Wessman - Barkens Järnväg/Smedjebackens Järnväg

OBS!
Detta är en amatörsida om Wessman - Barkens Järnväg/Smedjebackens Järnväg 1857 - 1903. 
Alla fakta är inte kontrollerade varför vissa uppgifter är endast kvalificerade gissningar. 
Bilder hämtade från Bygdeband.
Kartmaterial har jag huvudsakligen fått från Christer Fredriksson, Grängesberg samt från okända källor på nätet. 

Wessman-Barkens järnväg


Wessman - Barkens järnväg invigdes 1860. Spårvidd 1188 mm. Banan är en förlängning av Strömsholms kanal. Det befanns vara för besvärlig terräng för att förlänga kanalen från sjön Barken upp till sjön Wessman. I stället beslöt man bygga en järnväg som ersättning. Bygget började 1858 och 1860 kunde banan invigas. Sträckan är 18 km från Smedjebacken till stationen Marnäs som blev namnet för stationen vid Wessman. 
Från 1883 Smedjebackens Järnväg - SmbJ.

Kartor:

 Länk till egen Google-karta

Expropriationskarta 1

Expropriationskarta 2

Expropriationskarta 3

Expropriationskarta 4

Expropriationskarta 5På nedanstående länk finns banan utsatt;

Häradsekonomiska kartan Persbo J112-90-16 åren 1866.73

Senare kartor där sträckan i alla fall delvis framgår:

Ekonomisk karta Smedjebacken

Lantmäteriet Ekonomisk karta Hagge

Lantmäteriet ekonomisk karta Ludvika
Tidtabell (Bygdeband):

Nedan: Smedjebackens station (Bygdeband), utfarten mot Ludvika.


Nedan: Här syns tre av spåren nere vid hamnen. Hamnmagasinet till höger och resten av stationen till höger utanför bild. 

Foto mot nordväst. (Bygdeband) 

Nedan: Man kan se en del av spåren nere till höger på bilden. (Bygdeband)

Nedan: Lokstall och godsmagasin Smedjebacken (Bygdeband)


Bilder från besök Smedjebackens hamn 2017. 

Uppgifter på Wikipedia säger: Lokstallet hade ursprungligen två stora portar mot hamnsidan och var uppfört i slaggsten. Senare breddades byggnaden med ytterligare en port, och fick dagens utseende. Då användes rött murtegel i kombination med slaggsten som fasadmaterial. 

Andra uppgifter säger att byggnaden  inte är samma utan två olika. 


Lokstallet byggt 1875? Ingen spåranslutning under järnvägens tid? Till vänster en vägvaktskur från banan.Hamnmagasinet:


Till vänster kajen för båtarna. Här fanns ursprungligen tre spår på landsidan. Trafikplatser:

**Smedjebacken. 1860 - 1903. Station, lokstall, förvaltning. Kajspår för omlastning mellan båt och järnväg. Efter breddning av SWBJ benämnd Smedjebackens hamn.


Smedjebackens station.  Ritningen är troligen från efter att SWBJ tog över banan och breddat till normalspår ca 1904

och namnändrat till Smedjebackens hamn:


*Hotellet. Hållplats. (Enligt boken Bodstedt;"Historik över Sveriges småbanor 1802- 1865.) Enkel hållplats för kanalresenärer. Tåg gick i anslutning till kanalbåten.

bild: Hotellet Smedjebacken

*Ljusåsens badanstalt. Hållplats. (Enligt boken Bodstedt;"Historik över Sveriges småbanor 1802- 1865.) Enkel hållplats för badanstaltens gäster.

Ur tidningen Dalpilen 1894-05-11:

Ljusåsens Badanstalt, Smedjebacken, Öppnas den 1 Juni Varma och kalla bad gifves efter natuklica badfornter, äfvensom gyttje- och tallbarrsbad. Jern- källa finnes Läkare boendn uti Smed- jebacken. Beställningar af rum och bad timmar besvaras at P. E. Gustafsson, adr. Ljusåsen, Smedjebacken  

*Morgårdshammar. Lastplats. 1885? - 1903. För Morgårdshammars Mekaniska Verkstad. Från 1885 ett rundspår.

