educational scholarship جدول محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشی در ماده یک آئین نامه ارتقاء

بسمه تعالی

معاونت آموزشی،  دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جدول محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشی در ماده یک آئین نامه ارتقاء

 
 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگي :                                         گروه :                                                                                                           دانشكده :                                                    تاريخ تصويب:‌ 

امتیاز

حداکثر

امتياز

امتیاز کسب شده

الف- تدوين استانداردها و برنامه هاي آموزشي كشوري در دوره هاي آموزشي مختلف با تاييد دبيرخانه ذيربط معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تا 15 امتیاز به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل مواردزیر:

1.       برنامه ریزی آموزشی یک رشته تحصیلی

2.       بازنگری برنامه یک رشته تحصیلی

3.       تدوین استانداردهای یک رشته تحصیلی

4.       برنامه ریزی راهبردی یک رشته تحصیلی

5.       مشارکت فعال در طراحی برنامه تحول و نوسازی نظام آموزش علوم پزشکی کشور

6.       مشارکت فعال در طراحی برنامه های ملی به منظور ارتقا جایگاه اخلاق و معنویت در علوم پزشکی

تبصره یک: کلیه شرکت کنندگان بر حسب میزان مشارکت می توانند از این امتیاز برخوردار شوند. میزان مشارکت هر فرد را دبیرخانه مربوطه تعیین می نماید.

تبصره دو: حداکثر امتیاز قابل محاسبه از این بند در زمان ارتقا 5/1 امتیاز برای هر نفر است و برای هر نفر به ازای هر برنامه  یا رشته تحصیلی می باشد.

تبصره سه:  شرط اعطای امتیاز، تصویب برنامه در مراجع ذی ربط خواهد بود.

ب

به کارگیری  روش های نوين در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فعالیت های آموزشی با ارائه مستندات تا سقف 20 امتیاز:

1-6-1

ارائه و اجرای  طرح دوره Course Plan

 

هر دوره  5/0 امتیاز

2 امتیاز

 

تبصره یک

ارائه و اجرای  طرح درس Lesson plan

برای هر درس 1/0 امتیاز

1  امتیاز

 

تبصره دو: منظور از اجرای برنامه های جدید اجرای طرح های جدید در دوره های آموزشی در دانشگاه مربوطه می باشد

تبصره سه

ارائه و اجرای طرح دوره های جدید آموزش مداوم جامعه پزشکی، آموزش اساتید، آموزش ضمن خدمت کارکنان سلامت

به ازای هر دوره 5/0

1  امتیاز

 

 

2-6-1

 طراحی،  بازنگری و اجرای طرح دوره های جدید

به ازای هر دوره 25/0

1  امتیاز

 

 

3-6-1

 طراحی و اجرای برنامه آموزشی یک رشته جدید یا مقطع جدید در سطح دانشگاه

به ازای هر واحد تا 1  امتیاز

10  امتیاز

 

تبصره یک

شرکت کنندگان بر حسب میزان مشارکت خود امتیاز می گیرند و حداکثر امتیاز قابل  محاسبه از این بند در زمان ارتقا برای هر فرد 2 امتیاز می باشد.

 

 

 

تبصره دو

چنانچه  اعضای هیات علمی با عنوان مشاور با کمیته های تدوین همکاری نمایند تا سقف  1  امتیاز قابل اعطا خواهد بود.

 

 

 

 

4-6-1

بازنگری برنامه آموزشی یک رشته تحصیلی در سطح دانشگاه در حدود اختیارات و آئین نامه های مربوطه

هر واحد 5/0

تا 5 امتیاز برای هر برنامه

 

تبصره یک

 اعطای امتیاز این بند مشروط به تصویب این برنامه در شورای آموزشی دانشگاه و برای هر فرد به ازای هر برنامه حداکثر 2  امتیاز خواهد بود.

 

 

 

تبصره دو

میزان مشارکت با تایید معاون آموزشی دانشگاه تعیین می گردد.

 

 

 

تبصره سه

بازنگری و اجرای برنامه های آموزشی به شرط تصویب در شورای آموزشی دانشگاه مشمول این بند خواهند بود.

 

 

 

 

5-6-1

اجرای روش های نوین های آموزشی 

هر واحد  5/0

تا سقف 4  امتیاز

 

تبصره

مصادیق این بند و نحوه امتیاز دهی آن بر اساس جدول زیر محاسبه می شود: تعیین نحوه ارزشیابی و تایید کیفیت هر یک از فعالیت های زیر به عهده EDC  دانشگاه می باشد.

 

 

 

 

 

مصادیق

امتیاز هر مورد

سقف امتیاز

 

اجرای روش های جدید تدریس ( اعم از نظری و عملی و عرصه های بالینی و درون جامعه)

5/0 امتیاز برای هر واحد درسی یا 17 ساعت آموزش

 

4 امتیاز

 

تولید و به کار گیری مواد آموزشی و کمک آموزشی (از جمله فیلم، محتوای الکترونیک، خودآموز، مولتی مدیا، دستورالعمل های عملکرد بالینی، راهنمای مطالعه، آموزش از راه دور، جراحی زنده، ....) در تدریس

5/0 امتیاز برای هر مورد  یا واحد درسی (بر حسب نوع ماده تهیه شده)

 

بند 6-6-1: طراحی و  اجرای  روش های نوین ارزیابی فراگیران اعضای هیات علمی و دوره های آموزشی هر مورد یک  امتیاز تا سقف  3  امتیاز

تبصره: مصادیق این بند و نحوه امتیازدهی ان بر اساس جدول زیر محاسبه می شود. تعیین نحوه  ارزشیابی و تایید کیفیت هر یک از فعالیت های زیر به عهده EDC است.

 

مصادیق

امتیاز هر مورد

سقف امتیاز

 

تهیه و به کارگیری روش ها و ابزارهای نوین ارزیابی فراگیران (از جمله لاگ بوک، پورتفولیو، OSCE، DOPS، Mini  CEX، 360 درجه، ثبت الکترونیک اعمال جراحی و فعالیت های مشابه آموزشی و ...) در ارزیابی فراگیران

1

 

 

3

 

ارزشیابی و ارتقای کیفیت آزمون ها

1

 

طراحی و اجرای روش های نوین ارزشیابی استاد

1

 

طراحی و اجرای ارزشیابی و برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت دوره ها، گروه ها، مراکز و موسسات آموزشی (از جمله ارزیابی درونی، تهیه برنامه راهبردی گروه یا دوره ارزیابی بیرونی، ارزیابی و ارتقای شیوه مشاوره تحصیلی، ....)

 

1 

ارزیابی فعالیت های فوق بر اساس اصول علمی ارزشیابی دانش پژوهی (شش معیار Glassick) و توسط  EDC هر دانشگاه انجام می گیرد.

تبصره یک: در صورت عدم تحقق معیارهای پنجم و ششم گلاسیک، امتیاز هر فعالیت حداکثر تا 70درصد امتیازات مندرج در جداول فوق قابل محاسبه است.

تبصره دو: EDC هر دانشگاه مکلف است ضوابط و فرآیند ارزشیابی هر یک از فعالیت های فوق را بر اساس اولویت و برنامه راهبردی دانشگاه تدوین کند و به اطلاع اعضای هیات علمی برساند.

Comments