Годишно счетоводно и данъчно приключване

Счетоводна кантора СТАТУС ФИНАНС предлага на клиентите, които искат да се възполват от част от услугите ни, услугата Годишно счетоводно и данъчно приключване.

До 31 Март всяка година предприятията трябва да подадат годишната си данъчна декларация, заедно с Годишен отчет за дейността за предходната календарна година.

До 30 юни всички предприятия следва да публикуват финансовите си отчети, изготвени в съответствие с Приложимите счетоводни стандарти.

Ако изберете Нас за годишното си счетоводно и данъчно приключване на Финансовата година, ние ще извършим професионално, бързо и качествено в законоустановените срокове, следните услуги:

- Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет – изразява се в приключване на всички приходни и разходни сметки и окончателно формиране на финансовия и данъчния резултат за отчетната година. Ще изготвим Финансовият отчет на дружеството в съответствие със Счетоводната политика, Приложимите счетоводни стандарти за предприятието (МСФО, НСФОМСП) и действащата правна рамка (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ и т.н.). Финансовия отчет включва - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите (отчет за доходите), отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, оповестяване на счетоводната политика, справка за ценните книжа, справка за дълготрайните активи, справка за финансовите резултати, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи, справка за участия в капиталите на други предприятия, справка за вземанията, задълженията и провизиите, както и всички други справки, изискващи се във връзка с дейността на фирмата.

- Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация - След съставяне на годишния финансов отчет на фирмата се съставя и годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. В декларацията се отразяват счетоводния финансов резултат, всички данъчни облекчения и се формира данъчната печалба. Декларацията се подава в срок до 31 март в съответното подразделение на НАП. Счетоводна кантора Статус Финанс подава повечето декларации по интернет, благодарение на което се ползва 1% отстъпка от корпоративния данък (но не повече от 1000 лв). Декларацията може да бъде подадена също лично от управителя, чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

- Съставяне и подаване на статистически формуляри – Освен данъчна декларация юридическите лица съставят и подават отчети съгласно чл.20 ал.1 от Закона за статистиката. Ние ще подготвим и подадем в съответния срок статистическите формуляри по интернет, а при желание на клиента същите могат да бъдат изготвени на хартиен носител и подадени от управителя или упълномощено лице заедно с Годишната данъчна декларация.

- Публикуване на Годишния финансов отчет – Статус Финанс, като съставител ще публикува Годишния финансов отчет в Търговския регистър. За да бъде възможно това заедно ще подготвим всички необходими документи за публикуването. От публикуването на финансовия отчет по интернет с електронен подпис, таксата за публикуване е намалена с 30%.

<Назад