ITPEContents

การติวสอบ และการสอบ

รายละเอียดการติวสอบ และเนื้อหา การติวสอบ รอบ2/55 วันอาทิตย์ืที่ 28 ตุลาคม 2555 

การติวสอบ
 • เนื่อหา และลำดับการบรรยาย อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม
 • ในช่วงติวสอบ หากตรงกับวันหยุดมหาวิทยาลัย ร้านค้า และร้านอาหารอาจ หยุดจำหน่าย ควรจัดเตรียมอาหารมารับประทานเอง
 • ไม่อนุญาต ผู้เข้าร่วมติวสอบ แต่งกายไม่เรียบร้อยสุำภาพ เข้าร่วมติว ทุกกรณี
 • เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าติวสอบจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือมายังผู้เข้าติวสอบทุกท่าน กรุณาตรงต่อเวลา ไม่เข้าห้องสายเกิน 5 นาที และรักษามารยาทในการร่วมติว ไม่ส่งเสียงดัง ไม่เข้า/ออก นอกห้องระหว่างบรรยาย ไม่นำอาหารเครื่องดื่มเข้ามาทานในห้องบรรยาย
 • สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือ ประกอบการบรรยายได้ที่ด้านขวามือ 
 • ควรติดตามข่าวสารต่างๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอก่อนถึงวันที่ติวสอบ
 • วิชา FE นัดหมายเฉพาะกลุ่ม
 • วิชา IP ไอทีพาสปอร์ต ติวสอบ 2555
การสอบ
 • การจัดสอบ ดำเนินการจัดสอบและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของเนคเทค
 • วันสอบ กรุณาแต่งเครื่องแบบนักศึกษา มออ. (ไม่อนุญาตแต่งกายไม่สุภาพเข้าสอบทุกกรณี)
 • ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษาในการเข้าสอบ ไม่อนุญาตผู้ไม่มีบัตรเข้าสอบทุกกรณี 
 • ไม่อนุญาตเครื่องคำนวณทุกชนิด เข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ
 • ให้ใช้เฉพาะ ดินสอ 2B และยางลบในการสอบ 
 • กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ ชื่อ และเลขที่นั่งสอบก่อนการสอบ จากเว็บไซต์ลงทะเบียนสอบ คลิกที่นี่้ 


ITPE Contents

Field

Major Category

Middle Category

Minor Category

เทคโนโลยี (Technology)

ทฤษฎีพื้นฐาน (Basic theory)

ทฤษฎีพื้นฐาน (Basic theory)

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง(Discrete mathematics)

คณิตศาสตร์ประยุกต์(Applied mathematics)

ทฤษฎีเกี่ยวกับสารสนเทศ(Theory about information)

ทฤษฎีการสื่อสาร(Theory of communications)

ทฤษฎีการวัดและการควบคุม(Theories of  measurement and control)

อัลกอริธึมและการเขียนโปรแกรม (Algorithm and programming)

 

โครงสร้างข้อมูล (Data structure)

อัลกอริธึม (Algorithm)

การเขียนโปรแกรม (Programming)

ภาษาโปรแกรม (Programming languages)

ภาษาอื่น ๆ (Other languages)

ระบบคอมพิวเตอร์(Computer system)

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (Computer components)

 

หน่วยประมวลผล (Processor)

หน่วยความจำ (Memory)

บัส (Bus)

อินเตอร์เฟสเพื่อการอินพุทเอ้าท์พุท (Input /output interface)

อุปกรณ์เพื่อการอินพุทเอ้าท์พุท (Input /output device)

องค์ประกอบของระบบ (System components)

การตั้งค่าระบบ (System configuration)

ดัชนีเพื่อการประเมินผลระบบ (System evaluation indexes)

ซอฟต์แวร์ (Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating system)

มิดเดิลแวร์ (Middleware)

ระบบไฟล์ (File system)

เครื่องมือในการพัฒนา (Development tools)

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open source software)

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

องค์ประกอบทางด้านเทคนิค (Technical element)

ส่วนเชื่อมต่อกับมนุษย์ (Human interface)

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับมนุษย์ (Human interface technology)

ออกแบบส่วนเชื่อมต่อ (Interface design)

สื่อผสม (Multimedia)

เทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia technology)

แอพพลิเคชั่นสื่อผสม (Application of multimedia)

ฐานข้อมูล (Database)

ระบบฐานข้อมูล (Database system)

การออกแบบฐานข้อมูล (Database design)

การจัดการข้อมูล (Data manipulation)
การประมวลผลเชิงธุรกรรม (Transaction processing)
แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล (Database application)

