Seminar

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาทุกท่าน โปรดทราบ

กรุณาตรงต่อเวลา แต่่งกายสุภาพ และมีความตั้งใจในการฟัง ระหว่างการบรรยาย

และเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน (FCFS) 70 ท่านแรก

ปิดประตูห้้องสัมนา ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารไทยทวี เวลา 9.00 น.

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Google Spreadsheet