O katedře

Katedra dopravního stavitelství od svého ustavení k 1. 4. 1998 zabezpečuje vzdělávací proces, tj. přednášky, cvičení, laboratorní cvičení, diplomové práce, praxe a exkurze, se zaměřením na liniové dopravní stavby. Studenti jsou připravováni pro obor dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb a objektů (silnice, dálnice, mosty, městské komunikace, křižovatky, železniční tratě, stanice a vlečky, objekty dopravních zařízení aj.). Dále pak v oboru dopravního inženýrství se zaměřuje příprava studentů na stavební bezpečnostní prvky, informatiku v dopravě, bezpečnostní audit, řízení a organizaci dopravy, modelování a simulace v dopravě, snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí atd. Cílem je získat schopnost řešit technologie výstavby, hospodaření s dopravní infrastrukturou, bezpečných a ekonomických dopravních systémů, integrované a kombinované dopravy omezovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí. V náplni výuky, kterou katedra zajišťuje, nejsou zahrnuty předměty, které sice patří do dopravních staveb, ale svým charakterem a návazností na přípravné předměty mají odlišnou nosnou náplň (jsou to tunely a pozemní stavby zabezpečující chod dopravy, mostní objekty apod.). Výrazná specifika dopravy nekolejové, kolejové a specifika dopravně-inženýrské problematiky člení zaměření katedry na tři základní směry:
 • silniční stavitelství
 • železniční stavitelství
 • dopravní inženýrství
Vedoucí katedry:
 • 1998-1999: prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.
 • 1999-2006: doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc,
 • 2006-2007: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřený vedením)
 • 2007-2015: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
 • 2015-2017: Ing. Ivan Fencl, Ph.D. (odvolán děkanem fakulty)
 • 2017-2018: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřený vedením)
 • 2018 - dosud: doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Pedagogická činnost:


Katedra vychovává odborníky pro obory dopravní stavitelství a dopravní inženýrství v celém spektru činností v oboru, který vyžaduje znalost problematiky jak v oblasti dopravně-inženýrské, tak v oblasti pozemních komunikací, železničních tratí, stanic a vleček, kolejové dopravy ve městech, dopravních zařízení a doprovodných objektů. 


Věda a výzkum:

Výzkumná činnost katedry historicky vychází z potřeb ostravského regionu. Následky důlní činnosti na existující liniové a další dopravní stavby jsou východiskem pro koncepční systémový přístup hospodaření s dopravní infrastrukturou. Sledovány jsou vazby na celostátní a mezinárodní dopravní síť. Katedra je schopna řešit úkoly návrhu a posouzení pozemních komunikací, železničních tratí, dopravních zařízení, vlivu dopravy na životní prostředí a problematiku dopravního inženýrství.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se zaměřuje na eliminaci následků báňské činnosti na existující dopravní skelet, na minimalizaci následků a návrh preventivních opatření před záplavami a sesuvy, na sledování interakce podloží a násypového tělesa liniových dopravních staveb, na problematiku namáhání konstrukce kolejové jízdní dráhy, na řešení vlivu geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a problematiku přeprav nadměrných nákladů.

Spolupráce s praxí:


Současné kontakty se realizují na různých úrovních - odborné posudky, projekty, konzultace, poskytování literatury, začlenění odborníků do státnicových komisí, příprava společných projektů a skript, zadání a spolupráce při diplomních pracích studentů, pořádání oborových exkurzí a další. Jedná se o následující instituce a podniky:

 • FAST VUT v Brně (Ústav železničního stavitelství, Ústav pozemních komunikací)

 • Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta (Katedra cestného staviteľstva, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva)

 • Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta (Katedra dopravných stavieb)

 • Technická univerzita v Košiciach,Stavebná fakulta (Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva)

 • ČVUT v Praze (katedra železničního stavitelství, katedra pozemních komunikací)

 • Advanced World Transport a.s.

 • Centrum dopravního výzkumu v Brně

 • Dopravoprojekt, s.r.o., Ostrava

 • DP Ostrava, a.s.

 • MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

 • Ostravské komunikace a.s.

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • SHB a.s. Ostrava

 • SKANSKA CZ, a.s.

 • Správa silnic Moravskoslezského kraje

 • STRABAG CZ, a.s.

 • SŽDC s.o., SDC Ostrava

 • Značky Morava, a.s.

Comments