**Munkbo. Station, 1860 - 1903. Stickspår för lastning/lossning av båttransporter till/från sjön Leran.

På nedanstående ritning kan man se vilket läge Munkbo station hade även under smalspårstiden. Byggnad nr 1 anges vara banvaktsstuga men kan ha varit stationshus före breddningen.

Spår till Morgårdshammars verkstad är byggda efter breddningen 1905. Ursprunglig lastplats Morgårdshammar låg något till vänster på skissen.

från bangårdar.se:


* Broar

Banans alla broar, 4 st, var byggda i trä. Vid broarna fanns speciella eldvakter.

Bilder på de två gamla broarna vid Munkbo. Se läge på ritningen ovan:

*Källänge. Lastplats. 1889 - 1903.

**Sandsta (Nedre). Station. 1860 - 1903. I östra änden stickspår åt väster. Vid vägkorsningen. Trolig lastplats för gods till/från Hagge bruk, Snöå bruk. Här behövdes ingen särskild vägvakt eftersom stationen låg alldeles vid vägkorsningen.

*Bro över ån.

*Sandsta (Övre). Lastplats, sidospår. Lastplats för lastning/lossning till/från sjön Nedra Hillen.

På nedanstående ritning syns stickspåret vid Sandsta Nedre samt att det fanns sidospår vid Sandsta Övre.

*Flogberg. Lastplats. 1891 - 1903. Byggdes när gruvan i Flogberg utökade sin försäljning. Uppgift finns om enkel linbana från gruvan, typen lastad korg drar upp tom korg.

*Skarviken. Lastplats. 1873 - 1903.

*Bro 

*Norsbro. Lastplats. 1880 - 1903. Enl Håkansson 1871 -  . Stickspår. Omlastningsplats för transporter på sjön Övra Hillen.

*Hillänge(t). Lastplats. 1881 - 1903. För gruvan vid Hillänget.

*Ludvika hållplats. Håll- och lastplats. Sidospår.

**Marnäs/Ludvika. Station. 1860 - 1873 benämd Marnäs. 1874 - 1903 Ludvika 

Det högra spåret tillhör BJ hamnspår.

Ur: 1901-1905 Kopparbergs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. 

Från nu Ifrågavarande järnväg har å delen Smedjebacken—Ludvika, enligt nådig koncession den 3 juni 1903, anlagts ett bispar från Morgårdshammar till Smedjebackens hamn. Banan, som har en längd af 3-2 kilometer, är af sedd för transport af tyngre varor till Smedjebackens hamn och öppnades 'den 8 februari 1905 för sådan trafik.

Under det sålunda nya järnvägar under perioden anlagts till en sammanlagd längd af 165-8 kilometer, har däremot en järnväg blifvit nedlagd, nämligen den smalspåriga Smedjebackens järnväg. Denna järnväg, som med en längd af 18-2 kilometer förband Smedjebacken och Ludvika, men efter öppnandet af bandelen Ängelsberg—Ludvika blifvit utan betydelse och till följd af bestämmelser i koncessionen för sistnämnda järnväg af samma järnvägs ägare förvärfvats, blef under år 1901 förlagd utom beträffande delen mellan Smedjebackens hamn och Munkbo. Ar 1903 upphörde banans trafikerande helt och hållet, men har för godstrafiken till Smedjebackens hamn ersatts af det förut omförmälda bispåret från Morgårdshammar. 


Några bilder från Wessman-Barkens J, Smedjebackens J.  Egna och om inget annat anges bilder hämtade från Bygdeband.se

--------------------------------
     

  Bild (5). Risingsbo lastplats.  Vägen är gamla väg 250 numera Nya Ågatan. Bild mot Smedjebacken.
  Till höger om vägen fanns tre spår för Nybergets Järnväg, spårvidd 600 mm.
  Till höger därom tre spår för SWB, normalspår.
  Däremellan en lastbrygga med spel för omlastning från NJ till SWBJ.
  Nybergets Järnväg korsade vägen bortom närmaste lyktstolpen.
 

Risingsbo lastplats byggdes 1912 i samband med att Nybergets järnväg byggdes, och har alltså aldrig haft något med Wessman - Barken eller Smedjebackens J att göra. RT90: 6667908, 1476114 

Bild (6). Så här ser banan mot Nyberget ut numera, har alltså blivit cykelbana.

