Studium

INFORMACE PRO STUDENTY (konzultační hodiny, studijní materiály atp.)


Katedra dopravního stavitelství při FAST, VŠB-TU Ostrava zajišťuje výuku v těchto studijních oborech:
  • Dopravní stavby:
    Studijní obor je založen na všeobecném inženýrském a stavebně-technickém základu. Výrazná specifika dopravy nekolejové a kolejové paralelně člení zaměření studia na dva základní směry - silniční a železniční stavitelství. Studenti jsou připravováni pro obor dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb (silnice, dálnice, mosty a další objekty, městské komunikace, letiště, železniční tratě a vlečky aj.). Získají schopnost řešit technologie výstavby, hospodaření s dopravní infrastrukturou, bezpečných a ekonomických dopravních systémů, integrované a kombinované dopravy, omezovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Absolventi naleznou uplatnění při přípravě, projektování, realizaci, údržbě dopravních staveb a zařízení, v rámci regionu konkrétně na stavbě dálnice, modernizace regionálních a vysokorychlostních železničních tratí a integrovaných dopravních systémů.
     
  • Dopravní inženýrství:
    Studijní obor se při rozvoji automobilismu vyčlenil ze silničního inženýrství. Zabývá se studiem, průzkumem, rozborem a prognózou jevů a zákonitostí v dopravě. Vytváří podklady pro silniční plánování, projektování a dopravní řešení. Student se seznámí s metodami dopravních průzkumů a získání dalších údajů o území a obyvatelstvu, na jejichž základě je možno řešit prognózu vývoje dopravy a jejího řízení. Při návrhu opatření k zajištění plynulého, ekonomického a ekologického přesunu osob a zboží je prvořadé hledisko bezpečnosti v dopravě. Na výuce se podílí mimo Fakulty stavební i pedagogové z  Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava. Absolventi budou vybaveni potřebnými teoretickými a odbornými znalostmi o vývoji a vlivech dopravy, organizací a řízení provozu s uplatněním v institucích a firmách, zabývajících se navrhováním, realizací, kontrolou a posuzováním staveb a dopravně inženýrských opatření, a u Policie ČR a ve státní správě.
Oba obory jsou nabízeny jak v bakalářské formě studia, tak ve formě navazujícím magisterském. Aktuální studijní plány těchto oborů jsou přístupné na fakultních webových stránkách (www.fast.vsb.cz).

Předměty zajišťované Katedrou dopravního stavitelství (řazeno dle čísla předmětu; výběr):

227-0050

Pozemní komunikace

227-0051

Dopravní stavitelství

227-0052

Dopravní a hydrotechnické stavby

227-0053

Městské komunikace a křižovatky

227-0054

Dopravní inženýrství

227-0055

Železniční stavby

227-0056

Projekt I

227-0057

Bakalářská práce

227-0101

Železniční svršek a spodek

227-0102

Projektování silnic a dálnic

227-0103

Pozemní komunikace

227-0104

Projekt I

227-0105

Dopravní stavitelství

227-0106

Projektování stanic a uzlů

227-0107

Městské integrované dopravní systémy

227-0108

Projekt II

227-0109

Mechanizace a organizace výstavby dopravních staveb

227-0110

Diplomový projekt

227-0120

Základy dopravního stavitelství

227-0122

Dopravní stavby

227-0201

Zakládání, technologie, opravy a údržba silničních staveb

227-0202

Silniční stavitelství

227-0203

Dopravní inženýrství II.

227-0204

Místní komunikace

227-0205

Software v dopravě

227-0206

Psychologie v dopravě

227-0210

Dopravní značení a organizace dopravy

227-0211

Integrované systémy hromadné dopravy

227-0212

Křižovatky

227-0213

Doprava a životní prostředí

227-0214

Projekt

227-0215

Automatická detekce dopravních přestupků

227-0216

Kolejová doprava ve městech

227-0217

Bezpečnost pozemních komunikací

227-0218

Legislativa v dopravě

227-0219

Bakalářská práce

227-0703

Silniční a městské komunikace

227-0704

Dopravní cesta I.

227-0705

Dopravní cesta II.

227-0901

Dopravní stavby

227-0902

Realizace dopravních a liniových staveb

227-0903

Inženýrské stavby

227-0904

Dopravní a liniové stavby

227-0950

Dopravní stavby

227-0951

Dopravní stavitelství

227-0952

Dopravní inženýrství

Comments