krachtlijnen

Wat mag je verwachten?

  • Inclusief onderwijs als eerste optie

  • Samen met het gewoon onderwijs zoeken naar hoe om te gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  • Leraar-, leerling- en teamgerichte ondersteuning

  • Flexibele trajecten: doelen, duur , intensiteit en aard van de ondersteuning worden op basis van de noden in overleg bepaald . We werken in 3-maandelijkse trajecten en wegen alle componenten bij elke evaluatie af

  • Planmatig handelen: nastreven van doelen die door school en ondersteuner vastgelegd zijn in samenspraak met de leerling, de ouders, het CLB en externe partners

  • Inzetten van multidisciplinaire expertise