Statuten

Art. 1. Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Duur.

-De vereniging draagt de naam Fario Flyfishing Club, evenwaardig afgekort tot F.F.C-De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Diksmuide, Tuinwijk 34, en is aangegaan voor onbepaalde duur.

-Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).

-De vereniging heeft tot doel:

Het bevorderen, verbreiden en ontwikkelen van het vliegvissen en het vliegbinden in al zijn vormen.

Het opstellen van een huishoudelijk en wedstrijdreglement met het oog de kunde bij het vliegvissen en vliegbinden op een weidelijk, ethische en sportieve wijze te verbeteren, met respect voor mens, vis en milieu.

Het uitwisselen van informatie in dit verband tussen leden onderling en met binnen- en buitenlandse verenigingen.

Het in het algemeen behartigen van de belangen van bij de vereniging aangesloten leden. Het inrichten en deelnemen aan vliegvis en vliegbindwedstrijden zowel nationaal als internationaal.

Het ijveren voor de instandhouding van natuurlijke biotopen door het aanklagen van vervuilers en stropers, het ontwikkelen van de zin voor de natuur en het leven in open lucht.

-De vereniging mag evenwel alle handelingen verrichten die rechtstreeks en onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben. Daartoe kunnen worden gerekend: o.a. voorlichting en studie, het organiseren en bevorderen en uitvoeren van activiteiten en evenementen, het verwerven en beheren van daartoe benodigde fondsen, sponsoring en materialen, het samenwerken met en het onderhouden van contacten met overheden, organisaties en particulieren, zowel nationaal of internationaal en alle andere wettige middelen.

Art. 2. Leden en Lidgelden.

De vereniging bestaat uit: gewone leden, actieve leden, ereleden en begunstigde leden.

- Gewone leden zijn leden die een leeftijd hebben bereikt van zestien jaar.

- Actieve leden zijn leden die meewerken aan één of meerdere activiteiten van de vereniging

- Ereleden zijn personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De vereniging kan een eretitel toekennen, zoals beschermheer/vrouw, erevoorzitter enz.

- Begunstigde leden zijn leden die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel of materiaal te steunen door de jaarlijkse ledenvergadering te bepalen minimum bedrag.

- Waar sprake is van leden in deze statuten wordt verstaan zowel mannen als vrouwen.

- Indien het lid jonger is dan achttien jaar gelden bijzondere jeugdtarieven vastgelegd in het huishoudelijk reglement en moet de aanvraag tot aansluiting van dergelijk leden gebeuren door bijstand of machtiging door ouders of voogd.

- Als lid kan men worden toegelaten na het invullen van het formulier, aanvraag tot aansluiting, en het betalen van het verschuldigd bedrag vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

- Ereleden en begunstigde leden worden benoemd door de Raad van Bestuur en worden steeds ter goedkeuring voorgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering.

- Er is geen beperking op het aantal leden aangesloten bij onze vereniging. Het aantal mag echter niet minder dan vijf bedragen.

- Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur en opgenomen in het huishoudelijk reglement. De vraag naar aansluiting kan steeds door de Raad van Bestuur geweigerd worden zonder daartoe de nodige motivatie te moeten geven.- Het lidmaatschap verplicht tot kennis van en gedrag conform het huishoudelijke reglement en wedstrijdreglement bij deelname aan wedstrijden evenals de kennis en naleving van de statuten van de vereniging.

- Men verliest het lidmaatschap van de vereniging door overlijden, opzegging, uitsluiting of door het niet betalen van het lidgeld voor het einde van lopende kalenderjaar (31 dec.).

- Er worden geen lidgelden terugbetaald. Ernstige redenen worden in het bestuur besproken.

- Het uitsluiten van een lid wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur via aangetekend schrijven, met opgave van de reden van uitsluiting. Het uitgesloten lid kan zich bij de Raad van Bestuur komen verdedigen, eventueel bijgestaan door een ander willekeurig gekozen lid uit de vereniging. Uitgesloten leden moeten alle rekeningen en of eventuele bezittingen van de vereniging ogenblikkelijk vereffenen. Zij hebben ook geen rechten meer op het maatschappelijk vermogen van de vereniging of tot restituties van weldanige reeds gestorte gelden of geschonken goederen.

- Leden uitgesloten op basis van bewezen fraude zoals voorzien in het huishoudelijk reglement hebben geen mogelijkheid meer zich te verdedigen.

Art. 3. Vergaderingen.

- De jaarlijkse ledenvergadering wordt éénmaal per jaar uitgeschreven door de Raad van Bestuur en neemt plaats in de loop van de maand oktober of november.- Er is mogelijkheid tot een buitengewone algemene vergadering telkenmale ze door de Raad van Bestuur wordt opgeroepen of op schriftelijke aanvraag van ½ van het aantal leden.

- De dagorde wordt door de Raad van Bestuur bepaald.

- Enkel leden hebben inspraak en stemrecht op de vergadering. Om geldig te stemmen, moeten minstens de helft plus één van de leden aanwezig zijn. Bij gelijkheid van stemmen heeft de Voorzitter de beslissende stem. De vergadering aanhoort de rapporten van het beheer, de morele en financiële situatie, de sportactiviteiten enz.

- Het kasboek wordt ter inzage gesteld en getekend door twee leden op de algemene vergadering.

- Alleen de algemene vergadering kan wijzigingen aanbrengen aan de huidige statuten.

- Indien een bestuurslid niet aanwezig kan zijn op een Bijzonder of Algemene vergadering dient hij de Voorzitter minstens drie dagen vooraf te verwittigen.

Art. 4. Bestuursleden en taakverdeling.

- Alle leden van het Dagelijks Bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Eventueel gemaakte kosten ten voordele van de vereniging kunnen in rekening worden gebracht op voorwaarde dat die zijn bewezen en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.- Bestuursleden betalen geen lidgeld. Een bestuurlid die ontslag neemt en lid wil blijven, moet dan toch zijn lidgeld betalen.

- Bestuursleden kunnen herverkozen worden bij het einde van een mandaat.

- Het werkingsjaar begint per één januari.

- Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en een raadslid.

- Om een bestuursvergadering te kunnen houden, moet minstens de helft plus één aanwezig zijn.

- Voorzitter: Het leiden van de vereniging, door nauwlettend na te gaan of andere leden van het bestuur, hun taak die ze opgelegd werden, uitvoeren. Hij ontslaat en benoemt bestuursleden en leidt alle vergaderingen.

- Ondervoorzitter: De voorzitter te allen tijde kunnen vervangen. Het waarnemen van één of meerdere taken.

- Secretaris: Waarnemen van secretariaat.

- Schatbewaarder: Bewaren en uitvoeren van alle geldverrichtingen. Nauwlettend toezien op de financiële acties van het bestuur en rapporteert eventuele opmerkingen bij de Voorzitter.

- Afgevaardigde: Aanwezig zijn op activiteiten waarvan hij afgevaardigd is. Opmaken van de nodige verslagen.

- Raadsleden: Uitvoeren van één of meerdere taken op activiteiten. Een schakel vormen tussen leden en bestuur. Zetelen in werkgroepen rond thema ’s zoals: milieu, vijver, visbeheer, wedstrijden, jeugdopleiding enz.