง 28/11/16

๕๖๗๔ โรจนสโรช Rochanasaroj นายร้อยเอกอุ่น นายทหารคนสนิท กรมทหารพรานกองพลที่ ๗ ปู่ทวดชื่อเรือง 9/8/19

๕๐๓๘ โรจนสังวร Rochanasanvara นายหมู่ตรีเสงี่ยม กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายช่วง (บิดา) ปู่ชื่อดิษฐ์ 31/5/19

๑๐๗๓ โรจนเสน* Rochanasena นายร้อยตรีพริ้ง ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี กับนายดี (บิดา) นายดีเป็นบุตรนายเรือง 5/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โรจนะเสน"

๒๓๙๑ โรจนหัสดิน Rochanahastin รองอำมาตย์เอก หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง) ปลัดเมืองพัทลุง ปู่ชื่อพระดำรงเทวฤทธิ์ (เรือง) ทวดชื่อพระนเรนทรราชา (ช้าง) 20/7/15

๓๑๖๕ โรจนะนาค Rochanana^ga หลวงชำนิเนติสาร (ดิษฐ์) ปลัดกรมพิมพ์ลายมือ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อเรือง ปู่ชื่อนาค 10/6/16

๒๘๐๗ โรจนะบุรานนท์ Rochanapura^nanda พระอรรถนิติขจร (ปลื้ม) ปลัดกรมอัยการ ทวดชื่อเรือง ปู่ชื่อเมือง 19/12/15

๔๐๔๕ โรจนะศิลปะ Rochanasilpa นายร้อยตรีเปลี่ยน กรมยุทธศาสตร์ทหารบก กับนายบัว (บิดา) ปู่ชื่อเรือง ทวดชื่อศิลป์ 17/6/17

๔๗๑๖ โรจนะสิริ Rochanasiri รองผู้กำกับตรีศิริ ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อสาย 3/2/18

๑๘๔๗ โรจนะสุภาพ Rochanasubha^ba พันจ่าตรีอยู่ เรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อแช่ม 20/12/14

๕๖๓๐ โรจนาภา Rochana^nabha^ จ่าเอกปลื้ม กรมทหารเรือชายทเล กับนายแจ้ง (บิดา) ปู่ชื่อรุ่ง 26/7/19

๔๒๕๗ โรจนารุณ Rochana^run มหาดเล็กสำรองบุญรอด แพทย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวง กับนายร้อยเอกเจริญ (บิดา) ปู่ชื่อหรุ่น ทวดชื่อจรูญ 8/12/17

๖๔๒๖ โรจนาศัย Rochana^saya เด็กชาโทโต๊ะ ประจำกรมชาวที่พระราชวังบางปะอิน กับนายแจ่ม (บิดา) ปู่ชื่อพึ่ง 16/9/22

๕๘๔๖ โรจนุตมะ Rochanutama นายหมู่ตรีเพิ่ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อหมื่นโรจน์ราชการ (เรือง) 4/9/20

๓๓๒๒ โรหิตกาญจน์ Rohitakanchana ขุนกาจรถกล (ทองดี) กรมรถไฟหลวงสายใต้ บิดาชื่อแดง 30/7/16

๒๐๑๑ โรหิตจันทร Rohitachandra พันจ่าเด็กชาเหลือ กรมมหรสพ ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อจัน 18/3/14

๑๗๙๗ โรหิตนาวิน Rohitana^vin นายเรือโทแดง ต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๔ เมืองสมุทปราการ 14/12/14

๑๘๙๙ โรหิตปุระ Rohitapura นายเรือตรีป้อม ต้นกลเรือตอร์ปิโด ๒ ปู่ชื่อแดง 7/3/14

๑๙๕๗ โรหิตพงศ์ Rohitapongsa รองหุ้มแพร ขุนชาญรำเฉลียว (ชื่น) ครูประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อแดง ปู่ชื่อพง 12/3/14

๐๙๐๘ โรหิตรัตนะ Rohitaratna นายพันเอก พระพิศณุแสน (แดง) สมุหบาญชีกรมตำรวจภูธร 15/1/13

