Terugblik

Havekedienst

De Havekedienst op zondag 2 juni 2019 werd deze keer door Almen georganiseerd. De jaarlijkse kerkdienst in de openlucht op het landgoed het Haveke in Eefde is van oorsprong bedoeld voor de voormalige gemeente Gorssel maar ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. Het werd een fijne morgen.

Vooraf was er koffie, het weer bijna te mooi, de muziek, begeleid door de jubilerende muziekvereniging Juliana die met 40 personen sterk aanwezig was, klonk prachtig en werd door de meer dan 240 aanwezigen hogelijk gewaardeerd. De liefhebbers konden zelfs een dansje wagen! Het thema van dit jaar was de sterke vrouw Esther. Na afloop koffie met wat lekkers en kon men napraten. Dank aan alle betrokkenen: het zijn er teveel om op te noemen. Volgend jaar hopen we een mooi vervolg op deze traditie.

Hemelvaart

Hemelvaart 2019 op donderdag 30 mei was deze keer in de kerk in Almen. Het is een dienst die bij toerbeurt wordt gehouden in een van de kerken van de voormalige gemeente Gorssel.


Een goedgevulde kerk daardoor en dat was te merken aan het zingen van de liederen; meerstemmig zelfs waardoor de dienst toch wat extra’s krijgt. Na afloop de gebruikelijke koffie met krentenbrood waardoor deze morgen niet alleen de geest maar ook het lichaam gelaafd werd.

Jubileumviering

Op 12 mei 2019 vierde onze predikante haar 25-jarig ambtsjubileum in een feestelijke zangdienst rondom het thema: Goede Herder.

Zowel de cantorij van haar eerste gemeente, de Open Hof te Rijssen, als de Almense cantorij deden mee aan de dienst.

Aan de hand van een fotocollage vertelde ds. Klein over haar verschillende gemeentes.

In een prachtig gedicht, haar eigen Pastor-aria, en in haar overweging nam ze ons mee in haar afgelegde geloof- en levensweg.

Ook van haar Jordaanse geliefde Atallah klonk een eigentijds lied via de nieuwste media.

Na afloop liet de trotse en dankbare pastor zich hartelijk geluk wensen op de stoep van de kerk.

Daarna was er een gezellig samen-zijn met koffie en gebak in de bovenzaal van Ons Huis.

De dominee werd er toegezongen, kreeg een zilveren broche en mooie bossen bloemen.

We genoten er met zijn allen volop van mee. Meer foto's zie album Jubileumviering.

Gedeelde Kerstvreugde

In de pas geopende ontmoetingsruimte van De Linde werden er presentjes geknutseld om uit te delen bij de komende kinderkerstviering.

De bewoners genoten van koffie met lekkers en zongen een paar kerstliedjes mee. De anderen leefden zich heerlijk uit met engeltjes, sneeuwballen en tumtum.

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Op woensdag 7 november hebben we Dankdag voor Gewas en Arbeid mogen vieren.

Een moment in het jaar waarop we gedenken wat we het afgelopen jaar hebben bereikt.

De preek van ds. Bruin refereerde daar aan, waarbij hij aanhaalde dat spontane dankbaarheid in een opwelling kan komen tijdens een wandeling door het bos en zich niet laat sturen op een vastgestelde tijd of datum.

Toch is het goed om Dankdag te houden daar we op zo’n moment onze dankbaarheid kunnen adresseren in de vorm zoals we dat nu doen.

Verder werd het heel toepasselijke gezang 393 gezongen:

De dag, door uwe gunst ontvangen,

is weer voorbij, de nacht genaakt;

en dankbaar klinken onze zangen

tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,

als hier het daglicht onderduikt,

weer nieuwe zangen op doet stijgen,

ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,

op aard nooit onderbroken wordt,

maar steeds opnieuw door mensenmonden

gezongen en gesproken wordt.


Zoals gebruikelijk was er weer een prachtige oogsttafel ingericht met producten van het land en andere (houdbare) producten. Deze zijn de dag daarna opgehaald door de Voedselbank Zutphen en zullen vrijdag verspreid worden onder hun cliënten.

Namens de Voedselbank Zutphen onze hartelijke dank aan alle gevers en geefsters.

Doopdienst

Op 21 oktober kon na twee jaar weer een doopdienst gehouden worden.

Twee Almense baby’s ondergingen het geheel aandachtig. Stien Huurnink zong een paar passende liederen.

Een doopvader verzorgde de Bijbellezing, de andere doopmoeder droeg een gedicht voor. Een oude traditie kreeg die dag nieuwe glans.

Al met al een feestelijk gebeuren voor jong en oud(er).

Startzondag 2018

Op 9 september was het achterhuis en erf van de familie Kloosterboer, Asselerweg 6, met vereende krachten omgetoverd in een prachtige vier- en ontmoetingsplek voor onze jaarlijkse startzondag. Het weer was prima en de hele ochtend kon er naar hartenlust genoten worden. Zo’n zeventig mensen waren van de partij.

Tijdens de dienst klonk het prachtige lied “Ken je mij?” uit de mond van Stien Huurnink, Antoinette Oskamp nam fluitend en roerend afscheid, Wim Berkenbosch had weer – voor het laatst nu – zijn unieke zonnebloemcreaties gemaakt en iedereen droeg zijn of haar steentje bij aan het goede gesprek en stemmige gezang.

Rond enen was de boel weer aan kant en ging ieder met een tevreden gevoel zijns weegs. Bekijk de foto's in het webalbum Startzondag 2018.

Ambtsdragerswisseling

Op 1 juli 2018 werd afscheid genomen van Marius Kiers die acht jaar kerkrentmeester is geweest.

Henk Beltman was bereid weer in de kerkenraad terug te komen en nam de open plaats van Marius in. Adriaan van Doleweerd en Jan Ilbrink hadden besloten nog een poosje als ambtsdrager te willen aanblijven.

Zo bleef de kerkenraad op “sterkte”, zij het sinds enkele jaren in minimale bezetting. Bekijk de foto's in het webalbum Ambtsdragerswisseling.

Pasen 2018

In een vrolijk versierde kerk beleefden ruim honderd mensen een bijzondere Paasdienst.

De cantorij werkte mee en ook een trompettist was er extra deze dag. De symboliek van de nieuwe Paaskaars werd toegelicht door de maakster Inge van Wilgen.

Het verhaal van de eerste Bijbelse tuin en dat van de graftuin werden door de lector tot klinken gebracht.

Ds. Klein hield een indrukwekkende overweging die uitliep op het kijken en luisteren naar Prayer of the Mothers (Yael Deckelbaum), het gezamenlijke gebed van joodse en Palestijnse vrouwen in Israël die intens verlangen naar een vredige toekomst voor hun kinderen.

Na afloop ging ieder naar huis met een kleurig viooltje met daarin de hartenwens die de week daarvoor gevouwen was op De Linde.

Pasen
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen

Samen eten

In de 40-dagentijd werd voor het eerst een sobere maaltijd georganiseerd, die open stond voor alle dorpsgenoten.