    

Bild (7).  SWBJ infart till Risingsbo. Till vänster fanns Munkbo stations stickspår till en lastkaj.
Bild mot Smedjebacken.
RT90: 6667908,  1476114
Bild (8). Lilla (södra)Munkbobron. Bild mot Smedjebacken.
Strax efter korsningen med vägen korsar banan Kolbäcksån på två broar.
Banan går via en liten ö i ån. Den första bron är längre än den här.
Jag vet inte när broarna är byggda, en gissning att det är från när SWB tog över.

Under WBJ/SmbJ:s var här träbroar.
RT90: 
6669845,  1475944

   
Bild (9). Efter bron går banan i en högerkurva därefter vänsterkurva. Bild mot Ludvika.
Här når man fram till SWB:s bana.
SWB och SJ hade här en bit spår för att kunna nå Risingsbo och Morgårdshammars Verkstad och tidigare även Smedjebackens Hamn.
Växeln låg här, rester av spåret in till SWB/SJ Morgårdshammar syns i vänstra kanten.
RT90:  6669760,  1475836


Bild (10). Bild mot Smedjebacken. Den tidigare vänsterkurvan syns rakt fram.
Här följer banan SWB. Risingsbo bryggeri låg till vänster utanför bild på andra sidan ån. 
Risingsbo herrgård, inofficiell hållplats fanns  här, huvudskligen visst trafikutbyte för patron på Risingsbo.

RT90: 6669747,  1475647  

  

Bild (11). Samma ställe som bilden ovan fast nu mot Ludvika.

                            

 

Bild (12). Ytterligare vänsterkurva. Bild mot Smedjebacken.
Nästan framme vid SWB Källängets banvaktstuga.
RT90:  6669648,  1475139

 

Bild (13). SWB banvaktsstuga Källänget. SWB banvall i vänstra kanten.
Troligen låg WBJ/SmbJ hållplats Källänge här. Bild mot Ludvika.
WBJ/SmbJ bana gick mellan SWB-bana och byggnaden.
RT90:  6669624,  1475078

                                          

Bild (14). WBJ/SmbJ bana vid SWB km 200. Båda banorna i högerkurva men WBJ/SmbJ något mer.
Här delar sig banorna något. Som synes en vänster kurva längre fram. Bild mot Ludvika.
RT90:  6669479,  1474681

Bild (15). Efter ovan nämnda vänsterkurva går vägen inte på banvallen. Banan gick här på en bank.
Banvallen går till höger om raden med björkar, gärdesgården står mitt på. Bild mot Smedjebacken.
RT90:  6669424,  1474216

Bild (16). Samma ställe som bilden ovan. Bild mot Ludvika. Här går vägen på banvallen.
Rakt fram syns banken för väg 66 som åt vänster passerar över SWB.
WBJ/SmbJ svänger åt vänster ungefär vid vägbanken.

 

Bild (17). På andra sidan väg 66 fortsätter vänsterkurvan. Bild mot Ludvika.
RT90:  6669307,  1473873

Bild (18). Uppförsbacke och högerkurva. Bild mot Smedjebacken.
Här korsas strax gamla vägen och banan börjar åter följa SWB.
RT90:  6669115,  1473733

CIMG0346

Bild (19). Hitom SWB syns WBJ/SmbJ banvall. Signalen sitter strax före Hagge. Ludvika åt höger.
RT90:  6668529,  1472703

Bild (20). Lite längre åt Ludvikahållet. Här verkar man ha byggt betonghinder på banvallen.
RT90:  6668425,  1472631

Bild (21). Här börjar en kraftig högerkurva och banan viker av mot norr.
SWB går väster om sjön Nedre Hillen medan WBJ/SmbJ gick på östra sidan.
Ludvika åt höger. Banvallen syns bland björkarna.
Ungefär till höger i höjd med staketet låg Sandsta station (Nedre)

RT90: 6668295,  1472585


Bild (22). Dags att korsa Kolbäcksån. Ludvika åt höger.
En del av södra brofästet har rasat. På norra sidan har det växt igen, men tar man sig dit
finns rester där också.  RT90:  6668240, 1472482

På denna sidan bron låg Sandsta (Nedre) station med endast ett spår. Stickspår till Hagge låg åt vänster strax innan man kom till Sandsta.
Några lämningar efter stationen har jag inte hittat.

Mellan Sandsta (Övre) och bron över Kolbäcksån har jag på banans östra sida sett en ramp.
Den gick från en punkt i samma höjd som banan, parallellt med banan åt söder och slutade på
en höjd motsvarande en kollastbrygga. Det har visat sig att här fanns en bro från 
 Vollrath Thams villa byggd på östra sidan av banan

och avsatsen var ena sidan av träbron som på andra sidan hade trappor.  

Ett foto på Thams villa i Sandsta tidigt 1900-tal hämtat från Järnvägshistorikt forum förmedlat av Christer Fredriksson:

Okänt årtal. Banan gick mellan de båda staketen och under bron med trappor.

[image]

  

Bild (23). Nästan framme vid Sandsta Övre. Mot Ludvika.

 

Bild (24). Samma ställe som bilden ovan. Bild mot Smedjebacken.

 

Bild (25). Mot Ludvika. Sandsta (Övre). Till vänster om vägen kan man se att där har funnits ett andra spår.                                       

 

 

Bild (26). Andra, norra änden av Sandsta Övre. Här går resterna över en tomt. Mot Smedjebacken.

 

 

Bild (27). Här sitter gallret vid kanalen in till Lernbo kraftverk. Banan gick här innan kanalen grävdes och ses fortsätta bakom vänstra bilen. Dock borde det ha funnits en bro över kanalen den sista tiden. Mot Ludvika.

 

 

Bild (28). Mellan Sandsta Övre och Skarviken. Mot Ludvika.

 

Bild (29). Mellan Sandsta Övre och Skarviken, något närmare Ludvika.

 

Bild (30). Här ligger bostadshus på båda sidor. Huset mitt i bild måste vara byggt på fd banvallen. Nånstans här kom

linbanan som ca 1910 byggdes från Flogbergsgruvan till Hagge station.

 

 

Bild (31). Ytterligare närmare Skarviken. Strax bortom vad som syns på bilden kommer man ut på väg 66.

 

Bild (32). I närheten av Flogberg. Här någonstans låg Flogberg lastplats som byggdes 1891 för utlastning av malm från gruvan. Eventuellt fanns en enkel linbana mellan gruvan och lastplatsen, den typ där en lastad korg drar upp en tom. Östra sidan om väg 66. Bild mot Ludvika.

 

Bild (33). Som bilden ovan. Bild mot Smedjebacken.

 

Bild (34). Skarvikens lastplats. Mot Ludvika. Nu på västra sidan av väg 66.

 

Bild (35). Skarvikens lastplats. Till vänster kan man se rester av en lastkaj. Mot Smedjebacken.

 

 

Bild (36). Norra delen av Skarviken. Banan viker av åt höger.

 

Bild (37). Slutet på högerkurvan på förra bilden. Mot Smedjebacken.

 

 CIMG0349 

Bild (38). Banan passerar väg 66 och går nu en bit på östra sidan. Vi är fortfarande i Smedjebackens kommun. 
I Ludvika är Gamla Bangatan den gamla banvallen från WBJ/SmbJ. Gamla Banvägen i
Ludvika kommun är banan Nyhammars bruk - Stakheden.
 

 

 CIMG0350

Bild (39). Sträckan Skarviken - Norsbro mot Ludvika.

 CIMG0347

Bild (40). Skarviken - Norsbro mot Ludvika något närmare Smedjebacken än föregående bild.

CIMG0348

Bild (41). Skarviken - Norsbro mot Ludvika.

 

 

 OBS!

Nedanstående kartor och bilder har jag erhållit från Christer Fredriksson via "Järnvägshistoriskt Forum".  Skall sorteras in på rätt plats och kommenteras.

[image]


 [image]

 

 [image]


 [image]


[image]


Förslag 1877:

[image]

[image]

Tidtabell 1865

[image]

[image]

[image]

[image]


[image]

 

 [image]


 [image]

 

 [image]

 

 [image]

 

 [image]

 

 

 [image]


[image]

 

 [image]

 

 

 [image]

 

 

 [image]

 

 

Här nedan 3 länkar till Expropriationskartor för banan:

 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=41&sd_base=lm20&sd_ktun=0003v5be&mdat=20170724170235569817


https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=41&sd_base=lm20&sd_ktun=0003v5be&mdat=20170724170235569817&p=2


https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=41&sd_base=lm20&sd_ktun=0003v5be&mdat=20170724170235569817&p=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments