(จ)

นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วย (จ)

๑๙๔๒ จงกลนันทน์ Chonkalanandana ว่าที่นายร้อยตรีผิน ประจำ กรมทหารราบที่ ๒ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อเผื่อน 10/3/14

๑๒๔๙ จงกุณวณิช Chankunavanija นายถัน ฝึกหัดราชการในตำแหน่งผู้พิพากษารอง ศาลแพ่ง (พี่) กับหลวงนภาภาคภัตติการ* (สุทธิ) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อนายจง เป็นพ่อค้า 8/4/14 * หลวงอนุยุติยันตรการ

๒๘๗๗ จตุรานนท์ Chatura^nanda พลเสือป่ากิมเป้า รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อสี่ 14/2/15

๑๓๕๓ จนิษฐ Chanishtha หลวงพิไชยบุรีรักษ์ (ปุย) นอกราชการ (บิดา) กับหลวงสารานุกิจโกศล (เชฐ) ประจำกระทรวงมุรธาธร บิดาหลวงพิไชยบุรีรักษ์ ชื่อขุนชำนาญวิทยา (จัน) 21/4/14

๔๔๗๘ จปะนันทน์ Chapanandana นายร้อยตรีเหลือ กรมทหารบกราบที่ ๖ นครสวรรค์ ปู่ชื่อจับ 30/5/18

๑๑๒๖ จปานนท์ Chapa^nanda ว่าที่นายร้อยตรีสุวรรณ แพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายอ๋อย (บิดา) บิดานายอ๋อยชื่อ หลวงศรีเยาวภาศ (จับ) 9/3/13

๐๑๒๗ จรณวัต Charanavat นายบำรุงราชบทมาลย์ หุ้มแพร* (จอน) กรมมหาดเล็ก 29/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงชิตภูบาล

๒๖๔๐ จรณะจิตติ Charanachitti ขุนสฤชฌุ์บรรณการ (บี๋) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อจอน ปู่ชื่อสุดใจ 17/10/15

๖๐๑๑ จรณะหุต Charanahuta นายหมู่ลูกเสือโทง่วนฮวด กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี 11/6/21

๑๐๑๗ จรณี Charani หลวงพุทธเกษตรานุรักษ์ (จร) เจ้าพนักงานรักษาการพระปฐมเจดีย์ 20/2/13

๔๒๔๘ จรัณยานนท์ Charanya^nanda หลวงสนิทนิคมรัฐ (พิณ) นายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อพระยาสุรินทรทรภักดี (จรัญ) บิดาชื่อพระแก้วมนตรี (นิล) 5/12/17

๕๐๓๙ จริโมภาส Charimobha^sa พลเสือป่าแสง กรมเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทิพ ทวดชื่ออุ่น 31/5/19

๔๔๐๓ จรูญโรจน์ ณ กรุงเทพ Charunrochna na Krungdeb นายร้อยเอก หม่อมเจ้าคุณวุฒิปรีชา กองทัพน้อยที่ทหารบกที่ ๒ กับหม่อมเจ้าประสิทธิ์ศักดิ์ พระคลังจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ 4/5/18

๕๑๗๘ จลยานนท์ Chalaya^nanda พลเสือป่าเหลียง กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อจะ

๑๑๔๕ จะเกรง Chakreng ขุนอนุกรมจะเกรงรัฐ* (เจียม) กำนันตำบลบางจะเกรง อำเภอเมือง สมุทสงคราม ทวดชื่อขุนเจ้าเมือง (สือ) ตำบลจะเกรง 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๑๗๑๗ จักกะนันทน์ Chakkanandana นายร้อยโทตั้ง นายเวรกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อจก 29/10/14

๐๑๖๖ จักรคุปต์ Chakragupta หลวงชาญจักรยนต์ (มี) กรมยานยนตร์ 4/7/13

ร.๔-๐๑ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา Chakrabandhu na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ 4/4/00

๒๑๐๕ จักรวาทิน Chakravadin รองหุ้มแพร ขุนคนธรรพวาที (จัก) กรมพิณพาทย์หลวง 23/3/14

๐๑๗๔ จักเรมะ Chakrema ขุนกลจักรานุบาล (เอม) กรมยานยนตร์ 4/7/13

๐๔๗๕ จักษุรักษ์ Chakshuraksa พระศักดิ์ธนราช (เจียม) เจ้ากรมบาญชี กรมพระคลังฃ้างที่ กับหลวงอุดมวิทยาคุณ (อาบ) กระทรวงธรรมการ สองคนนี้เป็นพี่น้องกัน ปู่ทวด ปู่และบิดาเป็นหมอรักษาตา 11/8/13

๕๙๐๖ จังคมานนท์ Changama^nanda พลเสือป่าสินธ์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจัง ปู่ชื่อแจง 1/2/20

๑๒๒๐ จังคสุต Changasuta นายร้อยโทเฉย นายทหารฝึกหัดราชการกรมจเรพัศดุ เป็นสกุลจีน แซ่จ๊อง 30/3/13

๕๓๐๑ จัตตกละ Chattkala นายร้อยตำรวจตรีสงัด กองตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ บิดาชื่อกล 29/6/19

๕๘๔๕ จัตตานนท์ Chatta^nanda นายหมู่ตรีปลอด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 4/9/20

๕๑๓๐ จันทกนก Chandakanaka หลวงราชทัณฑ์รักษา (คฎ) พธำมรงค์จังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อจัน 14/6/19

๔๙๙๔ จันทนกรานต์ Chandakra^nta พลเสือป่ากราน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเด่น 17/5/19

๕๑๓๒ จันทนเกตกะ Chandanaketaka ขุนรัชกิจธนากร (เกด) กองลหุโทษ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อหลวงสุพรรณสมบัติ (จัน) 14/6/19

๔๘๐๓ จันทนจุลกะ Chandanachulaka ขุนสนิทอนุรักษ์ (แป๊ะ) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อจัน 5/4/19

๒๒๕๒ จันทนดิษย์ Chandanatishya มหาดเล็กวิเศษจัน ผู้ช่วยการพัสดุ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อคิด 19/5/15

๐๕๐๑ จันทนนัฎ Chandananat นายนวล มหาดเล็ก กรมโขนหลวง 12/8/13

๒๐๓๔ จันทนบุตต์ Chandanabutta นักเรียนทหารกระบี่เนื่อง (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายนวน โขนหลวง 18/3/14

๕๖๔๓ จันทนปฏิพิมพ์ Chandanapatibimba จ่าโทบุตร เรือหลวงวิเทศกิจการ กองทัพเรือ 26/7/19

๕๗๒๐ จันทนพิมพ์ Chandanabimba นายสวัสดิพลแมน (แม้น) ปลัดจังหวัดเลย ปู่จื่อจัน 22/8/19

๑๔๒๙ จันทนภาพ Chandanabha^va นายภาพ สารวัดยาม กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงบันเทาทุกขราษฎร์ (จัน)
นามสกุลพระราชทาน-จ..๒

๕๕๔๑ จันทนภุมมะ Chandanabhumma ขุนบำรุงสุงกากร (กิมแตง) กรมศุลกากร 26/7/19

๕๒๖๙ จันทนมัฎฐะ Chandama^ttha นายร้อยตำรวจตรีแอ๊ว กรมตำรวจพระนครบาล และนายเกลี้ยง บิดา ปู่ชื่อจัน 29/6/19

๐๙๗๑ จันทนรัตน Chandanaratana นายร้อยเอก หลวงพิไชยเสนา (วัน) สารวัดกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อแก้ว 12/2/13

๓๕๙๔ จันทนฤกษ์ Chandanariksha รองอำมาตย์ตรีสมบุญ กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อหมี 3/12/16

๕๒๗๙ จันทนลาช Chandanala^ja นายร้อยตำรวจตรีขาว กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อขุนเทพสุวรรณ (ลา) บิดาชื่อขุนอินทร์ (จัน) 29/6/19

๐๖๒๐ จันทนศิริ* Chandanasiri นายร้อยเอกศิริ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พันพรหมราช (จัน) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จันทนะศิริ"

๕๕๕๒ จันทนสิงห์ Chandanasinha รองอำมาตย์ตรี ขุนพินิจกิจจากร (จอน) สมุหบาญชีอำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ปู่ทวดชื่อสิงห์ 26/7/19

๑๒๙๗ จันทนสุต Chandanasuta หลวงบำรุงรัตนบุรี (กิมบี๊) ผู้ช่วยเจ้ากรมทะเบียน กระทรวงนครบาล บิดาชื่อจีนจันบุ่นค้ำ 15/4/14

๑๐๙๐ จันทนเสถียร Chandanasthira นายลบ ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลราชบุรี บุตรนายจันทน์ หลานนายมั่น 6/3/13

๒๕๗๖ จันทนะกนิษฐ Chandanakanishtha นายเรือโทพุ่ม ต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ บ้านแพ บิดาชื่อจั่น ปู่ชื่อน้อย 3/10/15

๑๖๒๕ จันทนะจินดา* Chandanachinta หลวงพิทักษ์ภูธร (จ่าง) นายอำเภอกงไกรลาศ มณฑลพิศณุโลก ปู่ชื่อหลวงณรงค์ (นวน) ปู่ทวดชื่อหลวงอาจ (จีน) 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษา "จันทนจินดา"

๓๕๑๙ จันทนะดิลก Chandanatilaka พันเด็กชาโทเฟื่อง กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ปู่ชื่อจัน ทวดชื่อเจิม 30/10/16

๕๔๒๑ จันทนะเปลิน Chandanapelin นายหมู่ตรีเปลี่ยน กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อพระเมธ (จั่น) 29/6/19

๔๔๖๖ จันทนะผะลิน Chandanaphalin ขุนพร้อมพิทยคุณ (ล้วน) ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อจั่น 20/5/18

๖๓๕๕ จันทนะพิศาล Chandanabisala พลเสือป่าพิศาล ประจำหมวด ๑ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อคล้าย บิดาชื่อจันทร์ 19/8/22

๐๗๗๕ จันทนะพืช Chandanabi^ja นายร้อยตรีวัน ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายสุ่น (บิดา) นายสุ่นเป็นบุตรนายลูกจันทน์ 28/11/13

๕๕๗๔ จันทนะโพธิ Chandanabodhi ขุนอนุมัติราชกิจ (ปลื้ม) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๔๕๔๒ จันทนะภัค Chandanabhag ขุนชำนาญยานยนต์ (ไข่) พนักงานพระแสงต้น กระทรวงวัง ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อปริก 26/6/18

๕๗๖๓ จันทนะมาฬก Chandanamalaka นายหมู่ตรีบุษย์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อมา บิดาชื่อจัน 15/12/19

๖๒๔๔ จันทนะวรรธนะ Chandanavardhana พลเสือป่าเจริญ ประจำหมู่ ๑ หมวด ๔ กองร้อยที่ ๖ กองพันที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อจัน 1/1/21

๒๐๗๗ จันทนะเวส Chandanavesa นักเรียนทหารกระบี่จวง กรมโขนหลวง บุตรนายจัน พ่อค้า

๒๗๗๘ จันทนะสมิต Chandanasmita ขุนอนุสาสน์วินิจ (เจ๊ก) ครูโรงเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อยิ้ม 12/12/15

๕๒๓๘ จันทนะสาร Chandanasara นายร้อยตำรวจตรีแก่นจันทร์ กรมตำรวจพระนครบาล 14/6/19

๔๖๕๗ จันทนะสุคนธ์ Chandanasugandha ขุนสุธนปฏารักษ์ (สอน) กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อกลิ่น 18/10/18

