BannerVote

ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ ร่วมโหวตแบนเนอร์

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

และในงานสัมนาวิชาการเรื่อง IT Professionals Examination (ITPE)

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.

โดย แบนเนอร์ ทั้งหมดได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย

อาจารย์พรสวรรค์ ไชยกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมายเหตุ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์งานสัมนาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา

จะแจ้งให้ทราบเพื่อร่วมโหวตอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณครับ

หมายเลข

1.

2.

3.

4.

แบนเนอร์