Nu viel het met dat sobere wel mee. Dat hield vooral in dat er geen drank werd geserveerd en dat de maaltijd vegetarisch was.

Zeventien deelnemers genoten in de bovenzaal van Ons Huis van de heerlijke maaltijd. Ze waren vol lof voor de maaltijdbereiders en vonden de activiteit voor herhaling vatbaar.

Samen eten

Zandtovenaars

Als halfjaarlijkse “pastorale” knutselactiviteit voor de bewoners van De Linde werden er kerstkaarten gemaakt.

Deze keer was het een ontwerp waar gekleurd zand aan te pas kwam. Eerst moest een afbeelding uit een kerstservet geknipt.

Die werd vervolgens op een kaart geplakt die daarvoor voorzien was van dubbelzijdig doorzichtig plakfolie.

Daarna begon het toveren met zand. Je kon zoveel kleuren gebruiken als je wilde.

Een sticker met “Prettige Feestdagen” maakte het geheel af. Met vereende krachten kreeg ieder een of meerdere kaarten klaar.

Het werd een gezellig gebeuren. De bewoners die er die ochtend niet bij waren kregen na afloop een kaart uitgereikt om zelf te houden of te versturen.

Themadienst Trouw

Op 15 oktober werd een themadienst gehouden met als thema Trouw.

Rondom de trouwtekst “Bouw je huis op de rots” van één van de voorbereiders werd de dienst vormgegeven met input van verschillende generaties.

Na een recept voor een goed huwelijk, vertelde Annelien Elkink, toen twee weken getrouwd, over trouwen en trouw in hun relatie.

Over jarenlange trouw aan partners of vrienden werd een interactief gesprek gevoerd met de kerkgangers.

Stien Huurnink en Wijnie Hoftijzer gingen vervolgens los op hun bruiloftsliederen medley. Ook in de kerk werd lekker meegezongen.

Na het meditatief moment hoorden we hoe trouw aan jezelf soms kan resulteren in een scheiding.

Al met al werd het een geheel dat velen inspireerde en stof tot nadenken gaf.

Themadienst Trouw

Bekijk de foto's in het webalbum Themadienst Trouw.

Startzondag 2017: Open Huis

Zondag 10 september hielden wij onze openlucht startzondag op het gastvrije erf van de familie Enserink. Er waren 85 personen aanwezig.

Het werd een zonnige en inspirerende morgen met mooie liederen en fluitspel en als thema: Open Huis.

En zoals Jezus in het huis van Zacheüs wilde kijken bekeken wij in groepjes de meegebrachte foto’s van onze eigen huizen. We raakten er bijna niet over uitgepraat.

Na de dienst was er koffie en broodjes.

Themadienst 7x70

Henk te Velde kwam namens Stichting Exodus vertellen hoe zij (ex)gedetineerden helpen om na hun detentie weer een plek te vinden in de maatschappij. Zonder goede hulp is er een groot percentage dat weer opnieuw in de fout gaat. Bij mensen die steun krijgen vanuit Stichting Exodus is het aantal recidivisten een stuk lager. Vanuit hun christelijke overtuiging verdient ieder mens een nieuwe kans en daar zetten hun professionals en vrijwilligers zich graag voor in.

In het gelezen Bijbelgedeelte vroeg Petrus aan Jezus hoe vaak we elkaar moeten vergeven. Daar kwam het 7x70 naar voren. Natuurlijk geen exact getal, maar een aanduiding om elkaar te blijven vergeven. Zelf krijgen we immers steeds ook weer nieuwe kansen en dan doelt Jezus vooral op de vergevingsgezindheid en goedheid van God.

Gradus Vrieze werd geïnterviewd over zijn werk als rechter en wat daarbij mooie en moeilijke kanten geweest waren in de omgang met daders en slachtoffers.

Een blokfluittrio speelde een vrolijk intermezzo. En met elkaar zongen we de meeste liederen makkelijk mee. Door een aantal jeugdige gasten werd het een heuse dienst voor jong en oud(er).

Themadienst 7x70

Zie voor meer foto's het webalbum Themadienst 7x70.

Driekoningenspel

De eerste dienst in het nieuwe jaar op 8 januari was een morgengebed, dat werd uitgevoerd door kerkenraadsleden.

In deze viering werd het korte zangspel Driekoningenspel opgenomen.

Aansluitend aan de viering was er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in Ons Huis. Tijdens de receptie hield Jan Ilbrink aan de hand van foto’s een jaaroverzicht over 2016.

Driekoningenspel

Voor meer foto's bekijk het webalbum Diekoningenspel 2017.

Kerststerren

Eind november zijn de bewoners van De Linde onder begeleiding van ouderling Greet Vrieze aan het knutselen geweest voor de Kerst.

Eerst werd een aantal goudkleurige sterren voor in de kerk gemaakt. Die zullen als versiering voor de Kerstdagen opgehangen worden.

Daarna maakte iedereen nog een of meerdere sterren voor thuis.

Het was telkens een heel gepuzzel om de drie driehoeken tot een vijfpuntige ster te maken.

Maar met vereende krachten kwam alles goed en werd het een heel gezellige ochtend.

Kerststerren
Kerststerren

Jong- en Ouddienst “Van harte”

Op 9 oktober werd een Jong- en Ouddienst gehouden met een mondiaal tintje.

De doopouders waren speciaal uit Amerika overgekomen om te midden van hun familie en vriendinnen hun zoon Nino te laten dopen.

Een aantal jonge meiden uit Almen en omgeving, die afgelopen zomer meewerkten aan een diaconaal project in Armenië vertelden daarover in de dienst.

En de omgekeerde collecte die gestart was met startzondag leverde een groot bedrag op voor Wereldouders.

Al met al werd er van harte genoten door jong en ouder in deze levendige dienst.

Startzondag 2016: Deel je leven

Op 11 september werd de startzondag gehouden bij de familie Beltman aan de Haarbroeksteeg. Vanwege het ietwat onzekere weer waren de stoelen voor de dienst overdekt opgesteld met uitzicht op buiten. De koffiehoek bevond zich in een andere hal op het terrein.

Zo’n 90 mensen kwamen deze ochtend meedoen; ook enkele gasten van ver mengden zich onder de Almense schapen.

Het thema werd uitgewerkt aan de hand van de gelijkenis van het verloren schaap. Of liever, het verhaal over God voor wie ieder mens telt, die ieder mens zoekt.

Tijdens de gezamenlijke verwerking van het thema kreeg ieder een papieren schaap. Men werd gevraagd er drie dingen op te schrijven: een inspirerende bijbeltekst/-figuur, een passie/hobby van jezelf en een dierbaar persoon. In groepjes werd vervolgens gedeeld van het opgeschrevene.

Aan het eind van de dienst werd gevraagd de schaapjes in een grazige weide achter te laten.

Die beestjes hebben ondertussen een tijdelijk plekje gekregen in de kerk. Zo kan er nog iets langer gedeeld worden.

Na afloop van de dienst werd gezellig nagepraat en een broodje gehapt. Onderweg naar huis kreeg ieder een milde regen over zich heen.