๐๒๙๖ จันทนะเสวี Chandanasevi พระวิชิตชลธาร (จั่น) เจ้ากรมรองงาน กระทรวงวัง 13/7/13

๔๗๔๗ จันทนะโสตถิ์ Chandanasotthi ว่าที่รองผู้กำกับตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อจอน 3/2/18

๐๘๘๕ จันทนากร Chandanakara นายตำรวจโท จ่าชำนิทั่วด้าน (อิน) นายเวรสมุหพระตำรวจ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อเจ้าจ่อม เมืองเวียงจันทน์ 20/12/13

๔๕๑๒ จันทนาคม Chandana^gama นายร้อยตำรวจเอก ขุนนครอุปการ (ปุย) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดพิศณุโลก ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อมา 12/6/18

๒๓๒๘ จันทนานนท์ Chandanananda รองอำมาตย์โท หลวงพินิจอักษร (ท้วม) กรมการพิเศษเมืองภูเก็ต บุตรนายนวล 27/6/15

๕๒๔๔ จันทนินทร Chandanindara นายร้อยตำรวจตรีจวง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อจัน บิดาชื่ออิน 14/6/19

๓๖๔๓ จันทนินทุ Chandanindu เด็กชาถิ่น กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสัน 11/12/16

๕๕๓๕ จันทนิยมานนท์ Chandaniyama^nanda ขุนอมรสมบัติ (โปง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๕๘๘๐ จันทปุณณานนท์ Chandapunna^nanda นายหมู่ตรีช้อย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจั่น บิดาชื่อปุ่น 1/2/20

๖๓๒๗ จันทพิมพะ Chandabimba รองอำมาตย์เอก หลวงประจำคดี (บัวรศ) ประจำกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อหลวงราชภักดี (จันสี) ปู่ชื่อพิม บิดาชื่อหลวงราชาภักดี (พิกุล) 3/6/22

๑๐๙๗ จันทรกนิษฐ Chandrakanishtha นายร้อยโทแช่ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อจัน ทวดชื่อเล็ก 6/3/13

๒๕๗๑ จันทรกานตานนท์ Chandraka^nta^nanda นายร้อยเอก ขุนสุริยาสัตย์ (อ๊อด) ปลัดกรมทหารราบที่ ๙ ทวดชื่อพระพรหมยกระบัตร (จัน) ปู่ชื่อหลวงนรา (แสง) 3/10/15

๐๕๔๙ จันทรคุปต์ Chandragupta ขุนทิพสมบัติ (จวง) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๓๓๔๓ จันทรจามร Chandracha^mara หลวงสรรค์สิทธิกิจ (เทียม) นายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพ็ชร ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อภู่ 31/7/16

๕๐๐๘ จันทรจารุ Chandracha^ru พลเสือป่าน้อม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลบวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจันทร์ 24/5/19

๐๗๖๕ จันทรโชติ Chandrajoti นายพันเอก พระกรีธาพลธิบดี (จ่าง) เสนาธิการกองทัพที่ ๓ ราชองครักษ์เวร ปู่ชื่อจันทร

๒๗๗๘ จันทนะสมิต Chandanasmita ขุนอนุสาสน์วินิจ (เจ๊ก) ครูโรงเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อยิ้ม 12/12/15

๕๒๓๘ จันทนะสาร Chandanasara นายร้อยตำรวจตรีแก่นจันทร์ กรมตำรวจพระนครบาล 14/6/19

๔๖๕๗ จันทนะสุคนธ์ Chandanasugandha ขุนสุธนปฏารักษ์ (สอน) กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อกลิ่น 18/10/18

๐๒๙๖ จันทนะเสวี Chandanasevi พระวิชิตชลธาร (จั่น) เจ้ากรมรองงาน กระทรวงวัง 13/7/13

๔๗๔๗ จันทนะโสตถิ์ Chandanasotthi ว่าที่รองผู้กำกับตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อจอน 3/2/18

๐๘๘๕ จันทนากร Chandanakara นายตำรวจโท จ่าชำนิทั่วด้าน (อิน) นายเวรสมุหพระตำรวจ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อเจ้าจ่อม เมืองเวียงจันทน์ 20/12/13

๔๕๑๒ จันทนาคม Chandana^gama นายร้อยตำรวจเอก ขุนนครอุปการ (ปุย) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดพิศณุโลก ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อมา 12/6/18

๒๓๒๘ จันทนานนท์ Chandanananda รองอำมาตย์โท หลวงพินิจอักษร (ท้วม) กรมการพิเศษเมืองภูเก็ต บุตรนายนวล 27/6/15

๕๒๔๔ จันทนินทร Chandanindara นายร้อยตำรวจตรีจวง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อจัน บิดาชื่ออิน 14/6/19

๓๖๔๓ จันทนินทุ Chandanindu เด็กชาถิ่น กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสัน 11/12/16

๕๕๓๕ จันทนิยมานนท์ Chandaniyama^nanda ขุนอมรสมบัติ (โปง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๕๘๘๐ จันทปุณณานนท์ Chandapunna^nanda นายหมู่ตรีช้อย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจั่น บิดาชื่อปุ่น 1/2/20

๖๓๒๗ จันทพิมพะ Chandabimba รองอำมาตย์เอก หลวงประจำคดี (บัวรศ) ประจำกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อหลวงราชภักดี (จันสี) ปู่ชื่อพิม บิดาชื่อหลวงราชาภักดี (พิกุล) 3/6/22

๑๐๙๗ จันทรกนิษฐ Chandrakanishtha นายร้อยโทแช่ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อจัน ทวดชื่อเล็ก 6/3/13

๒๕๗๑ จันทรกานตานนท์ Chandraka^nta^nanda นายร้อยเอก ขุนสุริยาสัตย์ (อ๊อด) ปลัดกรมทหารราบที่ ๙ ทวดชื่อพระพรหมยกระบัตร (จัน) ปู่ชื่อหลวงนรา (แสง) 3/10/15

๐๕๔๙ จันทรคุปต์ Chandragupta ขุนทิพสมบัติ (จวง) กรมภูษามาลา
กระทรวงวัง 23/8/13

๓๓๔๓ จันทรจามร Chandracha^mara หลวงสรรค์สิทธิกิจ (เทียม) นายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพ็ชร ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อภู่ 31/7/16

๕๐๐๘ จันทรจารุ Chandracha^ru พลเสือป่าน้อม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลบวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจันทร์ 24/5/19

๐๗๖๕ จันทรโชติ Chandrajoti นายพันเอก พระกรีธาพลธิบดี (จ่าง) เสนาธิการกองทัพที่ ๓ ราชองครักษ์เวร ปู่ชื่อจันทร

๒๙๔๒ จันทรดิลก Chandratilaka ขุนอาษานริศร (เจิม) กำนันตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปู่ชื่อขุนสกล (จัน) บิดาชื่อขุนภักดีโยธา (แจ่ม) 8/3/15

๖๓๑๐ จันทรติ Chandrati พันเด็กชาโทพัฒน์ พนักงานรักษาสิ่งของ กรมรถยนตรหลวง กับนายรอด (บิดา) ปู่ทวดชื่อหลวงศักดาเดช (ชุ่ม) ปู่ชื่อหลวงวิจิตรเจนงาน (จัน) 22/4/22

๖๐๖๕ จันทรโตษะ Chandratosha นายร้อยโทโต๊ะ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖ กับนายแฉ่ง บิดา ทวดชื่อจัน 17/9/21

๑๕๒๑ จันทรทรัพย์ Chandradrabya นายร้อยโทสิน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรนครราชสีมา ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อนายสรรค์มรรคา (ทรัพย์) 13/7/14

ร.๔-๑๕ จันทรทัต ณ กรุงเทพ Chandradatta na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา 4/4/00

๒๕๑๑ จันทรทิณ Chandradinna นายร้อยเอก หลวงรัตนภูบาล (นาค) สมุหบาญชีกรมพระคชบาล บิดาชื่อหลวงอาจอัคนิกร (จั่น) ปู่ชื่อทิน 12/9/15

๕๙๓๖ จันทรทิวา Chandrafiva^ ขุนพิศาลวรวิทย์ (ภูน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดร บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อวัน 28/5/21

๐๒๕๗ จันทรทีประ Chandradipra พระสุวรรณอักษร* (เทียน) เจ้ากรมกองการปกครอง กรมราชเลขานุการ หลวงวิสูตรสาลี (จัน) เป็นปู่ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาประดิษฐลัญฉการ

๔๖๙๕ จันทรนิภา Chandranibha^ นายหมู่ใหญ่น้อย ผู้ช้วยสรรพากรมณฑลปราจิณบุรี บิดาชื่อจันทร์ 3/2/18

๐๒๐๔ จันทรเนตร Chandranetra หลวงจำนงนริศร (สิน) นายเวรสัญญาบัตร์ กรมพระอาลักษณ์ กระทรวงมุรธาธร พระขจรนุรักษ์ (จัน) เป็นปู่ นายรองสนิท (เนตร) เป็นบิดา 6/7/13

๓๘๘๓ จันทรบุตร Chandraputtra มหาดเล็กสำรองชื่น กองชาวที่ พระตำหนักจิตรลดาระโหฐาน ปู่ชื่อจัน 17/3/16

๔๕๓๓ จันทรปรรณิก Chandraparnik ขุนบรรณกิจประมวญ (จัน) กรมบัญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่ออุย 22/6/18

๑๖๔๕ จันทรประภา Chandraprabha^ ขุนพหลภักดี (สมนึก) ยกรบัตรเมืองพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อแสง 29/9/14

๖๓๔๓ จันทรประสาท Chandraprasa^da พลเสือป่าประศาสตร์ ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์ ทวดชื่อตันกิ ปู่ชื่อโหง็ว บิดาชื่อจันทร์ 3/6/22

๑๙๓๑ จันทรประหาส Chandrapraha^sa มหาดเล็กสำรอง พันราชนนทิการ (จัน) ประจำกรมมหรศพ 9/3/14

๑๕๗๓ จันทรปัญญา Chandrapanya หลวงขจัดจัณฑนิกร (แก้วใหม่) ผู้ช่วยยกระบัตรมณฑลพายัพ ปู่ชื่อพญาจันทรราชา (จัน) ปู่ทวดชื่อนายปัญญา 9/9/14

๑๔๙๙ จันทรปัทม Chandrapadma นายพันตรี หลวงบำรุงรสระงับพยาธิ์ (ชื่น) แพทย์กรมบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อบัว 6/7/14

๕๗๙๒ จันทรพักตร์ Chandrabaktra พลเสือป่านพ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อภักดิ์ 25/6/20

๑๓๔๗ จันทรพิศมัย Chandrabismaya หลวงอนุกูลวิธาน (ชม) ครูใหญ่โรงเรียนวัดมหาธาตุ บุตรขุนภักดีสมบัติ (จั่น) 21/4/14

๒๑๙๒ จันทรพิสมิต Chandrabismita มหาดเล็กวิเศษปาน ปลัดเวรศุฃาภิบาลในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อแปลก 14/4/15

๕๒๙๗ จันทรไพโรจน์ Chandrapairochana นายร้อยตำรวจโทไพ่ กองตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อจั่น

