Om foreningen‎ > ‎

Vedtekter

Vedtekter for Hyggen båtforening.
Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013
(Sist endret 27.3.14)

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998.


§ 2 Formål 
Foreningens formål er ikke-økonomisk.

Hyggen båtforening har som formål å arbeide for en god og trygg småbåthavn som ivaretar medlemmenes interesser i Hyggen.

Foreningen skal herunder fordele og administrere båtplasser mellom medlemmene i tråd med vedtektene, tilby gjesteplasser, og ellers legge til rette for at fastboende, hytteeiere og besøkende kan benytte småbåthavna til et positivt båtliv.


§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 4 Foreningens båtplasser
Hyggen båtforening leier området innerst i Strandveien i Hyggen. og foreningen disponerer samtlige båtplasser som hører til båthavna her, med unntak av en, samt et nærmere avgrenset område på land.

Foreningen fordeler bruksrett til båtplassene til medlemmene etter skriftlig søknad og i den rekkefølge søknadene kommer inn.

Årsmøtet vedtar utfyllende bestemmelser for foreningens båtplasser og for bruk av båthavna for øvrig.


§ 5 Medlemskap
Foreningen er åpen for medlemskap for alle fysiske personer etter skriftlig søknad på fastsatt skjema som sendes styret.

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dato kontingenten er betalt.

Medlemskapet løper til det blir sagt opp skriftlig.

Medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre unntatt i de tilfeller som er nevnt i neste avsnitt.

Hvis et medlem som har tildelt båtplass dør, kan en av de nærmeste pårørende tre inn i dennes medlemskap og beholde båtplassen. Med nærmeste pårørende menes her ektefelle/samboer, far, mor, sønn, datter eller søsken. Vedkommende må i så fall gi skriftlig melding om dette til styret. Etter skriftlig søknad kan styret godkjenne overføring av medlemskap til andre familie-medlemmer og i andre tilfeller enn ved dødsfall (f.eks. ved alvorlig sykdom/invaliditet o.l.)


§6 Æresmedlemmer
Personer som har gjort en meget spesiell og langvarig innsats for Hyggen båtforening kan tildeles æresmedlemskap av årsmøtet. De synlige bevisene for æresmedlemskap er en skipsklokke i messing og et diplom. Æresmedlemskapet er personlig og livsvarig. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent, og har samme rettigheter som ordinære medlemmer.

Forslag til kandidater fremmes og begrunnes skriftlig for styret som legger fram saken med sin innstilling for årsmøtet.


§ 7 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 18 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Et medlem kan ikke nekte å ta tilltisverv vedkommende blir valgt til. Dog kan medlemmet be seg fritatt for en like lang periode som vedkommende tidligere har hatt tillitsverv. 

Medlemmer under 18 år har møte- og talerett på foreningens møter.


§ 8 Kontingent og forpliktelser
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal betales senest innen 1. mai hvert år.

Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har møte- og stemmerett på det påfølgende årsmøtet etter reglende i § 10.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, eller har andre uoppgjorte økonomiske mellomværende med foreningen, kan av styret strykes som medlem. Vedkommmende mister da alle rettigheter og kan ikke tas opp som medlem igjen før skyldig beløp er betalt. Medlemmet opptas da som et nytt medlem uten ansiennitet, og må søke på nytt om båtplass.

Alle ordinære medlemmer plikter å rette seg etter foreningens vedtekter og øvrige bestemmelser.


§ 9 Eksklusjon
Et medlem kan ekskluderes fra foreningen av styret med alminnelig flertall når vedkommende:

1. Til tross for skriftlig advarsel ikke retter seg etter foreninges bestemmelser eller motarbeider foreningens formål.
2. Ødelegger/saboterer for andre medlemmer eller for foreningen 
3. Underslår betrodde midler. 

Styrets beslutning om eksklusjon skal meddeles skriftlig til det medlemmet det gjelder, og behandles av det påfølgende årsmøtet som fatter endelig vedtak om eksklusjon.

Det ekskluderte medlemmet har rett til å påklage styrets beslutning. Dette må skje skriftlig senest 14 dager at medlemmet er meddelt styrets beslutning. Medlemmets eventuelle klage skal sammen med annen dokumentasjon vedrørende eksklusjonen, legges fram for årsmøtet før endelig vedtak fattes. 

