Notations of Bandishes

Raga-Megha

Vilambit Khayal-Tal Jhumra

Wordings:      Barakhaa ritu aayee, boondana jhara laayee,

                        Chamakata bijariyaa jiyaraa larajaayee.

Sthayee

 

 

 

snsrm,npmr,sns,rs,’

pnp

-

‘-sn,r’

 

 

 

Ay---,ba,rakhaa,ritu

‘aa-’

-

‘--,-’

 

 

 

 

X

 

 

‘(mns)’

-

ns,nss’

rmrmrsrsrsnsrs’

‘rs’

snnsmrrm’

mrrpmp’

‘yee-’

-

‘boo,ndana’

‘jha--------ra’

‘laayee’

‘chamakata’

‘bijari-’

2

 

 

 

0

 

 

‘p,pmm’

‘p,pnpmrsnsr’

‘-s,’

snsrm,npmr,sns,rs,’

 

 

 

‘yaa,jiya’

‘raa,la-ra-jaa----’

‘-yee’

Ay---,-ba,rakhaa,ritu

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


Raga-Megha

Tarana-Tal Ektal

Sthayee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

r    

-

r

r

-

rs

(r

p)

mr

-

sn,

rs

di

-

mta

di

-

mta

de

-

rnaa

-

-,

ta

X

 

0

 

2

 

0

 

3

 

4

 

r

-

r

r

-

rs

(r

p)

mr

-

sn

s

di

-

mta

di

-

mta

de

-

rnaa

-

ta

na

X

 

0

 

2

 

0

 

3

 

4

 

r

s

(sn

-

p

pn)

n

-

n

-

np

pS

na

na

de

-

rnaa

ta

de

-

rnaa

-

ya

la

X

 

0

 

2

 

0

 

3

 

4

 

n

S

-

SR

S

pn

p

pn

p

m

‘rs’

ns’

yee

ya

-

ya

la

la

la

ya

la

la

‘la-’

‘la-’

X

 

0

 

2

 

0

 

3

 

4

 

r

-

r

r

-

rs

 

 

 

 

 

 

di

-

mta

di

-

mta

 

 

 

 

 

 

X

 

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Antara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

p

pn

-

p

Sn

-

S

S

S

-

np

-

bre

ta

-

-

rse

-

ne

cha

man

-

bul

-

3

 

4

 

X

 

0

 

2

 

0

 

p

p

n

-

n

S

n

R

S

-

Sn

-

bu

lo

gul

-

fa

sa

le

ba

haa

-

-

-

3

 

4

 

X

 

0

 

2

 

0

 

p

m

‘rs’

ns’

sn

s

mr

pm

p

-

Sn

n

-

-

‘--’

‘-ra’

saa

-

ki

yo

-

-

mu

ta

3

 

4

 

X

 

0

 

2

 

0

 

S

(n

-

p)

np

-

p

pR

R

-

S

-

ri

bo

-

me

yaa

-

ra

ba

se

-

ne

-

3

 

4

 

X

 

0

 

2

 

0

 

S

-

nn

‘pm’

‘pp’

nS’

‘MM’

‘RS’

nn

‘pm’

‘pn

nn

gul

-

‘zaa’

‘--’

‘--’

‘--’

‘--’

‘--’

‘--’

‘--’

‘--’

‘--’

3

 

4

 

X

 

0

 

2

 

0

 

‘mp’

‘mm’

‘rs’

ns’

r

-

r

r

-

rs

 

 

‘--’

‘--’

‘--’

‘-ra’

di

-

mta

di

-

mta

 

 

3

 

4

 

X

 

0

 

2

 

 

 


Raga Malkauns

Vilambit Khayal-Tal Jhumra

Wordings:      Jinake mana raama biraaje,

                        Vaake  saphala hove saba kaaja.

Sthayee

 

 

‘,sggsndn

‘sg,mg,ssd,mgm

mn

d

sns’

 

 

‘,Ji-na---’

‘ke-,-ma,naraa,mabi’

raa

-

‘je-’

3

 

 

 

X

 

 

nsggssnsg

sd

‘mnd

sns’

nsmgm’

gngs’

‘smgmd

‘vaa--------’

ke

‘sapha’

‘la-’

‘ho-ve-’

‘----’

‘sabakaa-’

2

 

 

 

0

 

 

‘-,mdn

‘(dm[m])g

‘s,sggsndn

‘sg,mg,ssd,mgm

 

 

 

‘-,---’

‘ja---’

‘-,Ji-na---’

‘ke-,-ma,naraa,mabi’

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


Raga Malkauns

Chhota Khayal-Tal Trital

Wordings:      Aaja more ghara aayeelaa balamaa,

Karungi adaaranga sau rangaraliyaan.

Atara aragajaa sugandha basana perun,

Phula bina seja bichhaaun chuna-chuna kaliyaan.

Sthayee

-

sS

-

S

‘SG

‘Sn

dm’

gm’

nd

-

n

d

mg

m

gs

-

-

Aa

-

ja

‘mo-’

‘re-’

‘gha-’

‘ra-’

aa

-

yee

laa

ba

la

maa

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

gs’

nd

n

s

mg

m

nd

n

nn

dm’

dn

‘SG

‘Sn

dn

dm’

gs’

‘ka-’

‘ru-’

ngi

a

daa

-

ra

nga

‘sau-’

‘--’

‘ra-’

‘--’

‘nga-’

‘ra-’

‘li-’

‘yaan-’

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

ns’,

sS

-

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘--’,

aa

-

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antara

mdd

‘mg

‘md

‘mg

s

mg

dm

nd

Sn

S

-

S

nd

-

n

S

‘A-’

‘--’

‘--’

‘ta-’

ra

a

ra

ga

jaa

-

-

su

ga

-

ndha

ba

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

MG

M

GS’

nS’

GS’

nd

-

-

s

mg

m

(g

-

s)

sd

sn

sa

na

‘pe-’

‘--’

‘--’

run

-

-

phu

la

-

bi

-

na

se

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

gs

mg

dm

nd

Sn

S

nn

dm’

‘md

nS’

GG

‘Sn

dG

‘Sn

dm’

gs’

ja

bi

chhaa

-

un

-

‘chu-’

‘na-’

‘chu-’

‘--’

‘--’

‘na-’

‘ka-’

‘li-’

‘yaan-’

‘--’

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

ns’,

sS

-

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘--’,

Aa

-

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Raga-Darbari Kanada

Chhota Khayal-Tal Trital

Wordings:      Kina bairana kaana bhare, moraa piyaa moso bolata naahin.

                        Hun to vaaki charanana daasi, charanana sisa dhare.

Sthayee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ns

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki

na

mg

m

r

s

-

sn

s

r

nd

-

sn

-

-

-

-

-

bai

-

ra

na

-

kaa

na

bha

re

-

-

-

-

-

-

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

-

sd

n

p

ps

-

sn

‘sr’

mg

‘-m’

p

gm’

-

r

‘sn’,

nsr’

-

mo

raa

pi

yaa

-

mo

‘so-’

bo

‘-la’

-

‘ta-’

-

naa

‘hin-’,

‘kina’

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

Antara

 

pm

p

-

nd

-

(n

p)

pS

S

S

S

nS

-

S

-

 

Hun

to

-

vaa

-

-

ki

cha

ra

na

na

daa

-

si

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

Sn

Sn

Sn

S

‘RS’

nS’

np’

‘mp’

np’

pg

-

m

sr

‘sn’,

ns

r

cha

ra

na

na

‘si-’

‘--’

‘sa-’

‘--’

‘dha-’

re

-

-

-

‘--’,

ki

na

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

 


Raga-Lalit

Vilambit Khayal-Tal Jhumra

Wordings:      Kahaan jaage raata, so pyaaraa moraare.