จันทรสนธิ* Chandrasandhi นายร้อยโทพร้อม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อนายจั่น บิดาคือนายร้อยเอก หลวงสารภัณฑ์วิสุทธิ์ (เชื่อม) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จันทร์สนธิ"

๕๗๘๒ จันทรสมาน Chandrasaman หลวงสมานศุขพรรค (แปะ) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อจัน 25/6/20

๑๓๗๐ จันทรสาฃา Chandrasa^kha พระยาศศิวงษ์ประวัติ (เมฆ) จางวางอำเภอมุกดาหาร ทวดชื่อพระจันทรสุริยวงษา (กิ่ง) 25/4/14

๐๕๓๘ จันทรสูต Chandrasu^ta จมื่นรัตโกษา (จวง) ปลัดกรม กรมพระราชกุศล (ศุภรัต) กระทรวงวัง บุตรหมื่นจำนงสมบัติ (จัน) 23/8/13

๐๐๕๑ จันทรเสน Chandrasen ขุนประจิตร์ธัญญาหาร (หรั่ง) มหาดเล็ก กองครัวเฃ้าต้น เป็นหลานเจ๊สัวติ๊ด แซ่จัน 19/6/13

๑๙๙๗ จันทรหฤทัย Chandraharidaya พลเสือป่าสุข กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อใจ 12/3/14

๓๙๙๒ จันทระเปารยะ Chandrapaurya หลวงโชติกรรมกรณีย์ (โชติ) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ทวดชื่อพระพิเรนทรเทพย์ (จันทร) ปู่ชื่อชอัม 2/6/17

๖๒๑๓ จันทรัคคะ Chandaragga นักเรียนแพทย์เสือป่าเยี่ยม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายยอด (บิดา) ปู่ทวดชื่อเรมนโด ปู่ชื่อจันทร์ 17/12/21

๑๓๒๒ จันทรากาศ Chandraka^sa นายร้อยเอก ขุนวิเศษสรเพลิง (หวาด) ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อนายร้อยตรีแจ้ง 17/4/14

๑๒๑๗ จันทรางศุ Chandra^nsu พระภิรมย์บุรีรัฐ (ทอง) ปลัดมณฑลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มณฑลร้อยเอ็ด* ทวดชื่อจีนจั่น 30/3/13 * ผู้ว่าราชการเมืองอุไทยธานี

๖๒๙๐ จันทราจล Chandra^chala พลราชนาวีเสือป่าอาบ พลอาณัติสัญญา กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีจันธ์ ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อคง บิดาชื่อเกิด 25/3/21

๕๘๘๗ จันทรานนท์ Chandra^nanda พลเสือป่าแข กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อพ่วง ปู่ชื่อทอง 1/2/20

๓๓๙๔ จันทราภัย Chandrabhaya หลวงผดุงแดนสวรรค์ (เยื้อน) นายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ปู่ชื่อจันทร บิดาชื่อหลวงอภัยพิทักษ์ (เฉย) 28/8/16

๓๖๔๙ จันทราภา Chandrabha นายร้อยโททิม กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ บิดาชื่อขุนบรรหารวรอัถ (จัน) ปู่ชื่อพา 17/12/16

๔๗๘๕ จันทราภิรมย์ รองอำมาตย์โท พระนครคุณูปถัมภ์ (แจ่ม) กรมการจังหวัดอ่างทอง ปู่ชื่อหมื่นภิรมย์อักษร (จัน) 5/4/19

๒๘๔๙ จันทรามระ Chandra^mara พลเสือป่าชุม กองร้อยที่ ๒ เมืองลพบุรี มณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อจันทร์ ปู่ชื่ออ่ำ 14/2/15

๔๓๓๕ จันทรายุ Chandra^yu รองผู้กำกับตรีปรุง ครูโรงเรียนวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ปู่ชื่อจันทร 18/7/17

๑๐๐๖ จันทรารมย์ Chandra^ramya นายร้อยโทต๋อง แทนสมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อชื่น 13/2/13

๑๕๔๒ จันทรินทร์ Chandrundra นายร้อยโทเคลิ้ม ครูสอนวิชาสามัญ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่ออินทร์ 21/7/14

๓๓๑๗ จันทรินทุ Chandrindu ขุนธนานุกูล (คำ) พนักงานคลังและผู้จัดการสุรายาฝิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทวดชื่อจั่น ปู่ชื่ออิน 30/7/14

๕๖๗๖ จันทรุจานนท์ Chandruchananda นายร้อยตรีสมบุญ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖ 9/8/19

๕๑๓๖ จันทรุเบกษา Chandrupeksa ขุนทัณฑการพินิจ (เฉื่อย) กองมหันตโทษ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนสิทธิจางวาง (จัน)

จันทเรนทร์ Chandarendra นายจ่านิตย์ (ปลื้ม) กรมชาวที่ ปู่ชื่อพันพรหมราช (จันทร์) บิดาชื่อนายร้อยเอกอิน 25/4/14

๑๓๗๑ จันทโรจวงศ์ Chandrochavansa พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร) จางวางเมืองพัทลุง (พี่) หลวงจักรานุชิต (พิน) น้อง ปู่ชื่อพระยาราชวังเมือง (จัน) ซึ่งว่าเป็นบุตรเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ (อู๋) 25/4/14

๖๒๖๘ จันทโรดม Chandarotama นายอุดม เสมียนตรี หอทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อมาก บิดาชื่อจันทร์ 25/2/21

๑๗๑๖ จันทโรภาส Chandrobha^sa ว่าที่นายเรือตรีเสงี่ยม ประจำกองเรือกลชั้นที่ ๔ กรมชุมพล บิดาชื่อจัน ปู่ชื่อกระจ่าง 14/10/14

๕๗๕๓ จันทวร Chandavara นายร้อยตรีผิว กรมทหารบกพาหนะ กองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อจันทน์ บิดาชื่อวอน 15/12/19

๖๒๗๙ จันทโสตถิ Chandasotthi นายหมู่ตรีช่วง ประจำแพนกปลัดกองเสนา กองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ ปู่ทวดชื่อขุนทิพยสุภา (ทิพย์) ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อปลอด 25/3/21

๔๔๓๓ จันทะเตมีย์ Chandatemiya ขุนอนุศรเวชศาสตร์ (แพ) แพทย์ประจำจังหวัดราชบุรี บิดาชื่อจั่น ปู่ชื่อฉ่ำ 16/5/18

๕๙๕๐ จันทะยานี Chandayani ขุนภารเสข (ยา) ครูใหญ่โรงเรียนวัดโสมนัส กรุงเทพฯ บิดาชื่อเตี้ยม ปู่ชื่อจั่น 28/5/21

๔๑๙๔ จันทะวิภาต Chandavibha^ta พันจ่าเด็กชากวย ช่างไฟฟ้า กรมชาวที่ ทวดชื่อจันทร์ 29/8/17

๔๒๓๕ จันทิกานนท์ Chandikananda ขุนประกอบบรรณกิจ (จั่น) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อจันทิ บิดาชื่อขาว 13/10/17

๔๖๑๖ จันทิมะนันทน์ Chandimanandana มหาดเล็กวิเศษไทย กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อจัน 1/10/18

๓๓๑๖ จันทิมาคม Chandima^gama นายผิว มหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อมา 22/7/16

๑๑๒๔ จันทิมานนท์ Chandima^nanda นายร้อยตรีเพิ่ม ยกระบัตรกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายฃำ (บิดา) นายฃำเป็นบุตรนายจัน 9/3/13

๔๓๓๐ จันเท์รมะ Chandrema รองผู้กำกับโทฟ้อน ครูโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร์ ทวดชื่อจันทร 18/2/17

๔๖๖๙ จันโทปะการ Chandopakarn ขุนสิทธิรักษา (ไม้) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ปู่ชื่อจัน 26/10/18

๑๘๖๕ จัมปากะนันทน์ Champa^kanandana นายร้อยตรีอ่ำ ประจำกรมแผนที่ ทวดชื่อจำปา 20/12/14

๑๓๙๘ จัมปาสุต Champa^suta นายเรือโทบุญ กรมยุทธโยธา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อจำปา บิดาชื่อสุด 27/4/14

๓๓๗๒ จาคาภิรมย์ Cha^ga^bhiramya หลวงวิเศษกลการ (หละ) สังกัดกระทรวงทหารเรือ บิดา และขุนภิบาลโทรกิจ (ชื่น) กรมไปรษณีย์โทรเลข บุตร 28/8/16

๕๔๓๔ จาฏามระ Cha^ta^mra นายหมู่เอกถมปัศร์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา ทวดชื่อรอด 29/6/19

๕๘๖๘ จาตกะวร Chatakavara พลเสือป่าสวง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจาด บิดาชื่อขุนศรีมงคล (วร) 1/2/20

๕๔๓๗ จาตกานนท์ Cha^taka^nanda นายหมู่ตรีเต็ม กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา ปู่ชื่อจาด 29/6/19

๐๓๖๗ จาติกรัตน Chatikaratna เจ้าหมื่นเสมอใจราช* (เจ๊ก) หัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิทธิ์ กรมมหาดเล็ก สืบสกุลจากหลวงแก้วอายัติ (จาด) ผู้เป็นบุตรเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 15/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานิพัทธราชกิจ กรมสนมพลเรือน

๑๒๑๑ จาติกวณิช Cha^tikavanija พระอธิกรณประกาศ (หลุย) เจ้ากรมกองตระเวณ ปู่คือพระอภัยวานิช (จาด) 30/3/13

๐๙๕๘ จาติกานนท์ Cha^tika^nanda นายร้อยโทจันทร์ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี กับนายเจาะ (บิดา) บิดานายเจาะชื่อนายจาด

จาติเกตุ Cha^tiketu ขุนประดับโทรกิจ (เทียนอ่อน) กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อจาก ทวดชื่อเกด 21/5/16

๔๔๑๐ จาติเทศะ Chatidesa นายหมู่โทชื้น แพทย์ประจำจังหวัดเพ็ชรบุรี ปู่
ชื่อจาด บิดาชื่อเทศ 4/5/18

๕๖๒๖ จาตุเปารยะ Cha^tupaurya พันจ่าตรีสวิง กองพันพาหนะทหารเรือ 26/7/19

๑๒๓๐ จาตุรงคกุล Cha^turangakula พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ กับนายพันตรี หลวงวิสิษสรศัลย์ (สงกรานต์) ประจำกรมจเรทหารช่าง พระศรีทิพโภชน์เป็นบุตรนายสนิทยศสถาน (พร้อม) และที่เราให้นามสกุลว่า "จาตุรงคกุล" ดังนี้ 4/4/14

๔๓๒๒ จาปะเกษตร์ Cha^pakashetra ขุนยานพยัตกล (จอน) กรมรถไฟหลวง ปู่ชื่อจาบ บิดาชื่อนา 19/1/17

๒๔๙๐ จามรกุล Cha^marakula อำมาตย์ตรี หลวงบริหารนครินทร์ (เติม) ผู้กำกับการโรงเรียนพลตระเวณ ปู่ชื่อพระยามหานุภาพ (ภู่) 5/9/15

๔๔๓๑ จามรโชติ Chamarajoti นายร้อยโทจรัส กรมทหารบกราบที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อช่วง 16/5/18

๑๘๔๕ จามรดิลก Chamaratilaka พันจ่าโทเปลื้อง เรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อเจิม 20/12/14

