Laitilan peruskoulujen tietostrategia

2017-2019

Visio

Tarjoamme muuttuvassa maailmassa tasa-arvoiset kehittymisen mahdollisuudet Laitilan lapsille ja nuorille. Teknologian rooli kouluissamme on innostaa ja aktivoida oppimaan. Opettajia kannustetaan ja tuetaan eri tavoin monipuoliseen teknologian käyttöön.

Johdanto

Uudistunut opetussuunnitelma ohjaa kouluja ja opettajia kehittämään itseään tietoyhteiskunnan jäseninä. Tähän pyritään koulutuksen, ohjauksen ja kuntamme TVT-strategian avulla.

Laitilan kaupungin perusopetus tarjoaa opetushenkilöstölle ja oppilaille laadukkaat TVT-valmiudet opetuskäyttöön. TVT-valmiuksilla tarkoitetaan opetuskäytön vaatimaa tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuria sekä teknistä ja pedagogista osaamista. Tietoturva ja Netiketti ovat keskeinen osa tieto- ja viestintäteknologiaan tutustumista. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa on osa jokaisen opettajan omaa työtä. Oppilaat kartuttavat TVT-taitojaan koko koulupolkunsa ajan. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.

Opettajien ja oppilaiden TVT-taitojen turvaaminen ja jalostaminen taataan koulutuksilla ja vertaisopetuksella ns. tutor-opettajuudella. Jokaisessa koulussa on yksi tai useampi digitutor-opettaja, jotka kouluttautuvat ja vievät uudet, hyödylliset opit opettajakentälle.

Yritysyhteistyö

Laitilan kaupungissa toimivat yritykset ovat keskeinen sidosryhmä. Yritykset ovat kiinnostuneita Laitilan nuorista ja heidän tulevaisuudestaan. Yritysyhteistyötä tiivistetään työelämään tutustumisjaksoilla, joissa hyödynnetään myös teknologiaa ohjauksen ja vuorovaikutuksen välineenä. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Taitava kansalainen

Lopputuloksena Laitilan kaupungin perusopetuksen rehtoreilla, opettajilla ja oppilailla on tulevaisuuden yhteiskunnan vaatimat hyvät ja monipuoliset tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja soveltamistaidot. Perusopetuksen päättyessä oppilailla on valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisina, monilukutaidon omaavina kansalaisina.

Arviointi

Strategiaa tarkastellaan vuosittain elokuussa. Arvioinnin suorittaa rehtoreista ja digitutoreista muodostettu ryhmä. Arvioinnin hyväksyy sivistyslautakunta.