Witamy w !!!   Bibliotece Szkolnym
Centrum Dydaktyczno-Informacyjnym  Powiatowego    Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie


                                Godziny Otwarcia Biblioteki:

 Poniedziałek

7:30 

15:00 

 Wtorek

7:30 

15:00

 Środa

7:30 

15:00

 Czwartek

7:30 

15:00


7:30 

14:35
                                                                           AKTUALNOŚCI

Rok szkolny 2018/2019
ORTOGRAFICZNY BÓJ O PIÓRO STAROSTY

    27 lutego 2019 roku po raz IV w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbył się „ Ortograficzny Bój o Złote Pióro Starosty Powiatu Dąbrowskiego”.

   W zmaganiach z ortografią wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek.  

   Do konkursu przystąpili uczniowie z następujących placówek:  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Szczucinie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. K. Baczyńskiego   oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

     W „ortograficznym boju" zwyciężyła Anna Zych, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej, która wywalczyła „Złote Pióro Starosty".

II miejsce zajął , Kamil Topór, uczeń Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, który został nagrodzona srebrnym piórem.

III miejsce zajęła  Julia Rajtar,  uczennica Szkoły Podstawowej w Szczucinie która otrzymała pióro brązowe.

   Nagrody oraz dyplomy, ufundowane przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, wręczali Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Magdalena Mach-Surowiec dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie gratulując zwycięzcom i życząc dalszych sukcesów.

Celem konkursu było propagowanie idei poprawnej pisowni oraz dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

   Organizatorami były nauczycielki bibliotekarki PCEiKZ w Szczucinie pani Stella Dąbroś i Marta Sieroń.

Regulamin Konkursu

„ IV Ortograficzny bój o Złote Pióro Starosty”

 

 

I. Organizatorzy i patronat

 

Organizatorami Dyktanda są bibliotekarze Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. 

 

Honorowym patronatem dyktando objął:

 

Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek

 

II. Cele przedsięwzięcia

 

 • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego,
 • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
 • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych,
 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

 

 

III. Zasady uczestnictwa

 

1.      Uczestnikami  Dyktanda mogą być uczniowie klas gimnazjalnych,  7 i 8 klas podstawowych i  ponadgimnazjalnych.

 

2.      Szkoły zgłaszają do dwóch uczestników wyłonionych spośród swoich uczniów

 

3.       Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.

 

4.      Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa na adres email: sekretariat@pceikz.pl lub telefonicznie 14 643 64 21 wew. 15.

 

               5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lutego 2019 r.

 

 

IV. Jury

 

Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 

V. Przebieg Konkursu

 

1. DYKTANDO odbędzie się na Sali Konferencyjnej PCEiKZ w Szczucinie  27. 02. 2019 r. o godz. 10.

2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, tablety) oraz ze słowników itp.

 

3. Niedostosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 2. wpływa na dyskwalifikację piszącego.

 

4. Nie wolno pisanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

 

5. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

 

6 . Dyktando będzie w formie testu do uzupełnienia brakujących znaków, liter  bądź wyrazów.

 

7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu bądź znaków  błędnych i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

 

8. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w "Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN".

 

VI. Nagrody

 

1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złote Pióro Mistrza Ortografii 2019 oraz dyplom.

 

2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą Srebrne,  Brązowe Pióro oraz dyplomy.

 

 

 

ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenie do konkursu i udział w nim potwierdza :

 •  Zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
 • Zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
 • Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


Konkurs na zakładkę

     Zakończono konkurs na zakładkę do książek, który był przeznaczony dla wszystkich uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej.

Komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace – Wyniki :

I miejsce Kamil Zamora             klasa II z

II miejsce Łukasz Łachut           klasa III z

III miejsce Monika Moskal        klasa III z

Przyznano też wyróżnienia, które otrzymały :  Dominika Dudek, Karolina Różycka oraz Marcelina Rzeźnik

       Nagrodzone  prace zostaną powielone  i wykorzystane jako zakładki do książek zakupionych dla biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Organizatorzy: Teresa Domańska,  Stella Dąbroś, Marta Sieroń,

 swieta pachnace choinka 32 zl zamiast 65 zl za swiateczne 570428 regular 300x156 Magiczny czas świąt


Wesołych i radosnych świąt życzą bibliotekarze. 

Ogólnoszkolny konkurs na plakat promujący czytelnictwo!

 

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo.

I. Organizatorzy:

Biblioteka i Czytelnia Szkolna wraz z panią Monika Dąbroś

II. Cele konkursu:

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

- kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ,

- odbywa się na terenie szkoły do dnia 21 grudnia 2018 roku,

- prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez nauczyciela    

- najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej

IV. Technika wykonania:

-przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A3,

- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

- do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

V. Forma prac:

- prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu,

- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę,

- w przypadku, gdy praca reklamuje konkretny tytuł książki należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa,

- prace nie podlegają zwrotowi.

VI. Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.

VII. Nagrody:

-laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

VIII. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Bibliotece Szkolnej.

IX. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulamin


 


 

 

Ogólnoszkolny konkurs na zakładkę do książki

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka i czytelnia szkolna wraz z panią Teresą Domańską

2. Czas przewidziany na realizację jest – do 21 grudnia 2018 r. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej             i Szkoły Branżowej.

4. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektowanie zakładki do książki o wymiarach zakładki  6×21 cm, w dowolnie wybranej przez siebie technice. Temat pracy powinien nawiązywać do wybranej książki, zakupionej do biblioteki szkolnej w tym roku szkolnym. 

5.Prace zgłoszone do  konkursu oceni komisja szkolna.

6.Wyróżnione prace zostaną wydrukowane i wykorzystane jako zakładki do książek zakupionych dla biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

7.Zostanie również zorganizowana  wystawa wszystkich prac konkursowych/zakładek w bibliotece szkolnej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

 

CELE KONKURSU :

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej  młodzieży.

Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.

Kształtowanie poczucia estetyki.

Doskonalenie sprawności manualnych.

Współpraca biblioteki z wychowawcami klas.

Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

Warto spróbować swoich sił i pobudzić swoją inwencję twórczą.

Na prace czekamy do 21 grudnia w bibliotece.

 

Wytęż swoją wyobraźnię i wykonaj niepowtarzalną zakładkę

do książki w dowolnym formacie i dowolną techniką!                 

 

" Upoluj swoją książkę"


             Nasza szkoła przystąpiła po raz drugi do  projektu " Upoluj swoją książkę". W ramach kampanii od 2 do 30 listopada uczniowie  będą mogli za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz            z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com. Projekt ma na celu popularyzację różnych form książek elektronicznych, kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży oraz ukazanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Plakaty wraz z kodami znajdują się na tablicach informacyjnych w szkole oraz w bibliotece.

Zachęcamy do skorzystania !!!!


  

Szkolny wyjazd do kina.

W dniu 27.09. 2018 roku uczniowie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie wzięli udział w seansie filmowym w dąbrowskim kinie „ Sokół”. Obejrzeli film „Dywizjon 303” prawdziwą historię polskich asów przestworzy, inspirowaną książką Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzyli elitarną jednostkę - Dywizjon 303, który nie miał sobie równych.

   W wyjeździe wzięły udział klasy I LO/A, II LO/A, III LO/A, II Z, I TI, I TM/T, II TT/I, II TM, III TM, III TT, IV TM/T wraz z opiekunami.

Organizatorzy : Monika Dąbroś, Marta Sieroń.Spotkanie z Joanną Mazur mistrzynią Europy w PCEiKZ

     14 września 2018 roku w sali konferencyjnej naszej szkoły zgromadzili się: wicestarosta Powiatu Marek Kopia, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Zdrowia powiatu dąbrowskiego Mariola Smolorz, dyrekcja i społeczność szkoły, lokalny przedsiębiorca Waldemar Gwożdziowski, aby powitać i pogratulować naszej krajance, Pani Joannie Mazur tytułu Mistrza Europy (zdobyła 2 złote medale , 1 srebrny , 1 brązowy na dystansach 100m 200m,400m,1500m) w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych, na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Niewidoma mieszkanka powiatu dąbrowskiego wraz z przewodnikiem Michałem Stawickim, po raz kolejny udowodniła znakomitą formę oraz świetne przygotowanie odnosząc wspaniały sukces.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Magdalena Mach – Surowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych, a przede wszystkich bohaterkę spotkania Joannę Mazur, pogratulowała zdobycia mistrzowskiego tytułu i życzyła dalszych sukcesów.

Wiele ciepłych słów do mieszkanki powiatu dąbrowskiego, skierował wicestarosta dąbrowski Marek Kopia który w imieniu samorządu powiatowego oraz własnym złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji osiągnięcia tak wspaniałego sukcesu. Jak podkreślił wicestarosta  sukces Joanny Mazur to zasługa niezwykle ciężkiej pracy i intensywnych treningów, wiary we własne możliwości niezwykłego uporu w dążeniu do celu.

W imieniu społeczności szkolnej PCEiKZ podziękowania i kwiaty złożyła : Anna Cieciura uczennica kl. II LO/A, dyrektor Magdalena Mach -Surowiec , nauczyciel S.Dąbroś.

