national exam for student nurses

پرستاری بهداشت جامعه

 

1- میزان حمله بیماریAttack Rate  جزئ کدام مورد است ؟

الف – شیوع لحظه ای                    ب- شیوع دوره ای

ج- میزان وفور                            د-اختصاصی بروز

 

2-نسبت دادن اعتقادات و رفتارهای خاص به گروهی از مردم بدون توجه به تفاوتهای فردی ،به کدام مفهوم اشاره است ؟

الف –تقابل فرهنگی Cultural imposition                   ب-تعارض فرهنگی Cultural Conflict

ج- نژاد پرستی Racism                                                د- کلیشه ای بودنStereotyping

 

3- تزریق واکسن "هپاتیت ب " به تنهایی در ساعات اولیه پس از تولد نوزاد از مادر چند درصد ایمنی را موجب می شود ؟

الف -100-90                              ب-90-80

 

ج-80-70                                    د-60-50

 

4- واکسن فلج خوراکی در کدام مورد ممنوعیت دارد ؟

الف – نقص ایمنی                       ب- کم وزنی

ج- پس از خوردن شیر                  د- همراه با واکسنهای زنده

 

5- روش مطالعه برای بررسی نقش سرطان زایی آسبستوز در کارگران معدن کدام است ؟

الف همگروهی گذشته نگر                  ب-پژوهش طولی

ج- |پژوهش مقطعی                            د- کارآزمایی بالینی

 

- ویژگیهای آزمون غربالگری کدام است ؟6

الف – به عنوان پایه درمان است .          ب- کاربرد انفرادی دارد .

ج- در اشخاص بیمار به کار می رود .        د- در اشخاص به ضاهر سالم به کار می رود 

 

7- در کدام رویکرد" خانواده اولویت اول و فرد اولویت دوم" است ؟

الف-خانواده به دعنوان بستر                       ب-خانواده به عنوان مددجو

ج-خانواده به عنوان سیستم                       د-خانواده به عنوان جزئی از جامعه

 

8-خدمات پیشگیری برای اشخاص در معرض خطر بیماریهای مزمن - راهبرد گروه پر مخاطره، کدام نوع پیشگیری است ؟

الف-بدوی                                         ب-نوع اول

ج- نوع دوم                                         د-نوع سوم

 

9-عامل اصلی تعیین کننده تندرستی کودک کدام است ؟

الف-سواد مادر                                ب- خانواده

ج-نوع خانواده                                 د-مرتبه زایمان

 

10-مجموع مساحت درب ها و پنجره های کلاس درس حداقل چند درصد مساحت کف کلاس باید باشد ؟

الف-10درصد                                 ب- 25 درصد

ج- 30درصد                                     د- 40 درصد

 

11-مهمترین جزء برنامه های بهداشت مدارس کدام است ؟

الف- بهداشت روان                                      ب-  کمکهای اولیه

ج- بهداشت دهان و دندان                           د-آموزش بهداشت

 

12-هنگامی که وزن کودک بین صدک 80-71نمودار رشد هاروارد باشد درجه شدت سوء تغذیه کدام است ؟

الف-درجه چهار                                      ب- درجه سه

ج- درجه دو                                            د- درجه یک

 

13-در تعیین مرحله تکاملی خانواده ، کدام مورد مورد توجه است ؟

الف –تعداد فرزندان                      ب-سن فرزند اول

ج-سن ازدواج                                د – سن والدین

 

14-" انگشتان سفید "نشانگر کدام مواجهه شغلی است ؟

الف-ارتعاش                                ب- فلزات

ج-پرتو                                        ج- سرما

15-با گاسوزیس ناشی از استنشاق کدام غبار است ؟

الف- غلات                              ب- فلزات

ج-پنبه                                    د- نیشکر

16-وجود مبلمان راحت در محوطه عمومی خانه سالمندان کدام حیطه چک لیست ارزشیابی را شامل می شود ؟

الف –کیفیت زندگی                             ب- حفاظت

ج-کیفیت مراقبت                               ج- اطلاعات پایه

 

17-رایج ترین نوع سالمند آزاری که پرستار بهداشت جامعه باید مد نظر قرار دهد کدام است ؟  

 

الف) Self-neglect                                         ب)   family – neglect

ج)   Nurse - Neglect                                     د)spouse – neglect

 

18-موثرترین عامل در افزایش انتشار بیماری ها کدام است ؟

الف –جمعیت جهان                          ب- جمیت کشورهای فقیر

ج- رفت وآمد بین کشورهای فقیر          ج- بیماری های نوپدید و بازپدید

 

19-کدام عامل با مرگ و میر همه بیماری ها ارتباط عکس دارد ؟

الف فرهنگی – اجتماعی                        ب- سیاسی –اجتماعی

ج- روانی – اجتماعی                               د – اقتصادی اجتماعی

 

20-استفاده از ذیج حیاتی در شبکه های بهداشتی درمانی ایرانی به کدام مورد زیر اشاره دارد ؟

الف – دسترسی آسان                       ب- مشارکت مردم

ج- تکنولوژی مناسب                        د- قابل قبول بودن

 

پرستاری داخلی جراحی

 