Et medlem som har blitt ekskludert mister alle rettigheter i foreningen og kan ikke tas opp som medlem før tidligst etter tre år. Søknad om medlemskap fra ekskluderte medlemmer behandles av årsmøtet og avgjøres med alminnelig flertall.


§ 10 Årsmøtet
Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er Hyggen båtforenings høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Alle med gyldig medlemskap har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.


§ 11 Årsmøtets gjennomføring og oppgaver
Årsmøtet skal gjennomføres etter følgende dagsorden:

Konstituering med:
Valg av møteleder. Møteleder behøver ikke være medlem i foreningen. 
Valg av referent 
Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste 
Behandling av styrets årsberetning 
Behandling av revidert regnskap 
Behandling av budsjett, herunder fastsette kontingent, innskudd ved tildeling av fast båtplass, pris for leie av båtplass og eventuelle gebyrer. 
Behandling av innmeldte saker 
Valg av: 
Leder for ett år 
Havnesjef, kasserer, sekretær og ett styremedlem for to år 
To varamedlemmer for to år 
To revisorer for to år 
Minimum to medlemmer som skal utgjøre valgkomiteen for to år. 


§ 12 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag til kandidat eller dersom noen krever det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 13 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§14 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av leder, havnesjef, kasserer, sekretær og ett styremedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. 

Styret har administrerende myndighet og skal drive foreningen på beste måte i tråd med vedtektene og de vedtakene som årsmøtet har fattet.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer som det er behov for, og kaller inn til medlemsmøter og dugnader ved behov.

Styret skal utarbeide årsberetning, avslutte regnskapet, sørge for at det revideres av valgte revisorer og utarbeide forslag til budsjett før hvert årsmøte.

Styret skal føre protokoll og samtlige medlemmer skal informeres om de styrevedtak som er gjort.


§15 Komiteer og utvalg
I tillegg til styret, har foreningen følgende faste komiteer/utvalg:

Revisorer
To revisorer valgt av årsmøtet skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.
I tillegg skal revisorene kontrollere at de styrevedtak som er gjort er i overensstemmelse med vedtektene og øvrige bestemmelser. 

Valgkomite
Valgkomiteen består av minimum to personer valgt av årsmøtet og skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter §11.6.

Havnekomite
Havnekomiteen består av inntil fem medlemmer som utpekes av styret. Komiteen ledes av havnesjefen som er valgt av årsmøtet.

Hanekomiteen skal føre fortegnelse over båtene som har plass i båthavna og påse at medlemmer som har bruksrett til båtplasser i havna benytter seg av denne (jfr §4), og at bruken av båtplassene er i tråd med foreningens vedtekter, havnereglement og øvrige bestemmelser. Komiteen har rett til å instruere og håndheve bestemmelsene overfor brukere av båthavna.

Havnekomiteen har råderett over samtlige gjesteplasser i båthavna og tildeler disse til besøkende, besørger innkreving av havneavgift, og skal ellers være kontaktpunkt for medlemmene i alle saker som gjelder praktiske forhold omkring båthavna og båter i sjøen og i opplag på land.


§ 16 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.


§17 Vedtektsendringer
For å endre disse vedtektene kreves 2/3 flertall på årsmøtet.


§18 Oppløsning
Oppløsning av Hyggen båtforening kan bare skje ved at det vedtas på to påfølgende ordinære årsmøter med minst 2/3 flertall på begge.

Dog kan ikke foreningen nedlegges så lenge det er 7 medlemmer tilbake som vil fortsette foreningen under samme vedtekter. Disse medlemmene må erklære for årsmøtet at de påtar seg den videre driften av foreningen under henvisning til denne bestemmelsen.

Dersom foreningen oppløses, skal det siste ordinære årsmøtet fatte vedtak om hvordan foreningens aktiva skal fordeles.Ikrafttredelse
Disse vedtektene erstatter tidligere lover og regler for Hyggen båtforening og trer i kraft fra og med 20.3.2013 etter endt årsmøte.
Undersider (1): Havnereglement