Særskild språkopplæring § 3-12

Rett til særskild språkopplæring følger av opplæringslova § 3-12 og er ein samlebetegnelse for særskild norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring:

  • Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til (1) særskild norskopplæring til dei har tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til å følge den vanlege opplæringa i skulen.

  • Om nødvendig har eleven også rett til (2) morsmålsopplæring og/eller (3) tospråkleg fagopplæring, i tillegg til særskild norskopplæring.

  • Dersom morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan tilbys, skal fylkeskommunen så langt som mogleg legge tilrette for (4) anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kartlegging og sakshandsaming

Opplæringslova § 3-12 slår fast at fylkeskommunen skal kartlegge eleven sin dugleik i norsk før det vert fatta enkeltvedtak om rett til særskild språkopplæring. Kartlegging skal også utførast gjennom skuleåret, slik at ein kan følge språkutviklinga og tilpasse opplæringa for eleven undervegs.

Organisering av opplæringa

Opplæringa kan jf. opplæringslova § 3-12 organiserast i eigne grupper, klassar eller skular, dersom det er til det beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare i inntil to år og vedtak må gjerast for eitt år om gongen. Hvis det er nødvendig for å vareta eleven sitt behov kan det gjerast avvik frå læreplanverket.

(Så døme på organisering og erfaringar frå skular)

Rett til utvida opplæringstid

Elevar som har rett til særskild språkopplæring har rett til inntil to år ekstra opplæringstid når eleven treng det ut ifrå opplæringsmåla for den enkelte, jf. opplæringslova § 3-1 femte ledd.

I den utvida opplæringstida har eleven rett til opplæring på heiltid. Det er høve til å innvilge utvida tid allereie i løpet av Vg1, dersom vilkåra er oppfylte. På den måten kan ein elev til dømes ta Vg1 over to år.

Vestland fylkeskommune
Vestlandfylke.no