Cele działania

Nasze cele działania ...

  • upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej

  • wspieranie i rozwój edukacji w zakresie ochrony środowiska

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

  • realizowanie programów profilaktycznych i współpraca z instytucjami zajmującymi się problemami alkoholizmu, narkomanii i innymi patologiami społecznymi

  • wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie z terenów wiejskich, obszarów o dużym bezrobociu i ze środowisk patologicznych

  • wspieranie i rozwój wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych

  • niwelowanie różnic edukacyjnych, kulturowych oraz likwidowanie barier światopoglądowych między rówieśnikami z Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez poprzez organizację wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych

  • wspieranie i rozwój idei wolontariatu oraz aktywności lokalnej

  • wspieranie rozwoju form szkolenia oraz doskonalenia trenerów sportowych, instruktorów, działaczy sportowych, sędziów, nauczycieli, działaczy kulturalno-oświatowych, turystycznych i edukatorów ekologicznych

  • promowanie województwa lubelskiego