Wzruszona mistrzyni ze Szczucina podziękowała za spotkanie i za obecność. Wyraziła wdzięczność za tyle ciepłych słów, nagrody i wsparcie, a także za serdeczność. Opowiedziała również o treningach i przygotowaniach do zawodów. Jak podkreśliła bieganie jest jej ogromną pasją i mimo niepełnosprawności nie poddaje się. Odnosi sukcesy w sporcie, ale kosztuje ją to bardzo dużo pracy oraz ogromnego wysiłku fizycznego.

   Warto wspomnieć, że w PCEiKZ w Szczucinie sportowa bohaterka gościła już kilka razy. W ramach szkolnych „Spotkań z ciekawymi ludźmi"  -mogła podzielić się z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami swoją historią i osiągniętymi sukcesami.

Organizatorami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele wf.

 

 


   


OGŁOSZENIE

      Kiermasz podręczników używanych odbędzie się  w środę 12  września 2017 roku w czytelni szkolnej od godziny 9.45-12.30.

  Część książek jest  już pozostawiona do sprzedania  w bibliotece.

 

ZAPRASZAMY !!!

 


     

                                                                              AKTUALNOŚCI

Rok szkolny 2017/2018


Jak nie czytam jak czytam

       Już po raz trzeci zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły do udziału w największej akcji czytelniczej w Polsce pn.: „Jak nie czytam, jak czytam”. Chcieliśmy  dać każdemu uczniowi okazję, by spędził miło czas w gronie koleżanek i kolegów oraz z  książką . Każdy czytał  to, na co ma ochotę, dla rozrywki z radości  czytania.  Niech czytanie kojarzy się wszystkim  pozytywnie : jako relaks, rozrywka. Wydarzenie to miało  na celu promowanie czytelnictwo wśród młodzieży i dorosłych.

Przebieg akcji w szkole:

1. Przygotowanie haseł promujących czytanie, plakatów  informacyjnych, gazetek.

2.  Dokumentacja fotograficzna wydarzenia

3.Wspólne  czytanie fragmentu swojej ulubionej książki przez zebranych.

Cieszymy się, że uczniowie jak zwykle nas nie zawiedli. Już dziś zapraszamy na 12 czerwca na Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek ( XV edycję).

 

 Biblioteka Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych

w Szczucinie

ZAPRASZA

do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MASOWEGO CZYTANIA

pod hasłem " JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM"

promującej czytelnictwo i biblioteki.

      Akcja jest całkowicie niekomercyjna, apolityczna itd. To zabawa w słusznej sprawie.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne.

8 czerwca 2017 roku o godzinie 10 .00

W tym dniu będzie pobijany  rekord  czytania w jednym momencie z 2017 roku wówczas w całej Polsce czytało: 459 tysięcy uczniów z ponad 2300 placówek

     Każdy  będzie mógł przynieść swoją ulubioną książkę, aby wspólnie czytać. Jesteśmy już zgłoszeni na mapie uczestników. Liczymy, że akcja będzie się cieszyć dużą popularnością jak w dwóch poprzednich edycjach.


 

Rozstrzygnięcie konkursu

    W dniu 27.04.2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie „ Szkolnego Konkursu na recenzję ulubionej książki CZYTAM –POLECAM.  Nadesłano 57 prac z których jury wyłoniło najlepsze . Wyróżnienie otrzymali: Eliza Bednarz, Liwia Soja, , Łukasz Szwajkosz, Mateusz Misiaszek, Mateusz Błaszcz – nagrodzeni zostali dyplomami.

Zwycięzcy to :

I miejsce Kamil Woźniak

II miejsce Aleksandra Margosiak

III miejsce Tomasz Marszałek

Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami a wyróżnione recenzje zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki

Wszystkim gratulujemy i cieszymy się z tak licznego udziału uczniów  w konkursie !!!

 

Organizatorzy : Monika Dąbroś i nauczyciele bibliotekarze

 

 

Wystawa plastyczna

      W czytelni szkolnej można obejrzeć prace plastyczne uczennicy klasy I z Szkoły Branżowej  I stopnia Nadii Lis.

 

   Zachęcamy do przyjścia !!!


Zespół Samokształceniowy w PCEiKZ w Szczucinie

 

    W dniu 23.03. 2018 roku odbył się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie Zespół  Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy. Na zaproszenie przybyły panie bibliotekarski   z  terenu powiatu.

     W tym dniu obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji, uczniowie z klasy I LO/A przygotowali krótką część artystyczną poświęconą poezji.

      Spotkanie miało na celu integrację i aktywizację  środowiska nauczycieli bibliotekarzy. Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wypracowanie sposobów pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Organizatorzy: Stella Dąbroś i Marta Sieroń

 

SZKOLNY KONKURS NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

 

Zapraszamy uczniów  do udziału w konkursie!

CZYTAM – POLECAM

 

Nawet jeśli nie jesteś pożeraczem książek, ani też zbieraczem białych kruków ani molem książkowym,  ten konkurs jest adresowany właśnie do Ciebie. Każdy ma ulubioną książkę, Ty także!

Co zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Wystarczy napisać recenzję ulubionej książki (zgodnie z zawartymi w regulaminie wytycznymi), wysłać pracę do 6 kwietnia 2018 roku e-mailem na adres: si@pceikz.pl albo zostawić wydrukowaną w bibliotece szkolnej.

Co można zyskać?

 • Sławę wybitnego recenzenta.

 • Ocenę  za publikację pracy na stronie internetowej biblioteki

 

Regulamin szkolnego konkursu na recenzję ulubionej książki:

1.     W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie PCEiKZ w Szczucinie

2.     Konkurs polega na napisaniu recenzji ulubionej książki i przesłaniu jej e-mailem na adres: si@pceikz.pl- w temacie e-maila prosimy wpisać : recenzja oraz podać swoje imię, nazwisko i klasę.

3.     Recenzję należy podpisać imieniem i nazwiskiem

4.     Recenzja musi mieć objętość nie mniejszą niż 1000 znaków (ze spacjami) i nie większą niż 1200 znaków (ze spacjami).

5.     Autorzy prac powinni pamiętać o właściwej kompozycji oraz poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

6.     Pracę należy wysyłać e-mailem w terminie od 6 marca do 6 kwietnia 2018 r. na adres: si@pceikz.pllub w tym samym terminie dostarczyć do szkolnej biblioteki

7.     Każdy uczestnik może zgłosić jedną recenzję.

8.     Prace konkursowe muszą być napisane przez uczestnika konkursu. Ewentualne plagiaty, czyli prace przepisane zostaną odrzucone.

9.     Nadesłane recenzje oceni jury.

10.                Nagrodami w konkursie będzie publikacja recenzji na stronie internetowej biblioteki . Za opublikowaną pracę uczeń otrzyma ocenę .

11.                Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 kwietnia 2018 roku

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE!!!

 

 

 

Spotkanie z Joanną Mazur

   W dniu 2 marca 2018 roku uczniowie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Joanną Mazur.   Mistrzynią Świata osób niepełnosprawnych w biegu na 1500 metrów w Londynie,  z tych mistrzostw przywiozła komplet medali bo oprócz złotego, srebrny i brązowy. Podczas tegorocznej Gali Mistrzów Sportu wraz ze swoim przewodnikiem Michałem Sawickim zostali wyróżnieni statuetką  w prestiżowym plebiscycie Przeglądu Sportowego.

    Społeczność szkolna powitała ją gromkimi brawami a uczennice Anna Cieciura i Eliza Bednarz wykonaniem utworu „We Are the Champions" zespołu Queen.

    Mistrzyni  opowiedziała swoją historię i drogę do sukcesu, zainteresowanie młodzieży było ogromne a jak podkreśliła pani dyrektor Magdalena Mach- Surowiec była to wspaniała lekcja wychowawcza dla uczniów. Jesteśmy dumni z jej sukcesów i z tego, iż pochodzi z naszego miasta.

     W spotkaniu uczestniczyli też właściciele firm znajdujących się na terenie Szczucina: Barbara Furgał, Waldemar Gwoździowski, Bogdan Chudy, Henryk Kupiec, którzy wsparli czekami panią Joasię.

     Spotkanie zakończyło się podziękowaniami skierowanymi  do pani Stelli Dąbroś, która wspiera panią Joannę.

      Uczniowie brawami i kwiatami pożegnali gościa, wielu było chętnych do wspólnej fotografii.

 

 

Organizatorzy spotkania:

Nauczyciele wychowania fizycznego i bibliotekarze w ramach „ Spotkań z ciekawymi ludźmi”. 

Książki żyją - zobacz

kliknij na link:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SKVcQnyEIT8

Ostatni tydzień przed feriami zimowymi!!!

Zapraszamy serdecznie po lekturę !


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO RECENZOWANIA 

CIEKAWYCH KSIĄŻEK,

KTÓRE PRZECZYTALIŚCIE!

PODZIELCIE SIĘ SWOIMI WRAŻENIAMI !!!