21- در مراقبت پرستاری از بیمار دچار هیپو تیروئیدی کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می نمایید ؟

الف –استفاده از پتوهای الکتریکی جهت گرم کردن بدن                            

ب- مصرف غذا های حاوی آب بیشتر و فیبر کمتر

ج- توجه به علایم هیپو گلیسمی با مصرف هوزمون های تیرو ئیدی

د- اجتناب از مصرف مسکن و مخدر

 

22-توصیه های ضروری برای بیمار مبتلا به منیر کدام است ؟

الف اجتناب از مصرف غذا های شور و شیرین و کنسرو شده – مصرف زیاد سبزی و میوه تازه

ب- محدودیت مصرف مایعات –عدم مصرف ترکیبات آسپرین – خوردن غذاهای آب پز

ج- محدودیت مصرف غذاهای حاوی پتاسیم فراوان –محدودیت مصرف مایعات

د- مصرف آجیل به عنوان میان وعده – عدم مصرف نوشا به های گاز دار

 

23- در پیشگیری از خونریزی در بیمار تحت شیمی درمانی ،کدام مورد زیر در مراقبت از بیمار تاکید گردد؟

الف- گرفتن درجه حرارت از طریق رکتوم                       ب- استفاده  از چرب کننده های لب

ج- استفاده  از دهانشویه های تجاری                                  د-استراحت مطلق در تخت 

 

24-مفهوم متروراژی کدام مورد زیر است ؟

الف- ترشحات غیر طبیعی واژینال مابین دو نوبت قاعدگی

ب- خونریزی غیر طبیعی واژینال ما بین دو نوبت قاعدگی

ج-خونریزی طولانی یا شدید هنگام قاعدگی

د- عدم خونریزی در زمانی که بایستی قاعدگی اتفاق افتد.

 

25-جهت شنیدن صدای در یچه میترال ، گوشی پزشکی باید در کدام از نواحی زیر قرار می گیرد ؟

الف- دومین فضای بین دندهای طرف راست

ب- دومین فضای بین دنده ای طرف چپ

ج- سومین فضای بین دنده ای طرف چپ

د- پنجمین فضای بین دنده ای طرف چپ

 

26-مهمترین عوارض جانبی دیر رس فوتو کمو تراپی در اختلالات پوستی کدام است ؟

الف –چروک زود رس پوست ،کاتاراکت ،شروع بدخیمی پوست

ب-فوتو فوبی ،سوختگی پوست ، غیر قابل برگشت بودن تیرگی پوست

ج- از دست دادن شدید مایعات بدن ، تهوع و استفراغ دیر پا

د- تشکیل خالهای پوستی خونریزی دهنده،خارش و جوش پوستی

 

27-در مراقبت پوست بیمار تحت رادیو تراپی، چه مواردی را باید به او آموزش داد؟

الف –پوشیدن لباسهای کتانی و پشمی

ب –مصرف دئودورانت در ناحیه تحت تابش

ج- مصرف ویتامینهای A و D در موضع

د- شستشوی مرتب پوست ناحیه در صورت بروز تاول

 

28-بیماری از درد ناحیه اپی گاستر نیم تا یک ساعت پس از خوردن غذا شکایت می کند در بررسی پرستار شواهدی از کاهش اندک وزن ، تهوع و استفراغ خونی وجود دارد . مشکل احتمالی بیمار کدام است ؟

 

الف- تومور خوش خیم معده                          ب- زخم معده

ج- زخم دوازدهه                                        د-   تومور بدخیم معده

 

29- در مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به پنمونی عفونی کدامیک از موارد زیر صحیح  است ؟

الف- هیدراسیونس سریع بیمار بیش از سه لیتر در روز

ب-استفاده از ماسک اکسیژت با رطوبت و فشار کم

ج- کنترل علائم گیجی ناشی از هیپوکسمی

د- استفاده از ساکشن نازو تراکیال هر شش ساعت

 

30-بیماری که به دنبال انفارکتوس قلبی دچار نارسایی قلب شده و در زمان استراحت نیز علائم نارسایی را نشان می دهد ، در کدام رده بندی قرار می گیرد ؟

کلاس І                             ب-  کلاس  دو

ج- کلاس سه                        د- کلاس چهار

 

31- یکی از عوارض احتمالی پیوند مغز استخوان ، کاتاراکت است .علت این عارضه کدامی از موارد زیر است ؟

الف – دریافت حجم زیاد مایعات در مدتی که بیمار NPO  است

ب-مقابله سلولهای بینایی در برابر سلولهای دریافت شده .

ج-خشک شدن قرنیه در اثر بیهوشی طولانی عمل پیوند .

د- پی آمد تابش اشعه به تمام بدن جهت آماده سازی برای پیوند .

