PREPARACIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45 ANYS

La prova d'accés per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l'any. Normalment durant el mes d’abril.

Requisits:

  • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Contingut:

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d'accés i fer una entrevista personal.

La prova d'accés consta de tres exàmens: llengua catalana, llengua castellana i comentari de text. L’entrevista personal només es realitzarà en cas d’haver superat la prova d’accés de +45.


Per a més informació: http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/45_anys/