Szczegóły w bibliotece.
Spotkanie z absolwentką PCEiKZ w Szczucinie

   W dniu 02 lutego 2018 roku w ramach „ cyklu spotkań z absolwentami szkoły” organizowanych przez bibliotekę odwiedziła naszą placówkę Małgorzata Fijał absolwentka Liceum Ogólnokształcącego. Spotkała się z uczniami klas I LO/A, II LO/A i III LO/A.  

   Pani Małgosia w 2012 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące naszej szkoły i rozpoczęła naukę w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Instytucie Studiów Międzykulturowych. W ramach realizowanych podczas studiów projektów i Erasmus + wyjechała na wymianę na Uniwersytet w Perugi,  gdzie studiowała a następnie na Uniwersytecie  Padwie otrzymała tytuł magistra. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie  Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich, który powstał nie tak dawno, gdyż 1 grudnia 2016 r.

       Podczas swojej prelekcji opowiadała nie tylko o możliwości studiowania za granicą,  swoich doświadczeniach, stopniach edukacji ale też o kulturze, zabytkach i ciekawostkach Włoch. O poznanych podczas podróży ludziach, obyczajach i miejscach. Zachęciła do nauki języków obcych i studiowania na UJ.

      Podczas spotkania wręczone były też dyplomy przez wicedyrektor Beatę Smaś dla zwycięzców w konkursie języka włoskiego.

     Uczniowie podziękowali za przybycie i ciekawą prezentację pan Małgosi kwiatami i brawami.

Spotkanie odbyło się dzięki zaproszeniu nauczycielki języka włoskiego pani Stelli Dąbroś i Marty Sieroń.

 


Konkurs  „ Sleeveface„ rozstrzygnięty

    Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie. Prace zostały przez was ocenione poprzez głosowanie na facebooku. Największą ilość polubień otrzymały zdjęcia:

I miejsce Liwia Soja kl. I LO/A    207 głosy  książka Katarzyny Żak, Nie ma tego złego ,

II miejsce Maria Religa  klasa II LO/A 142 głosów Demet Altinyeleklioglu, Sułtanka Kosem,

III miejsce Angelika Świąder klasa I LO/A  140 głosów książka Angeliki Kuźniak, Stryjeńska : diabli nadali,

Wszystkim gratulujemy,  zdjęcia były na wysokim poziomie !!!

Wkrótce kolejny konkurs.

Dziękujemy za głosy oddawane na facebooku zostaną teraz podliczone - wyniki wkrótce !
Trwa głosowanie na facebooku szkoły  na najlepsze zdjęcie  "Sleeveface" liczymy na wasze głosy !!!!ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

         „ Jestem bohaterem książki”

 

W dniu 13 grudnia biblioteka szkolna podsumuje działania związane z NPRCZ i poprawą czytelnictwa w PCEiKZ. Ten dzień chcemy spędzić na wesoło dlatego zachęcamy do przygotowania stylizacji na bohatera ulubionej książki czy komiksu.

 

Najciekawsze nagrodzimy !!!


Polecane przez bibliotekarzy, nauczycieli i młodzież dla młodzieży

 

   Rozpoczynamy cykl nagrań,  który ma na celu promocję czytelnictwa i pomoc w wyborach czytelniczych nowych pozycji zakupionych do biblioteki i nie tylko poprzez nagranie audio mini-recenzji na jej temat. Pierwsze nagrania już powstały ( linki poniżej). Prezentują je : pani Marta z Biblioteki Publicznej w Szczucinie, pani Agnieszka nauczyciel PCEiKZ, oraz wasza koleżanka Gabrysia.

Pani Agnieszka zachęca do czytania  sagi : Lucyny Olejniczak. Kobiety z ulicy Grodzkiej. Matylda

https://www.youtube.com/watch?v=fENlbTnUObw&feature=youtu.be


Pani Marta z Biblioteki Publicznej ze Szczucina  prezentuje książkę : Ania Macieja  Drzewickiego, Grzegorza  Kubickiegohttps://www.youtube.com/watch?v=H1seQnWrjog&t=1sGabrysia uczennica PCEiKZ prezentuje książkę :Christiane Felscherinow . My, dzieci z dworca ZOO

https://www.youtube.com/watch?v=g2CYYqr8yq8&t=30s


 

    UWAGA KONKURS !!!

Biblioteka szkolna wraz z nauczycielami Moniką Dąbroś i  Krzysztofem Słupkiem zapraszają uczniów całej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym

                            "Sleeveface – ubierz się w książkę”

Sleeveface to zabawa polegająca na dopasowywaniu zdjęć z okładek książek  do różnych sytuacji, ludzi i miejsc. To nowoczesny, zabawny sposób na popularyzacje czytelnictwa i reklamę ulubionej książki. W poszukiwaniu interesujących okładek książek zapraszamy do biblioteki i inspirowanie się nowymi tytułami zakupionymi  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wystarczy więc wybrać okładkę ulubionej książki i sprytnie wmontować ją w zdjęcie części swojej twarzy, lub sylwetki i zrobić sleeveface

Na zdjęcia czekamy od 30 listopada 2017 roku do 13 grudnia 2017 roku. Należy je przesłać na adres si@pceikz.pl. Każdy uczestnik (autor zdjęć) może nadesłać maksymalnie 3 prace w formacie JPG. Do nadesłanych prac prosimy  dołączyć dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa, tytuł zdjęcia).

Zdjęcia będą umieszczone na stronie facebooka szkolnego i tam będzie można oddać na najlepsze z nich głos.

 

                 Na zwycięzców czekają nagrody !
Projekt " Czytanie jest ok!"


Od początku roku szkolnego 2017 w ramach realizacji projektu z NPRCZ realizujemy projekt " Czytanie jest ok!"  we wszystkich oddziałach szkolnych podczas zastępstw i na języku polskim  przy współpracy nauczycieli polonistów. Ma on na celu popularyzację  czytelnictwa , książek zakupionych do biblioteki oraz  promocję ulubionych autorów " czytam - polecam". Podczas zajęć Booktalking - gawęd o książkach
uczniowie moją możliwość opowiedzenia o tym co czytają, co ich interesuje. Nauczyciele również polecają ulubione książki " TWÓJ NAUCZYCIEL POLECA".

      ORTOGRAFICZNY BÓJ O PIÓRO STAROSTY

    22 listopada 2017 roku po raz III w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbył się ” Ortograficzny Bój o Złote Pióro Starosty Powiatu”.

    W zmaganiach z ortografią wzięli udział uczniowie  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski. Celem konkursu było  propagowanie idei poprawnej pisowni oraz  dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

    Do konkursu przystąpili uczniowie z Gimnazjum w Borkach (Zespół Placówek Oświatowych), Gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika), Gimnazjum w Szczucinie (Zespół Szkół), Gimnazjum w Radwanie, Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mędrzechowie (Zespół Szkół), Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

     W „ortograficznym boju" zwyciężyła Maia Houda, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, która wywalczyła „Złote Pióro Starosty".

II miejsce zajęła , Aleksandra Gronowska uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej, która została nagrodzona srebrnym piórem.

III miejsce zajął Kamil Topór uczeń Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, który otrzymał pióro brązowe.

    Nagrody oraz dyplomy, ufundowane przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, wręczali Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski oraz Magdalena Mach-Surowiec dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie gratulując zwycięzcom i życząc dalszych sukcesów.

    Organizatorami były nauczycielki bibliotekarki PCEiKZ w Szczucinie pani Stella Dąbroś i Marta Sieroń przy współpracy nauczycielki języka polskiego pani Moniki Dąbroś.Już niedługo kończymy następny etap  realizacji programu.
Ruszamy z kolejnymi zakupami  oraz projektami.

reportaże+dziennikiNauczycieli prosimy o wskazanie pomocy metodycznych, a uczniów o ich życzenia czytelnicze.

Niedługo koniec zakupów!

Promujemy czytelnictwo w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej

   Nauczyciel bibliotekarz Marta Sieroń na zaproszenie wychowawcy klasy II z pani Teresy Domańskiej uczestniczyła w lekcji wychowawczej poświęconej czytelnictwu. Tematem zajęć były „Baśnie i bajki mojego dzieciństwa”. Uczniowie przynieśli swoje książki a podczas zajęć czytana była przez uczniów i nauczycieli książka  „ Urodziny Kubusia Puchatka”

   Po lekturze uczniowie mieli za zadanie napisać dlaczego lubią bajki i narysować ilustracje. Cała klasa włączyła się do zabawy .

Zajęcia były przeprowadzone w związku z realizacją projektu „ Zapraszam do świata mojej wyobraźni” i aktywizacji czytelniczej uczniów ZSZ.

Wychowawczyni i uczniom dziękujemy za aktywność !Rozstrzygnięcie konkursu.