๑๖๕๐ จามรธวัช Cha^maradhavaja ขุนสุนทรสารฃัณฑ์ (กริ่ง) สรรพากรเมืองขอนแก่น ปู่ชื่อหลวงอินทรอาญา (ภู่) บิดาชื่อหลวงจำเมือง (ธง) 29/9/14

๓๔๑๖ จามรภูติ Cha^marabhuti ขุนบรรณกิจโกศล (ลออง) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง ปู่ชื่อภู่ 2/9/16

๒๙๒๔ จามรมาน Cha^marama^n พระไชยศาสตร์ราชสภาบดี (เชื้อ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี 8/3/15

๒๗๒๐ จามรวรรณ Cha^maravarna รองอำมาตย์ตรีจีบ ยกระบัตร์ศาลเมืองสระบุรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อวัน 1/11/15

๑๐๕๒ จามริก* Cha^marik นายแสง ผู้แนะนำกฎหมายโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร (พี่) กับนายร้อยตรีเล็ก ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ (น้อง) ปู่ทวดเป็นพระยาราชมนตรี (ภู่) 1/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จามะริก"

๑๐๘๘ จามริวัต* Chamarivata ขุนประสิทธิ์โทรการ (ฟ้อน) พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองราชบุรี ปู่ชื่อภู่ 6/3/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลครั้งที่ ๑๓ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๓ ลงว่า "จามริก (Cha^marika)" ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็น "จามสริวัต" ตามประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา คั้งที่ ๑๕

๒๙๖๕ จายนียโยธิน Chayaniyayodhin นายร้อยตรีศริน กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อจ่าย 9/4/16

๕๘๔๙ จายุสุต Cha^yusuta รองอำมาตย์โทอำพันธุ์ ที่ปรึกษาครูฝรั่งเศส กรมยุทธศึกษาทหารบก ปู่ชื่อจ๋าย 4/9/20

๒๑๙๙ จารวาศวิน Charvasvin มหาดเล็กวิเศษเปลี่ยน สารถีในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อเอี่ยม 14/4/16

๓๐๓๓ จาริกานนท์ Cha^rika^nanda พันจ่าตรีแม้น เรือวิเทศกิจการ กระทรวงทหารเรือ ทวดชื่อออก 7/5/16

๑๔๔๒ จารุกลัส Cha^rukalasa พระศรสำแดง (แฉ่ง) ปลัดกรมคลังแสง กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อหลวงจ่าเมือง (เรือง) บิดาชื่อกลัด 1/6/14

๔๗๘๒ จารุเกษม Cha^rukasem พระเกษมสำราญรัฐ (แสง) กรมการพิเศษ มณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่ออุปฮาดหมาคำ 5/4/19

๒๖๕๖ จารุคะรุฑ Cha^rugaruda หลวงวรศาสตร์พิจารณ์ (โพ) กระทรวงยุติธรรม บิดาชื่อหลวงแพ่ง (เอี่ยม) ทวดชื่อพระทิพรักษา (ครุธ) 17/10/15

๒๐๙๔ จารุจรณ Charucharana นักเรียนทหารกระบี่เจียน (เล็ก) กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อจอน (บิดาทำราชการ) 18/3/14

๑๖๔๔ จารุจันทร Charuchandra ขุนภูมิผลารักษ์ (ปลั่ง) สรรพากรเมืองพิไชย (พี่) กับนางร้อยตรีแปลก ผู้บังคับหมวดในกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ (น้อง) ปู่ชื่อพระยาไกรเพชร

๑๔๘๒ จารุจารีตร์ Cha^rucha^rita นายร้อยตรีอิน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บุตรหลวงแพ่ง (คล้อย) หลานนายเลื่อน 6/7/14

๐๓๗๘ จารุจินดา Cha^ruchinta นายพลโท (นายพลเรือตรี) พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก) กระทรวงทหารเรือ กับพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย (พร) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพิศณุโลก บิดาคือพระยาเพ็ชรพิไชย (ทองจีน)* 31/7/13 * และมารดาพระยาเพชรพิไชยนั้น สืบสกุลลงมาจากเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ (ทองดี)

๔๕๙๔ จารุชาต Charuja^ta ขุนพินิจเปาวันเขตร์ (มิ่ง) นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเกิด 18/9/18

๒๑๑๘ จารุดารา Charutara พลเสือป่าฟุ้ง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อหมื่นประสิทธิอักษร (ดา) 23/3/14

๖๔๓๐ จารุดุล Cha^rutula นายแหวน ปู่ชื่อชั่ง บิดาชื่อพ่วง 20/12/24

๒๒๑๒ จารุเดช Cha^ruteja นายเปล่ง มหาดเล็ก กรมพระอัศวราช ทวดชื่อเรื่อง ชื่อพระเทพราชธาดา (เดช) 7/5/15

๓๑๙๑ จารุตามระ Cha^rutamara มหาดเล็กสำรองสมบุญ กรมชาวที่ ปู่ชื่อทองอิน บิดาชื่อทองแดง 17/7/16

๑๐๓๐ จารุเตมีย์ Cha^rutemiya นายร้อยตรีขวัญ ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม บิดาชื่อชุ่ม ปู่ชื่อโหมด 20/2/13

๐๒๐๑ จารุทัต Cha^rudat นายพันโท จมื่นพัลลภพลาธิการ* (ทองดี) รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แลราชองครักษ์เวร 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันโท พระพัลลภพลาธิการ

๐๓๓๕ จารุนัฎ Cha^runat ขุนแยบเยี่ยงคง* (โหมด) กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงแยบเยี่ยงคง

๔๓๔๑ จารุนาค Charuna^ga รองผู้กำกับตรีสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อหลวงวิจิตรอักษร (นาค) 20/2/17

๑๓๕๒ จารุนาคร Charunagara ขุนวิจารณวรรณมาลา (โก๋) ประจำกรมราชเลฃานุการ ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเมือง 21/4/14

๑๖๗๔ จารุบุณย์ Cha^rupunya นายพันตรี หลวงอาจสรศิลป์ (ปลื้ม) ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๑๐ มณฑลอุดร บิดาชื่อ นายเอี่ยม มหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงบำรุงราชฐาน (บุญ) 11/10/14

๔๔๙๓ จารุบุตร Charubuttra นายร้อยตรีสง่า กรมทหารบกราบที่ ๗ บิดาชื่อขุนชำนาญภักดี (ไหม) 6/6/18

๑๔๕๘ จารุบุษป Cha^rupushpa นายร้อยโท ขุนสฤษดิ์ภูมิศาสตร์ (แบน) ผู้ช่วยหัวหน้าแพนกรถไฟ กรมยุทธศาสตร์ บิดาชื่อนายดอกไม้ ทวดชื่อหลวงบำรุงราชกิจ (ทองดี) 1/6/15

๐๑๙๔ จารุประกร Cha^ruprakara หลวงพฤฒิสารประสิทธิ์ (อัมพร) ผู้พิพากษา สกุลช่างชุบ 5/7/13

๓๘๕๓ จารุประภา Cha^ruprabha มหาดเล็กวิเศษจ่าง กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อเอี่ยม บิดาชื่อแจ่ม 1/3/16

๒๔๗๘ จารุปาณ Cha^rupana นายร้อยเอก หลวงบำรุงยุทธ (สิน) หัวหน้าแพนกที่ ๒ กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อปาน บิดาชื่อหลวงวาสุเทพ (ทอง) 5/9/15

๑๙๑๔ จารุปาณฑุ Charupandu นายร้อยตรีอ้วน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อพระภักดีสุวรรณราชา (ทองคำ) บิดาชื่อเซ็ง 7/3/14

๑๔๐๘ จารุปาณิก Cha^rupa^nika มหาดเล็กวิเศษนวน กรมชาวที่ บุตรนายเอี่ยม หลานหลวงรักษาจัตุรงค์ (ปาน) 27/4/14

๖๐๓๙ จารุภักติ Cha^rubhakti หลวงพรหมประชา (เจริญ) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 6/8/21

๑๓๙๗ จารุภา Cha^rubha^ นายเรือโทวัน กรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อแจ้ง 27/4/14

๒๗๘๐ จารุภุม Cha^rubhum ขุนอารีพัศดุภัณฑ์ (นาค) พัศดุกรมรถไฟหลวงสายเหนือ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อพุ่ม

๑๗๒๕ จารุภุมมิก Cha^rubhummika นายร้อยโทพัฒน์ ประจำกองพยาบาลที่ ๕ บิดาชื่อแช่ม ปู่ชื่อพุ่ม 29/10/14

๒๙๕๕ จารุมณี Cha^rumani นายร้อยตำรวจโทหิศร ผู้บังคับกองตำรวจภูธรนครไชยศรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อก้ว 8/3/15

๔๓๔๓ จารุมะกร Cha^rumakara รองผู้กำกับตรีศุข ครูใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเหล็ง 20/2/17

๑๐๗๒ จารุมาศ Cha^ruma^s จ่าจิตรสรไกร (แฉ่ง) กรมพระตำรวจ กับนายร้อยตรีพร้อม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี นายร้อยพร้อมเป็นบุตรจ่าจิตรสรไกรๆ เป็นบุตรขุนบุรินทร (ทองคำ) 5/3/13

๓๑๖๔ จารุมิลินท Cha^rumilinda หลวงจำนงบุรี (เกษ) นายอำเภอพาหุรัด จังหวัดพระนคร บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อพึ่ง 10/6/16

๐๕๘๕ จารุโยธิน Cha^ruyodhin นายร้อยตรีคำ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๐๓๑๓ จารุรัตน Cha^ruratna หลวงชำนิบรรณาคม (มา) นอกราชการ กระทรวงธรรมการ กับพระศรีสังขกร* (ตาด) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณฃ้าหลวงพิเศษ กระทรวงยุติธรรม หลวงชำนิเป็นบิดาพระศรีสังขกร บิดาหลวงชำนิ ชื่อนายเพชร์ทอง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาศรีสังกร

๔๐๙๖ จารุโรจนะ Cha^rurochana นายแปลก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อทองคำ บิดาชื่อเรือง 3/2/17

๓๗๙๑ จารุฤกษ์ Cha^ruriksh พลเสือป่าโต๊ะ ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ มณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อโหมด ปู่ชื่อหมี 28/2/16

๒๗๔๙ จารุวณิช Cha^ ruvanija ขุนวิเศษดรุณกิจ (บ้วนเฮง) อาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ทวดชื่อทอง ค้าขาย 7/11/15

๒๖๐๔ จารุวรรณ Cha^ruvaina นายเรือโทอรุณ นายเวรหนังสือ กรมยุทธโยธา ปู่ชื่อทอง 10/10/15

๑๘๑๕ จารุวัชร Cha^ruvajra นายเรือโทเหมือน นายเวรบาญชีพล กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อขุนพิทักษ์พลไกร (เอี่ยม) ปู่ชื่อเพ็ชร์ 17/12/14

๓๗๕๔ จารุวัฒนะ Cha^ruvadhana ราชบุรุษพุฒ รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๔๖ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อทอง 3/2/16

๑๕๐๓ จารุวัต Cha^ruvata นายร้อยโทเฮง ครูสอนวิชาคำนวณวิธี ณ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อทอง 6/7/14

๑๙๔๑ จารุวัสตร์ Cha^ruvastra ว่าที่นายร้อยตรีชิต ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อโหมด 10/3/14