๓๘๒๔ โรหิตรัศมี Rohitarasmi พลเสือป่าพุก รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อแสง บิดาชื่อแดง 14/2/16

๐๑๔๖ โรหิตศิริ Rohitasiri หลวงอุไทยทิศพิทักษ์ (แดง) พนักงานภาษีสุรา ชลบุรี 2/7/13

๓๘๑๘ โรหิตสุข Rohitasukha นายประสิทธิ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อศุข 13/2/16

๑๘๘๙ โรหิตเสถียร Rohitasthira นายร้อยตรีอยู่ นายเวร กรมทหารราบที่ ๗ กับขุนพิทักษ์สาลี (แดง) บิดา บิดาขุนพิทักษ์ชื่อพระยาปักกฤษ (ยัง) 7/3/14

๐๕๕๑ โรหิตะคุปต์ Rohitagupta ขุนสุนทรสุคนธ์ (แดง) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๒๗๙๒ โรหิตะชาติ Rohitajata นายพันตรี หลวงรามวิชิต (ปลีก) นายทหารกองหนุน สังกัดกรมจเรการปืนใหญ่ ทวดชื่อแดง ปู่ชื่อเกิด 19/12/15

๒๗๗๒ โรหิตะดิษ Rohitatisha หลวงตระการสฤษดิกรรม (มัน) เจ้าพนักงานดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม กระทรวงนครบาล บิดาชื่อหลวงอาสาภูธร (แดง) บิดาชื่อคิด 12/12/15

๔๐๕๙ โรหิตะบุตร Rohitaputra นายร้อยตรีจาบ กรมสรรพยุทธทหารบก บิดาชื่อแดง 20/6/13

๑๕๒๗ โรหิตะปาล Rohitapala หมื่นอภิรักษ์สารา (เชื้อ) ประจำกองสัสดีมณฑลจันทบุรี* บิดาชื่อแดง ปู่ชื่อปาน 13/7/14 * นายหมู่ตีในกรมเสือป่ามณฑลจันทบุรี

๒๕๐๕ โรหิตะพินทุ Rohitabindu นายพันโท พระไกรภพรณฤทธิ์ (พิน) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ บุตรขุนไพรีพินาศ (แดง) 12/9/15

๐๖๐๐ โรหิตะโยธิน Rohitayodhin นายพันโท หลวงเพชรกำแหง (แดง) เจ้ากรมเสบียงทหารบก กระทรวงกระลาโหม 12/9/13

๓๔๓๐ โรหิตะศุน Rohitasuna ขุนศัพท์โทรเลข (ซุ่นเหยียน) กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อดง 10/9/14
๐๙๘๘ โรหิตะเศรนี* Rohitasreni นายร้อยตรีเมี้ยน ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อสาย 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โรหิตเศรนี"

๑๙๙๑ โรหิตาจล Rohitachala พลเสือป่าพา กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อแดง ปู่ชื่อมั่น 12/3/14

๑๗๙๒ โรหิตาภิรมย์ Rohita^bhiramya ว่าที่นายร้อยตรีเทียบ ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓ ปู่ชื่อหลวงภิรมย์ (ชื่อตัวชื่อเสาร์) สังกัดกระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อแดง 12/12/14

๕๔๒๗ โรหิตามระ Rohitamra นายหมู่ตรีแสน กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อรอด 29/6/19

๑๙๘๗ โรหิตายน Rohitayana พลเสือป่ารอด (เล็ก) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อคล้อย 12/3/14

๑๐๓๗ โรหิตารชุน Rohita^rjun นายร้อยตรีเพชร์ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อจางวางแดง บิดาชื่อขาว 20/2/13

๓๗๗๘ โรหิโตปการ Rohitopaka^ra พลเสือป่าแดง รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนมัชฌิมาวาศ จังหวัดสงขลา กับนายขาว (บิดา) ปู่ชื่อเกื้อ 7/2/16

Comments