 

    W dniu 23 października rozstrzygnięty został ogólnoszkolny konkurs plastyczny na ilustrację do książki, komiks lub wiersz w ramach projektu „ Zapraszam do świata mojej wyobraźni…” przeprowadzanego w związku z „ Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3” realizowanym przez bibliotekę. Konkurs został przeprowadzony wraz z panią Moniką Dabroś nauczycielem wiedzy o kulturze w szkole. Ogółem na konkurs zostało zgłoszonych 68 prac. Komisja w składzie: Beata Smaś, Monika Dąbroś, Marta Sieroń wybrała najlepsze prace -  wyniki:

I miejsce     Bartyzel Artur          kl. II TT

                    Szeliga Nikola            kl. I LO/A

II miejsce   Gmyrek Weronika    kl. I LO/A

                    Krupa Dominik         kl. I LO/A

III miejsce  Misiaszek Wiktor      kl. II TT

                    Cieciura Anna           kl. I LO/A

Wyróżniono też prace uczniów : Święcha Macieja, Szwajkosza Łukasza, Magdaleny Machaj, Dąbrowskiego Dariusza, Bednarz Elizy, Piłat Klaudii, Soji Liwi, Kiliana Bartosza.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy a z prac powstała galeria obrazów, można ją oglądać do 17 listopada.

Zapraszamy i dziękujemy za udział !

Monika Dąbroś, Marta Sieroń
            Ranking popularności i oceny

                 książek wśród czytelników :

 

I miejsce  - Dmitry Glukhovsky – Metro 2035

II miejsce – Stephen King – Bazar złych snów

III miejsce – Matthew Quick – Poradnik pozytywnego myślenia

 


Wycieczka edukacyjna .

     W dniu 24 października klasy I szkoły branżowej oraz II zasadniczej szkoły zawodowej uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Tarnowa. W Biurze Wystaw Artystycznych obejrzeli wystawę prac Doroty Bernackiej  - SINGULAR”, oraz pokonkursową 9 edycji Międzynarodowego Biennale Miniatur Częstochowa - 2016. Uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez panią Aleksandrę Kubisztal, która ciekawie opowiadała o działalności BWA oraz o sztuce. Później podczas zajęć artystycznych mogli sami wykonać miniatury z których powstała mini wystawa. Sprawiło im to dużo radości !

     Następnie grupa udała się na spacer starymi ulicami Tarnowa by trafić do odnowionej  w 1987 roku Bimy. Pozostałości po najstarszej murowanej synagodze tarnowskiej, zbudowanej po 1661 roku. Obejrzano też odrestaurowany Rynek renesansowy, Ratusz  oraz Bazylikę Katedralną.

     Wyjazd został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy w ramach „spotkań z kulturą” oraz  aktywizacji uczniów ZSZ.

   Opiekunowie: panie  Stella Dabroś, Teresa Domańska oraz Marta Sieroń


Regulamin Konkursu

„Ortograficzny bój o Złote Pióro Starosty”

 

 

I. Organizatorzy i patronat

Organizatorami Dyktanda są bibliotekarze Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. 

Honorowym patronatem dyktando objął:

Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski

II. Cele przedsięwzięcia

 • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego,
 • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
 • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych,
 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

III. Zasady uczestnictwa

1.      Uczestnikami  Dyktanda mogą być uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.      Szkoły zgłaszają do dwóch uczestników wyłonionych spośród swoich uczniów

3.       Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.

 

4.      Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa na adres email: sekretariat@pceikz.pl lub telefonicznie 14 643 64 21 wew. 15.

               5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2017 r.

 

IV. Jury

Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

V. Przebieg Konkursu

1. DYKTANDO odbędzie się na Sali Konferencyjnej PCEiKZ w Szczucinie  22. 11. 2017 r. o godz. 9.

2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, tablety) oraz ze słowników itp.

3. Niedostosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 2. wpływa na dyskwalifikację piszącego.

4. Nie wolno pisanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

5. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

6 . Dyktando będzie w formie testu do uzupełnienia brakujących znaków, liter  bądź wyrazów.

7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu bądź znaków  błędnych i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

8. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w "Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN".

VI. Nagrody

1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złote Pióro Mistrza Ortografii 2017 oraz dyplom.

2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą Srebrne,  Brązowe Pióro oraz dyplomy.

 

ZAPRASZAMY !!!
" Upoluj swoją książkę"


             Nasza szkoła przystąpiła do pierwszej edycji projektu " Upoluj książkę". W ramach projektu, który odbędzie się od 2-30 listopada uczniowie  będą mogli za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com. Projekt ma na celu popularyzację różnych form książek elektronicznych, kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży oraz ukazanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.
W ramach projektu zaplanowano również konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody dla uczniów i szkół.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych

 

  Nasza przygoda z programem rozpoczęła się w roku ubiegłym od złożenia stosownego wniosku -  zostaliśmy zakwalifikowani .

Zdobyliśmy dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3”
Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2017 r.

   Przeprowadziliśmy konsultację wśród uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez ankietę odnośnie zapotrzebowań czytelniczych. Po zaakceptowaniu listy potrzeb zostały wysłane zapytania ofertowe do księgarni o wycenę naszych pozycji z naszej listy. Ostateczne wybrano najdogodniejszą ofertę i właśnie rozpoczęliśmy realizację !!! Pierwsze książki już trafiły do biblioteki i czekają na opracowanie formalne i rzeczowe.

Realizujemy też inne zadania do których zobowiązaliśmy się uczestnicząc w programie:

Ø Przeprowadziliśmy konsultacje z rodzicami podczas spotkań w dniach 10.04.2017 roku, 25.04.2017 roku . Wypowiedzieli się na temat „ Potrzeb czytelniczych uczniów” . A podczas spotkania  18.09.2017 roku   zapoznano  rodziców z listem Ireny Koźmińskiej „ Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży”

Ø Wszyscy rozliczeni z biblioteką, którzy nie mieli w wakacje egzaminów poprawkowych mogli wypożyczyć książkę sobie, a nawet czytającym rodzicom i wziąć udział a akcji  „ Wypożycz książkę na wakacje”

Ø Przeprowadzano też konsultacje z innymi bibliotekami w sprawie wyboru tytułów i zakupu książek

Ø Cała szkoła wzięła udział w czerwcu w Akcjach : „ Jak nie czytam jak czytam” i „ Bookcrossing – uwolnij książkę od kurzu  i zapomnienia „

Ø Obecnie realizowany jest projekt „ Zapraszam do świata mojej wyobraźni…” wraz z nauczycielami polonistami


UWAGA KONKURS !!!


            Zachęcamy  wszystkich do udziału w projekcie „ Zapraszam do świata mojej wyobraźni…..”. Rozpoczyna go konkurs plastyczny na ilustrację do ulubionej książki , komiksu lub wiersza. Technika prac jest dowolna , format A3, termin składania prac do 20 października u pani Moniki Dąbroś, pana Marka Jachyma lub w bibliotece.

Warto wziąć udział w przedsięwzięciu przewidziane są atrakcyjne nagrody!!!
Rozpoczynamy zakup książek z NPRCZ pragniemy, aby wszyscy czytelnicy włączyli się do  oceny zakupionych i przeczytanych książek:
Przy wejściu jest tablica korkowa na której możecie po przeczytaniu książki ocenić ją oznaczając symbolami :
WCIĄGAJĄCA
DOBRA
PRZECIĘTNA
SŁABA
OCEŃ KSIĄŻKĘ !!!    

OGŁOSZENIE

      Kiermasz podręczników używanych odbędzie się  w środę 13  września 2017 roku w czytelni szkolnej od godziny 8.45-12.30.

  Część książek jest  już pozostawiona do sprzedania  w bibliotece.

 

ZAPRASZAMY !!!

 


             

                     Rok szkolny 2016/2017                                         „ Wypożycz książkę na wakacje”  

Wszyscy rozliczeni z biblioteką, którzy nie będą mieli  w wakacje egzaminów poprawkowych mogą wypożyczyć książkę sobie, a nawet czytającym rodzicom
 i wziąć udział a akcji  „ Wypożycz książkę na wakacje”.
Zapraszamy !!!
                     Ogólnopolska Akcja „ Jak nie czytam, jak czytam”.

 

        W dniu 1 czerwca o godzinie 10.00 Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie po raz drugi  przyłączyło się do akcji pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „ Biblioteka w Szkole” natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne i publiczne. Celem jest promocja czytelnictwa wśród uczniów i  inicjowanie mody na czytanie.  Rozpropagowaliśmy akcję wśród młodzieży naszej szkoły poprzez informacje w klasach, stronę internetową i facebooka. Do akcji przyłączyły się panie bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Szczucinie i z czego bardzo się cieszymy grupa Gimnazjalistów ze Szczucina wraz z opiekunami. Na nasze zaproszenie odpowiedział też wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Marek Kopia i przybył, aby przyłączyć się do akcji.

       Przed budynkiem szkoły zebrali się uczniowie , nauczyciele oraz przybyli goście aby rozpocząć  bicie rekordu czytania o jednej godzinie tj. 10.00,  następnie stworzyliśmy łańcuch, który łączył osoby  trzymanymi w rekach książkami  oplatający boisko ORLIKA. Całość filmowana była z drona. Po raz drugi młodzież nas nie zawiodła i przyniesione zostały książki oraz z chęcią wzięli udział w zabawie.

Relacja z akcji kliknij link : https://youtu.be/OtAWkBNVqcg


Biblioteka Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych

w Szczucinie


ZAPRASZA

do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MASOWEGO CZYTANIA

pod hasłem " JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM"

promującej czytelnictwo i biblioteki.