Startdag 2016

Bekijk de foto's in het webalbum Startzondag 2016.

Pasen

Met Jong en Oud is dit jaar toegeleefd naar Pasen.

Op De Linde werden de paasattenties in elkaar geknutseld die na de Paasdienst zijn uitgedeeld. In het zakje met aarde zat een anemoonbol.

Daoud schilderde de Paaskaars. Hij bracht hem zelf tijdens de Paaswake de kerk binnen. Op Paasmorgen las hij er zijn toelichting bij.

Na de Paaswakedienst kwam een groepje jongelui uit de omgeving met hun begeleiders naar onze kerk. We hielden er met hen op het hoge een korte viering als begin van hun wandeltocht door de nacht.

Pasen
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen

Nieuwjaar 2016

In de dienst van 3 januari werd het Kleine Driekoningenspel opgevoerd. Na afloop van het daarop aansluitende morgengebed vond in Ons Huis de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats.

Erik Andriessen hield er aan de hand van foto’s een jaaroverzicht 2015.

Nieuwjaarsdienst 2016
Nieuwjaarsdienst 2016
Nieuwjaarsdienst 2016
Nieuwjaarsdienst 2016

Kerstoratorium

Op Eerste Kerstdag heeft de cantorij samen met de gemeente en onder begeleiding van een muziekgroep het Kerstoratorium De Verhalen uitgevoerd.

Kerstoratorium
Kerstoratorium
Kerstoratorium
Kerstoratorium
Kerstoratorium
Kerstoratorium

Dankdienst voor gewas en arbeid

Op woensdagavond 4 november was er de Dankdienst voor gewas en arbeid in de Almense dorpskerk. Voor de oogsttafel is er ruimhartig ingezameld en de producten zijn prachtig uitgestald in de kerk. De volgende dag is het opgehaald door de voedselbank, zodat het over de voedselpakketten kon worden verdeeld.

Ook door het jaar heen is de diaconie door verschillende gulle gevers benaderd met producten voor de voedselbank. Informatie over de voedselbank in Zutphen kunt u vinden op de website: www.voedselbankzutphen.nl. Hartelijk dank aan alle goede gevers, mede namens de voedselbank!

Gewas en arbeid
Gewas en arbeid

Zang/muziek/poëziedienst

Op 25 oktober werd een dienst voor Jong en Oud gehouden met als thema Geef door. Dat thema was gekozen vanwege de Nationale Bijbelzondag.

Alle generaties waren deze keer in de dienst vertegenwoordigd.

Een heel aantal mensen leverde een eigen bijdrage in de vorm van een gedicht, een lied, muziek.

Het oude flanelbord van de zondagsschool was ook uit de kast gehaald. Stien Huurnink vertelde het verhaal van de kinderzegening zoals dat jarenlang in Almen gebruikelijk was.

Startzondag 2015: Goede buren

Op 13 september werd de startzondag, net als vorig jaar, gehouden bij Joke en Gert Jan buiten op het gras aan de Harfsensesteeg. Zo’n 75 mensen hadden de juiste (om)weg gevonden en werden meteen al bij aankomst getrakteerd op koffie/thee met cake.

De entourage was weer prachtig met fraaie (zonne-)bloemstukken van de hand van Wim Berkenbosch. Even na tienen begon de dienst, voorbereid en mede uitgevoerd door diverse gemeenteleden. In de groepsgesprekken rondom een Open Kaart kon iedereen zijn/haar zegje doen. Na afloop van de viering werd er geanimeerd doorgepraat met elkaar.

Broodjes waren er meer dan genoeg. Er gingen er zelfs nog mee naar huis voor de buren.

Gelukkig waren er ook voldoende handen om alles bij Joke en Gert Jan aan het eind weer glad op te leveren. Al met al een inspirerende ochtend!

Startzondag2015

Bekijk de foto's in webalbum Startzondag 2015.

Havekedienst “Om God bewogen”

Een stralende dag was het zondag 7 juni, uitstekend weer om als gemeenten samen te komen op landgoed Het Haveke.

Een groep vertegenwoordigers uit de verschillende dorpen had de dienst voorbereid en deed ook mee in de uitvoering. Muziekvereniging Juliana trad voor het eerst op onder leiding van hun nieuwe dirigent.

Rondom het midden met de “paas”kaars en honderden veelkleurige gerbera’s hadden de kerkgangers hun plaats ingenomen.

Tijdens de dienst kwam iedereen in beweging toen samen de zonnedans werd gedaan.

Vervolgens kon men kiezen uit groepsgewijs verder dansen, schilderen, praten of geleid mediteren. Na een gezamenlijke afsluiting was er koffie en koek.

Bij het naar huis gaan kon ieder een bloem uitkiezen en meenemen.

Havekedienst Eefde 2015

Bekijk de foto's in ons webalbum Havekedienst Eefde 2015.

Gesprek over de toekomst van de kerk

Op 11 mei werden twee gemeentebijeenkomsten gehouden over de toekomst van de kerk in Almen. Door het mooie weer kon er zowel ‘s middags als ‘s avonds buiten koffie en thee gedronken worden. In de kerk bogen de aanwezigen zich groepsgewijs over de drie mogelijke scenario’s die de kerkenraad op een rijtje had gezet. Het waren geanimeerde gesprekken. Een inhoudelijk verslag volgt later via het kerkblad.

Gemeentebijeenkomst
Gemeentebijeenkomst
Gemeentebijeenkomst
Gemeentebijeenkomst

Rozen voor examenkandidaten

Kort na de start van de examens werden 14 examenkandidaten verrast met een roos. Ouderlingen bezorgden de rozen met bijpassend kaartje als hart onder de riem namens de kerk van Almen.

Rozen voor examenkandidaten

Inzamelactie Voedselbank

Afgelopen zaterdag heeft de diaconie weer een inzamelactie gehouden bij de buurtsuper. De opbrengst hiervan is naar de Voedselbank in Zutphen gegaan (die ook huishoudens in de gemeente Lochem voorziet van voedselpakketten). In totaal zijn 450 mensen momenteel afhankelijk van deze Voedselbank. Er was weer een reuze opbrengst, zie de foto met daarop de heer Wim Blom van de Voedselbank die de gulle gevers hartelijk dankt!

Actie Voedselbank Almen 2015

Terugblik Jong-en-Ouddienst

Op 19 april was het thema van de dienst: Doop doet leven!

Na ruim acht jaar werd er in de Almense kerk weer een kindje gedoopt. De voorbereidingsgroep had de dopelingen van de afgelopen 25 jaar persoonlijk uitgenodigd te komen en/of een reactie te geven met hun doopfoto van destijds erbij.

Ook de kerkenraad en de gespreksgroep hadden zich van tevoren over het thema “doop” gebogen. In de dienst werd een collage van doopfoto’s getoond en gaven enkele kerkleden een mondelinge reactie op de betekenis van hun doop.

Doopmoeder Marike en haar zus Rina zongen live het prachtige nummer: It’s a wonderful world.

