แหล่งรวบรวมต้นสกุลของคนไทย

แบ่งตามกลุ่มของแหล่งที่มา, กลุ่มนามสกุลสายเครือเดียวกัน, กลุ่มที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

จุดประสงค์ของการรวบรวมไม่ได้เป็นไปเพื่อหาผลประโยชน์จากการจัดทำ แต่มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาบรรพชนของลูกหลานรุ่นปัจจุบัน และได้มีการพยายามเชื่อมโยงแต่ละสายสกุลเข้าด้วยกันผ่านโปรแกรม Family Tree (https://familysearch.org/) ซึ่งเป็นของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ที่เปิดให้ทุกคนทั่วโลกเข้าใช้ฟรี ในที่สุดแล้วจะเห็นว่าทุกคนมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันทั่วโลก จนถึงอาดัมและเอวา 

ดูวิธีการกรอกข้อมูลสายของครอบครัวลงในเว็บไซต์ < https://familysearch.org > หน้าเว็บย่อย (32): ดูทั้งหมด