 

32-در تجویز مایعات وریدی به بیماران دچار مشکل قلبی عروقی ، جهت پیشگیری از افزایش بار مایعات کدام علامت زیر هشدار دهنده است ؟

بر افروختگی – افزایش فشار خون                   ب- سیانوز –تاکی کاردی

ج-تکرار ادرار –سر درد                                 د-تنگی نفس –سرفه

 

33-کدام یک از موارد زیر در مورد از علائم بالینی سندرم کوشینگ صحیح است ؟

الف- افزایش قند و سدیم و پتاسیم سرم                  ب-استوپور ،احساس سر خوشی ،هیرسوتیسیم

ج- پوست نازک و شکننده ، کاهش ائوزینوفیل سرم    د- چاقی تنه ای ، اکنه پوستی ، درد های شدید عضلانی

 

34-در بررسی وضعیت سلامت شنوائی ، کدامیک از موارد زیر بایستی مورد توجه ویژه  قرار گیرد ؟

الف- انزوای اجتماعی – خستگی –اعتماد به نفس ضعیف –تنهایی و غمگینی

ب- خستگی – سرگیجه – کم خونی – لکنت زبان –بد بینی

ج- هیپر تانسیون –سرگیجه – استفراغ –دو بینی

د- انزوای اجتماعی –وزوز گوش –سر درد

 

35-در پیشگیری از کتو اسیدوز دیابتیک به کدام مورد زیر باید توجه کرد ؟

  الف - قطع انسو لین در صورت بروز تهوع و استفراغ

ب- نوشیدن مایعات هر ساعت

ج-اندازه گیری قند خون و کتون ادرار هر 24 ساعت

د-مصرف کربو هیدراتهای مرکب به مقدار زیاد

 

36-اقدامات پرستاری مناسب برای سالمندان مبتلا به استئو پروز کدامند ؟

الف –کمک به تغییر پوزیشن – اصلاح فعالیتهای رو زمرهو عادات غذایی- ورزش سبک

ب- دادن مسکن –رژیم غذایی پر کالری – رعایت بهداشت فردی

ج- دان مکملهای غذایی و مسکنهای ضد التهاب – محدودیت مایعات در یافتی

د-کنترل علائم حیاتی – دادن مایعات فراوان –ورزش سبک روزانه

 

37- مناسبترین  مراقبت پرستاری در بیماردچار ترومای کلیه کدام است ؟

الف – جمع آوری نمونه ادرار هر سه ساعت جهت بررسی دچار هماچوری

ب- گزارش سریع هموگلوبین زیر 14 گرم در دسی لیتر

ج-استراحت در بستر تا زمان قطع هماچوری و شفاف شدن ادرار

د- گزارش فوری ترشح کمتر از 1 ml/Kg/h

 

38-در مراقبت از بیماران ایدزی که دچار اختلال در فرایند تفکرشده اند ،توجه به کدام مورد ضروری است ؟

الف-استفاده از مشارکت بیمار در تهیه برنامه فعالیت روزانه

ب- برقراری ار تبط کلامی با بیمار با زبان ساده و واضح

ج-  دادن باز خورد برای رفتارهای نا مناسب

د- افزایش محرکهای محیطی

 

39-کدامیک از موارد زیر در مورد ادراک درد در سالمندان صحیح تر است ؟

الف –به علت کاهش تحریکات حسی و تغییردر مسیر عصبی، پردازش داده های حسی کم می شود .

ب- به دنبال تغییر در بافت پوششی ، گیرنده های درد بیشتر در معرض صدمه قرار می گیرد .

ج- فقط درد های حاد قابل درک بوده و وجود درد های مزمن تشخیص داده نمی شود .

د- به علت تنگی عروق محیطی و سردی پوست ، فقط درد های احشایی قابل تشخیص است .

 

40 – خون بند ناف مورد استفاده در پیوند مغز استخوان ، کدامیک از انواع منبع در یافت سلولهای اهدایی به شمار می رود ؟

الف- Autologous                                                   ب) Allogeneic

ج- Syngeneic                                                         د)  Unmatched

 

 

41-در درمان دارویی بیماران دچار گلوکوم کدام مورد صحیح است ؟

الف –مصرف همزمان داروهای آنتا گونیست آدرنرژیک و بتا بلوکر

ب- شروع درمان به صورت تهاجمی و سپس کاهش دوز دارو

ج- ظاهر عصب بینایی و فیلد بینایی به عنوان شاخص کارایی درمان

د- آغاز درمان در هر دو چشم و ادامه درمان در یک چشم

 

42-در بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو کدام مورد زیر درست است؟

الف- استفاده از کمپرس سرد پس از کاهش التهاب حاد مفصل مفید تر است .

ب-راه رفتن آرام باید تا مدتی منع شود وگرنه آسیبتشدید می شود.

ج- بانداژ الاستیک زانو می تواندشدت ودرد را بیافزاید .

د- ورزش کردن و کمی تحرک  می تواند تظاهرات آرتریت را تشدید کند.

 

43-در تزریق فراوان مایعات وریدی که حاوی الکترولیت نیستند (از قبیل دکستروز 5 درصد )، احتمال اختلال درکدام الکترو لیت بیشتر است ؟

الف-پتاسیم                                  ب-سدیم

ج-کلسیم                                      د- فسفر

 

44- در مددجویی دچار اشکال در دفع ادرار است ، برای به حداقل رساندن نیاز به تخلیه مثانه در شب ، چه راهکاری مناسب است ؟

الف- طی روز و تا قبل ازغروب 3-2لیتر مایع مصرف شود .

ب- تمام طول روز مصرف مایع به حداقل رسانده شود .

ج- از سونداژ مثانه قبل از خواب استفادهگردد.

د- به صورت متناوب و در طی روز سونداژ مثانه انجام شود.

 

 45بیماری 24 ساعت بعد از انجام باریم انما به شما مراجعه و از سفید شدنرنگ مدفوع شکایت میکند ، کدامیک از پاسخ های زیر را به بیمار  می دهید ؟

الف- به پزشک خود مراجعه نماید .

ب- احتمالا مشکل صفراوی دارد و باید پیگیریکند .

ج-سفیدی رنگ مدفوع طبیعی است و جای نگرانی نمی باشد.

د- 48 ساعت محدودیت مصرف مایعات داشته باشد.

 

46-در بیمار مبتلا به پنمونی ، هدف از مصرف مایعات 3-2 لیتر روزانه ، کدام گزینه است ؟

الف –کاهش فشا خون و بار قلب                      ب- کاهش تب

ج- کمک به دفع ترشحات ریه                        د- تقویت سیستم ایمنی ضد میکروبی  

 

47- در آمادگی قبل از عمل جراحی بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ، رژیم غذایی مناسب کدام است ؟

الف پرکالری ، پر پروتئین ،محدودیت کربوئیدرات

ب- پرکالری ،محدودیت پروتئین و کربو ئیدرات

ج- محدودیت پروتئین ،  پرکالری ،پر کربو هیدرات

د-  پر پروتئین و کربو ئیدرات، پرکالری

 

48- "salvage surgery" به چه علت  برای بیمار مبتلا به سرطان انجام می شود ؟

الف- درمان عود موضعی تومور

ب- تسکین علائم بیماری سرطان

ج-ترمیم عضو پس از جراحی اولیه سرطان

د- درمان سرطان های متاستاتیک

 

49-برای بهبود تبادلات گازی و تسهیل در تخلیه تر شحات نواحی دورسال ریه ،کدام وضعیت مناسب تر است ؟

الف- خوابیده به پشت                                   ب- خوابیده به پهلو

ج- خوابیده به شکم                                        د- نیمه نشسته

 

50 - پس از تعویض مفصل ران پوزیشن مناسب پاها کدام است ؟

 

الف) در حالت Adduction                                         ب) در حالت   abduction

ج) در حالت    External Rotation                               د) در حالت  Internal Rotation

 

- 51-رایج ترین عارضه دیالیز صفاقی کدام است ؟

الف نشت مایع                                       ب- خونریزی

ج- هیپرولمی                                           د-پریتونیت

 

52- کدام اقدام زیر در کاهش ادم مغزی و فشار داخل جمجمه موثر است ؟

الف –پایین آوردن سر نسبت به بدن برای افزایش جریان خون مغز

ب- استفاده از دیو رتیک های اسمزی

ج-تجویز مایعات زیاد برای برقراری برون ده ادراری

د- افزایش دمای بدن برای اتساع عروقی محیطی

 

53- در بیمار دچار نارسایی حاد کلیه که علائم هیپر کالمی رانشان می دهد ، بهعنوان درمان اورژانسی کدام اقدام مناسب تر است ؟

الف –تزریق وریدی گلوکونات کلسیم

ب- انفوزیون سریع نرمال سالین

ج -انفوزیون سریع سرم قندی حاوی انسولین NPH

د- انفوزیون سریع پلی استرن سولفات

 

54-در بررسی فردی که دچار خونریزیداخل جمجمه بوده است، کدام مورد  می تواند نشانگر افزایش فشار داخل جمجمه با شد ؟

الف افزایش فشارخون – تاکی کاردی                          ب- کاهش فشار خون – تاکی کاردی

ج- کاهش فشار خون – برادیکاردی                             د- افزایش فشارخون-  برادیکاردی

 

55-در بیماری که به علت سکته مغزی هموراژیک بستری شده است ، کدام اقدام برای پیشگیری از افزایش فشار خون استفاده می شود ؟

الف- مانور والسالوا                                          ب- مایع درمانی

ج- استفاده از نرم کننده های مدفوع                     د- ماساز کره چشم

 

56-کدام یک از پوزیشن های زیر برای بیماری که پونکسیون لومبارشده مناسب است ؟

الف - Prone                                                             ب-    Supine

ج- Lateral                                                                 د-Semi Fowler

 

57- درمان کامل عفونتهای دهان و دندان به پیشگیری ار کدام بیماری قلبی زیر کمک می کند ؟

الف- میو کاردیت                                       ب- پریکاردیت فشارنده

ج- کاردیو پولمونری                                    د- آندوکاردیت عفونی 

 

58- کدامیک از موارد زیر از عوارض کرایو تراپی سرویکس محسوب می شود ؟

الف – کرامپ –ترشح آبکی –احساس غش و ضعف

ب- تب ولرز- ترشح چرکین- احساس غش و ضعف

ج- کرامپ- سردرد- ترشح چرکین

د- ترشح آبکی- خونریزی – تهوع و استفراغ

 

59-در مراقبت پرستاری از بیماری دچار اختلال در عملکرد کبدی کدام یک از موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد؟

الف- مصرف غذاهای حاوی کربو ئیدرات و سدیم بالا

ب- نظافت مرتب پوست با لوسیون الکلی

ج-استفاده از مکملهای ویتامینی

د-اجتناب از مصرف داروهای ضد اسپاسم و درد

 

60-کدامیک از موارد زیر در بررسی عملکرد کبد قبل از عمل جراحی مهم است ؟

الف- جذب و دفع داروهای بیهوشی از طریق کبد

ب-سمیت و اثرات تخریبی داروهای تجویز شده

ج-عدم دفع داروهای تزریقی در صورت نارسائی

د- خطر به هم خوردن تعادل اسید و باز

روان پرستاری

61-مهمترین مداخله پرستاری از مددجوی تحت درمان با "فنوتیازینها"کدام است ؟

الف-افزایش مایعات برای دفع بیشتر                     ب- پیشگیری از نور مستقیم

ج- جلوگیری از یبوست بوسیله ملین                        د- توجه به تغذیه و فعالیت

 

62فردی که همسرش را دوست ندارد ولی مرتبا برایش هدیه می خرد رفتار وی با کدامیک از مکانیسمهای دفاعی زیر مطابقت دارد؟

الف- جابجائی                                                ب- بازگشت

ج-برون فکنی                                               د-واکنش سازی

 

63-اقدام پرستاری در مورد مددجویی که دارای"Delirium" می باشد کدام است ؟

الف-محافظت نمودن مددجو از آسیب به خود

ب- قرار دادن مددجو در اتاق پر سرو صدا

ج- قطع داروهای تجویز شده

د-دادن داروهای خواب آور

 

64-ضروری ترین اقدام پرستاری در مورد مددجو مبتلا به  Wsxy flexibility    کدام است ؟

الف- جلوگیری از سو استفاده واقع شدن مددجو توسط دیگران

ب-تشویق مددجو به شرکت در فعالیتهای گروهی

ج- پیشگیری از صدمه و توجه به تغذیه مددجو

د- استفاده از ایزولاسیون و تکنیک های مهار کردن مددجو

 

65-مداخله پرستاری مناسب در "اختلال شخصیت مرزی "کدام است ؟

الف –برقراری رابطه نزدیک و صمیمی با مددجو                     ب- ترتیب دادن ملاقاتهای طولانی با مددجو

ج- تشویق مددجو به فعالیتهای انفرادی                                  د- روشن و شفاف صحبت کردن با مددجو

 

66-در برقراری تعامل با مددجویی که قصد خودکشی دارد اقدام پرستاری کدام است ؟

الف- سوال کردن غیر مستقیم از مددجو

ب- جدی گرفتن شکایات و بیان احساسات مددجو

ج-نظارت گاهگاهی در مرحله بحرانی

د- اطمینان دادن به بیمار که نگرانی او بی مورد است.

67-اقدام پرستاری ضروری در هنگام تجویز داروهای وقفه دهنده منو آمینو اکسیداز کدام است ؟

الف-کنترل فشار خون                                ب- پیشگیری از یبوست

ج- کاهش تعریق                                        د- توصیه به مصرف غذا های حاوی تیرامین

 

68-وجود هیجان های متضاد مانند "عشق و تنفر"برای فرد در یک زمان چه نام دارد ؟

 الف- Anxiety                                                ب- Grandiosity

ج- Ambivalence                                               د- Apathy

 

 

 

 

69-شایعترین علائم افسردگی  در بچه ها و بزرگسالان بر طبق   DSM-1V کدام است ؟

الف- تمرکز زیاد                                        ب- تحریک پذیری

ج- علاقه زیاد به انجام کار                              د- خوردن غذای بدون ارزش غذایی

 

70-"خانم الف در قبل از ارائه سمینار خود دچار سردرد گردیده و قادر به انجام آن نمی گردد "کدامیک از مکانیسمهای دفاعی زیر را به کار برده است ؟

الف- تصعید                                                     ب- فرافکنی

ج- سرکوب                                                     د- تبدیل

 

71-کدامیک از موارد زیر در مورد "نهاد "صحیح می باشد

الف- منبع مهم نشان دادن انگیزه های اساسی انسان می باشد .

ب- بر روی "خود" کنترل دارد و خودآگاه است .

ج- خود آگاه است و تاثیر آن بر روی رفتار غیر قابل مشاهده است .

د- موجب هدایت رفتار به سوی اهداف بلند مدت می گردد.

 

72-کدامیک از پاسخهای زیر نشان دهنده "گوش دادن فعال "پرستار با مددجویی که می گوید " نمی دانم بدنبال شغل بگردم یا جائی را برای زندگی پیدا کنم " می باشد ، کدام است ؟

الف- مهم نیست ، فرقی نمی کند کدامیک را اول انتخاب کنید .

ب- اگر من جای شما بودم اول دنبال شغل و سپس دنبال جا می گشتم.

ج- بنظر می رسد در تصمیم گیری برا ی انتخاب اولویت مشکل دارد .

د- تصمیم گیری مشکل است و این مسئله قابل درک است .