      Akcja jest całkowicie niekomercyjna, apolityczna itd. To zabawa w słusznej sprawie.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne.

1 czerwca 2017 roku o godzinie 10 .00 przed budynkiem szkoły spotkają się uczniowie PCEiKZ  wraz z nauczycielami oraz osobami, którym na sercu leży promowanie czytelnictwa.

W tym dniu będzie pobijany  rekord  czytania w jednym momencie z 2016 roku wówczas w całej Polsce czytało: 432 608 uczniów

     Każdy uczestnik będzie mógł przynieść swoją ulubioną książkę, aby wspólnie czytać.

 


 

ZAPRASZAMY do włączenia się do akcji - bibliotekarze !!!!
Wyjazd edukacyjny

 

     W dniu 3 kwietnia 2017 roku trzy klasy PCEiKZ I LO/A, II LO/A oraz I TM wraz z opiekunami Ewą Szuścik- Radłowską, Ewą Klepacz, Stellą Dąbroś i Martą Sieroń  uczestniczyły w wyjeździe edukacyjnym do Tarnowa. W Centrum Sztuki Mościce uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „ Ty też masz wpływ – czyli jak tworzyć kulturalne inicjatywy społeczne„ poprowadziła je pani Dorota Omylska-Bielat. Miały one na celu pokazanie, że inicjatywy oddolne, kulturalne maja wpływ na nasze najbliższe otoczenie – znajomych, rodzinę, osiedle, wieś, miasto.  Nauczyć młodzież, która jest na progu dorosłości, że ma realny wpływ na swoje otoczenie.

    Następnie obejrzeli film  „ Zerwany kłos” o bł. Karolinie Kózkównie  w reżyserii Witolda Ludwiga.

   Mieli też okazje zobaczyć bibliotekę znajdującą się w Centrum i zapoznać z wystawą „ Moja wymarzona książka” oraz nowościami o jakie powiększył się w ostatnim czasie księgozbiór.

 

Organizatorzy wyjazdu  nauczyciele bibliotekarze:

Stella Dąbroś, Marta Sieroń
Teatralne wydarzenie w PCEiKZ w Szczucinie

      W dniu 27.03. 2017 roku gdy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru dla naszej szkoły było to szczególne wydarzenie. Cała szkoła uczestniczyła w monodramie pt. „Inka zachowałam się jak trzeba rzecz o Danusi Siedzikównie” w reżyserii Mileny Tejkowskiej ( dodajmy że absolwentki naszej szkoły), która była też autorką scenariusza w wykonaniu aktorki Jagody Rall absolwentki Szkoły Aktorskiej im. Haliny i Jana Machulskich w Warszawie a od 2013 roku aktorki Teatru Nowego w Rzeszowie. Monodram ten został przedstawiony  w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w warszawskim Teatrze Kamienica 28 lutego 2017 roku.

    W wydarzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatu, gminy jak też zaproszeni goście dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z nauczycielami bibliotekarzami jak też panie bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Szczucinie.

Monodram został bardzo pozytywnie odebrany przez uczniów i nagrodzony gromkimi brawami.

   Spektakl powstał na podstawie książki „ Inka zachowałam się jak trzeba…” Piotra Szubarczyka pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.  Autor został zaproszony na spotkanie z uczniami , niestety w tym dniu nie mógł przyjechać do Szczucina. Podzieli się z nami materiałami dotyczącymi postaci Danusi  Siedzikówny a na spotkanie przyjedzie w innym terminie. Obecnie będzie przygotowana wystawa poświęcona „ Ince” a  książkę jak też płytę DVD ze spektaklem „ Inka 1946” w reżyserii Natalii Koryckiej - Gruz można  wypożyczyć  w bibliotece.

   Całe wydarzenie zostało przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy z PCEiKZ w ramach poprawy czytelnictwa uczniów i współpracy z nauczycielami bibliotekarzami innych szkół jak też biblioteki publicznej.

 

Organizatorzy : Stella Dąbroś, Marta Sieroń

  Nasza biblioteka powiększy swój księgozbiór

 

    W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"  Priorytetu 3 biblioteka szkolna w PCEiKZ otrzyma wsparcie finansowe  na zakup nowości wydawniczych oraz realizowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem i wspieraniem rozwoju czytelnictwa wśród uczniów. Na realizację tego zadania Wojewoda Małopolski udzielił wsparcia finansowego w wysokości 12 tys. zł, a samorząd Powiatu Dąbrowskiego, jako organ prowadzący 3 tys. zł.

     Projekt napisany przez nauczycieli bibliotekarzy Stellę Dąbroś i Martę Sieroń  z PCEiKZ został pozytywnie zaakceptowany przez komisję, cieszymy się że biblioteka znalazła się wśród tych, które będą mogły skorzystać z dofinansowania.

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

•        Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

         Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020

        Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju           czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

 Spotkanie autorskie z Adamem Tomczykiem.

 

    W dniu 6 grudnia 2016 roku  uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z twórczością Adama Tomczyka.

Jak sam o sobie mówi  „ Moje zainteresowania to historia, literatura i etnografia regionu. Zdarza mi się od czasu do czasu coś napisać: wiersz, esej, czy opowiadanie. Okres pisania, powstawania książki, to dla mnie ogromna radość tworzenia. Są to bezcenne chwile kreacji, marzeń i dumy z tego co się ze mnie rodzi. Wydaję przeważnie własnym sumptem i wtedy dopadają mnie wątpliwości, obawy i mnóstwo pytań. Czasem Czytelnik powie miłe słowa i wtedy znowu rosną mi skrzydła i wiem, że warto było. Mam nadzieję, że moje książki, to jakiś ślad czasów i miejsca, w których przyszło mi żyć.”

     Spotkanie odbyło się w związku z promowaniem czytelnictwa w szkole jak też spotkań z ciekawymi ludźmi. Autor zapoznał uczniów z najnowszą swoją książką pt. „ Zaraza”. Opowiadał o  inspiracjach jak też twórczości rzeźbiarskiej.

W spotkaniu wzięli też udział zaproszeni goście panie bibliotekarki z zaprzyjaźnionych szkół gimnazjalnych.

Jesteśmy wdzięczni gościom  za przybycie a Bibliotece Publicznej w Szczucinie i pani Dorocie Margosiak za pomoc w przygotowaniu spotkania.

   

Ważniejsze publikacje autora:

 • Czytając Tadeusza Nowaka – esej w VIII Roczniku Małopolska – 2006.
 • Żółte znicze nawłoci – 2008.
 • Z pamięci – 2011.
 • Z pamięci – 2012.  Wydanie II poszerzone.
 • Cmentarzysko koni - 2012.
 • Pro Patria et memoria – 2013.
 • Przed świtem - 2013.
 • Miejsce – 2014. 

Wiersze:

 • ·          Spacer w zimie
 • ·         Modlitwa ucznia  gimnazjum im. JP II w Żabnie 
 • ·         Szybki 
 • ·         Życzenia na nowy wiek – Wiek Złoty - dla Zygmunta Zająca 
 • ·         Lament na odejście Stefanii Domańskiej 
 • ·          O Anno wróć 
 • ·          Życzenia z okazji ślubu Seweryna i Joanny 
 • ·          Na rocznicę ślubu Henryki i Jana Ruchwów 
 • ·          Kolęda dla Żabna 
 • ·          Do Betlejem 
 • ·         Świąteczno kulinarne życzenia 
 • ·          Rozczarowanie 
 • ·         Lament

 

Organizatorzy : Stella Dąbroś, Marta Sieroń
     Konkurs „ Ortograficzny Bój o Złote Pióro Starosty”

„Błędy ortograficzne to takie literackie

odciski palców człowieka”.

Stephen King

         22 listopada 2016 roku w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbył się „II Ortograficzny Bój o Pióro Starosty”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski. Organizatorami były nauczycielki bibliotekarki pani Stella Dąbroś i Marta Sieroń. Do rywalizacji zostały zaproszone gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Dąbrowskiego jak też zaprzyjaźnione Gimnazjum z Rataj Słupskich. Cieszymy się, że tak liczna grupa odwiedziła naszą placówkę by zmagać się z ortografią. W konkursie wzięły udział następujące szkoły : Gimnazjum z Radgoszczy, Borek, Mędrzechowa, nr 1 z Dąbrowy Tarnowskiej, Radwana, Bolesławia, Rataj Słupskich  oraz ZSP nr 2 z Dąbrowy Tarnowskiej , Liceum Ogólnokształcące z  Dąbrowy Tarnowskiej oraz PCEiKZ w Szczucinie.

        Najlepiej z tekstem poradził sobie uczeń ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Kamil Chmura , który wywalczył złote pióro, II miejsce zajęła Anna Zych z I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej a III Natalia Jurek z Zespołu Szkół w Mędrzechowie. Nagrody zostały wręczone przez wicestarostę Marka Kopię, który serdecznie pogratulował zwycięzcom i wyraził nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w następnych latach.

 

Organizatorzy : Stella Dąbroś, Marta Sieroń Spotkanie autorskie Adama Tomczyka.

     Nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w dniu 10.11.2016 roku w spotkaniu autorskim z panem Adamem Tomczykiem w Dworze Konopków w Brniu.

     Adam Tomczyk od 25 lat mieszka w Żabnie. Oprócz pracy zawodowej pasjonuje się historią, rzeźbiarstwem, a także renowacją starych przedmiotów. Jest autorem powieści, esejów, szkiców historycznych oraz opowiadań o czasach II wojny światowej. Jego najnowsza książka pt. „Zaraza”, która była promowana na spotkaniu, to powieść, która przenosi czytelników w czasy, kiedy Galicję nawiedziła epidemia cholery do  1873 roku. 
        Zaproszenie na II " Ortograficzny Bój o Pióro Starosty Dąbrowskiego"

    Regulamin Konkursu

„Ortograficzny bój o Złote Pióro Starosty”  

I. Organizatorzy i patronat

Organizatorami Dyktanda są bibliotekarze Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. 

Honorowym patronatem dyktando objął:

 Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski

II. Cele przedsięwzięcia

 promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego,

 • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
 • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych,
 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

III. Zasady uczestnictwa

1.      Uczestnikami  Dyktanda mogą być uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2.      Szkoły zgłaszają do dwóch uczestników wyłonionych spośród swoich uczniów

3.       Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.

4.      Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa na adres email: sekretariat@pceikz.pl lub telefonicznie 14 643 64 21 wew. 15.

                         5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 listopada 2016 r.

IV. Jury

Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

V. Przebieg Konkursu

1. DYKTANDO odbędzie się w Salach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie  22. 11. 2016 r. o godz. 9.

2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, tablety) oraz ze słowników itp.

3. Niedostosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 2. wpływa na dyskwalifikację piszącego.

4. Nie wolno pisanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

5. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

6 . Dyktando będzie w formie testu do uzupełnienia brakujących znaków, liter  bądź wyrazów.

7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu bądź znaków  błędnych i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

8. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w "Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN".

VI. Nagrody

1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złote Pióro Mistrza Ortografii 2016 oraz dyplom.

2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą Srebrne,  Brązowe Pióro oraz dyplomy.

 

ZAPRASZAMY !!!


        

  Analiza ankiety czytelniczej.    

  Niniejsze badanie miało na celu wskazanie „preferencji czytelniczych uczniów”. Badanie zostało przeprowadzone w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w klasach I LO, I TM oraz I  ZSZ. W badaniach uczestniczyło 53 chłopców i 28 dziewcząt. W wieku 16 lat.

      Po wstępnej analizie pierwszych pytań można stwierdzić, iż młodzież najchętniej spędza swój czas wolny słuchając muzyki,  spotykając się z przyjaciółmi bądź korzystając z  Internetu i komputera. Na następnym miejscu znajduje się oglądanie telewizji 37 osób,  sport- odpowiedziało tak 38 osób badanej grupy. Najmniej, bo tylko 11 osób odpowiedziało, że czytając książkę czy idąc spacer 15 osób

Szczegółowe wyniki sposobu spędzania czasu wolnego ilustruje poniższy wykres.


Ilustracja 1: Najchętniej spędzany czas wolny przez młodzież

    Również ważnym pytaniem było  „czy w czasie ostatniego roku szkolnego przeczytałeś/łaś jakąś książkę  poza lekturami szkolnymi” ?

Tak  - odpowiedziało 63 uczniów

Nie  - 25 uczniów


Ilustracja 2: Czy przeczytałeś/aś jakąś książkę w ostatnim roku

 

Na pytanie jeśli tak to podaj ilość:

a)     Od 1-6 książek     – 34 uczniów

b)     Od 7-12 książek   – 4 uczniów

c)     13 i więcej           - 2 uczniówIlustracja 3: Ilość książek przeczytanych ostatnim roku.

     Zadano  również pytanie dotyczące preferencji czytelniczych „Jakie książki czytasz najchętniej”. Głównym celem było sprawdzenie, w jakim stopniu księgozbiór biblioteki szkolnej spełnia oczekiwania czytelników. Z analizy ankiety wynika, że młodzież ponadgimnazjalna najchętniej czyta powieści przygodowe. Ponadto uczniowie stwierdzili, że czytają także  fantastykę , literaturę popularnonaukową, historyczne czy poradniki. Nie czytają prawie wcale albo rzadko literaturę przyrodniczą czy religijną.
                       Ilustracja 4: Jakie książki młodzież czyta najchętniej


Na pytanie czy masz ulubiona książkę tak odpowiedziało tylko 14 uczniów , nie 75.

Zadano również pytanie czego poszukujesz w czytanych książkach ?

 

LP.

Czego poszukują

Ilość odpowiedzi

1.

Informacji

27

2.

Poszerzenia wiedzy

13

3.

Rozrywki, wypoczynku

41

4.

Ucieczki od rzeczywistości

22

5

inne

0

 

Które z podanych niżej nazwisk pisarzy jest Ci znane (nawet ze słyszenia)? Zakreśliło odpowiedz kolejno:

a. J. K. Rowling                          51 osób

b. O. Tokarczuk                          9 osób

c. Hitchcock                               25 osób

d. J. R. R. Tolkien                     48 osób

e. J. Chmielewska                       6 osób

 

f. P. Coelho                         18 osób

g. Sapkowski                      28 osób

h. L. Tyrmand                      4 osoby

i. T. Szklarski                      9 osób

j. D. Terakowska               20 osób

k. W. Wernic                      2 osoby

l. J. Verne                         19 osób

 

Niestety na pytanie czy czytasz czasopisma Tak odpowiedziało 32 osoby , nie – 66 osób.

Z tytułów jakie zostały podane wynika, że uczniowie znają i czytają jedynie : PC Komputer, Piłke nożną, Przegląd Sportowy, Nationale Geografic.

Podsumowanie:

 

    Czytelnictwo młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej  nie jest intensywne z jednej strony czytanie książek jest wypierane przez Internet i komputer, ale z drugiej strony uczniowie dostrzegają korzyści płynące z obcowania z książkami. Młodzież ma świadomość, jak ogromną i różnorodną wiedzę można pozyskać w wyniku czytania. Niektórzy uczniowie rzadko czytają książki, ale przy pomocy odpowiednich narzędzi pedagogicznych i psychologicznych można nimi pokierować i przekonać o zaletach czytania. Co zamierzamy w ciągu tego roku szkolnego realizować.  

 
 Wycieczka edukacyjna do Tarnowa.

      W dniu 05 października klasy I LO/A i I TM wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Tarnowa.  Podczas której  zapoznali się z zasadami korzystania z Biblioteki Pedagogicznej oraz uczestniczyli w zajęciach na temat  „ Uczę się szybko i skutecznie (mnemotechniki, aplikacje edukacyjne i gadżety przydatne na biurku)” . Następnie odwiedzili Biuro Wystaw Artystycznych gdzie zwiedzili wystawę Aleksandry Bujnowska ZIELONO/CZARNE.

  Prezentuje  ona najnowszy cykl jej obrazów. Jak mówi artystka:”  Kolor jest pierwszy. Najpierw pojawia się kolor, a potem pomysł na obrazy. Kolor tego cyklu to zielony”. Artystka za nim nie przepada. Traktuje ten cykl jako wyzwanie. Na obrazach można zobaczyć np.  goryle, makami, niedźwiedzia, psa, niektóre zapożyczone z archiwalnego kalendarza National Geographic.  Obrazy pokazywane na wystawie nie mają tytułów. Zajęcia dla naszej młodzieży polegały na nadaniu obrazom tytułów. Było to dla nich nowym doświadczeniem.

Wyjazd był przygotowany  przez panie z biblioteki w związku z planem poprawy  czytelnictwa w szkole oraz działalności kulturalnej.


 Program naprawczy czytelnictwa .

        W roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowany program naprawczy czytelnictwa w PCEiKZ. 

Cele jego jest:

·        Wzrost zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.

·        Wykształcenie postawy świadomego czytelnika.

·        Wyrobienie nawyku regularnego czytania książek

·        Zwiększenie ilości efektywnie przeczytanych książek

·        Przyciągnięcie do biblioteki uczniów, którzy do tej pory niewiele czytali

·        Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie.

Sposób realizacji:

I.                   Ankieta czytelnicza.

II.                Nawiązanie współpracy z Biblioteka Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

III.             Lekcje z wykorzystaniem komputerów i Internetu: np.  Gdzie i jak szukać  informacji?

IV.            Reklama książek

V.            Konkursy

VI.            Wystawy

         Realizacje programu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety czytelniczej wśród uczniów wszystkich klas pierwszych. Ma ona odpowiedzieć na pytanie co i jak czytają uczniowie ? Wyniki zostaną przedstawione wkrótce.

      Na dzień 5 października ustalona została wizyta klasy I Liceum oraz I TM w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie. Uczniowie odwiedzą najpierw BWA gdzie zobaczą wystawę prac pani Aleksandry Bujanowskiej " Zielono/czarne". Później odbędą zajęcia w bibliotece na temat" Uczę się szybko i skutecznie ( mnemotechniki, aplikacje edukacyjne".