Melle speelde klarinet. De kleine Alek, getooid in de doopjurk van zijn moeder en de omslagdoek van zijn grootmoeder onderging alles met een glimlach.

We kijken met vreugde en dankbaarheid terug op deze bijzondere viering.

Doopdienst
Doopdienst
Doopdienst
Doopdienst
Doopdienst

Paasattentie

Vlak voor de Pasen werd er door een groepje ouderlingen en bewoners van De Linde weer ijverig geknutseld. Er werden papieren bloemen gevouwen en kaartjes geknipt en beschreven.

De kaartjes met paasgroet werden aan een narcis bevestigd en uitgedeeld na de kerkdienst van Paasmorgen. De kleurige papieren bloemen waren her en der op de kerkbanken en –stoelen als extra versiering neergelegd. Ook die mochten naderhand mee naar huis.

Paasgroet
Paasgroet
Paasgroet

Kerstmarkt

Ook enkele jongeren zijn creatief bezig geweest; zij bakten en versierden koekjes voor de verkoop op de kerstmarkt.

Er was een fleurige kraam ingericht met kaarsen, kaarten, koekjes en andere baksels.

Kinderen konden ter plekke een blikje omtoveren tot een heus sfeerlicht.

Kerstmarkt Almen
Kerstmarkt Almen
Kerstmarkt Almen

Kerst-creatief

Net voor Sinterklaas werd er met de bewoners van De Linde weer een creatieve ochtend gehouden.

Een deel van de mensen hield zich bezig met het opfleuren van kaarsen. Anderen waren druk met het inpakken van geglazuurde schaaltjes en klokjes. Janny Weesjes, die het prachtige aardewerk vervaardigd had, hielp deze ochtend ook mee.

Na gedane arbeid werd de hele oogst meegenomen. Het is de bedoeling dat alles tijdens de Almense kerstmarkt verkocht wordt voor het goede doel (ISBN).

Kerst-creatief
Kerst-creatief
Kerst-creatief

1+1=3

Onze halfjaarlijkse dienst voor jong en oud had deze keer een uitgebreid publiek. Deze viering was gekozen om ook het 60-jarig jubileum van onze organist te vieren. Arend zelf wist van niets, maar zijn familie was al wel op de hoogte.

Er werd tijdens de dienst thematisch toegewerkt naar delen in de feestvreugde. Daarvoor werden al ervaringen gedeeld en keken we samen naar een deelexperiment. Na de collecte werd Arend naar beneden gedirigeerd. Daar werd hij opgenomen in een zingende cantorijgroep die “spontaan” de lof aanhief. De voorzitster van de kerkenraad reikte hem daarna een bijzondere speld uit en allen voegden er hun applaus en een lang zal hij leven aan toe.

Bij de koffie in Ons Huis was er een lekkere soes en kon iedereen Arend persoonlijk feliciteren.

Arend Klein Hulze
Arend Klein Hulze

Bekijk meer foto's in het webalbum Dienst voor jong en oud: 1+1=3.

Startzondag 2014

Zo’n 100 gemeenteleden en een elftal vakantie-gasten kwamen zondagochtend 14 september samen aan de Harfsensesteeg 12. Het spandoek “Welkom, de kerk is open” stond gastvrij aan de weg, de koffie was klaar, het weer was prima. Een kring oranje stoelen stond opgesteld op het gras en een aantal prachtige bloemstukken fleurde de omgeving nog extra op.

Tijdens de dienst werd gezongen, klonken een aantal pelgrimsverhalen en raakten we met elkaar in gesprek over “zin-woorden”. Het hele alfabet: van alchemie, bedevaart, charisma tot zandloper kwam in 26 groepjes aan bod.

Nog verspreid over het hele veld, zongen we ons slotlied: Jezus, ga ons voor en hand in hand ontvingen we een reiszegen.

Bij de koffie naderhand werd er geanimeerd en dankbaar nagepraat.

Het verhaal van de pelgrimstocht waarover Inge vertelde is te vinden via de onderstaande link:

http://youtu.be/V6fnBKsSFos

Bekijk de foto's in ons webalbum Startzondag 2014.

Vrolijk Pinksteren

Aan het eind van de Pinksterdienst op 8 juni is een gemeente-foto gemaakt.

Voordat de kerkgangers uiteen gingen werd hen gevraagd naar voren te komen voor een portret van de aanwezige feestgangers.

Tijdens het oorspronkelijke Pinksterverhaal waren zo’n 120 mensen bijeen in een zaal in Jeruzalem.

Nu waren wij met zo’n zelfde aantal samen in de kerk van Almen.

Nadat Derk Nijman zijn opnamen gemaakt had, zongen we vol vuur ons laatste lied.

Bij de zegen klonk de wens dat de Pinkstergeest buiten ons kerkgebouw aanstekelijk door mag werken.

gemeentefoto Pinksteren

Speciaal vrijwilligerswerk

Met de kinderen van de Julianaschool is op 27 mei geknutseld.

Zij hadden een themaweek over beroepen. Met ons samen maakten ze als jonge vrijwilligers een attentie voor ouderen.

Er werd een vlinder op een stokje gemaakt en een vaasje versierd. Ieder kind had al een tekening op een speciaal kaartje gemaakt.

Deze hartelijke voorjaarsgroet werd aan het flesje gebonden waar ook een levende gerberabloem in kwam.

De knutseldames hebben ze rond gebracht op De Linde en bij 85-plussers. Ook kwamen er attenties terecht bij de kerkenraadsleden en via hen bij nog enkele anderen.

Het was een gezellige happening met al die kinderen en een vrolijke verrassing voor alle ouderen die daarna één van de werkstukjes kregen!

Vrijwilligerswerk ouderen
Vrijwilligerswerk ouderen
Vrijwilligerswerk ouderen

Hé schoonheid!

Dat was het thema van de dienst voor Jong en Oud van 6 april.

We zongen en hoorden liederen over de schoonheid van de natuur en van ons mensen.

Het bijbelverhaal ging over Ester die schoonheidskoningin van Perzië werd.

We zagen hoe de reclame ons schoonheidsideaal beïnvloed en hoeveel er eigenlijk “nep” is.

In het meditatief moment hoorden we dat God er altijd voor ons wil zijn en dat Hij in je blijft geloven hoe je ook bloeit of aftakelt.

Dienst Jong en Oud
Dienst Jong en Oud
Dienst Jong en Oud
Dienst Jong en Oud
Dienst Jong en Oud
Dienst Jong en Oud

Paasattenties

Op 3 april zijn de ouderlingen weer samen met de bewoners van De Linde aan het knutselen geweest.

Deze keer werden er paasattenties gemaakt om met Pasen uit te delen in de kerk.

Het was een heel gepruts om de kralen tot kleurige kruisjes te maken.

Maar met elkaar kwamen we tot een bijzonder resultaat.

Na afloop hadden we 87 kruisjes klaar inclusief de bijbehorende kaartjes!

Sommige teksten waren al voorgedrukt, anderen vulden we zelf aan.

De kerkgangers waren blij verrast met dit vrolijke (v)aardigheidje.

