Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

1. Toegang van steiger alleen voor leden, dit geldt ook voor opstappers bij verhuur van uw boot! De opstappers dienen bijvoorbeeld gebruik te maken van de opstapplek bij de kademuur achter het museum!

2. U wordt geacht uw boot als een goed huisvader te beheren (tijdig hozen boot en boot onderhouden).

3. Uw boot vast te leggen met twee of drie veren voorkomt schade aan uw boot en onze steiger en is derhalve verplicht, zodat de boot vrij ligt van palen en steiger.

4. Voor de reguliere ligplaatsen moeten de boten voldoen aan de volgende afmetingen: maximaal 4,5 meter lang en 1,90 meter breed. Zeil- en speedboten zijn niet toegestaan.

  1. Een uitzondering op de in punt vier genoemde afmetingen zijn de ligplaatsen met een oneven nummer aan de buitenkant (kant van de Sloterplas) van de afmeersteiger. De maximale lengte bedraagt 5,0 meter en de maximale breedte wordt bepaald door de afstand tussen de beide afmeerpalen. Deze varieert tussen 1,45 meter tot 2,07 meter.

5. Het is ten strengste verboden om iets te bevestigen aan de steiger.

6. U dient de steiger vrij te houden.

7. Jaarlijks de contributie te voldoen middels een automatische incasso. Voor de toegangssleutel wordt een borg gevraagd te voldoen bij aanvang lidmaatschap. Borg wordt geretourneerd bij beëindiging lidmaatschap en overhandiging sleutel aan bestuurslid.

8. Lidmaatschap en afmeerplek is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

9. Bij het verlaten van de steiger dient u de steiger te sluiten middels het nachtslot.

10. Leden die zich niet houden aan het huishoudelijk reglement worden na 2 waarschuwingen geroyeerd als lid van de vereniging. Eventuele kosten die het royement met zich meedragen worden verhaald op het geroyeerde lid.

LET OP: LIGPLAATS IS NIET OVERDRAAGBAAR (ZIE REGEL 8)

Voor alle duidelijkheid, een ligplaats wordt alleen verhuurd aan een natuurlijk persoon en is niet overdraagbaar tenzij dit na overleg met het bestuur via email aan u wordt bevestigd. Zolang er een wachtlijst is zal er geen toestemming worden gegeven en heeft de eerste op de wachtlijst altijd voorrang.