 

73-مداخلات پرستاری از مددجویی که به اسکیزوفرنی نوع پارنوئید مبتلاست ،کدامست؟

الف-قرار دادن بیمار در اتاق مجزا

ب- برخورد تند در مقابل انجام کارهای غیر منطقی

ج- گوش دادن به صحبتهای مددجو و مخالفت نکردن با او

د- صحبت نکردن با مددجو با لحن انتقاد آمیز

 

74-کدامیک از مراقبتهای پرستاری در مورد "مددجوی افسره شدید " صحیص می باشد ؟

الف- تشویق مددجو به انجام فعالیتهای ساده

ب- بیدار نمودن مددجو از خواب در صبح زود

خ- در خواست از مددجو برای انجام کارهای روزمره خویش

د- تشویق مددجو در جلسات گروه درمانی بخش

 

75-کدامی از اقدامات زیر موجب تحول ویژه ای در نگرش مردم به اختلال روانی از سالهای 1950میلادی به بعد گردید؟

اف- بکار گیری در مانهای غیر داروئی

ب- کشف داروهای روان گردان

ج- آموزش جامعه در مورد بیماریهای روانی

د- انجام مشاوره های گروهی

 76-کدام مداخله پرستاری از مددجوی مبتلا به "اختلالات شبه جسمی "صحیح می باشد؟

 

الف- سعی در متقاعد نمودن بیمار برای غیر واقعی بودن علائم

ب- کمک به مددجو پیرامون توجه نکردن به تاثیرات رفتار خود بر دیگران

ج- تمرکز بر شکایات مددجو و ماندن با مددجو در آن موقعیت

د- نشویق مددجو به سوی استقلال در مراقبت از خود

77-در مددجوی مبتلا به " اختلال خوردن "کدام مداخله صحیح است ؟

 

الف-قرار دادن مددجو در اتق مجزا در هنگام غذا خوردن

ب- تشویق مددجو به نوشیدن آب میوه از جمله آب پرتقال قبل از صبحانه

ج-تمرکز بر نقاط قوت مددجو و ترغیب او به شرکت در فعالیتها

د-  تشویق مددجوبه اجتناب از بیان احساس واقعی و ترس هایش

78- امروزه اجزای کلیدی سیستم بهداست روان موارد زیر است به استثناء:

 

الف- توانبخشی بیماران روانی                          ب- مراقبت از مددجو در بیمارستان

ج- موسسه زدائی                                        د- مراقبت مستمر از افراد با بیماری شدید روانی

79-کدامیک از علائم زیر مربوط یه اثرات آنتی کلینرژیک داروهای سه حلقه ای ضد افسردگی می باشد ؟

 

الف- گشادی مردمک                                    ب- توهم بینائی

ج-کاهش فشار خون                                      د- خواب آلودگی

80- مراقبت پرستاری از بیماری مبتلا به توهم کدام است ؟

الف- تمرکز بر توهم و بحث در مورد آن                           ب-با اهمیت جلوه دادن توهم به بیمار

ج-تحلیل و تفسیر توهم با بیمار                                        د-ارتباط با بیمار بصورت فرد با فرد

 

پرستاری بهداشت مادر و نوزادان

81-ترشح استروژن پیشگیری از کدام است؟

الف- سرطان پستان                                             ب پوکی استخوان

ج-قاعدگی غیر طبیعی                                           د- کیست تخمدان

 

82-اولیت تقسیم سلولی اووسیت در کدام مرحله است ؟

الف- قبل از بلوغ                                                ب-هنگام تولد

ج-دوران جنینی                                                  د- قبل از تخمک گذاری

 

83-آموزش به دختران هنگام خون ریزی قاعدگی کدام است ؟

الف – خوردن مکمل آهن                                      ب- خوداری از استحمام در اولین روز

ج- استفاده از قرص های آرام بخش                           د- خودداری از انجام ورزش

 

84- دوران رویانی در رشد و تکامل جنی شامل کدام است ؟

الف- 28-20هفتگی                                             ب- 16 هفتگی

ج-دو هفته اول                                                  د- 3-8 هفتگی

85- مددجویی از قرص پیشگیری از بارداری استفاده می کند ،در صورتی کهمصرف یک قرص را فراموش کرده باشد ، توصیه شما کدام است ؟

الف –مصرف بلافاصله یک قرص و مصرف بقیه قرصها طبق برنامه

ب- مراجعه فوری برای آزمایش Spinnbarkeit

ج-عدم مصرف بقیه قرصها و استفاده از سایر روشهای پیشگیری

د- استفاده از سه قرص با هم و انجام آزمایش  Spinnbarkeit

86-توصیه به زنان حامله برای بستن کمربند ایمنی در خودرو کدام است ؟

الف- هر دو بند از روی شکم رد شود

ب- بند اول شانه ،سینه ،بالاشکم و بند دوم زیر شکم بسته شود .

ج- بند اول شانه و از زیربغل رد شود و بند دوم از خط ناف رد شود .

د- بستن کمربند در سه ماهه دوم و سوم بارداری ممنوع است .

