O katedře

Katedra dopravního stavitelství byla vznikla dne 1. 4. 1998, kdy na katedru přešla část pedagogů působících do té doby na Katedře geotechnického a podzemního stavitelství. Historicky prvním vedoucím nově ustavené katedry byl prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., jehož dřívějším působištěm byla Stavební fakulta Žilinské univerzity v Žilině. Za jeho působení byla katedra personálně doplněna o další odborníky převážně z praxe. Ve funkci vedoucího katedry jej následně vystřídal doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. Další vedoucí Katedry dopravního stavitelství jsou zřejmí z níže uvedeného přehledu:

 • 1998 – 1999: prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.

 • 1999 – 2006: doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.

 • 2006 – 2007: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřen vedením katedry)

 • 2007 – 2015: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.

 • 2015 – 2017: Ing. Ivan Fencl, Ph.D. (odvolán děkanem fakulty)

 • 2017 – 2018: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřen vedením katedry)

 • 2018 – 2022: doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

 • 2022dosud: doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.


Výrazná specifika dopravy nekolejové, kolejové a specifika dopravně-inženýrské problematiky člení zaměření katedry na tři základní směry: silniční stavitelství, železniční stavitelství a dopravní inženýrství. Tyto oblasti se promítají jak ve vědecko-výzkumné činnosti zaměstnanců katedry, tak v činnosti pedagogické.


Katedra vychovává odborníky pro oblast dopravního stavitelství v celém spektru činností v oboru, který vyžaduje znalost problematiky jak v oblasti dopravně-inženýrské, tak v oblasti pozemních komunikací, železničních tratí, dopravních zařízení a souvisejících doprovodných objektů. Absolventi katedry nachází široké uplatnění v oblasti projektování, přípravy a realizace dopravních a liniových staveb, stejně jako v oblasti investorské a kontrolní činnosti, v institucích a firmách zabývajících se navrhováním stavebně bezpečnostních prvků, využitím informatiky v dopravě, řízením a organizací dopravy, snižováním negativních vlivů dopravy na životní prostředí atp.

Oblasti výzkumu:

 • projektování pozemních komunikací (silnice, místní komunikace)

 • projektování křižovatek včetně nestandardních typů

 • projektování cyklistických tras

 • projektování železniční infrastruktury

 • BIM v dopravním stavitelství

 • odborné posudky v oblasti pozemních komunikací

 • audity bezpečnosti pozemních komunikací a bezpečností inspekce

 • snižování nehodovosti na pozemních komunikacích dopravně inženýrskými a stavebními úpravami

 • analýzy dopravních konfliktů v silniční a městské dopravě

 • využití UAV v rámci dopravních staveb

 • kapacitní posouzení křižovatek a úseků pozemních komunikací

 • mikro a makrosimulační modelování dopravy

 • geoinformatické systémy v dopravě

 • snižování hluku a vibrací z dopravy ve městech

 • řešení dopravních staveb na poddolovaném území a v povodňových územích

 • diagnostika vozovek

 • navrhování a posouzení konstrukce vozovek

 • měření posunů a deformací konstrukcí

 • poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravních staveb a dopravního inženýrství

Další informace o nás a o naši činnosti naleznete na nástěnkách ve 3. patře budovy LPO-C, příp. na níže uvedených obrázcích:

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně a v plné velikosti.

Mezinárodní spolupráce (výběr):

 • University of Maribor, Slovenia – oblasti dopravního stavitelství, dopravního inženýrství a modelování dopravy

 • Universität Kassel, Německo – vědecko-výzkumná spolupráce na téma výběr asfaltového pojiva pro asfaltové směsi v závislosti na klimatických podmínkách a dopravním zatížení

 • Žilinská univerzita v Žilině – vědecko-výzkumná spolupráce v oblasti dopravního stavitelství, dopravního inženýrství a modelování dopravy

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – vědecko-výzkumná spolupráce v oblasti materiálů pro silniční stavitelství

 • Technická univerzita v Košiciach – vědecko-výzkumná spolupráce v oblasti železničních dopravních staveb

Spolupráce v rámci České republiky (výběr):

 • ČKAIT – školení, konzultace

 • Ostravské komunikace a.s. – dopravní průzkumy, výuka, přednášky odborníků, konzultace

 • MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – stáže studentů, příprava společných projektů

 • Dopravoprojekt, s.r.o., Ostrava – zadání závěrečných prací

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR – exkurze

 • Správa železnic s.o. – závěrečné práce

 • TPA ČR, s.r.o. Ostrava – přednášky odborníků, konzultace

 • Značky Morava, a.s. – příprava společných projektů

Významní bývalí zaměstnanci:

 • prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc. (* 2. 5. 1935 - † 30. 9. 2011)

 • doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. (* 6. 10. 1940 - † 17. 11. 2006)

 • doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc. (* 31. 1. 1940 - † 2. 11. 2014)

Logo katedry: