Studium

INFORMACE PRO STUDENTY (konzultační hodiny, studijní materiály atp.)

Další případné studijní materiály: http://otto.vsb.cz/~studmat/227/

Vážení studenti,

na chodbě před kanceláři C306 byla instalována schránka, která může mj. sloužit k zanechání programů či jiných dokumentů pedagogům katedry. Dodržujte prosím tyto zásady:

1. Pedagoga vždy předem upozorněte, že máte zájem použít tento způsob odevzdávání dokumentu. Pedagog toto musí schválit.

2. Musí být zcela zřejmé, kterému pedagogovi dokument patří.

3. Pro odevzdávání těchto dokumentů nepoužívejte jiné schránky (např. na vrátnici či sekretariátě)!

Katedra dopravního stavitelství při FAST, VŠB-TU Ostrava zajišťuje výuku v bakalářském i navazujícím magisterském studiu programu/specializace Dopravní stavby. Podílí se také na výuce vybraných předmětů v doktorském studiu.

Studijní program/specializace Dopravní stavby poskytuje systematické odborné znalosti, které odpovídají soudobému stavu poznání v oblasti navrhování, realizace, oprav a údržby dopravních staveb, a to zejména pozemních komunikací a drážních systémů, včetně jejich příslušenství. Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti zejména znalosti technických disciplín relevantních pro stavební praxi, znalosti právních předpisů v oblasti dopravního stavitelství a souvisejících činností, znalosti materiálového inženýrství, znalosti metod sběru a analýzy dat, znalosti o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, znalosti technologie dopravních staveb, porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí, znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě, znalosti plánování, provozu a konstrukce dopravních cest různých druhů dopravy a orientaci v dopravním řešení územního plánování, provozu na pozemních komunikacích nebo inženýrských sítích. Rozumí problematice zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy a také principům a souvislostem návazných oborů, zejména v oblasti geotechniky a mostního stavitelství.

Absolventi navazujícího magisterského studia jsou schopni využívat k řešení problémů inženýrské přístupy založené na obecně uznávaných výpočetních metodách a postupech, včetně standardních a specializovaných softwarových aplikací. Jsou schopni vyhodnocovat nové poznatky s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání a plánovat rozsáhlejší činnosti tvůrčí povahy. Umí získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností. Budou schopni samostatně vykonávat komplexní činnosti v rámci uvedených profesních oblastí a organizovat a vést realizační týmy při řešení komplexních zakázek velkého rozsahu. Budou schopni samostatně plánovat, realizovat, organizovat a rozhodovat stavební činnosti a práce, ať již přímo ve stavební výrobě, nebo v projektové a konstrukční praxi, a to zejména v oblasti kolejových a nekolejových dopravních staveb. Po získání odpovídající praxe má absolvent možnost získat autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr pro obor Dopravní stavby. Může najít uplatnění například jako stavbyvedoucí, jako projektový manažer, jako osoba odborně způsobilá pro přípravu staveb, jako projektant v projektových organizacích a také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Aktuální studijní plány jsou přístupné na fakultních webových stránkách (www.fast.vsb.cz).

Katedra dopravního stavitelství tedy garantuje tyto studijní obory/programy/specializace
(v závorce je uvedeno označení studijních skupin a jejich univerzální e-maily):

Rychlé odkazy: