Jaarverslag


Verkort jaarverslag 2016


Het bestuur is in 2016 vier keer bijeen geweest.

Aan de hand van vastgestelde criteria zijn vele projecten beoordeeld of zij voor een donatie in aanmerking kwamen. In 2016 zijn een groot aantal projecten met een bijdrage tussen de 250 en 950 euro financieel ondersteund. Hiervoor zijn de ontvangen schenkingen uit 2016 en de bestemmingsreserves aangewend.


Rekening van baten en lasten


   2016

  2015

 2014

Baten
ontvangen schenkingen6.000,006.000,00       6.000,00
vermogens-schenkingen18.000,0018.000,00      18.000,00
creditrente329,09587,49          714,40
rente obligaties784,58820,49          946,17
rente oikocredit379,21379,21          379,21
rente Triodos1.175,89244,39
koersresultaat

-137,21
Som der baten26.531,5626.031,58      26.039,78
Lasten
donaties7.600,008.400,00      14.800,00
website48,4095,59            95,59
bewaarloonkosten
            37,47
maandbijdrage bank192,81175,76            87,75
bestuurskosten
64,94
Som der lasten7.841,218.736,29      15.020,81
Resultaat18.690,3517.295,2911.018,97
Resultaat bestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
- vermogensreserve18.000,0018.000,00      18.000,00
- bestemmingsreserve690,35-704,71-6.981,03
18.690,35      17.295,29      11.018,97

Verloop van reserves

Stand 31-12-2015 Dotatie  2016   Toevoeging 2016Stand 31-12-2016
Vermogensreserve            135.245,09         18.000,00 - 2.342,52 *150.902,57       
Bestemmingsreserve                  - 690,35                 690,35      
             135.245,09         18.000,00 -1.652,17           151.592,92

                                                                                                   *) herwaardering effecten 1-1-2016


 Vooruitzicht 2017

 In 2017 zal het huidige beleid conform het meerjarenbeleidsplan voortgezet worden en zullen de activiteiten op dezelfde wijze uitgevoerd worden.

Comments