Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แจ้งข่าว

-ดูรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ทุกสาขา/ทุกอาชีพ/ทุกรุ่น ย้อนหลังได้ที่นี่

-รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 รุ่นที่ 6,7 (รอบ 2)

-รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 รุ่นที่ 6,7 (รอบ 3)

-รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 3 รุ่น12 (รอบ 1,2)

-รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 3 รุ่น12 (รอบ 3)

-รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 4 รุ่น 2 (รอบ 2)

-รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล 3 รุ่น 1

-รับหนังสือรับรองและบัตรรับรอง นักออกแบบเนื้อหา 4 รุ่น 2 (มทร.สุวรรณภูมิ)

-รับหนังสือรับรองและบัตรรับรอง นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 27 (มทร.สุวรรณภูมิ)

-รับหนังสือรับรองและบัตรรับรอง นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 28 (มจพ.)

-ประกาศผลสอบสมรรถนะฯ ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 3 รุ่น 12

-ประกาศผลสอบสมรรถนะฯ FoodSafety ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 4 รุ่น 3

-ประกาศผลสอบสมรรถนะฯ ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 9

-ประกาศผลสอบสมรรถนะฯ นักบริหารโครงการสารสนเทศ 4 รุ่น 2

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ทางวิชาการดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลในการทำงานตลอดมา เมื่อหน่วยงานรับผู้จบการศึกษาที่มีแต่ความรู้ทางวิชาการเข้ามาทำงาน ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีสมรรถนะที่สามารถทำงานให้กับองค์กรได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นกัน จะมีแต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ จึงได้ทำการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นามว่า "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ"

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรองเพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคตได้

ความสำคัญของการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

1. สร้างโอกาสในการรับสมัครเข้ารับการทำงานกับสถานประกอบการ

2. รู้ระดับความสามารถในสาขา / อาชีพ ของตนเอง

3. สร้างความก้าวหน้าในการทำงาน เช่น ได้รับการปรับระดับงานหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

4. สร้างความโดดเด่นเหนือผู้อื่น

5. สอบผ่านแล้วได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

6. ใช้ในประกอบการยืนขอวีซ่าเพื่อขอเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

7. ใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัว

รายการดาวน์โหลด (คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน/ใบสมัคร/มาตรฐานอาชีพ)


มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2

คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน (คลิกที่อาชีพเพื่อศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบ)

สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ

สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

สาขาแอนิเมชัน

สาขาฮาร์ดแวร์

สาขาอีเลิร์นนิ่ง

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาอาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารและนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัย)

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

สาขาบริการการศึกษา

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

Link อื่นๆ