Beleidsplan 2018-2022

"Ik zal er zijn"

De wereld verandert, mensen veranderen, de rol en positie van de kerk verandert.

Maar de boodschap van Gods Woord verandert niet.

Als Protestantse Gemeente van Almen willen we de boodschap van Gods liefde blijven uitdragen op een manier die past in de wereld van vandaag en bij mensen in onze omgeving.

Een ieder met de talenten die zij of hij daarvoor gekregen heeft.

Ik zal er zijn!

Waarom dit beleidsplan?

Ook onze Protestantse Gemeente in Almen heeft niet vanzelfsprekend haar bestaansrecht. Om lokaal kerk te zijn, in een veranderende samenleving, moeten we soms keuzes maken. Keuzes die passen bij de richting die we als gemeente wensen.

Een beleidsplan is een nuttig instrument omdat het dwingt om als kerk na te denken over de toekomst. Het geeft richting, stelt bepaalde doelen en geeft aan hoe we daar aan werken. Het helpt om van tijd tot tijd de balans op te maken.

Zo gaf het plan uit 2012 ons richting en hebben we de meeste van de daarin geformuleerde beleidspunten opgepakt. Nu, 5 jaar later, blijkt dat sommige andere stappen nodig zijn.

Kerk zijn blijft zo een reis, die keer op keer weer richting vraagt, maar altijd vanuit de overtuiging dat we de boodschap van Gods liefde blijven uitdragen op een manier die past in de wereld van vandaag en bij mensen in onze omgeving. Daarom blijft ons motto “ik zal er zijn”, waarbij “ik” mag worden ingevuld zoals u het wilt: persoonlijk of goddelijk.

Totstandkoming beleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld door een commissie uit de gemeente, die hiervoor een aantal avonden bijeen is gekomen. Daarin is niet alleen vrij gereflecteerd op onze huidige gemeente en toekomstbeelden, maar zijn ook de belangrijke onderdelen van het kerkelijk werk stuk voor stuk besproken. Wat is goed en willen we continueren, wat past minder goed bij de toekomst en wat hebben we juist extra nodig.

Deze commissie is verder gegaan met de uitkomsten van eerdere gesprekken (in 2015 en 2016) met de gemeente en de kerkenraad over de toekomst van de gemeente. Door een diverse samenstelling van de commissie, waarbij ieder zijn/haar eigen contacten in de gemeente heeft, is geprobeerd een gebalanceerd plan aan de kerkenraad voor te leggen.

Opbouw

Het beleidsplan is redelijk compact gehouden en bestaat uit drie delen:

• In een korte reflectie wordt kernachtig geschetst wat de gemeente anno 2017 kenmerkt.

• Het tweede deel schetst onze visie. Waar willen we als kerk naar toe in een veranderend dorp, rekening houdend met ontwikkelingen en wat dat betekent voor de kerk.

• Het grootste en belangrijkste deel beschrijft onze speerpunten van beleid, onderverdeeld in:

o Programma van de gemeente

▪ Eredienst en kerkmuziek

▪ Pastoraat

▪ Diaconaat

▪ Bredere binding met dorp en wereld

o Organisatie en financiën

o Communicatie

beleidsplan PG Almen 2018-2022.pdf