Paasattenties

Ontmoeting en inspiratie in kerk

De kerk in Almen wil graag mensen van binnen- en buiten de kerk bij elkaar brengen om samen stil te staan bij wat je bezighoudt. Dat kan via een gesprek, maar dat kan ook creatiever. Bijvoorbeeld via een schilderij, gedicht of beeldje, textiel of bloemen.

Deze week beginnen we een serie van 3, 1 keer in de maand op dinsdagavond.

Na een geleide meditatie is er ruimte om intuïtief te schilderen onder leiding van Inge van Wilgen. Maar nu leek het haar leuk om ook andere creatieve vormen uit te nodigen. Mensen die wel in de bijzondere sfeer van ons kerkje in Almen willen samenkomen, maar die niet van schilderen houden. Zij kunnen dan eigen materiaal meenemen en lekker op hun eigen manier vorm geven aan het thema of wat zij willen laten zien.

Van harte welkom!

Op 21 januari is het thema 'omhelzen', 25 februari 'kracht' en 25 maart 'helderheid'.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en er is schildermateriaal aanwezig.

Op woensdagavond 22 januari, 26 februari en 26 maart is er geen sprake van een serie, maar kan je per keer afspreken.

De avonden zijn van 19.00 uur tot 21.45 uur in de kerk.

Aanmelden en extra informatie bij Inge van Wilgen, tel. 0575-433445 of inge.van.wilgen@gmail.com.

Stiltetafel: Licht in de wereld

5 januari - 2 februari 2014

Uit de Lofzang van Simeon - 40 dagen na de geboorte van Jezus:

Mijn ogen hebben gezien uw heil

dat gij bereid hebt

voor het aanschijn van alle gemeenschappen;

licht tot ontsluiering van volken.

Lucas 2 vers 30-32- Naardense Bijbel

”Zegen ons met het licht van uw ogen”

Liedboek 514

Epifanie betekent: verschijnen, aan het licht komen. Het is het openbaar worden van het licht van God dat in Jezus op aarde verschenen. Epifanie is de naam voor deze periode waarin de lezingen de betekenis van Jezus 'als licht voor de wereld' tekenen.

De naamgeving, de ster, de tocht van de wijzen, de doop van Jezus door Johannes, het water en de wijn tijdens zijn eerste openbare optreden in Kana, de roeping van vissers als eerste leerlingen, en op 2 februari de lofzang van Simeon als hij het kind ziet, als hij hem en Maria en Jozef in de tempel ontmoet -veertig dagen na de geboorte- om hun eerstgeborene, volgens de traditie, aan God op te dragen.

In deze periode valt ook de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (19-26 januari). Daarom hebben we ervoor gekozen de wereldbol die in de kerk gebruikt wordt tijdens de Wereldgebedsdag in maart, te vervlechten met gele takken. Daarbij staat een bundel van gele takken in een basis met andere kleuren takken die uit alle windstreken zich richten op dit licht.

Als bloemversiering zult u de eerste gele winterbloemen vinden zoals winterjasmijn en gele kornoelje.

Uit een hemel zonder grenzen,

komt gij tastend aan het licht,

als een kind zijt Gij gekomen,

als een schaduw die verblindt,

als een vuur zijt gij verschenen,

als een ster gaat Gij ons voor.

Liedboek 527 - tekst Huub Oosterhuis

Tini Brugge - werkgroep stiltetafel

Samen bezig

In de adventstijd is er met de bewoners van De Linde samen geknutseld voor het kinderkerstfeest. De dominee en de ouderlingen hadden tachtig glazen potten meegebracht om als kerstlichtjes te versieren.

Nadat de ouderen voor de jongeren aan de gang waren geweest, mochten ze een lichtje voor zichzelf maken. Het was een gezellige en sfeervolle ochtend.

Advent 2013
Advent 2013

Samen schilderen

Op 12 november heeft een groepje jonge meiden en hun moeders onder leiding van Inge intuïtief geschilderd in de kerk.

Er ontstonden verrassende doeken en we beleefden veel plezier aan het schilderen en er samen naar kijken.

Schilderen
Schilderen
Schilderen

Dankdienst voor gewas en arbeid 2013

Dit jaar heeft de Almense diaconie een actie opgestart voor de voedselbank in Zutphen. Op zaterdag 13 april zijn we begonnen met de zeer succesvolle inzameling van voedsel bij de buurtsuper.

En op donderdagmiddag 5 september was er het vervolg met het inzamelen van de overschotten van de oogst (uit de eigen moestuin of boomgaard). De actie werd afgesloten met de Dankdienst voor gewas en arbeid op woensdagavond 6 november in de dorpskerk. Voor de oogsttafel is er ruimhartig ingezameld en de producten zijn prachtig uitgestald in de kerk. De volgende dag is het opgehaald door de voedselbank zodat het over de voedselpakketten kon worden verdeeld.

Ook door het jaar heen is de diaconie door verschillende gulle gevers benaderd met producten voor de voedselbank. Informatie over de voedselbank in Zutphen vind u op de website: www.voedselbankzutphen.nl.

Hartelijk dank aan alle goede gevers, mede namens de voedselbank!

Voedselbank

Startzondag 2013

Op zondag 8 september hebben we het begin van het kerkelijk jaar gevierd met een bijzondere kerkdienst, onder leiding van onze predikant ds. Wilma Klein. Het thema was ‘Met hart en ziel…’. Daarbij gaat het om met-hart-en-ziel geloven, maar dat uitte zich in met-hart-en-ziel zingen, muziek maken, verhalen vertellen en dansen. We luisterden naar een fraai klarinetduet door Melle en Marieke, naar een ontroerende legende over de zeer verschillende manieren waarop mensen geloven, en een mooie preek over het liefhebben van God en de mensen. Maar we waren ook zelf actief, met zingen en …… met dansen: nadat de predikant en twee anderen de meditatieve Zonnedans hadden voorgedaan, kwam iedereen uit de banken en danste in een grote kring de kerk rond!

Zowel vóór als na de dienst was er uitgebreid koffie met cake, zodat het geheel niet alleen een inspirerend maar ook gezellig karakter kreeg.

Actie Voedselbank

Dit jaar heeft de Almense diaconie een speciale actie opgestart voor de Voedselbank in Zutphen.

Op zaterdag 13 april zijn we begonnen met de zeer succesvolle inzameling van voedsel bij de buurtsuper.

Op donderdagmiddag 5 september was er het vervolg met het inzamelen van de overschotten van de oogst (uit de eigen moestuin of boomgaard). Als inzamellocatie is gekozen voor het bordes van de Almense kerk waar vele mensen hun goede gaven hebben ingeleverd. We hebben een hele berg boontjes, wortels, komkommers, pompoenen, pruimen, bietjes et cetera ingezameld. Dezelfde avond is het opgehaald door de Voedselbank, zodat de volgende dag het over de voedselpakketten kon worden verdeeld.

Wederom hartelijk dank aan alle goede gevers!