Sthayee

 

 

 

snrgm,grs,nr,gm’

mm

‘gmgmm,mg’

g

 

 

 

‘Ay---,kahaan-,--,jaage’

raa

‘-----,--’

ta

3

 

 

 

X

 

 

nrgm’

rg,mrg’

rs’

sn,rg,md,m

dmnd

S

dS,nRn’

‘raa---’

‘ta,---’

‘--’

‘so,pyaa,--,-’

‘raa-’

-

‘mo,--raa’

2

 

 

 

0

 

 

‘(dmdmm)’

‘-,gmgmmm’

‘g,rmgmrgrs’

snrgm,grs,nr,gm’

 

 

 

‘re----’

‘-,------’

‘-,-------’

‘Ay---,kahaan-,--,jaage’

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


Raga-Lalit

Chhota Khayal-Tal Trital

Wordings:      Jogiyaa mere ghara aaye, ghara-ghara alakha jagaaye.

                        Kaanana kundala gare bicha seli, anga bhabhoota ramaaye.

Sthayee

rg

r

g

m

g

r

s

s

(sn

‘-d’)

-

m

(d

m

m)

-

Jo

gi

yaa

-

me

re

gha

ra

aa

‘--’

-

-

-

-

ye

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

mg

mg

mg

mg

mg

dm

d

n

R

n

dm

-

[m]

-

-

mm

gha

ra

gha

ra

a

la

kha

-

-

ja

gaa

-

ye

-

-

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

g

r

rg

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo

gi

yaa

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antara

md

-

dm

d

dS

-

S

S

nS

S

S

S

(Sn

R

n

d)

Kaa

-

na

na

ku

-

nda

la

ga

re

bi

cha

se

-

-

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

mg,

g

g

g

dm

d

‘nR

n

dm

-

-

-

[m]

-

-

mm

li,

an

ga

bha

bhoo

-

‘ta-’

ra

maa

-

-

-

ye

-

-

-

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 


Raga-Ahir Bhairav

Vilambit Khayal-Tal Jhumra

Wordings:      Jaaga re bande raba sumir le,

                        Yaason hove nistaara tero.

Sthayee

 

 

 

‘-,nd,s,s’

gr

grs’

-

 

 

 

‘-,jaa-,ga,re’

ba

‘nde-’

-

3

 

 

 

X

 

 

nsm’

‘mgm[m]’

mr,ngr

s

nsm’

gmgpp’

‘mgmd,pdn

‘raba’

‘su-mira’

‘le,--’

-

‘yaason’

‘ho--ve’

‘ni---,---’

2

 

 

 

0

 

 

‘(pd,pm)’

dpd[gm],gmr

rmgpm,gmg[m]r

‘s,snd,s,s’

 

 

 

‘staa,--’

‘---,--ra’

‘te--,----ro’

‘-,jaa-,ga,re’

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


Raga-Ahir Bhairav

Chhota Khayal-Tal Trital

Wordings:      Piyaa parabina parama sukha chatura,

                        Mohani moorata natanaagara.

                        Roma-roma chaahe barana na jaaye moson,

                        Aiso shaama sundara natanagara.

Sthayee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi

(ns

‘dp’)

pd

n

(pd

‘dp’

m)

m

mg

g

m

[m]

mr

r

ns,

s

yaa

‘--’

pa

ra

bi

‘--’

na

pa

ra

ma

su

kha

cha

tu

ra,

pi

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

(ns

d)

p

‘dn

(pd

‘dp’

m)

m

mg

g

m

[m]

mr

r

ns

-

yaa

-

pa

‘ra-’

bi

‘--’

na

pa

ra

ma

su

kha

cha

tu

ra

-

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

sn

d

n

s

(ns

S)

n

d

p

m

g

[m]

mr

ndn

gr,

s

mo

-

ha

ni

moo

-

ra

ta

na

ta

naa

-

ga

‘--’

ra,

Pi

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

 


 

Antara

mg

-

m

mdn

S

S

S

S

Sn

n

S

RG’

