O katedře

OFICIÁLNÍ STRÁNKY KATEDRY NALEZNETE ZDE: https://www.fast.vsb.cz/227/cs/ 

Katedra dopravního stavitelství byla vznikla dne 1. 4. 1998, kdy na katedru přešla část pedagogů působících do té doby na Katedře geotechnického a podzemního stavitelství. Historicky prvním vedoucím nově ustavené katedry byl prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., jehož dřívějším působištěm byla Stavební fakulta Žilinské univerzity v Žilině. Za jeho působení byla katedra personálně doplněna o další odborníky převážně z praxe. Ve funkci vedoucího katedry jej následně vystřídal doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. Další vedoucí Katedry dopravního stavitelství jsou zřejmí z níže uvedeného přehledu:


Výrazná specifika dopravy nekolejové, kolejové a specifika dopravně-inženýrské problematiky člení zaměření katedry na tři základní směry: silniční stavitelství, železniční stavitelství a dopravní inženýrství. Tyto oblasti se promítají jak ve vědecko-výzkumné činnosti zaměstnanců katedry, tak v činnosti pedagogické.


Katedra vychovává odborníky pro oblast dopravního stavitelství v celém spektru činností v oboru, který vyžaduje znalost problematiky jak v oblasti dopravně-inženýrské, tak v oblasti pozemních komunikací, železničních tratí, dopravních zařízení a souvisejících doprovodných objektů. Absolventi katedry nachází široké uplatnění v oblasti projektování, přípravy a realizace dopravních a liniových staveb, stejně jako v oblasti investorské a kontrolní činnosti, v institucích a firmách zabývajících se navrhováním stavebně bezpečnostních prvků, využitím informatiky v dopravě, řízením a organizací dopravy, snižováním negativních vlivů dopravy na životní prostředí atp.

Oblasti výzkumu:

Další informace o nás a o naši činnosti naleznete na nástěnkách ve 3. patře budovy LPO-C, příp. na níže uvedených obrázcích:

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně a v plné velikosti. 

Mezinárodní spolupráce (výběr):

Spolupráce v rámci České republiky (výběr):

Logo katedry: