Giới thiệu

1. Giới thiệu

2. Các module

Hệ thống Quản lý đào tạo tín chỉ EduManUni có 2 module:

3. Hỗ trợ khách hàng

Sử dụng EduManUni quý khách hàng được hỗ trợ chu đáo:

4. Khách hàng tiêu biểu