 

87- خستگی در دوران حاملگی کدام مورد را افزایش می دهد ؟

الف – کرامپ عضلات

ب- استفراغ صبحگاهی

ج- یبوست

د- تکرر ادرار

 

88-برای رفع یبوست در دوران حاملگی استفاده از کدام مورد ممنوع است ؟

الف- سبزیجات                                             ب- ملین

ج- تنقیه                                                     د-ورزش

 

89- با حرکات جنین ضربان قلب جنین به مدت 15 ضربه در دقیقه به مدت 15 ثانیه در یک دوره 20دقیقه ای افزایش یافته است .سلامت جنین را چگونه ارزیابی می کنید ؟

الف- بسیار خطرناک                                     ب- غیر طبیعی

ج- مشکوک                                                د- طبیعی

 

90-در سونو گرافی کدام رتبه جفت Placenta grading     مشخص کننده رسیدگی جنین است ؟

الف –صفر                                                ب- یک

ج- دو                                                       د- سه

91-در اوائل انقباض رحمی توصیه شما برای تمرینات تنفسی چند تنفس در دقیقه است ؟

الف- کمتر از 6                                            ب- 12-6

ج-26-20                                                   د-بیش از

40

92-اثر چهار زانو نشستن  Tailor Sitting   در دوران حاملگی کدام است ؟

الف – تقویت عضلات پرینه                          ب- افزایش فشار داخل شکمی

ج- تقویت عضلات شکم                                 د- افزایش فشار داخل رحمی

 

93-سبک شدن Lightening   در مادری نخست زا دو هفته قبل از موعد زایمان اتفاق افتاده است آن را چگونه تفسیر می کنید ؟

الف –کیسه آب پاره شده است .                                ب- طبیعی است

ج-مشکوک است                                                   د- جنین در خطر است

 

94-مداخلات پرستاری برای پایش نوزاد در 24 ساعت اول شامل کدام است ؟

الف- بررسی واکنش به تزریق ویتامین K                    ب- ساکشن و بررسی ترشحات بینی

ج- بررسی بند ناف                                              د- اندازه گیری قندو بیلی روبین خون

 

95-برای پیشگیری از ابتلاء نوزاد به کلامیدیا    Chlamida و سوزاک Gonorrhea پماد چشمی موثر کدام است ؟

الف- نیترات نقره                                             ب- کلارام فنیکل

ج- تتراسایکلین                                                  د- اریترو مایسین

 

96- در صورتیکه ترشح لوشیا رابرا Lochia rubra  متوقف شود به کدام مورد مشکوک می شوید ؟

الف- باقی ماندن تکه هایی از جفت در رحم           ب- شیر دهی زود هنگام و طولانی مدت

ج-کاهش انقباضات رحمی                                 د- عفونت پس از زایمان

 

97- در 24ساعت اول پس از زایمان مادر مختصرا تب کرده است ،چه اقدامی می کنید ؟

الف- اطلاع فوری به پزشک برای شروع پانتی بیو تیک

ب- تشویق مادر به نوشیدن مایعات بیشتر

ج-نگهداری نوزاد در بخش نوزادان  تا برطرف شدن تب

د- تشویق مادر به دوشیدن شیر از هر دو پستان

 

98- مادری که با عمل سزارین زایمان کرده  یک روز پس از ترخیص احساس خستگی شدید دارد . توصیه شما کدام است؟

الف- شب ها استراحت کند و به گریه نوزاد توجهی نکند .

ب- حداقل روزی 6 لیوان آب بنوشد و دوبار در روز استراحت کند .

ج- به پزشک برای بررسی احتمال خون ریزی داخلی مراجعه کند .

د- روزها استراحت کند و از پودر های غذایی انرژی زا استفاده می کند .

 

99- در فاز نهفته مرحله اول زایمان مانیتورینگ الکترونیکی نشان می دهد که فشاررحم در مرحله استراحت بیش از 15 میلی متر جیوه است ، تفسیر شما کدام است ؟

الف- انقباضات هایپر تونیک است                              ب- زایمان مادر نزدیک است

ج- یک امر طبیعی است                                          د- انقباضات هیپوتونیک است .

 

100- علل زایمان طولانی شده کدام است ؟

الف- قرار داشتن سر جنین در وضعیت قدامی                ب – استفاده از مسکن در فاز فعال زایمان

ج- پر بودن مثانه و رکتوم مادر                                  د- پارگی کیسه آب

 

 پرستاری کودکان  

101-کدام مورد از نظر سازمان ملل متحدجزء حقوق کودک محسوب می گردد ؟

الف – در نظر گرفتن شغل مناسب

ب- حفاظت در بلایای طبیعی مانند سایرین

ج-بر خورداری از آموزش در جهت توسعه توانایی ها

د- نگهداری از کودک در صورت معلولیت

 

102-کج خلقی و منفی گرایی از ویژگیهای کدام مرحله سنی کودک است ؟

الف- شیر خوارگی                                              ب- نوپایی

ج- پیش دبستانی                                                  د- دبستانی

 

103-بازی در کودکان پیش دبستانی از چه ویژگی بر خوردار است ؟

الف- تخیلی و تقلیدی                                        ب- تقلیدی و انفرادی

ج-گروهی و رسمی                                           د- تقلیدی و رسمی

 

104-در کدام دوره سنی ، کودک قوانین و استانداردهارا درک می کند ؟

الف – پیش دبستانی                                          ب- دبستانی

ج-نوجوانی                                                      د- جوانی

 