๐๙๒๘ จารุวิจิตร Cha^ruvichitra หลวงวรรณวาดวิจิตร (ทอง) ช่างเขียน กรมรองงาน กระทรวงวัง 17/1/13

๓๗๘๖ จารุวิเศษ Cha^ruvisesha พลเสือป่าเจ๊ะมู รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลปัตตานี ทวดชื่อเส็ง 8/2/16

๐๗๗๗ จารุศร Cha^rusara นักเรียนนายร้อยสำรองราชการวงษ์ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า กับนายวาด (บิดา) นายวาดเป็นบุตรนายโหมดๆ เป็นบุตรพระสิทธิศร 28/11/13

๓๔๘๖ จารุศังข์ Cha^rusankha นายร้อยโทแถม กรมทหารบกช่างที่ ๒ ปู่ชื่อพยง บิดาชื่อขุนเทพภักดี (สง) 14/10/16

๐๔๙๒ จารุศิริ Cha^rusiri ขุนภูมีสวามิภักดิ์ (ตาด) กรมมหาดเล็ก 11/8/13

๐๗๗๔ จารุศิลา Cha^rusila^ นายร้อยตรีหมอ ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายเนตร (บิดา) ทวดคือพระยาสุรบดินทร (ทองอิน) ปู่คือพระยาประชาชีพบริบาล (ศิลา) 28/11/13

๑๔๒๖ จารุศุกร Charusukra นายเจริญ มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อนายทองอยู่ บิดาชื่อนายด่อน 4/5/14

๓๓๑๙ จารุเศ์รณี Cha^rusreni ขุนประชาราชธนารักษ์ (สาย) คลังจังหวัดตาก ปู่ชื่อทองศรี บิดาชื่อขุนบัณฑิต (สาหร่าย) 22/7/16

๓๗๓๕ จารุเศวต Cha^rusvrta พลเสือป่าเกลื่อน กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ทวดชื่อพระอินทอักษร (ทอง) ปู่ชื่อขุนประจักษ์ (เผือก)

๒๙๓๒ จารุสภา Cha^rusabha ขุนภิรมย์เวชศาสตร์ (เอก) แพทย์ประจำเมืองสมุทรสาคร ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อทับ 8/3/15

๔๕๓๖ จารุสมิต Cha^rusmita ขุนอักษรโสภณ (แย้ม) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อยิ้ม 22/6/18

๓๓๘๗ จารุสัมฤทธิ์ Cha^rusamriddhi นายร้อยตำรวจตรีเพิ่ม กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อขุนสำเร็จ 28/8/16

๔๐๔๗ จารุสิงห์ Cha^rusinha นายร้อยตรีทองคำ กรมยกระบัตร์ทหารบก ทวดชื่อพระยามหาณรงค์ (สิงทอง) 17/6/17

๑๐๐๓ จารุสิทธิ Cha^rusiddhi ว่าที่นายร้อยตรีชม ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี บุตรนายสิทธิ หลานนายเอี่ยม 13/2/13

๐๘๘๙ จารุเสถียร Charusthi^ra พระบุรีสราธิการ (เป้า) ผู้ว่าราชการเมืองสระบุรี ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่ออยู่ 23/12/13

๐๕๐๔ จารุเสน Charusen รองเสวกตรีโหมด* กระทรวงวัง 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนจำเนียรอักษร

๑๐๘๖ จารุหังสิน Cha^ruhansin ขุนนิเวศวิภัชน์ (สว่าง) หัวหน้าช่างเขียน กระทรงเกษตราธิการ ประจำการเมืองราชบุรี บุตรนายทอง หลานนายหงส์ 6/3/13

๓๓๘๙ จารุเหติ Cha^ruheti หลวงภูลผลาการ (ทองดี) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อหลวงพิบูลย์สมบัติ (ทองอยู่) ปู่ชื่อหลวงวิเศษสมบัติ (แห) 28/8/16

๐๘๕๔ จาโรทก Cha^rodaka ขุนราชสำนักนิ์จำนง (พ่วง) ปลัดกรมรักษาพระราชบางปะอิน บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อจุ้ย 15/12/13

๐๕๖๗ จิกิตศิลปิน Chikitasilpin หลวงสังวาลย์มุทธิกา (เจียก) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13

๕๓๕๗ จิตตรุทธะ Chittaruddha นายร้อยตำรวจตรีล้อม กองตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ชื่อนุด บิดาชื่อหมื่นราชชลธี (จีด) 29/6/19

๕๕๑๓ จิตตะเกษม Chittakashema นายสวัสดิ์ กรมรังวัดที่ดิน กระทรงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อจิต ปู่ชื่อเกษม 5/7/19

๐๙๘๐ จิตตะทัต Chittadatta นายร้อยโทเชย ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี บุตรหลวงราชเสวก (ทัด) ปู่ชื่อจิตร 12/2/13

๓๗๔๘ จิตตะนันทน์ Chittanandana พลเสือป่าทองใบ รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๒๑ กรุงเทพฯ ทวดชื่อสุดใจ 2/2/16

๔๐๕๔ จิตตะนิธิ Chittanidhi รองอำมาตย์โทพุ่ม ยกระบัตรศาลมณฑลพิศณุโลก ทวดชื่อใจ ปู่ชื่อริน 17/6/17

๕๘๕๕ จิตตะปุตตะ Chittaputta พลเสือป่าโปร่ง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 4/9/20

๐๒๔๑ จิตตะยโศธร Chittayasodhara นายจิตร์* (เปรียญ) มหาดเล็ก ชาวเมืองยโศธร 8/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพินิจอักษร เลขานุการกระทรวงมหาดไทย

๕๑๔๑ จิตตะสนธิ Chittasonthi ขุนนนททัณฑ์พิทักษ์ (เชย) พธำมรงค์จังหวัดสมุทราปราการ ปู่ชื่อนายจงใจภักดิ์ (สุดจิตร์) 14/6/19

๖๒๖๖ จิตตะสิริ Chittasiri นายต่อม เสมียนโท หอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขาย กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อจิตร ปู่ชื่อสง่า บิดาชื่อดี 25/2/21

๐๐๒๙ จิตตะเสวี Chittasevi นายกวด หุ้มแพร* (จิตต์) มหาดเล็กห้องพระบรรทม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายจ่ารง

๕๙๖๑ จิตตัคคานนท์ Chittagghananda นายร้อยตำรวจตรีจิตร์ กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาชื่อสุดใจ ปู่ชื่อทองจีน 11/6/21

๑๖๑๒ จิตตางกูร Chitta^nkura พระยาจิตวงษ์วรยศรังสี (น้อยจิตวงษ์) นายอำเภอเชียงของ มณฑลพายัพ ปู่ชื่อพระยาอุปราชจิตวงษ์ (น้อยจิตวงษา) 25/9/14

๖๓๙๖ จิตตานนท์ Chittananda นายร้อยโทเจิม กรมจเรการช่างทหารบก ปู่ทวดชื่อเจริญ ปู่ชื่อจรูญ บิดาชื่อจิต 26/8/22

๑๗๐๙ จิตตินันทน์ Chittinandana นักเรียนทำการนายร้อยกึ๋ง สำรองราชการโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม บุตรนายจิ๊ด 14/10/14

๑๓๔๖ จิตรกถึก Chitrakathika หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก) กรมราชบัณฑิต บุตรขุนมณีบุบผา (จีด) 21/4/14

๐๐๑๑ จิตรกร Chitrakara พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์) จางวางกองช่าง กรมมหาดเล็ก

๕๐๘๖ จิตรกรรพุม Chitrakarbuma พลเสือป่าเขียน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพุ่ม 31/5/19

๔๗๘๖ จิตรจารุ Chitracharu พระชุมแสงสงคราม (ท้าวพรมเทศ) กรมการพิเศษจังหวัดพิศณุโลก ปู่ชื่อพระยาจิตราช (ทองสุด) 5/4/19

๓๓๓๕ จิตรจินดา Chitrachinta^ นายร้อยตำรวจเอก ขุนอุดมกิจประชา (เชื่อม) สารวัดใหญ่กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อจิตร ทวดชื่อจีน 30/7/16

๑๕๑๙ จิตรธร Chitrathara รองอำมาตย์ตรีแจ่ม นายเวรกรมสรรพากรนอก ปู่ชื่อหลวงวิจิตร บิดาชื่อหนุน 13/7/14

๕๗๖๕ จิตรปฏิมา Chitrapatima^ นายหมู่ตรีสุ่น กองเสือป่าจังหวัดพังงา ปู่ชื่อจิตร บิดาชื่อเทียม 15/12/19

ร.๔-๒๑ จิตรพงศ์ ณ กรุงเทพ Chitrabongs na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ 4/4/00

๒๔๒๙ จิตรพุกก์ Chitrabukka นายร้อยตำรวจตรีทอง นายเวรกองตำรวจภูธรมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อถมยา ปู่ชื่อขุนจำเนียรฤทธิไกร (พุก) 2/8/15

๐๓๕๒ จิตรภัฏ Chitrabhata นายตำรวจเอก จมื่นทิพรักษา* (เขียน) ปลัดกรมพระตำรวจนอกขวา 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอภัยสุรินทร

๓๗๖๕ จิตรมณี Chitramani พลเสือป่าทวี รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ รักษาพระองค์ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อจิตร ทวดชื่อแก้ว 4/2/16

๐๔๔๑ จิตรรังศี Chitraransi มหาดเล็กวิเศษจิตร กรมชาวที่ 7/8/13

๐๗๗๙ จิตรลักษณ Chitralakshana นายร้อยโท ขุนศรีจำนวนการ (พริ้ง) สัสดีเมืองอ่างทอง มณฑลกรุงเก่า บุตรหลวงพายัพกำกล (จิตร) 1/12/13

๔๙๓๔ จิตระเวช นักเรียนแพทย์เสือป่าสมัย กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อจิตร 16/4/19

๐๐๘๘ จิตราคนี Chitragani หลวงฉายาสาทิศกร (สอาด) ช่างฉายรูป กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อขุนอัคนีนฤมิตร (จิตร) 22/6/13

ข-๔ จิตะสมบัติ Chittasampati ขุนพูนพิริยการ (ทองปาน) 31/12/19 ขอพระราชทานใช้

๐๗๘๘ จิตินัฎ Chitinata นายมุด มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บุตรนายจี้ 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๔๒๕๖ จินดานนท์ Chindanamada ขุนสมรรถกลจักร์ (เลิศ) กรมรถยนต์หลวง ทวดชื่อจิ้น ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อทองดี 8/12/17

๐๗๖๔ จินดาลัทธ Chinta^laddha นายพันเอก พระยาสีห์สุรไกร (จีน) ราชองครักษ์เวร ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑๐ มณฑลอุบล อุดรและร้อยเอ็จ เป็นหลานหลวงราชบำเรอ (ลัด) ฃ้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/11/13

๐๓๗๔ จินดาวณิก Chintava^nig นายเปลี่ยน เนติบัณฑิตย์ ผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม สกุลพ่อค้า 27/7/13

๐๘๕๒ จินดาวัต Chinta^vat ขุนพำนักนิกรราษฎร์ (เหมียน) นายอำเภอนครใน เมืองกรุงเก่ากรุงเก่า ปู่ชื่อจีน 15/12/13

๔๔๑๗ จินดาสิริ Chinta^siri พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อจู บิดาชื่อเชียร 4/5/18
๒๐๐๑ จินตกะเวส Chintakavesa พันจ่าเด็กชาจันทร์* รับราชการในกรมมหรศพ บุตรนายจีน พ่อค้า 12/3/14 * มหาดเล็กวิเศษ ขุนสุนทรนัฏภูษิต