Actie Voedselbank

Zomeropenstelling 2013

Tijdens de laatste zomeropenstelling was er een expositie met als thema “Levenskracht”. Almenaren hadden iets gecreëerd of te leen gegeven voor deze tentoonstelling wat zij in verband brengen met dit thema. Het was een kleurrijk geheel met zeer gevarieerde (kunst)uitingen van schilderijen, keramiek tot proza.

Zomeropenstelling 2013

Terugblik opening van de vernieuwde kerk op 18 mei 2013

Het kerkplein ziet er feestelijk uit: met een feesttent, bloemen, taarten en veel mensen. Het muziekkorps Juliana verhoogt de feestvreugde door het spelen van een vrolijke potpourri en om twee uur luiden de klokken. Met een korte toespraak overhandigt de kerkrentmeester een symbolische sleutel aan de voorzitter van de kerkenraad en de dominee. De deuren gaan open en iedereen wordt uitgenodigd om na Juliana de kerk binnen te gaan. De kerkrentmeester schetst in het kort hoe de verfraaiing van de kerk tot stand is gekomen, waarna de voorzitter van de kerkenraad iedereen bedankt, die de afgelopen maanden meegewerkt heeft aan de verbouwing. Met name alle vrijwilligers en in het bijzonder Chris en Rika Klein Nengerman en Marius Kiers worden in het zonnetje gezet. Dan volgt een programma van muziek, zang en voordrachten zoals Starings gedicht over De Hoofdige Boer, het koor Vocaal, orgel en klarinet. De kerk is prachtig versierd met bloemen. Buiten kan iedereen koffie, thee, limonade en vooral een grote keuze aan zelfgebakken lekkers halen. Veel belangstelling is er voor de beklimming van de toren. En iedereen is het erover eens: wat een feestelijke middag in en rond de prachtige kerk van Almen!

Voor meer foto's zie ons webalbum Open huis Kerk van Almen.

Dienst voor jong en oud

Twee weken na Pasen stond in deze dienst het thema ”Moeilijk te geloven?!” centraal. Het verhaal van de Emmausgangers werd gespeeld en het vervolg van Jezus’ ontmoeting met zijn discipelen gelezen. In het meditatieve moment kwam aan bod hoe het verhaal van de levende Heer nog steeds voortleeft. Het kan mensen van nu inspireren en kracht geven, dat Hij er ook voor ons is.

Het onlangs gestarte diaconale project voor de voedselbank in Zutphen kreeg, ondersteund met beelden, rondom de collecte bijzondere aandacht.

Al met al was het een inspirerende dienst waaraan vele gemeenteleden in voorbereiding en uitwerking met enthousiasme hebben meegewerkt.

Dienst voor jong en oud
Dienst voor jong en oud
Dienst voor jong en oud
Dienst voor jong en oud
Dienst voor jong en oud
Dienst voor jong en oud

Succesvolle actie Voedselbank

Het afgelopen zaterdag 13 april gestarte project van de Protestantse kerk Almen ten behoeve van de voedselbank is buitengewoon goed begonnen. De actie hield in dat men het winkelende publiek verzocht om een of meerdere artikelen extra te kopen bij de Buurtsuper in Almen, en deze te schenken aan de voedselbank. Om 10.00 uur was de aftrap en al direct zat de gang er goed in. De aanwezige leden van de diaconie kregen nauwelijks kans om tussen de middag te lunchen waardoor men algauw in de gaten had dat de verwachtingen dienden te worden bijgesteld. Naar boven in dit geval. Daarnaast ontving men nog tips en suggesties over het vervolg van het project. Om 16.00 uur werden er in totaal 10 grote dozen met artikelen in Zutphen ingeleverd onder hartelijke dankzegging. De dag erop in de eredienst van de kerk werd er een film vertoond over de dagelijkse gang van zaken van de voedselbank. Tezamen met de collectegelden kunnen we stellen dat dit project een vliegende start kent. Waarvoor dank aan allen.

Voedselbank

Paaskaars

We hebben met Riekje en Wilma in de lessen over symbolen gepraat.

Een paar van die symbolen hebben we gebruikt bij ons ontwerp voor de paaskaars.

Boven en onder ziet u de Griekse letters Alpha en Omega. Het begin en het einde van het alfabet. Ze zijn het teken van God die er altijd is.

Tussen de Alfa en de Omega ziet u twee andere Griekse letters die ook bv. op het liedboek staan afgedrukt.

Dit is de “gi-ro“ van Christus – teken dat hij centraal staat in de kerk.

Naast dit Christus-teken in rood en goud zijn twee witte duiven zichtbaar.

Zij verbeelden vrijheid en vrede.

Twee kleurige vlinders fladderen rond; eentje is gaan zitten aan de voet van Christus.

De vlinders staan voor geluk en vrolijkheid en open staan naar de omgeving.

Met het onderste gedeelte: anker, hart en kruis en het jaartal 2013 verbeeldden we de wens, dat er bij ons in de kerk in 2013 veel geloof, hoop en liefde mag zijn.

Pasen 2013

Else, Melle, Femke

Paaskaars 2013 maken
Paaskaars 2013

Exit groene gordijnen

In de kerk hebben we de versobering van de 40-dagentijd symbolisch gemarkeerd door het weghalen van de gordijnen op Aswoensdag.

In verband met de herinrichting van de kerk willen we testen wat het effect daarvan is.

In welke vorm er iets terug komt voor de ramen is mede afhankelijk van de ervaringen die we deze weken als luisteraars opdoen.

Gordijnen kerk

Hongerdoek Vrouwen in de bijbel

Bij het uitruimen van de consistorie kwam een "oud" hongerdoek tevoorschijn. Enkele dames werken enthousiast aan het vernieuwen ervan.

Het doek is in zeven stukken geknipt en wordt met borduursteken kleurig gevuld. Misschien krijgen we met Pasen al een deel te zien!

Hongerdoek Vrouwen in de bijbel

Nieuwjaarstoespraak Anno Domini 2012

Nieuwjaarstoespraak2012.pdf

Kerstviering voor jong en oud

Op de vroege kerstavond werd een bijzondere kerstviering gehouden. De hele kerk zat vol.

Jongeren van de samenspeelgroep van Juliana begeleidden de samenzang van kerstliederen.

Drie jonge blokfluiters lieten hun ”Luid klokje klingelingeling” horen.

Het hoogtepunt was het kerstspel dat Manja Bedner met een groep enthousiaste kinderen had ingestudeerd en deels gefilmd.

Door twee jongens die op zoek waren naar het geheim van hun oma werden we mee op reis genomen in de tijd.

Jozef en Maria, engeltjes en herders, ze speelden allen vol overgave. Het werd alles bij elkaar een prachtig vrolijk feest.

Kinderkerstfeest2012
Kinderkerstfeest2012
Kinderkerstfeest2012
Kinderkerstfeest2012

Kerstkaarsen versieren De Linde

Op 15 november 2012 was de halfjaarlijkse activiteit van het ouderlingenteam op De Linde. Deze keer werden er kaarsen versierd met Kerstmotieven.

Iedereen genoot van het geknutsel. De kleurige kaarsen gingen na afloop vol trots mee naar huis.

