Studium

INFORMACE PRO STUDENTY (konzultační hodiny, studijní materiály atp.)


Katedra dopravního stavitelství při FAST, VŠB-TU Ostrava zajišťuje výuku bakalářského a navazujícího studijního oboru Dopravní stavby.

Studijní obor poskytuje systematické odborné znalosti, které odpovídají soudobému stavu poznání v oblasti navrhování, realizace, oprav a údržby dopravních staveb, a to zejména pozemních komunikací a drážních systémů, včetně jejich příslušenství. Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti zejména znalosti technických disciplín relevantních pro stavební praxi, znalosti právních předpisů v oblasti dopravního stavitelství a souvisejících činností, znalosti materiálového inženýrství, znalosti metod sběru a analýzy dat, znalosti o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, znalosti technologie dopravních staveb, porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí, znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě, znalosti plánování, provozu a konstrukce dopravních cest různých druhů dopravy a orientaci v dopravním řešení územního plánování, provozu na pozemních komunikacích nebo inženýrských sítích. Rozumí problematice zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy a také principům a souvislostem návazných oborů, zejména v oblasti geotechniky a mostního stavitelství. 

Absolventi navazujícího magisterského studia jsou schopni využívat k řešení problémů inženýrské přístupy založené na obecně uznávaných výpočetních metodách a postupech, včetně standardních a specializovaných softwarových aplikací. Jsou schopni vyhodnocovat nové poznatky s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání a plánovat rozsáhlejší činnosti tvůrčí povahy. Umí získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností. Budou schopni samostatně vykonávat komplexní činnosti v rámci uvedených profesních oblastí a organizovat a vést realizační týmy při řešení komplexních zakázek velkého rozsahu. Budou schopni samostatně plánovat, realizovat, organizovat a rozhodovat stavební činnosti a práce, ať již přímo ve stavební výrobě, nebo v projektové a konstrukční praxi, a to zejména v oblasti kolejových a nekolejových dopravních staveb. Po získání odpovídající praxe má absolvent možnost získat autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr pro obor Dopravní stavby. Může najít uplatnění například jako stavbyvedoucí, jako projektový manažer, jako osoba odborně způsobilá pro přípravu staveb, jako projektant v projektových organizacích a také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.


Aktuální studijní plány jsou přístupné na fakultních webových stránkách (www.fast.vsb.cz).E-mailové skupiny studijních skupin (bez záruky):
  • VB3DOS01@vsb.cz
  • VB4DOS01@vsb.cz
  • VN1DIN01@vsb.cz
  • VN1DST01@vsb.cz
  • VN2DIN01@vsb.cz
  • VN2DST01@vsb.cz
Comments