๑๒๙๖ จินตกานนท์ Chintaka^nanda หลวงสิทธิศักดิบุรีรมย์ (ปลั่ง) ยกรบัตรมณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อจิ้น 15/4/14

๕๓๘๒ จินตนสนธิ Chintanasandhi นายร้อยตำรวจตรีสนธิ กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อจินดา 29/6/19

๓๐๔๑ จินตนะวนิช Chintanavanija รองอำมาตย์ตรีสอน ธรรมการเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อจง ค้าขาย 7/5/16

๐๔๙๔ จินตนะศิริ Chintanasiri ขุนสิทธิ์ดรุณเชษฐ* (นึก) สารวัดมหาดเล็ก

๑๙๑๖ จินตยานนท์ Chintayananda มหาดเล็กวิเศษตรึก ประจำกรมมหาดเล็กตั้งเครื่อง บิดาชื่อขุนชาญสุพรรณเฃต (ตรอง) 9/3/14

๒๒๐๓ จินตยาศวิน Chintayasvin มหาดเล็กวิเศษศุฃ สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อหวัง 14/4/15

๑๒๓๓ จินตวร Chintavara พระชำนาญวินิจฉัย (วร) ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อหลวงระนอง (จีน) 4/4/14

๖๓๐๒ จินตเศรณี Chintasreni พลเสือป่าเสริม ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี ปู่ชื่อจีน บิดาชื่อใช้ 1/4/22

๓๕๔๐ จินตะกิตติ Chintakitti ขุนปณีตถมกิจ (หยุย) หัวหน้าช่างถม โรงเรียนเพาะช่าง ปู่ชื่อใจ บิดาชื่อจิต 4/11/16

๖๐๗๒ จินตะคุณ Chintaguna นายร้อยโทคว้น โรงเรียนปืนใหญ่ทหารบก บิดาชื่อจิ้น 17/4/21

๑๕๔๗ จินตะดุลย์ Chintatulya ขุนสำราญรักษา (แม้น) กรมมหรศพ บุตรขุนศรีวิไชย (จีน) 21/7/14

๓๙๐๗ จินตะนานุช Chitananuja ขุนบริบาลธนกิจ (แช่ม) พนักงานคลัง จังหวัดพังงา 31/3/16

๖๑๓๙ จินตะประตาป Chintapratapa จ่าเอกสง่า ร.น.ส. จ่าหมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า บิดาชื่อจิ้น ปู่ชื่อกริม 22/10/21

๖๐๔๙ จินตะเลขา Chintalekha นายร้อยโทเขียน โรงเรียนการสมุหบาญชีทหารบก บิดาชื่อเจ๊ก ปู่ชื่อจีน 6/8/21

๔๔๑๒ จินตัษเฐียร Chintashthira นายหมู่ตรีเฉย กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ทวดชื่อจินดา ปู่ชื่ออยู่ 4/5/18

๕๒๒๒ จินตารมย์ Chinta^ramma นายร้อยตำรวจตรีตรึก กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อร่ม 14/6/19

๒๑๙๐ จินะมุสิก Chinamusika มหาดเล็กวิเศษอยู่ เสมียนในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อหนู 14/4/15

๐๑๔๔ จินายน Chinayan ขุนบรรจงสรรพกิจ (เจีย) สารวัดไปรษณีย์โทรเลข ชลบุรี เชื้อจีน 2/7/13

๕๓๓๔ จิเนราวัต Chinera^vata นายร้อยตำรวจตรีส้มจีน กองตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี บิดาชื่อยวน 29/6/19

๑๕๒๐ จิปิภพ Chipibhav^a นายพันตรี หลวงเหิมประยุทธการ (หลา) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจิบ 13/7/14

๖๒๙๓ จิรธนี Chiradhani พลเสือป่าดำ นายเสือป่าคนสนิทของผู้บังคับการกรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อจำเนียร ปู่ชื่อศิริ บิดาชื่อเฮง 28/3/21

๑๖๕๔ จิระเสวี Chirasevi^ นายพันโท พระวิไชยพลฤทธิ์ (เยื้อน) กองหนุน กรมจเรทหารบก เป็นฃ้าในกรมหลวงนครไชยศรี 6/10/14

๓๑๖๘ จิรากร Chira^kara หลวงสันทัดวิชาสาส์น (กิมยู้) อาจารย์โรงเรียนราชแพทยาลัย ปู่ชื่อเนียร เคยผูกภาษีอากร 10/6/16

๒๙๔๘ จิรานนท์ Chira^nanda ขุนสกนธ์รถากิจ (โลปิศ) กรมรถไฟหลวงสายใต้ พี่ ขุนบำรุงรถาคาร (กริม) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ น้อง บิดาชื่อจิ๊ 8/3/15

๖๐๑๕ จิลลานนท์ Chillananda พระยาอินทมนตรีศรีจันทรกุมาร (ฟรานซิส เฮนรี ไยล์) อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 11/6/21

๖๓๖๙ จีนะทีประ Chinadipra นายหมู่ตรีเทียน สารวัดสุขา กองพันที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อตั้นเล่ง

๔๘๙๒ จีนะวิจารณะ Chinavicharana หลวงจีนพรรค์พิจารณ์ (ปั้น) กรมการพิเศษจังหวัดสุโขทัย 5/4/19

๐๓๑๗ จีนานนท์ Chinananda นายเช็ง พ่อค้าเมืองชลบุรี เชื้อจีน 13/7/13

๒๓๐๕ จีเนกะ Chineka อำมาตย์ตรี ขุนนรภูมิพิภัชน์ (เจ๊ก) ผู้รั้งเจ้าพนักงานออกโฉนดมณฑลภูเก็จ บุตรขุนวิเศษอักษร (จีน) 7/6/15

๔๗๖๒ จียังศุวัต Chiyansuvata นายหมู่ลูกเสือโทเหล็ง ครูรองโรงเรียนศรีสุริยวงษ์ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อเจียง 3/2/18

๔๒๒๗ จีระจันทร์ Chirachandra พันจ่าเอกเรียม ผู้บังคับการเรือเขจรชลธี กองทัพเรือ บิดาชื่อจี่ ปู่ชื่อจันทร์ 13/10/17

๒๙๓๙ จีระพันธุ์ Chirabandhu ขุนบรรเจิดใจราษฎร์ (ม้าชุน) กำนันตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อหลี 8/3/15

๔๔๐๘ จีระมะกร Chiramakara ว่าที่นายหมวดตรีถนอม กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อขุนศรีรักษาราษฎร์ (จี้) 4/5/18

๓๑๘๘ จีระเศรษฐ Chirasreshtha หลวงสุนทรานุกิจ (เอม) นอกราชการ กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) ปู่ชื่อพระยาประเสริฐวานิช (ฉิม) 17/6/16

๓๗๗๑ จีระสิริ Chirasiri นายเฮง รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเจียว 4/2/16

๓๘๑๗ จุลางกูร Chulla^nku^la พลเสือป่าเถียร รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๗ มณฑลภูเก็ต บิดาชื่อเอียด 13/2/16

๓๔๘๒ จุฑะรพ Chudaraba นายร้อยโท ขุนผลาญศรแสง (กรับ) กระทรวงกลาโหม บิดาชื่อจุ๊ 14/10/16

๐๕๔๒ จุฑาโกเศศ Chuda^koses หลวงพิทักษ์สมบัติ (ปิ่น) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง 23/8/13

๑๕๕๕ จุฑางกูร Chuda^nkura หลวงสตากรกิจประชาบาล (เลี้ยง) นายอำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ (ร้อยเอ็จ) ปู่ทวดชื่อพระทางวงษา (ยอด) 27/7/14

๑๐๓๓ จุฑานนท์ Chuda^nanda นายร้อยโทนิล ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อปิ่น 20/2/13

๑๐๙๖ จุฑาวรรธนะ Chuda^vardhana นายร้อยตรีเจริญ ประจำกองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อปิ่น 6/3/13

๑๗๘๐ จุฑาสมิต Chuda^smita นายร้อยตรียง นายเวรกรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อแย้ม 12/12/14

๓๔๒๒ จุฑินทุ Chudindu พันเด็กชาตรีจ้อย กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อปิ่น ปู่ชื่ออิน 2/9/16

๔๕๖๖ จุโฑปะมา Chudopama^ นายบุญมา ปลัดอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพ็ชรบุรี 9/7/18

๓๔๓๕ จุณณษนนท์ Chunna^nanda รองอำมาตย์เอกจิตร์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทวดชื่อจุ่น 10/9/16

๒๘๖๒ จุณณะปีย Chunnapiya พลเสือป่าเจ้ ว่าที่รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๔๐ โรงเรียนวัดยานนาวา จังหวัดพระนคร บิดาชื่อเปีย ปู่ชื่อจุน 14/2/16

๔๖๖๘ จุณณะภาต Chunnabhata นายร้อยตรีสิทธิ์ กรมทหารบกราบที่ ๗ กับนายสาตร์ บิดา ปู่ชื่อแจ่ม ทวดชื่อจุล 26/10/18

๓๙๗๑ จุณณะเวส Chunnaves นายร้อยโทซา กรมทหารบกราบที่ ๑๐ ปู่ชื่อจุ่น พ่อค้า 30/5/17

๕๐๓๒ จุณานนท์ Charunananda นายหมู่ตรีต่วน กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจุ่น ปู่ชื่อพุก 31/5/19

๐๘๒๙ จุนทสุต* Chundasuta นายร้อยตรีกลม ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี พระยาเพชรบูรณ (จุ่น) เป็นปู่ทวด

๐๕๔๕ จุรณโกเศศ* Churnakoses ขุนโยธาพิทักษ์ (จุ่น) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จุรณะโกเศศ"

๕๓๘๙ จุลกโกมล Chulakakomala นายร้อยตำรวจตรีเล็ก กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อศุกร์ 29/6/19

๕๒๑๐ จุลกทัพพะ Chulakadabba นายร้อยตำรวจโททรัพย์ สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธรมณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่อเล็ก ปู่ชื่ออิน 14/6/19

๒๕๔๕ จุลกนิษฐ Chulakanishtha รองอำมาตย์เอก หลวงรักษาหิรัญกิจ (หรุ่น) นายทะเบียนเอก กรมเจ้าท่า ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อ นายร้อยเอก หลวงสมรรถสรรพยุทธ 26/9/15

๐๘๕๑ จุลกมล Chulakamala ขุนสถลภูมิสถิตย์ (หาด) กรมการตำแหน่งนาและนายทะเบียนที่ดินเมืองสระบุรี บิดาชื่อน้อย ปู่ชื่อบัว 15/12/13

๔๖๐๙ จุลกรานต์ ราชบุรุษ ขุนอินทรสุรศักดิ์ (แม้น) ประจำกรมสนมพลเรือน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อกราน 1/10/18

๐๑๗๕ จุลกลาวิท Chunlakalavid ขุนกลวิทยานุรักษ์ (เล็ก) กรมยานยนตร์ 4/7/13

๒๙๑๐ จุลกสิกร Chunlasikara พลเสือป่าเลี่ยม กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อน้อย 14/2/16