การเครือข่าย (Networks)

สถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network architecture)
การส่งผ่านข้อมูลและการควบคุม
(Data transmission and control)
โปรโตคอลเพื่อการสื่อสารข้อมูล (Communication protocols)

การบริหารจัดการเครือข่าย (Network management)

แอพพลิเคชั่นเพื่อการเครือข่าย (Network application)

ความปลอดภัย (Security)

ความปลอดภัยทางสารสนเทศ (Information security)
การบริหารจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ (Information security management)
การประเมินผลเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
(Security technology evaluation)
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (
Information security measures)

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย (Security implementation technology)

เทคโนโลยีการพัฒนา(Development
technology)

เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ (System development technology)

การกำหนดความต้องการของระบบ (System requirements definition)

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Systems architecture design)

การกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software requirements definition)

การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์

(Software architecture design and software detailed design)

การเขียนและการทดสอบโปรแกรม (Software coding and testing)

การรวมซอฟต์แวร์และการทดสอบคุณสมบัติซอฟต์แวร์ Software (integration and software qualification tests)

การรวมระบบและการทดสอบคุณสมบัติระบบ (System integration and system qualification tests)

การติดตั้งซอฟต์แวร์ (Software installation)

การยอมรับซอฟต์แวร์ (Software acceptance)

การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance)

เทคนิคการบริหารจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development
management techniques)

กระบวนการและวิธีการการพัฒนาระบบ (Development process and methods)

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property application management)

การจัดการสภาพแวดล้อมในการพัฒนา (Development environment management)

การจัดการการกำหนดและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Configuration management and change control)

การบริหารจัดการ (Management)

การจัดการโครงการ (Project management)

การจัดการโครงการ (Project management)

การจัดการบูรณาการโครงการ (Project integration management)

การจัดการขอบเขตของโครงการ (Project scope management)

การบริหารเวลาโครงการ (Project time management)

การจัดการค่าใช้จ่ายโครงการ (Project cost management)

การจัดการคุณภาพของโครงการ (Project quality management)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ (Project human resources management)

การจัดการการสื่อสารโครงการ (Project communications management)

การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project risk management)

การจัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ (Project procurement management)

Service
management

การจัดการบริการ (Service management)

 

การจัดการบริการ (Service management)

การออกแบบการดำเนินงานและเครื่องมือ (Operations design and tools)

การสนับสนุนการให้บริการ (Service support)

บริการจัดส่งสินค้า (Service delivery)

พื้นฐานการจัดการบริการ (Service management foundation)

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility management)

System audit (ระบบการตรวจสอบ)

System audit (ระบบการตรวจสอบ)

Internal control (การควบคุมภายใน)

กลยุทธ (Strategy)

กลยุทธ์ระบบ (System strategy)

กลยุทธ์ระบบ (System strategy)

กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ (Information system strategy)
กระบวนการทางธุรกิจ (
Business process)

โซลูชั่นทางธุรกิจ (Solution business)

โปรโมชั่นการใช้ระบบและการประเมินผล (System utilization promotion and evaluation)

การวางแผนระบบ (System planning)

การวางแผนระบบคอมพิวเตอร์ (Computerization planning)

การกำหนดความต้องการ (Requirements definition)

การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งาน (Procurement planning and implementation)

กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategy)

การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategy management)

เทคนิคกลยุทธ์ธุรกิจ (Business strategy techniques)

การตลาด (Marketing)

กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมาย/การประเมินผล (Business strategy and goal/evaluation)

ระบบการจัดการธุรกิจ (Business management system)

กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยี (Technological strategy management)

การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยี (Planning of technology development strategy)

แผนพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development plan)

ธุรกิจอุตสาหกรรม (Business industry)

ระบบธุรกิจ (Business system)

ระบบวิศวกรรม (Engineering system)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-business)

ระบบสำหรับผู้บริโภค (Consumer appliances)

อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม (Industrial devices)

กิจการองค์กรและกฎหมาย (Corporate and legal affairs)

กิจกรรมองค์กร (Corporate activities)

ทฤษฎีการบริหารจัดการองค์กร (Management and organization theory)

OR/IE

การบัญชีและกิจการการเงิน (Accounting and financial affairs )

กฎหมาย (Legal affairs)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property rights)

กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (Laws on security)

กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานและการทำธุรกรรม (Laws on labor and transaction)

แนวทางกฎหมายอื่นและจริยธรรมวิศวกร (Other laws guidelines and engineer ethics)

การมาตรฐาน (Standardization)


Comments