Kerstkaarsen
Kerstkaarsen
Kerstkaarsen

Dienst voor jong en oud: Wie help jij?

Vijfentwintig schoenendozen stonden kleurig vooraan in de dienst rondom het project Schoenmaatjes op 11 november 2012.

En in de grote doos uit de hal waren nog meer spulletjes verzameld om dozen mee te vullen.

In het filmpje tijdens de dienst was te zien hoe blij kinderen in Malawi met zo'n doos kunnen zijn.

Tanja Ilbrink vertelde ook over Malawi; ze deed er zes weken vrijwilligerswerk afgelopen zomer.

Verder veel muziek en zang deze dienst. En naast het verhaal van de Barmhartige Samaritaan dat van Sint Maarten die ons een voorbeeld gaf van wat hulp kan inhouden.

Schoenenactie
Schoenenactie
Schoenenactie

Startzondag 9 september 2012

Op 9 september jl. was de startdienst in de kerk met als thema "Goede reis". De kerk was prachtig versierd met diverse grote bloemstukken. Vooraf kon op het kerkplein in het zonnetje worden koffie gedronken.

Aan het begin van de dienst zong een groep leden van het koor "Vocaal" bij de piano de Ierse Reiszegen in de bewerking van Bob Chilcott. Inge van Wilgen werd bevestigd als ouderling.

Bert Harkink las over Mozes op de berg Nebo en voegde er enkele persoonlijke reiservaringen bij.

Na een meditatief moment over het Grote Genieten en onze gids Jezus werd een film over de gemeentereis naar Jordanië vertoond. Daarna nogmaals gezegend, konden we door naar de koffie en broodjes in "Ons Huis".

Al met al een mooi begin van een nieuw kerkelijk (vergader-)seizoen.

Bekijk alle foto's van de Startzondag 2012 in ons webalbum Startzondag 2012.

Gemeentereis Jordanië

Van 10 tot en met 19 mei 2012 maakte ds. Klein met 18 deelnemende reisgenoten een rondreis door Jordanië. Het was een geweldige reis met veel hoogtepunten.

Op de foto de reisgroep onder de rotsbrug in de woestijn Wadi Rum.

Gemeentereis Jordanië
Mozaïek Medaba
Wadi-Rum woestijn

Meer foto's van de rondreis door Jordanië zie ons webalbum Gemeentereis Jordanië 2012.

Drie zeeën en een land vol beloften

In het Kerkblad van 6 mei j.l. deelde ds. Klein achteloos mee, dat wie ons op onze door haar geleide reis naar Jordanië wilde uitzwaaien, wel moest weten dat we midden in de nacht met een bus vertrokken vanaf het kerkplein. Maar zie daar: er waren meerdere uitzwaaiers en bij terugkeer – ook na middernacht - werden alle deelnemers met een voorjaarsboeket verwelkomd. Zo gek was het ook niet om het als een reis van de kerkelijke gemeente te zien; het was tenslotte een reis naar het Beloofde of zelfs Heilige Land. Atallah zag het ook zo: hij verwelkomde ons (inclusief de deelnemers uit omringende dorpen) als zijn vrienden uit Almen en reisde de hele periode mee om ons zijn wondermooie land te laten zien, als een land van belofte.

Want dat was het: een aaneenschakeling van hoogtepunten, waarbij de spanning knap werd opgebouwd. En de belofte alleen maar werd verstoord als we op de doopplek van Jezus moesten uitkijken voor landmijnen.

We begonnen in het Romeinse Gerasa, zo gaaf bewaard als je het in Italië niet meer ziet. Zelfs ook niet in de hoofdstad Amman, waar de Romeinen een schitterende citadel bouwden, nu met een prachtig archeologisch museum erbovenop. Beide steden konden bogen (echt een term voor oude Romeinse steden) op een gaaf amfitheater met een – zoals wij vaststelden – ook volledig bewaarde akoestiek.

In Gerasa konden we met Bedoeïnensoldaten dansen op doedelzakmuziek, in dat van Amman bezochten we een folkloristisch museum.

Een dag later zaten we in een Grieks-orthodoxe kerk met mozaïeken uit de zesde eeuw; het beroemdste is dat in Medaba, waar de pelgrims op de kerkvloer een plattegrond van het Heilige Land (1) konden bewonderen. Een eeuw later deed de islam zijn intrede, maar zowel in Amman als Medaba staan moskee en kerk gemoedelijk te buurten; het kostte nergens halsbrekende toeren om kruis en halve maan naast elkaar op de foto te krijgen.

In Amman bezochten we op zondag niet de kerk, maar de moskee. We zaten op het tapijt, met het ontwerp waarvan onze Jordaanse gids in een vorige levensfase een prijs gewonnen had. Onze gids was een echte verhalenverteller: elke dag een vervolg mop over Moos, die in Jordanië Azuz heet, en aan het eind van de reis nog een imitatie van een met behulp van hoge connecties benoemde collega, die vervolgens was ontslagen wegens het opsommen van wat er langs de weg allemaal te zien was maar niet te bewonderen viel: steeds maar de spoorlijn naar Mekka, weer een tankauto, hoogspanningskabels, een kameel met haar jong, een gestrande ezelwagen, een man met een waterpijp enzovoort.

We beklommen de berg Nebo, waar Mozes een laatste blik had mogen werpen op het Beloofde, maar hem ontzegde Land. Vreemd eigenlijk dat de monniken die er in de middeleeuwen een kerk bouwden, ons nog steeds in westelijke richting laten kijken, over de Jordaan heen. Mozes kwam met het volk Israël uit het zuiden en heeft waarschijnlijk naar het noorden uitgekeken: over heel die groene Jordaanvallei, gelegen aan weerszijden van de volgens de Bijbel woeste, maar nu getemde en vriendelijk voortkabbelende, amper vijf meter brede rivier. Dat er ook stammen van Israël zich aan de oostzijde vestigden, zien we maar al te gauw over het hoofd als we het Beloofde Land vereenzelvigen met de huidige staat Israël. In dezelfde omgeving stichtten achtereenvolgende Herodessen diverse vluchtburchten, van waar uit ze tot Jeruzalem, Amman en Jericho konden kijken; in één ervan werd Johannes de Doper onthoofd en laten we maar aannemen dat we die kerker zagen. Dezelfde twijfels moet je wegduwen bij de doopplek, waar de duiven overigens wel af en aan vlogen.

Cultuur en natuur ontmoeten elkaar voortdurend. Middenin de woestijn ook, want na een wandeling van een half uur door een kloof stonden we dan eindelijk in Petra, een wereldwonder van in de zandsteenrotsen uitgehouwen paleizen, koningsgraven en grot woningen, bekroond met de bergtop waar Aäron begraven is.