๐๐๑๓ จุลกะ Chulaka พระอภัยวานิช (หลุย) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล สำหรับลูกหลานพระภาษีสมบัติบริบูรณ (เล็ก) 16/6/13 เขียนให้เอง

๕๓๓๙ จุลกะนาค Chulakanaga นายร้อยตำรวจตรีสุริยนต์ กองตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ปู่ทวดชื่อจุล ปู่ชื่อพลาย 29/6/19

๕๓๑๑ จุลกะรังคะ Chulakaranga นายร้อยตำรวจโทยวง กองตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อเล็ก 29/6/19

๕๓๘๕ จุลกะรัตน Chullakaratana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเสง กองตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ปู่ทวดชื่อรัตน์ บิดาชื่อจิ๋ว 29/6/19

๕๒๙๕ จุลกะลพ Chulakalaba นายร้อยตำรวจตรีลพ กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย บิดาชื่อน้อย 29/6/19

๕๓๑๗ จุลกะเศียน Chunlakasyena นายร้อยตำรวจตรีหยง กองตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อเซียน ปู่ชื่อจ้อย 29/6/19

๕๓๗๙ จุลกะสุทธิ์ Chulakasuddhi ว่าที่นายร้อยตำรวจรีสำริด กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อสุทธ 29/6/19

๑๘๘๐ จุลกัณห์ Chulakanha นายร้อยเอก หลวงกำแหงรณรงค์ (แปลก) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๗ กับนายเล็ก (บิดา) บิดานายเล็กชื่อนายกัน 7/3/14

๔๖๐๕ จุลเกตุ Chulaketu นายร้อยตรีบุญมาก กรมทารบกราบที่ ๑๙ บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อขุนสุทธิ์วาน (คุ้ม) 1/10/18

๐๔๐๓ จุลจิตระกะ Chulachitraka หลวงเทพลักษณเลฃา (เล็ก) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๕๐๘๓ จุลชะวนะ Chulajavana พลเสือป่าชวน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเล็ก 31/5/19

๒๖๓๘ จุลชาต Chulajati นายเรือตรีเจียง ประจำกราบซ้าย กองโรงเรียนนายเรือและช่างกล และนายแทน บิดา ปู่ชื่อเล็ก 17/10/15

๐๑๖๗ จุลดิลก Chulatilaka หลวงประสุตกลการ* (เจิม) กรมยานยนตร์ ปู่คือหลวงอินทรโกษา (น้อย) 4/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระมาตลีรถาทร

๑๗๕๗ จุลเดชะ Chulateja นายเรือตรีสง่า ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อหลวงสอางคดี (เดช) ปู่ชื่อหลวงจินดาภักดิ์ (เล็ก) 12/11/14

๕๔๗๔ จุลตามระ Chulatamara นายอิ่ม นายเวรบาญชี กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหมื่นพิพัฒน์ (แดง) บิดาชื่อเล็ก 5/7/19

๕๕๗๒ จุลเทศ Chuladesa ขุนทวีวัตถุเอนก (ทัศน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๐๕๐๐ จุลนัฎ Chulanat นายจ๋อย มหาดเล็ก กรมโขนหลวง 12/8/56

๑๙๐๖ จุลนิมิ Chulanimi ว่าที่นายเรือตรีเนิน ต้นเรือตอร์ปิโดที่ ๔ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อนิ่ม 7/3/14

๓๐๘๘ จุลเนตร Chulanetra รองเสวกตรีแปลก กรมพระคลังข้างที่ ทวดชื่อฉิม ปู่ชื่อเนตร

 นามสกุลพราราชทาน-จ..๙


๕๓๐๖ จุลบรรยงก์ Chulabanyonka นายร้อยตำรวจตรีใย แพทย์กองตำรวจภูธรมณฑลอุบล ปู่ทวดชื่อยง ปู่ชื่อขุนรักษาเขตแดน (เล็ก) 29/6/19

๖๓๓๘ จุลปานะ Chulapa^na นายหมู่ตรีบาง สารวัดเสือป่า กองพันที่ ๒
กองเสือป่ารักษาดินแดนกาญจนบุรี ปู่ชื่อปาน บิดาชื่อจิ๋ว 3/6/22

๕๐๐๐ จุลเปมะ Chulapema พลเสือป่าเพิ่ม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อเปรม 24/5/19

๓๘๗๗ จุลพุกกณะ Chu^labukkana นายร้อยโทสุทธิ์ กองพลทหารบกที่ ๕ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อพุก 17/3/16

๐๙๔๘ จุลมกร Chulamakara พระพิพิธสาลี (เหล็ง) ปลัดกรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อหลวงราชโภคานุกุล (จิ๋ว) 19/1/13

๐๘๓๗ จุลมัลลิก Chulamallika นักเรียนนายร้อยสำรองราชการวงษ์ ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อลิ 11/12/13

๕๓๑๖ จุลมิน Chulamin นายร้อยตำรวจตรีอินทร์ กองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา และนายพรหมบิดา ปู่ชื่อน้อย 29/6/19

๐๔๒๕ จุลโยธิน Chulayodhin นายร้อยโทเล็ก กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 5/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายร้อยเอก นายศัลย์กำธร

๒๕๕๐ จุลรังสี Chularansi รองอำมาตย์โท ขุนขุขันธ์เฃตโกศินทร์ (เชื้อ) พนักงานคลังจังหวัดขุขันธ์ ทวดชื่อพระบรรพตภุมธิบาล (น้อย) บิดาชื่อขุนวรพัฒน์ (หรั่ง) 26/9/15

๔๑๘๘ จุลรูป Chularu^pa ขุนประดับโยธา (เล็ก) กรมศิลปากร กระทรวงวัง บิดาชื่อหมื่นทรงพล (น้อย) 29/8/17

๔๕๔๙ จุลฤกษ์ Chulariksha พันจ่าเด็กชาเชย โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อขุนภักดีสมบัติ (น้อย) บิดาชื่อฤกษ์ 26/6/18

๓๖๗๙ จุลละกาญจนะ ChullaKanchana มหาดเล็กสำรองศิริ ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ บิดาชื่อเล็ก ปู่ชื่อทอง 9/1/16

๔๔๘๗ จุลละเกศ Chullakesa หลวงอภัยโภคารักษ์ (ชื่น) กรมยาฝิ่นหลวง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อพระศิรสำแดง (น้อย) บิดาชื่อเกษ 30/5/18

๖๐๑๓ จุลละฉันทะ Chullachanda นายหมู่ลูกเสือตรีเล็ก กองลูกเสือจังหวัดราชบุรี 11/6/21

๔๐๘๒ จุลละทรัพย์ Chulladrabya นายหรุ่น ยกระบัตร์ศาลทหารเรือชายทะเล และนายจ้อย บิดา ปู่ชื่อสิน 23/6/17

๓๐๕๗ จุลละนันทน์ Chullanandana นายร้อยโททิน กรมทหารบกพาหนะที่ ๕ ทวดชื่อน้อย 14/5/16

๓๙๐๘ จุลละบุษปะ Chullapushpa ขุนสาทรศุภรัชฏ์ (สังวาลย์) คลังจังหวัดชุมพร ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อหลวงภิบาลเขตรนคร (ดอกไม้) 31/3/16

๓๔๘๕ จุลละปิยะ Chullapiya นายร้อยโทโต ยกระบัตร์กองพลทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อเปี่ยม 14/10/16

๓๘๑๒ จุลละผลิน Chullaphalin พลเสือป่ามงคล รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลอุดร บิดาชื่อจ้อย ทำสวน 10/2/16

๓๘๔๐ จุลละพราหมณ์ Chullabrahmana พลเสือป่าวาศ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนพรามชาติ (หนูพราหมณ์) 17/2/16

๔๖๓๒ จุลละพันธุ์ Chullabhandu รองอำมาตย์ตรีอิน แพทย์ประจำโรงเรียนราชแพทยาลัย ทวดชื่อเล็ก 4/10/18

๓๗๓๔ จุลละโพธิ Chullabodhi พลเสือป่าล้วน กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ทวดชื่อฉิม ปู่ชื่อโพ 30/1/16

๒๘๖๐ จุลละภมร Chullabhamara พลเสือป่าปุ่น รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๗ โรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ ทวดชื่อภู่ ปู่ชื่อฉิม

๓๑๖๒ จุลละมณฑล Chullamandala รองอำมาตย์โทพิมเสน กรมไปรษณีย์โทรเลข 10/6/16

๔๐๐๒ จุลละรัต Chullarata นายเรือเอกโชติ กรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปู่ชื่อขุนอินทร์ (น้อย) ทวดชื่อรอด 6/6/17

๓๘๘๖ จุลละรุจิ Chullaruchi พันเด็กชาโทเล็ก กองชาวที่ พระตำหนักจิตรละดาระโหฐาน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อปลั่ง 17/3/16

๔๒๙๘ จุลละเลข Chullalekha นายพันตรี หลวงโยธาธรรมนิเทศ (แจ่ม) นายทหารเบี้ยบำนาญ กรมเสนาธิการทหารบก ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อศรี 23/12/17

๔๐๑๑ จุลละวร Chullavara ขุนวิบูลย์บรรณารักษ์ (ศุข) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อหลวงศรีอัศวเดช (น้อย) บิดาชื่อวอน 6/6/17

๓๗๗๖ จุลละวานิช Chullavanija พลเสือป่ามี รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจ้อย อาชีพค้าขาย 7/7/16

๓๓๐๒ จุลละศร Chullasara นายหมู่เอกสวัสดิ์ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อฉิม บิดาชื่อหมื่นยงพลพ่าย (สอน) 22/7/16

๔๔๔๖ จุลละสมิต Chullasmita นายร้อยตรีชิต กองพลทหารบกที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อหมื่นอินทรประภาษ (ยิ้ม) 20/5/18

๓๖๔๔ จุลละสันธิ Chullasandhi เด็กชาสังข์ กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสัน 11/12/16

๔๕๗๕ จุลละสุขุม Chullasukhum นายเรือโทจง กรมแพทย์ทหารเรือ ทวดชื่อน้อย ปู่ชื่อนิ่ม 13/9/18

๓๙๖๔ จุลละสุวรรณ Chullasuvaarna นายร้อยโทก้อนทอง สมุห์บาญชีกรมทหารบกราบที่ ๑๙ บิดาชื่อเล็ก 26/5/17

๓๓๕๐ จุลลัษเฐียร Chullashthira นายร้อยโทอิน นายทหารคนสนิท กรมพระคชบาล บิดาชื่อขุนโยธาภักดี (น้อย) ปู่ชื่อขุนแก้วสรกิจ (เถียร) 6/8/16

๔๐๕๒ จุลลากร Chullakara นายขจร กรมทาง กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อเล็ก 17/6/17

๔๓๘๕ จุลโลบล Chullopala รองผู้กำกับโทโท้ ครูผู้ตรวจการอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปู่ชื่อเล็ก ทวดชื่อบัว 23/2/17

๔๑๕๙ จุลวัจนะ Chullavachana นักเรียนนายเรือชื่น (ห้อง ๕) โรงเรียนนายเรือ ปู่ชื่อพระยารามกำแหง (น้อย) ทวดชื่อหมื่นอินทรอักษร (คำ) 5/8/17

๕๓๘๔ จุลวัฑฒกะ Chullavaddhaka นายร้อยตำรวจตรีเจริญ กองตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อน้อย ทวดชื่อสว่าง 29/6/19

๒๓๐๑ จุลวัลลิ Chulavalli นายร้อยตำรวจตรีเครือ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดเมืองนราธิวาส บุตรนายเล็ก 7/6/15

๖๔๑๗ จุลวัลลิภะ Chulavallibha นายประสงค์ รับราชการแพนกสรรพากรนครบาล ปู่ทวดชื่อรัตน์ ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อฟัก 16/9/22

๑๕๗๑ จุลวิธูร หลวงศรีเสนา (สว่าง) ยกรบัตรมณฑลพายัพ บุตรขุนอนุกิจวิธูร (น้อย) 9/9/14

๒๖๖๓ จุลวิภาต Chulavibha^ta นายร้อยเอกเพิ่ม หัวน่าแพนกที่ ๑ กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อหลวงมงคลรัตน์ (น้อย) บิดาชื่อนายสิบเอกเปล่ง

๒๐๕๒ จุลเวส Chulavesa นักเรียนทหารกระบี่ยอด กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเล็ก พ่อค้า 18/3/14

๖๑๒๐ จุลสมัย Chulasamaya พระประสานอักษรพรรณ (หมัย) ปลัดกรมบัญชาการ กระทรวงธรรมการ หลวงพินิจพลากร (น้อย) เป็นบิดา 15/10/21

๒๔๘๑ จุลสุคนธ์ Chulasugandha นายร้อยเอก หลวงภูเบนทร์นุรักษ์ (ผ่าน) ปลัดกองพลที่ ๙ ปู่ชื่อพระราชอัคนิรักษ์ (จิ๋ว) บิดาชื่อขุนทยานพิมาฎ (กลิ่น) 5/9/15

๖๑๙๓ จุลสุต Chulasut จ่าเอกแกละ ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อน้อย ปู่ชื่ออุย บิดาชื่อทุ 10/12/21

๓๔๕๙ จุลสุนทร Chulasundrara จ่าโทอยู่ กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อดี 30/9/16

๐๑๐๐ จุลเสน Chulasen ขุนนรินทรรักษา* (จิ๋ว) กรมชาวที่ 24/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสูรกานต์ประทีปแก้ว

๑๖๐๗ จุลัยยานนท์ นายร้อยตรีดวง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองไชยา หลานนายน้อย 15/9/14

๖๒๐๒ จุลาณุกะ Chu^lanuka นักเรียนแพทย์เสือป่าหลี ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายจ้อย (บิดา) ปู่ชื่อน้อย 17/12/21

๐๕๙๗* จุลานนท์ Chula^nanda นายพันเอก พระนเรนทรรักษา (ยิ่ง) ผู้ช่วยเกียกกายทหารบก กระทรวงกระลาโหม เป็นบุตรหลวงรัดรณยุทธ (เล็ก) 7/9/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา เป็นลำดับที่ ๕๙๔ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๙๗ ไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ. ๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๖/หน้า ๑๓๖๕)

๖๒๕๒ จุลาภา Chula^bha รองอำมาตย์โท ขุนสารคามเขตโกษา (จอน) คลังจังหวัดมหาสารคาม ปู่ทวดชื่อพระยาพิษณุโลก (แสง) ปู่ชื่อพระราชฤทธานนท์ (น้อย) 1/1/21

๔๕๐๕ จุลามร Chula^mara นายเปลื้อง กรมที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหลวงอมรภักดี (น้อย) 6/6/18

๕๘๐๗ จุโลทัย Chulodaya พลเสือป่าแฉล้ม กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่ออุทัย 25/6/20

๒๘๖๔ จุโฬทก Chulodaka พลเสือป่าสำลี รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖๑ มณฑลกรุงเทพฯ บิดาชื่อยอด ปู่ชื่อจุ้ย 11/2/15

๒๒๓๓ จูฑจันทร Chu^dachandra นายแวว กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อจู บิดาชื่อจั่น 7/5/15

๒๖๘๖ จูฑเตมีย์ Chu^datemiya รองเสวกโทสงวน อาจารย์ผู้ช่วยโรงเรียนราชวิทยาลัย บิดาชื่อจู ปู่ชื่อชื่น 25/10/15

๖๑๔๘ จูฑปริกขานนท์* Chu^daparikkha^nanda นายหมู่ใหญ่ปริก จ่ากองร้อยที่ ๖ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจู 19/11/21 * มาจากนามบิดากับนามเดิม

๕๕๓๖ จูฑพันธนะ Chu^dabandhana ขุนปฏิภาณบรรณสิทธิ์ (หวัง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๑๗๘๔ จูฑรัตน์ Chu^daratna นายนาวาตรี หลวงชนะไพรินทร์ (ทอง) ประจำในกองพัสดุ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อจู บิดาชื่อแก้ว 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จูฑะรัตน"

๓๙๒๔ จูฑศฤงค์ Chu^dasring ขุนลิขิตบรรณกร (ลิขิต) สรรพากรจังหวัดพัทลุง ทวดชื่อพระขลุงบุรี (จู๊) ปู่ชื่อหลวงพรหมเสนา (ติ่ง) 5/4/17

๒๖๒๕ จูฑะเกษตริน รองอำมาตย์เอก ขุนวิสิฐดรุณกล (เทียน) ธรรมการเมืองประทุมธานี ปู่ชื่อจุ ทำนา 10/10/15

๓๕๘๖ จูฑะจินดา Chu^dachinta^ นายร้อยโทยี่ กรมทหารบกราบที่ ๑๖ บิดาชื่อยอด 3/12/16

๓๑๒๔ จูฑะพล Chu^dabala นายร้อยโทสี นายทหารคนสนิทกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อพล 3/6/16

๓๗๕๗ จูฑะพุทธิ Chu^dabuddhi ราชบุรุษพุฒ ว่าที่รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖๒ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อจู 3/2/16

๓๒๐๖ จูฑะฤทธิ์ Chu^dariddhi ขุนพินิจไปรษณีย์ (เชย) นายไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดอ่างทอง ปู่ชื่อปิ่น บิดาชื่อฤทธิ์ 24/6/16

๒๐๗๕ จูฑะวณิช Chu^davanija นักเรียนทหารกระบี่แทน กรมโขนหลวง ปู่ชื่อมิ่ง พ่อค้า 18/3/14

๓๐๘๓ จูฑะวิภาต Chu^davibha^ta พระนาถศาสตร์ราชสภาบดี (สุดใจ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อหลวงจ่าเมือง (จู) ทวดชื่อพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม) 21/5/16

๒๒๖๔ จูฑะศร Chu^dasara รองเสวกโท ขุนประมาณสุวรรณสิทธิ์ (แรม) สังกัดกรมศิลปากร ทวดชื่อจู ปู่ชื่อขุนประสิทธิ์สุวรรณ (สอน) 19/5/15

๓๙๕๒ จูฑะศรี Chu^dasri นายร้อยโทเชาวน์ นายทหารคนสนิท กรมทหารราบที่ ๑๕ ปู่ชื่อหลวงภาณุพันธุ์ (จู) 26/5/17

๓๙๑๒ จูฑะศิลปิน Chu^dasilpin รองอำมาตย์ตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อจู ช่างทอง 31/3/16

๒๒๗๗ จูฑะสิงห์ Chu^dasinha ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีปาน ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลชุมพร ปู่ชื่อจู บิดาชื่อเสง 19/5/15

๑๙๙๓ จูฑะสุต Chu^dasuta พลเสือป่าจรูญ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อจู๋ ปู่ชื่อขุนตุลาการ (สุด) 12/3/14

๕๙๕๒ จูฑะสุวรรณ Chu^dasuvarna ขุนพิพิธธนการ (เซ่ง) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อทองคำ ปู่ชื่อจู 11/6/21

๔๑๗๘ จูฑังคะ Chu^danga หลวงวรศาสตร์เลขา (สวย) นายอำเภอปะนาเระ จังหวัดยะหริ่ง ปู่ชื่อจู ทวดชื่อเอีย 15/8/17

๓๒๑๖ จูฑามาตย์ Chu^damatya หลวงโภคาพิพัฒน์ (บุญเหี้ยน) กรมการพิเศษจังหวัดกระบี่ ทวดชื่อจูอี่ เป็นผู้ว่าราชการเมืองเชียงจิว (จีน)

๑๐๐๐ จูตกานนท์* Chu^taka^nanda ว่าที่นายร้อยตรีฟื้น ประจำกองพยาบาลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายเรือง (บิดา) บิดานายเรืองชื่อนายจู 13/2/16 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จูตะกานนท์"

๑๐๐๗ จูตะกะสุต Chu^takasuta นายร้อยโทหวาน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายสุดใจ (บิดา) นายสุดใจเป็นบุตรหมื่นชินสัตโลหะ (ม่วง) 13/2/13

๕๗๖๔ จูตะโกมล Chu^takomala นายหมู่ตรีทองคำ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 15/12/19

๐๘๓๐ จูตะเสน Chu^tasen นายร้อยตรีผิน สมุห์บาญชีกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ชื่อจู 10/12/13

๕๙๐๔ จูฬติตตะ Chu^latitta พลเสือป่าติ๊ด กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจู ปู่ชื่อเหลียง 1/2/20

๑๑๑๙ เจตนเสน Chetanasena นายแก้ว ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน เมืองเพ็ชรบุรี (บุตร) กับนายยวด (บิดา) ทวดชื่อนายจง 9/3/13

๐๔๐๙ เจตนะจิตร Chetanachitra ขุนจงจิตรกร* (จง) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจงจิตรกร

๐๕๗๓ เจตนะศิลปิน Chetanasilpin ขุนพินิจอนันต์ (หวัง) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13

๒๔๐๐ เจตนานนท์ Chetanananda นายฉอ้อน มหาดเล็กรายงาน มณฑลภูเก็ต ปู่ชื่อจง 20/7/15

๐๘๖๔ เจตนาวัต Chetana^vat นักเรียนมหาดเล็กหลวงก่อง มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม บุตรนายอ้น หลานนายจี๊ด 18/12/13

๑๔๘๗ เจตะสานนท์ Chetasa^nanda พระรัชฏภัณฑ์พิพัฒน์ (อยู่) ฃ้าหลวงตรวจการ กรมสรรพากรนอก บุตรนายหวัง 6/7/14

๕๒๘๒ เจตานนท์ Cheta^nanda นายร้อยตำรวจตรีจวง กรมตำรวจพระนครบาล ปูชื่อเจ 29/6/19

๒๒๐๕ เจษฎางกูร ณ กรุงเทพ Cheshtankura na Krungdeb หม่อมหลวงปลั่ง ฃ้าหลวงน้อยในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา พระโอรสในสมเด็จพระประถมบรมมหาชนก 7/5/15

๓๙๓๓ เจาฑะเกษตริน Chaudakshstrin รองอำมาตย์ตรีพิณ ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปู่ชื่อจาว 7/4/17

๖๒๓๘ เจาฑานนท์ Chauda^nanda นายหมู่เอกจือ ประจำกรม กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อปิ่น บิดาชื่อเจ๋า 25/12/21

๔๖๕๔ เจาตินันทน์ Chautinandana ขุนชำนิตรวจการ ผจั๊ง สารวัดชั้น ๑ กรมศุลกากร ทวดชื่อเจา 18/10/18

๒๔๐๔ เจาทวิภาต Chaudavibhata นายร้อยตำรวจโทไสว ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอเหนือ เมืองสงขลา ปู่ชื่อเจ้า บิดาชื่อแฉ่ง 20/7/15

 

Comments