FORMACIÓ INSTRUMENTAL: ALFABETITZACIÓ i NEOLECTORS

Aquesta formació inclou l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul elemental. Es divideix en tres nivells:

    • El primer nivell, en què l'aprenentatge se centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural;
    • El segon nivell, en què l'objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l'entorn.
    • El tercer nivell, en el qual s'amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.


El treball a l’aula és una selecció de continguts fonamentals i una metodologia de treball individualitzat amb material adaptat al nivell de l’alumnat.

Els continguts que es treballen a Llengua Castellana són: expressió i comprensió oral i escrita, gramàtica, lèxic i vocabulari.

En Matemàtiques, a més dels exercicis purament matemàtics, es treballen aspectes de raonament lògic, cognitiu, exercicis de memòria visual, atenció, concentració i gnòsies.

L’objectiu de les classes de Llengua Catalana (només es fan en el Nivell 3) és bàsicament l’ús oral de la llengua en diferents situacions quotidianes.