In Aqaba bewonderden we snorkelend en door de glazen bodem van een boot turend het koraal op de bodem van de Rode Zee, voor zover er ten minste geen van top tot teen in het zwart gehulde moeders op zaten met hun bijna blote kinderen. En er was natuurlijk het alleen aan de zeezijde beschermde fort, dat in 1917 na een onmogelijk geachte woestijntocht veroverd was door Lawrence of Arabia (voor de ouderen die we ook onder ons hebben: de film kreeg 50 jaar terug zeven Oscars). Hij voerde de Arabische opstandelingen aan (volgens de Bedoeïnen was hij slechts hun explosieven-man) en was ooit voor het eerst naar het Midden-Oosten gekomen als zelf ontwikkeld expert op het gebied van kruisvaardersburchten; zo één als we beklommen boven Kerak.

We keken er ook over de Dode Zee uit en na een afdaling tot 420 meter beneden zeeniveau (volgend jaar 421) dobberden we krant lezend in het zoute water: wel zorgen dat je niet omslaat en zout in mond of ogen krijgt. Of over de rotsblokken tuimelt waaromheen in het drabbige water de geneeskrachtige modder weggezogen is voor de hotelgasten; zelf heb ik me per ongeluk tot bloedens toe met steenslag van de bodem ingesmeerd.

In de woestijn van Wadi Rum bezochten we de resten van zijn huis en de bron die hij voor zijn Arabische manschappen veilig gesteld had. Alles in de jeeps van Atallah, in wiens tentenkamp we onder de open hemel sliepen. Wie het geen uren op een kamelenzadel volhield, werd met die jeeps en ijsjes afgehaald. De kleuren, lieve lezers, hoe beschrijf ik u de kleuren, tussen rood, zwart, beige en geel wisselend van zonsop- tot zonsondergang, de grilligheid van de rotsen gevormd uit de meest uiteenlopende steensoorten, de tot ervan afrollen nodende zandduinen, overal geërodeerde zandsteen-grotten en hier en daar een bronnetje met drie bomen en een struik. En ik altijd maar denken dat het een en al dorre vlakte der woestijnen was, glad geveegd door zandstormen, een eindeloze Zandzee die dorstte naar herschapen schijnen. De woestijn: zover het oog reikte - een strand zonder zee.

Heel wat beelden hebben we zo moeten bijstellen en ga je uiteindelijk niet daarvoor op reis?

Gradus Vrieze

Pinksteren 2012

Vorig jaar is er in de tijd voor Pasen drie keer geschilderd met het thema "van donker naar licht". Dat beviel zo goed dat we dit jaar met Pinksteren weer in de kerk hebben geschilderd.

Na een korte meditatie over Pinksteren en inspiratie, is er geschilderd vanuit het hart. De plek in de kerk maakt het extra bijzonder. We schilderen dan in "het koor". Een wat besloten plek omgeven door kerkramen, die op de één of andere manier helpt om je te openen en te uiten.

De schilderijen gingen over de Geest, vrijheid, beweging en acceptatie, rust en engelen, golven en prachtig zacht licht. Hoop voor mensen en kracht van boven...

Heel mooi om te zien hoe persoonlijk, maar ook herkenbaar, de belevingen bij Pinksteren zijn.

Pinksteren schilderen
Pinksteren schilderen

Afscheid zondagsschool Pinksteren 2012

Omdat drie meiden de overgang van groep acht naar de middelbare school gaan maken, blijven er te weinig kinderen over om de zondagsschool na de zomer voort te zetten.

In de Pinksterdienst werd er afscheid genomen. De kinderen hielpen mee aan de dienst en maakten live muziek. De leiding kreeg een bloemetje namens de kerkenraad en werd bedankt voor haar jarenlange inzet.

Ouderling Beltman riep de gemeente op - met een variant op de woorden van Huub Oosterhuis - om bij dit afscheid “Niet te blijven staren op wat vroeger was, maar opmerkzaam te zijn op het nieuwe dat al begonnen is”.

Pinksteren 2012
Pinksteren 2012
Pinksteren 2012
Pinksteren 2012
Pinksteren 2012
Pinksteren 2012

Vrijwilligersavond

Vrijdag 16 maart 2012 vulde Ons Huis zich met zo'n 100 vrijwilligers van de kerk.

Na een kopje koffie of thee met bolus of petit fourtje kreeg zangpedagoge Herma Holtrigter het woord. Zij zette de zaal aan het zingen.

Na de opwarmoefeningen en tips werd er driestemmig "Dona nobis pacem" gezongen en een stuk van Mozart over mooie bruine ogen.

Het ging er vrolijk aan toe. Na de pauze werden alle soorten vrijwilligers nog eens benoemd. Wie meer dan vier taakjes deed kreeg een chocoladepaashaas.

En iedereen kreeg als dank een chique bonbon met afbeelding van ons kerkje mee naar huis.

Vrijwilligersavond

Open Podium - Met passie

De eerste Open Podium avond op 8 maart 2012 in Ons Huis was een succes.

Tien dorpsgenoten hebben op originele wijze hun passie voor het voetlicht gebracht.

Het publiek genoot van een afwisselend programma.

Voor de pauze werd geluisterd naar een in woorden geschilderde "reciteerwedstrijd", kreeg men een filmisch kijkje in Almen het afgelopen jaar, kwam De Hoofdige Boer tot nieuw leven en werd men op vrolijke accordeonmuziek getrakteerd.

Na de pauze klonk een moderne versie van het bijbelverhaal Esther, kwam er een mondelinge toelichting op Shiatsu therapie en zag men een jong drafpaard op weg naar beginnende roem.

Open Podium met passie1
Open Podium met passie2
Open Podium met passie3

Knutselkelder

In de voorjaarsvakantie 2012 werd voor het eerst een knutselochtend voor kinderen gehouden.

Antoinette Oskamp had samen met dominee Wilma Klein een leuk programma voorbereid.

Er werd een ei uitgeblazen en versierd en een grappig kuikentje gemaakt van een sappak.

Aan het eind kregen de kinderen pannenkoeken en roerei met toast te eten.

Het was een gezellige, vrolijke boel waaraan zestien jongens en meisjes hebben meegedaan.

Knutselkelder voorjaarsvakantie
Knutselkelder voorjaarsvakantie
Knutselkelder

Workshop Bijbels Koken

Op 31 oktober 2011 hield ds. Klein samen met een groepje jongeren een kookworkshop in Steunpunt De Linde in Almen.

Na een uur samen creatief in de keuken was alles gereed.

Gevulde dadels, hummus en brood, linzensoep en heus lamsvlees kwamen op tafel.

Ook een sjaloomsalade ging er goed in en na het dessert met stoofperen was er als afsluiting muntthee.

Al met al een geslaagd en smakelijk geheel!

Startzondag 11 september 2011

Startdienst Protestantse gemeente Almen met bezoek van de partnergemeenten Cossebaude en Hohe Tatra.

Voorganger Ds. W. Klein met medewerking van de cantorij onder leiding van de heer A. Klein Hulze.

Orgelbegeleiding door mevrouw G. Boschloo en mevrouw H. Wentink.

Het thema van deze startdienst was "Liefde". De dienst vond plaats in de buitenlucht bij familie Beltman aan de Haarbroeksteeg 4.

Bekijk foto's van deze dienst in ons webalbum Startdienst 2011. Lees meer over het bezoek van de partnergemeenten op de pagina buitenland.