Henkilötietotolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tämän mallin on laatinut Harto Pönkä/Innowise 20.2.2018 (muokattu 27.2.2018) ja se on julkaistu osoitteessa

http://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kennel AiMun

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kennel AiMun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 29.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kennel AiMun

Outi.blomberg(at)gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Outi Blomberg, outi.blomberg(at)gmail.com, puh.+358 400 891833

3. Rekisterin nimi

Kennel AiMun asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu ja/tai suullinen, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- kirjanpito- ja verolainsäädäntö, kauppalaki,

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, yhteistyökumppanisuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, näiden suhteiden ylläpito, markkinointi, kasvattaja velvoitteiden

täyttäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot/maksutiedot,

profiilit sosiaalisen median palveluissa, yksilöivät tiedot kennelistä ostetuista koirista (nimi, siru- ja/tai tatuointitieto ja numero, omistajatiedot) ja koirien hyvinvointi

ja terveystiedoista (periytyvät sairaudet, koirien DNA –tiedot), pennutuksista ja lopetuksesta/kuolemasta, sekä tiedot muutoksista em. tiedoissa.

Asiakas- ja yhteistyökumppanireskisterin henkilötietoja säilytetään vähintään lainsäädännön vaatiman ajan, koirien eliniän ajan riippuen siitä kumpi em. on

pidempiaikainen , koirien tietoja säilytetään kennelin koko toiminnan ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja/tai yhteistyökumppanilta mm. www-lomakkeilla, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,

sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas ja/tai yhteistyökumppani luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, vain sellaisia tietoja, jotka näkyvät Kennelin sosiaalisessa mediassa tai

www-sivuilla (kuva- ja nimitiedot).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Jos rekisteritietoja (kuvat ja nimitiedot) säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti,

Kulloinkin kyseessä olevan sosiaalisen medianpalvelun tarjoajan tietosuojan ja tietojen turvallisuuden mukaisesti (kuten Google kotisivupalvelut,

Facebook-sivustopalvelut)

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään

luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteritiedot säilytetään pääasiassa paperisessa muodossa mapissa, lukittavassa tilassa, johon on vain Kennel AiMun

omistajalla pääsy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen

tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle,

osoite: outi.blomberg(at)gmail.com.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä

on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee sähköpostilla rekisterinpitäjälle,osoite: outi.blomberg(at)gmail.com.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

This content is published under the following terms:

CC Attribution License