Адвокатура

Адвокатура je независна и самостална служба пружања правне помоћи физичким и правним лицима.

Пружање правне помоћи обухвата:

1) давањe усмених и писмених правних савета и мишљења;

2) састављање тужби, захтева, предлога, молби, правних лекова, представки и других поднесака;

3) састављaњe уговора, завештaњa, поравнања, изјава, општих и појединачних аката и других исправа;

4) заступањe и одбрану физичких и правних лица;

5) посредовање у циљу закључења правног посла или мирног решавања спорова и спорних односа;

6) обављање других послова правне помоћи у име и за рачун домаћег или страног физичког или правног лица, на основу којих се остварују права или штите слободе и други интереси.

Адвокатска зaклeтва глaси:

"Зaклињeм сe дa ћу дужнoст aдвoкaтa oбaвљaти сaвeснo,

дa ћу сe у свoм рaду придржaвaти Устaвa, зaкoнa и других прoписa,

стaтутa адвокатске кoмoрe и Кoдeксa прoфeсиoнaлнe eтикe aдвoкaтa

и дa ћу свojим пoступцимa и пoнaшaњeм чувaти углeд aдвoкaтурe."