Пълно счетоводно и данъчно обслужване

Статус Финанс предлага на своите клиенти услугата Пълно счетоводно и данъчно обслужване. Използвайки тази услуга, клиентите ни си спестяват досадните чакания пред Данъчните служби, Търговския регистър, Националния осигурителен институт и други държавни институции. Така клиентите ни могат да акцентират върху развитето на своя бизнес. С този пакет от услуги получавате:

- цялостно водене на счетоводство в съответствие с нормативните изисквания за счетоводно отчитане, данъчно облагане и социално осигуряване

- изготвяне и подаване на Месечна справка-декларация по ЗДДС.

- изготвяне и подаване на месечна декларация по ИНТРАСТАТ

- изтотвяне и подаване на Уведомления по чл.62 от КТ (регистриране на трудови договори и прекратяване на трудови договори)

- изготвяне и подаване на месечни декларации за осигурените лица и дължимите осигурилни вноски (декларации образец 1 и образец 6)

- подготвяне на платежните за плащанията към Бюджета (платежни за осигуровките и ДДС-то)

- изготвяне на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

- изготвяне на Годишни финансови отчети (ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА) съгласно приложимите счетоводни стандарти за предприятието (НСФОМСП, МСС) и българското законодателство

- подаване на Годишния отчет за дейността в НАП и НСИ и публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър.

- консултации по въпроси, свързани със счетоводното и данъчното законодателство.

Статус Финанс работи със софтуер, който позволява всички отчети и справки да бъдат изготвени и изпращани в електронен вариант. Статус Финанс използва Електронен подпис и почти всички декларации и документи към държавните органи се подават по електронен път.