ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ทางวิชาการดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลในการทำงานตลอดมา เมื่อหน่วยงานรับผู้จบการศึกษาที่มีแต่ความรู้ทางวิชาการเข้ามาทำงาน ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีสมรรถนะที่สามารถทำงานให้กับองค์กรได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นกัน จะมีแต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ จึงได้ทำการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นามว่า "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ"

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรองเพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคตได้

ความสำคัญของการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

1. สร้างโอกาสในการรับสมัครเข้ารับการทำงานกับสถานประกอบการ

2. รู้ระดับความสามารถในสาขา / อาชีพ ของตนเอง

3. สร้างความก้าวหน้าในการทำงาน เช่น ได้รับการปรับระดับงานหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

4. สร้างความโดดเด่นเหนือผู้อื่น

5. สอบผ่านแล้วได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

6. ใช้ในประกอบการยืนขอวีซ่าเพื่อขอเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

7. ใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัว

รายการดาวน์โหลด (คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน/ใบสมัคร/มาตรฐานอาชีพ)


มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2

คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน (คลิกที่อาชีพเพื่อศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบ)

สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ

สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

สาขาแอนิเมชัน

สาขาฮาร์ดแวร์

สาขาอีเลิร์นนิ่ง

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาอาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารและนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัย)

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

สาขาบริการการศึกษา

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

Link อื่นๆ