ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ :  ระบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2565 ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พร้อมด้วย นายฐิติ  ขันธวิธิพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาในการซ่อมแซมบ้านและหลังคา ให้กับ นางวงค์ สิงค์คาร ในโครงการบ้านพอเพียง นำโดย นายบุญเลิศ  พวงมาลา หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นางสาวไม้ทอง  เกิดกิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นายชาญณรงค์  สวนพานิชย์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ครูผู้ควบคุม ภายใต้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ชุมชนพร้อมพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน ทั้งสิ้น 133 คน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2565 ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) โดยการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบ E-Training ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ เผยแพร่ภาพสดผ่านเพจศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรัตน์  จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี นางสาวฉันทนา  โพธิ์ครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี และ ดร.อภิชาติ  อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 157 ท่าน ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดการศึกษาระบบทวิ วุฒิ ปวส. ไทย - จีน และทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเหอเป่ย์ ประเทศจีน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี นายบรรเจิด  คุ้มมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี คณะครูแผนกวิชาโลจิสติกส์ หมวดวิชาภาษาจีน และ นางอรณี  จักษ์ตรีมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมโครงการดังกล่าว ฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มอบหมายให้ นายชุมพล  คำเทียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษา "Excellent Center" และการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำโดย นางภาณัททกา  วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบเชิงชายกันสาด อาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) กิจกรรมหลักที่ 3 อาชีวะพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายบุญเลิศ  พวงมาลา หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ ซ่อมแซมเชิงชายกันสาดอาคารอนุบาล โดยแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ กิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม (ห้องเรียนคุณธรรม) โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและวัยรุ่น โดยชมรมTO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 มีนาคม 2565 บรรยากาศการรายงานตัวของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือก)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาโครงการ Excellent Model School (EMS) รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมตะนาวศรีชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาววรรณวลัย  ประเสริฐ และ นางสาวปาจรีย์  พุ่มเจริญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาการบัญชี  ในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ชื่นชมคนดีของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นางสาวณัฐกฤตา   ชื่นกลิ่น และ นางสาวนลินี   คงสาม นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางาน สถาปัตยกรรม

เก็บโทรศัพท์ได้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นำส่งประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งคืนเจ้าของต่อไป

วันที่ 29 มกราคม 2565 บรรยากาศการรายงานตัวของนักเรียน - นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

วันที่ 24 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด - 19 Antigen Test Kit (ATK) ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะทำงาน SCG Excellent Model School เข้าอวยพร ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ 2565 ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และเยี่ยมชมโครงการ SCG Excellent Model School แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาจากหอพักหญิงไกลนุช โดยดร.คมกฤช ขำยัง มอบให้กับน.ส. วราทิพย์ ทองนิ่ม นักศึกษาชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายฐิติ ขันธวิธิพร และ นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วมการสาธิตใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจน้ำลาย) และมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราขบุรี เพื่อนำไปใช้เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On-site ให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ ชั้น 1 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคารจิตรภักดี (อาคารโดม) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา นำโดย ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในการส่งมอบรถวีลแชร์ที่ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโครงการ “โรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ” จัดซ่อมรถวีลแชร์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ เพื่อมอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 

ส่งเอกสารหลักฐาน

สาขาวิชา

ประเด็นการประเมิน