105-استفاده از شیر کامل گاو برای جبران کمبود ویتامین Aدر شیر خواران از چه ماهی به بعد شروع می شود ؟

الف -6                                                               ب-9

ج-12                                                               د-16

106-فیستول تراشه به مری Tracheoesophageal fistula   کودک را عمدتا در معرض کدام مسأله قرار می دهد ؟

الف- خفگی                                                     ب- سوء تغذیه

ج- پنومونی                                                       د- تنگی نفس

 

107-والدین پسر بچه مبتلا به سندرم روده کوتاه از دفع آبکی زیاد ، دمای 39در جه سانتی گراد و استفراغ مکرر شکایت دارند ،کدامیک از اقدامات پرستاری زیر در اولویت قرار دارد ؟

الف پیشگیری از دهیدراتاسیون                           ب- کنترل تهوع و استفراغ

ج- پایین آورردن درجه حرارت                          د- دادن آنتی بیو تیک

 

108- مهمتر ین هدف پرستاری در هیپو تیرو ئیدیسیم مادر زادی کدام است ؟

الف -اموزش والدین                                          ب- پیشگیری از عفونت

ج- جایگزینی هورمونهای تیروئید                          د- تشخیص زود هنگام بیماری

 

109- در خصوص تغذیه شیر خوران دارای لب شکری یا شکاف کام کدام صحیح است ؟

الف-تغذیه با شیر مادر به دلیل احتمال آسپیراسیون مخاطره آمیز است .

ب- تغذیه با شیر مادر بدلیل تنظیم ضعیف جریان شیر در دهان خطرناک است .

ج-تغذیه با شیر مادر بهتر از تغذیه با شیر خشک است .

د- اوتیت میانی در تغذیه با شیر مادر بیشتر از بقیه روشها است .

 

110- حداکثر مدت زمان ساکشن تراشه در کودکان کدام است ؟

الف- 5ثانیه                                      ب-10 ثانیه

ج-15ثانیه                                       د-20ثانیه

 

111- چه مدت پس از شیمی درمانی از واکسنهای دارای ویروس زنده می توان  برای کودک استفاده کرد ؟

الف- دو هفته                                    ب- یک ماه

ج-دو ماه                                         د-سه ماه

 

112-در اندازه گیری درد شیر خواران کدام نوع ارزیابی سودمند تر است ؟

الف- حسی                                       ب- رفتاری

ج- عاطفی                                         د- اجتماعی

 

113-اولویت اصلی در مراقبت پرستاری از کودکان مبتلا به مننژیت  باکتریال کدام است ؟

الف- جایگزینی آب و الکترولیت                    ب- اکسیژن درمانی طبق تجویز

ج- دادن آنتی بیوتیک طبق تجویز                 د- جدا سازی تنفسی

114-کودک شیر خواری با وزن 8 کیلو گرم که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است بایستی از نظر میزان ترشحات لوله سینهchest tube  کنترل شود کدامیک از مقادیر غیر طبیعی است؟                                            الف- بیش از 24 میلی لیتر در  سه ساعت متوالی       ب- بیش از 12 میلی لیتر در سه ساعت متوالی

ج- بیش از 24 میلی لیتر در عرض یک ساعت            د- بیش از 12 میلی لیتر در عرض یک ساعت

 

115- مبنای درمان طبی کودکان مبتلا به تالاسمی کدام است ؟

الف-ترانسفوزیون ها                                    ب- کنترل عوارض

ج- فیزیو تراپی                                            د- مشاوره درمانی

 

116-حداکث تا چه مدت پس از مخلوط کردن انواع انسولین باید تزریق صورت گیرد ؟

الف- 5 دقیقه                                          ب- 10 دقیقه

ج-نیم ساعت                                            د- یک ساعت

 

117-تشخیص قطعی لوسمی با کدامیک از روشهای زیر حاصل می شود ؟

الف- علائم بالینی                                    ب- نمونه خون محیطی

ج- اسکن استخوان های بدن                        د- آسپیراسیون مغز استخوان

 

118-کدام عبارت در رابطه با تشنج ناشی از تب صحیح است ؟

الف –همیشه این تشنجات از نوزادی تا 3 سالگی ادمه می یابد .

ب- داروهای ضد صرع می تواند عامل مهم کنترل نتنجات باشد .

ج-اگر حملات بیش از 5 دقیقه به طول انجامد تماس با اورژانس ضروری است .

د-تقریبا 95 درصد بیماران فوق در آینده مبتلا به صرع می گردند .

 

119-به عنوان پرستار کدامیک از انواع تمرینات مفصلی و فعالیتها را برای کودک مبتلا به هموفیلی توصیه می کنید ؟

الف- فعال                                             ب- غیر فعال

ج-محدودیت حرکتی                                 د- حرکات کششی

 

120-هدف اصلی  پرستاری در آنمی ناشی از سوء تغذیه کدام است ؟

الف- کمک به قطعی کردن تشخیص آنمی                ب- آموزش والدین از نظر تغذیه

ج-کاهش نیاز بافتی به اکسیژن                              د- کنترل عوارض بیماری

Comments