GR

S

Sn

d

Ro

-

ma

‘ro-’

-

ma

chaa

he

ba

ra

na

‘na-’

jaa

ye

mo

son

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

dm

-

nd

-

nS

n

S

n

d

p

m

-

g

m

‘g[m]’

mr

ai

-

so

-

shaa

-

ma

su

nda

ra

-

-

na

ta

‘--’

naa

0

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

ndn

gr

s,

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘--’

ga

ra,

Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Raga-Bilaskhani Todi

Vilambit Khayal-Tal Jhumra

Wordings:      Bairaagi roopa dhare, bhabhoota ramaaye, samaaye mere mana.

Sthayee

 

 

 

‘srgpdn,dm,grsn,rsr

rgr

rgm,m’

‘-,[m]grs’

 

 

 

‘Ay-----,--,--,bai-’

‘raa-’

‘gi--,roo’

‘-,---’

3

 

 

 

X

 

 

nsrg(g,rs)’

-

‘s,grsn

ns,rs’

rgr

‘(grmgpm)’

‘m[m]g,gp’

‘pa--dha,-re’

-

‘bha,bhoo-’

‘ta,ra-’

‘maa-’

‘ye---’

‘samaa-,ye’

2

 

 

 

0

 

 

‘m,mpd

dpm,pmgrgpm’

‘([m]gr,grs)’

‘srgpdn,dm,grsn,rsr

 

 

 

‘-,me--’

‘re-,-------’

‘ma-,-na-’

‘Ay-----,--,--,bai-’

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


Raga-Chandramadhu

Vilambit Khayal-Tal Trital[1]

Wordings:       Bairana bhayee rainaa, maikaa piyaa bina bhavana naa bhaave.

                        Bina dekhe pee ke rahyo naa jaave, ‘suraranga’ kaba laga                                      tarasaave.

Sthayee

pnsg

mp’

npmgm

‘-pSnS’

‘[p]m

mp’

mg

s

‘Bai-rana’

‘--’

‘-----’

‘-bhayee--’

‘rai-’

‘--’

‘naa-’

-

3

 

 

 

X

 

 

 

‘sgm-’

gs’

‘sn

‘sgm-’

[p]

mg

‘snp

ns’

‘----’

‘--’

‘mai-’

‘kaa---’

-

‘piyaa’

‘---’

‘--’

2

 

 

 

0

 

 

 

n

-

p

-

pn

‘sgm-’

g

gmpnS’

bi

-

naa

-

‘bhava’

‘na---’

-

‘naa----’

3

 

 

 

X

 

 

 

n

p

[p]

mgs-’

‘sgm-’

gsnp

pns-’

np

bhaa

-

-

‘----’

‘----’

‘----’

‘----’

‘ve-’

2

 

 

 

0

 

 

 

 


 

Antara

[p]

mg

m

p

mpnS’

np’

nS’

S

Bi

‘na-’

de

khe

‘pee---’

‘--’

‘--’

ke

3

 

 

 

X

 

 

 

nS’

nS’

np’

n,SG

nS’

np’

m

mpn-’

‘ra-’

‘hyo’

‘--’

‘-,--’

‘naa-’

‘jaa-’

-

‘----’

2

 

 

 

0

 

 

 

mgs-’

gm

g

s

p-ns’

np

npmp

nsgmg

‘ve---’

‘--’

-

-

‘su-ra-’

‘ranga’

‘kaba--’

‘la-ga--’

3

 

 

 

X

 

 

 

gmp’

nSnp’

mpnp’

mgsn

‘sgm

gsnp

ns’

np

‘tara-’

‘--saa-’

‘----’

‘ve---’

‘---’

‘----’

‘--’

‘--’

2

 

 

 

0

 

 

 

 [1] ‘Sangeet’-December 1976, P.28-29, ‘Ustad Amir Khan Saheb Ka Raga-Chandramadhu’, Swara notation: Dilip Chakravarti.

Comments