          Rozpoczęliśmy też reklamę książek na korytarzach szkoły, drzwiach oraz gazetkach. Pokazujemy najciekawsze recenzje książek, listy lektur , bohaterów książek. Chcemy przez to działanie utrwalić wiadomości o lekturach.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony. Wkrótce informacje o konkursach !Kiermasz podręczników używanych odbędzie się

9  września 2016 roku

w czytelni szkolnej

od godziny 8.45 – 12.45.

             ZAPRASZAMY !!!       


         

Narodowe Czytanie Sienkiewicza w Szczucinie.

 

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza lekturą Narodowego Czytania w 2016 roku.

 

Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji.

– To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić – mówił w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania. Dzieło Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”.

 

    Pani Stella Dąbroś Bibliotekarz PCEiKZ w Szczucinie uczestniczyła w przygotowanym przez SCKiB w Szczucinie  Narodowym Czytaniu na rynku w Szczucinie. W ramach współpracy z biblioteką publiczna w Szczucinie prezentowała fragment „ Quo vadis” wraz z innymi zaproszonymi gośćmi


Podsumowanie akcji " Jak nie czytam, jak czytam".
       Ogólna liczba czytelników,  która ustanowiła rekord to 432 608 osób z całej Polski. Liczymy, że nasi uczniowie  zaangażują się w podobne akcje w tym roku szkolnym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy  !!!!

Rok szkolny 2015/2016

10 czerwca - Ogólnopolska akcja "Jak nie czytam jak czytam"

         Akcja została rozpropagowana na stronie internetowej szkoły, biblioteki w klasach i  na korytarzach. Do akcji przyłączyły się  panie bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Szczucinie .  O godzinie 9.00 odbyło się spotkanie z  dr Marią Żychowską autorką książki „Represje Komunistyczne w Tarnowskiem w latach 1945 – 1956. T.3 Miasto i powiat Dąbrowa Tarnowska”. Następnie o 10.00 na sali gimnastycznej uczniowie wraz z nauczycielami oraz  zaproszonymi gośćmi  rozpoczęli bicie rekordu . Każdy uczestnik przyniósł swoją ulubioną książkę bądź ostatnio zakupioną. Można było wziąć udział też w konkursie na najśmieszniejszą pozę z książką bądź minę. Przewidziane są nagrody po ocenie przez jury. Później  utworzono łańcuch oplatający budynek szkoły  połączony z uczniów , nauczycieli, zaproszonych gości oraz książek. 

Reakcja uczniów na przeprowadzoną akcję okazała się bardzo pozytywna.

 Biblioteka Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

ZAPRASZA

do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MASOWEGO CZYTANIA

pod hasłem " JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM"

promującej czytelnictwo i biblioteki.

Organizatorem głównym akcji jest redakcja miesięcznika " Biblioteka w Szkole".

10 czerwca 2016 roku o godzinie 10 .00 na sali gimnastycznej i przed budynkiem szkoły spotkają się uczniowie PCEiKZ  wraz z nauczycielami oraz osobami, którym na sercu leży promowanie czytelnictwa.

W tym dniu będzie ustanawiany rekord czytania w jednym momencie. Każdy uczestnik będzie mógł przynieść swoją ulubioną książkę, aby wspólnie czytać.ZAPRASZAMY do włączenia się do akcji - bibliotekarze !!!!
PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MASOWEGO CZYTANIA

pod hasłem " JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM"

w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

 

9.00 –  spotkanie autorskie na Sali gimnastycznej z dr Marią Żychowską „Represje Komunistyczne w Tarnowskiem w latach 1945 – 1956. T.3 Miasto i powiat Dąbrowa Tarnowska”.

10.00 -  rozpoczęcie akcji pobijania rekordu masowego czytania w jednym momencie. Każdy uczestnik przyniesie ze sobą swoją ulubioną książkę.

10.30 – konkurs na śmieszną  fotografię z książką , zabawnymi pozami (  wszyscy chętni – przewidziane symboliczne  nagrody)

10.50 – książkowy łańcuch ( oplecienie szkoły przez uczniów połączonych książkami) –  cała szkoła ( uczniowie i nauczyciele)

Podczas akcji „Jak nie czytam jak czytam” zostanie zrobiona fotorelacja, która zostanie przesłana do organizatorów.

Do akcji przyłączą się też przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Szczucinie.

 

 

 

Organizatorzy: Stella Dąbroś

                            Marta Sieroń

przy współpracy nauczycieli polonistówŻyczą bibliotekarze !!!


Henryk Sienkiewicz patronem 20016 roku

8 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. "Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń – podkreślili senatorowie.

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2016 r. jako 

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.swieta pachnace choinka 32 zl zamiast 65 zl za swiateczne 570428 regular 300x156 Magiczny czas świąt


Wesołych i radosnych świąt życzą bibliotekarze.Konkurs „ Ortograficzny Bój o Złote Pióro Starosty”.

   Dnia 03.12.2015 roku w PCEiKZ w Szczucinie odbył się konkurs „ Ortograficzny Bój o Złote Pióro Starosty”. Organizatorami byli nauczyciele bibliotekarze Stella Dąbroś i Marta Sieroń. Patronat nad konkursem i fundatorem nagród był starosta powiatu dąbrowskiego Pan Tadeusz Kwiatkowski.

    Celem przedsięwzięcia było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego.

     Do konkursu zgłosiły się następujące szkoły : ZSP nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej ,  ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSP w Brniu, Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Gimnazjum z Borek, Gimnazjum z  Bolesławia, Gimnazjum ze   Szczucinie, Gimnazjum z Bolesławia ora PCEiKZ w  Szczucinie,  które były reprezentowane przez dwóch uczestników. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie : Marta Sieroń , Stella Dąbroś, Wiesława Zamora, Lucyna Szot, Agnieszka Ruta i Monika Dojka.  Dyktando zostało odczytane przez panią Stellę Dąbroś , po zakończeniu przystąpiono do poprawy i wyłonienia zwycięzców.

    I miejsce Zuzanna Pisarczyk   PCEiKZ Szczucin

   II miejsce Karolina Łachut      PCEiKZ Szczucin

  III miejsce Maja Houda            Gimnazjum nr 1 Dąbrowa Tarnowska

 

Nagrody wręczył starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski. Były to 3 pióra w kolorach: złotym, srebrnym i czarnym oraz pamiątkowe dyplomy.

Gratulacje uczestnicy otrzymali też od dyrektora PCEiKZ pana Marka Sztylera.

Wszystkim gratulujemy !!!!Obraz (2)
Regulamin Konkursu

„Ortograficzny bój o Złote Pióro Starosty”

  

I. Organizatorzy i patronat

Organizatorami Dyktanda są bibliotekarze Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. 

Honorowym patronatem dyktando objął:

 Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski

 

II. Cele przedsięwzięcia

 • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego,
 • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
 • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych,
 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

 

III. Zasady uczestnictwa

1.      Uczestnikami  Dyktanda mogą być uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

2.      Szkoły zgłaszają do dwóch uczestników wyłonionych spośród swoich uczniów

 

3.       Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.

 

4.      Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa na adres email: sekretariat@pceikz.pl lub telefonicznie 14 643 64 21 wew. 15.

 

               5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 grudnia  2015r.

 

IV. Jury

 

Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

V. Przebieg Konkursu

1. DYKTANDO odbędzie się w Sali Konferencyjnej  PCEiKZ w Szczucinie  03. 12. 2015 r. o godz. 9.

2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, tablety) oraz ze słowników itp.

3. Niedostosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 2. wpływa na dyskwalifikację piszącego.

4. Nie wolno pisanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

5. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

6. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, jak i gramatyczna.

7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i  znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

 

8. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w "Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN".

VI. Nagrody

1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złote Pióro Mistrza Ortografii 2015 oraz dyplom.

2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą Srebrne,  Brązowe Pióro oraz dyplomy.

 

 

 

ZAPRASZAMY !!!

 Spotkanie z Szymonem Szczęchem.

 

        W dniu 29.10.2015 roku uczniowie klasy I LO/A, II LO/A i I TM/T uczestniczyli w spotkaniu z Szymonem Szczechem mieszkańcem Szczucina. Podczas spotkania  przedstawił monodram „ Jestem”, który powstał na podstawie autorskiego pomysłu Szymona.

 

Scenariusz: Szymon Szczęch, Justyna Kapa
Reżyseria: Justyna Kapa, Szymon Szczęch

Czas trwania: 20 minut

    Szymon Szczęch od trzech lat jest aktorem amatorskiego Teatru Tuptusie. Współtworzy spektakle wystawiane przez zespół, współreżyseruje, pisze scenariusze, układa choreografie. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Obecnie student filologii polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.


