Kartleggingsverktøy

VLFKs kartleggingsverktøy – Vestlandsverktøyet

Vestland fylkeskommune har saman med Høgskulen på Vestlandet og lærarar med norsk som andrespråk i Vestland, utvikla eit vurderingsverktøy for kartlegging av norskferdigheitene til minoritetsspråklege elevar. Verktøyet er utvikla for å støtte skulane i arbeidet med å kartlegge elevane sin dugleik i norsk; (1) som grunnlag for å kunne gjere vedtak om særskild språkopplæring, og (2) som grunnlag for det pedagogiske arbeidet med språk og tilrettelegging i klasserommet.

På sikt er målsettinga at vurderingsverktøyet òg skal inkludere forslag til pedagogiske opplegg for elevgruppa.

Verktøyet består av ei skriftleg og ei munnleg prøve. Prøvene finst på både nynorsk og bokmål, og er tilpassa elevar i aldersgruppa 16-19 år. Til prøvene er det utvikla vurderingsskjema og rettleiing for vurdering. Verktøyet inkluderer også eksempelsvar med vurdering av munnleg og skriftleg produksjon.

Oppgåver, vurderingsskjema og eksempelsvar ligg på ein passordbeskytta nettstad. Lærarar får tilgang til nettstaden etter at dei har vore på kurs i bruk av verktøyet.

Verktøyet nyttar nivåskalaen i Det felles europeiske rammeveket for språk (Europarådet, 2001, omsett til norsk ved Udir, 2011). Munnleg og skriftleg prøve måler på nivåa A1, A2, B1 og B1+. Nivå B1+ svarer til nivå 3, slik det er definert i rettleinga til Utdanningsdirektoratet sitt kartleggingsverktøy:

“Rammeverket beskriver og definerer seks ulike språkferdighetsnivåer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er for en stor del utarbeidet med utgangspunkt i de fire første nivåene (A1, A2, B1 og B2). Nivå 3 i læreplanen tilsvarer nivå B1 og deler av nivå B2 i rammeverket. Opplæring ut over nivå 3 forutsettes å skulle foregå på grunnlag av den ordinære norskplanen” (Veiledning til Udirs katleggingsverktøy, s. 10).