Jestem to opowieść o ponadczasowej potrzebie akceptacji i problemie samotności. Bohater zabiera nas w podróż do świata wspomnień, którym musi stawić czoło. 
Ta minimalistyczna wizja radzenia sobie z przeszłością zdobyła uznanie na wielu festiwalach w Polsce,m.in.:
II. MIEJSCE na XI Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem O Złotą Podkowę Pegazaw Suwałkach, 
I. MIEJSCE na VIII Tyskim Festiwalu Monodramu MOTYF w Tychach, 
NAGRODA za rolę w monodramie Jestem na V Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Dzieci i Młodzieży KOCIOŁ TEATRALNY (Jury Festiwalowe) w Andrychowie, 
LAUREAT 16. Festiwalu Ewentualnych Talentów Aktorskich FETA we Wrocławiu, 
I. MIEJSCE na 33. Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych za spektakl Jestem w Łodzi, 
GRAND PRIX na eliminacjach wojewódzkich 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Turnieju Teatrów Jednego Aktora w Krakowie. 

 

    Spotkanie odbyło się w ramach spotkań z ludźmi kultury przygotowane przez panią Stellę Dąbroś i Martę Sieroń.

 
  
KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW


       W dniu 09.09.2015 roku odbędzie się kiermasz       podręczników używanych w godzinach

 od 8.45 - 12.35 na sali konferencyjnej.


  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!


ROK 2014/2015

Konkurs na projekt folderu reklamującego szkołę.

start      W dniu 28.01.2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na folder reklamujący Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Zwycięzcami okazały się dwie drużyny projektantów – grafików z klasy II LO/A.

 

   I miejsce zajęła drużyna w składzie : Kamil Kukuła, Krystian Sekuła

   II miejsce drużyna : Ewelina Baran, Anna Nasieniak, Karolina Piernik

   Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs został zorganizowany przez : Panią Stellę Dąbroś i Martę Sieroń
Ogłoszenie


Czytelnia i Biblioteka Szkolna organizują konkurs na folder reklamujący nasze Liceum Ogólnokształcące. Prace mogą być w formie papierowej lub na płycie CD.

Prace prosimy składać do 12 stycznia 2015 roku w czytelni szkolnej lub bibliotece.          Dla zwycięzców przewidujemy cenne nagrody.

  

  Organizatorzy:Stella Dąbroś

                                                                                   Marta Sieroń 

             Konkurs dla gimnazjalistów              

 i młodzieży z PCEiKZ w Szczucinie

 

Wzorując się na programie telewizyjnym telewizji Polsat ogłaszamy konkurs na wcielenie się w rolę artysty, którego utwór będą wykonywać.

Wszystkich chętnych zapaszmy do zgłoszenia udziału pod numerem:

14 643 64-21 wew.15 do 12.01.2015r.

Konkurs odbędzie się w PCEiKZ w dniu 20.01.2015r.

Dla zwycięzców przewidujemy cenne nagrody.

Ocenie będzie podlegało:

- sposób wykonania piosenki;

- strój;

- makijaż;

                     - ruch sceniczny, gesty.

 

          Serdecznie zapraszamy!                                       Organizatorzy:

Stella Dąbroś

Marta Sieroń

 


      
Spotkanie z Jerzym Palem

           W poniedziałek, 17 listopada gościliśmy w naszej szkole aktora, z tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, Jerzego Pala.

Jerzy Pal znany jest widzom Telewizji Polskiej jako twarz kultowych reklam oraz bohater epizodycznych scen z seriali i filmów.

           Zaproszony gość opowiadał o przygotowaniach do aktorstwa, odbytych studiach

w szkole teatralnej oraz o swoich osiągnięciach w różnych dziedzinach filmu. Podczas spotkania młodzież miała możliwość obejrzenia fragmentów filmów z udziałem Jerzego Pala, a także teledyski nagrane w Stanach Zjednoczonych.

           Na zakończenie gość zaprosił uczniów do dialogu, podczas którego zainteresowani mogli uzyskać więcej informacji na temat aktorstwa, filmu, czy teatru.

Spotkanie zostało przygotowane z cyklu „spotkań z ciekawymi ludźmi” przez Panią Stellę Dąbroś

i Martę Sieroń.


W dniu 19.11.2014 odbyły się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

  w Szczucinie warsztaty uzupełniające wiedzę dla nauczycieli bibliotekarzy pt.

„W bibliotecznej krainie zabaw”.

IMG 6086
    Celem warsztatów było przedstawienie różnych form pracy z czytelnikami.


Warsztaty poprowadziły panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Marzena Wołek
,
 Urszula Moskal, Aneta Torza. 
Uczestnikami były panie z bibliotek szkolnych, publicznych

 i pedagogicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursową Biblioteki Pedagogicznej
 w Dąbrowie Tarnowskiej


„Ludzie listy piszą…”

Międzyszkolny konkurs społeczno-literacki 

Czy można wyrazić uczucia lepiej niż pięknie dobranymi słowami? Czy można dobitniej wyrazić swoje zdanie, niż jasno sformułowanymi poglądami? To właśnie  list daje nam możliwość wyrażenia  tego, co tkwi w nas najgłębiej. Na papier przelewamy uczucia, osobiste wyznania, prośby, apele, …

Żyjemy w  dobie sms-ów , e-maili i blogów.  Sztuka pisania listów powoli zanika.  W nawiązaniu do Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza konkurs pt.: „Ludzie listy piszą…” adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Wierzymy, że młodzież szkolna podejmie wyzwanie, czym może wyrazić swój bunt przeciw niesprawiedliwości, nietolerancji i krzywdzie, z którą spotyka się na co dzień, albo też oddać piękno otaczającej rzeczywistości, okazać wrażliwość i wyrazić miłość, która nadaje sens naszemu życiu.

Adresatem listu może być, np.  rodzic, nauczyciel, ukochana osoba, przyjaciel, przestępca,  człowiek chory bądź  żołnierz pełniący misję w odległym zakątku świata oraz każda inna osoba, której uczestnik konkursu chce  coś  przekazać.

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch  kategoriach:

  literackiej

społeczno-psychologicznej

W kategorii literackiej jury będzie brało pod uwagę styl, język i odnośniki do literatury pięknej.

W kategorii społeczno- psychologicznej oceniana będzie tematyka listów, zaangażowanie w sprawy współczesnego świata i problemy nurtujące dzisiejszą młodzież.

Listy mogą być drukowane lub pisane ręcznie. Przewiduje się specjalne wyróżnienie dla autora listu, którego praca będzie estetyczna i  ciekawa artystycznie.

Termin składania prac: 31 października 2014 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Polnej 13.

Ogłoszenie wyników: 12 listopada 2014 r.

 

Zapraszamy. Czekają ciekawe nagrody!


Wizyta w Kupieninie

,,Dobroć jest czymś bardzo prostym ,

być zawsze do dyspozycji drugich,

nigdy nie szuka samego siebie”.

     Uczennice kl. I LO/A (Czaja Martyna, Karkocha Aleksandra ,Mietlowska Natalia ,Religa Magdalena) i kl. II LO/A,Łachut Karolina ,Wawrzeniec Martyna) wraz z nauczycielkami Stellą Dąbroś i Martą Sieroń odwiedziły Dom Radosnej Starości w Kupieninie. Uczennice w ramach akcji ,, Narodowe Czytanie” zaprezentowały wybrane utwory Jana Twardowskiego. Podczas występu zaśpiewały kilka piosenek przygotowanych pod kierunkiem Pani Moniki Dąbroś. W spotkaniu uczestniczyli pensjonariusze , pracownicy oraz siostry Benedyktynki prowadzące dom.

   Odwiedzając mieszkańców Domu Radosnej Starości młodzież stara się, aby ten wspólnie spędzony czas był radosnym przeżyciem zarówno dla odwiedzających jak i dla nich samych. Magdalena Samozwaniec powiedziała ,,Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności ,zaś starość –z własnych trosk i cudzych przyjemności .”
Wizyta w Publicznym Przedszkolu w Szczucinie

Młodzież naszej szkoły Karolina Łachut , Martyna Wójcik i Kamil Kukuła z klasy 2 LOA w ramach akcji „Narodowe Czytanie”  złożyła wizytę przedszkolakom . Głośne czytanie stało się nie tylko modne , ale przede wszystkim powszechne . Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach jakie odnoszą najmłodsi z obcowania z literaturą . Cieszymy się , że możemy to propagować . Było to doskonałą okazja do spotkania naszej młodzieży z maluchami , które może kiedyś wybiorą naszą szkołę do dalszego kształcenia

„ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

  

 

Wizyta w niepublicznym przedszkolu „ Ochronka” w Szczucinie

 

     W związku z akcją „ Narodowe Czytanie” oraz akcją „ Cała Polska Czyta Dzieciom” uczniowie naszej szkoły Karolina Łachut , Martyna Wójcik oraz Kamil Kukuła z kl. ( II LO/A) wraz z bibliotekarkami Stellą Dąbroś i  Martą Sieroń udali się do przedszkola, aby poczytać przedszkolakom. Młodzież wcieliła się w postacie bajkowe i czytała znane baśnie i wiersze. Atmosfera była bardzo sympatyczna. Dzieci po wysłuchaniu bajek odpowiadały na pytania związane ze słuchanymi tekstami.

       Następna wizytę zaplanowaliśmy w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Szczucinie

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

       W dniu 19.09.2014 roku odbędzie się kiermasz               podręczników używanych w godzinach

 od 7.30 - 13.30 na sali konferencyjnej.

           Zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!! 

Comments