Pla TAC. Escola Ramón y Cajal (Barcelona)

El Pla TAC de l'Escola Ramón y Cajal és un instrument pràctic que té per finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu.

Objectius del Pla TAC

  • Assegurar la competència digital de tot l'alumnat.
  • Aconseguir la integració curricular de les TIC.
  • Afavorir la inclusió digital de tota la comunitat educativa.
  • Promoure la innovació pedagògica.

En el Pla TAC s'han recollit les característiques actuals de l'escola amb relació a les TAC (1. El nostre projecte TAC), s'han definit els objectius (2. Què ens proposem?) i s'han planificat i temporalitzat les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars (3. Com ens ho proposem?). Per acabar s'han definit les orientacions metològiques que serveixen per avaluar la consecuió dels objectius (4. Com i quan ho avaluarem?).

Consultar l'històric d'informes

[Última versió] Pla TAC. Curs 2018-2019 (En construcció)

Temporalització dels continguts digitals per al curs 2018-2019

Pla TAC. Curs 2017-2018

Índex de continguts

0. Contextualització

0.1. Visió del centre

0.2. Diagnosi de la maduresa digital

1. El nostre projecte TAC

1.1. Organització escolar

1.1.1. La comissió TAC

1.1.2. Objectius TAC anuals

1.1.3. Mestres especialistes TAC

1.1.4. Intranet: comunicació interna, calendari docent i gestió documental

1.1.5. Protecció de dades, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet

1.1.6. Drets d'autoria i llicències de propietat intel·lectual

1.1.7. Normes del centre sobre l'ús de dispositius digitals

1.1.8. Protocol per a l’acolliment TAC del nou professorat

1.2. Integració de les TIC a l'aula

1.2.1. Recursos tecnològics i digitals

1.2.2. Distribució dels recursos per cicles

1.2.3. Organització horària

1.2.4. G Suite (Google Apps) per Educació

1.2.5. Gestió de dispositius mòbils (iPads)

1.3. Comunicació digital del centre

1.3.1. La web del centre

1.3.2. Comunicació escola-família | ByNapp

1.3.3. Imatge digital de l'Escola Ramón y Cajal

1.4. Seqüenciació dels continguts digitals

1.4.1. Àmbit lingüístic

1.4.2. Àmbit matemàtic

1.4.3. Àmbit de coneixement del medi

1.4.4. Àmbit artístic

1.4.5. Àmbit d’educació física

1.4.6. Àmbit d’educació en valors

1.4.7. Laboratori informàtic

1.5. Robòtica i programació com a contingut competencial

1.6. Avaluació de la competència digital

1.6.1. Criteris d'avaluació de la competència digital per nivells

1.6.2. Mecanismes i instruments per avaluar la competència digital

2. Què ens proposem?

3. Com ens ho proposem?

4. Com i quan s'avaluarà?

Documentació i enllaços d'interès

Detalls del centre

Codi: 08002447

Nom: Escola Ramón y Cajal

Titularitat: Públic

Adreça: C/ Mare de Déu de Lorda, 25 08033 Barcelona

Telèfon: 933 45 17 31

Adreça electrònica: 08002447@xtec.cat

Adreça web: www.escolaramonycajal.com

Membres del grup impulsor

Concreció, redacció, Google Site i formació docent:

Vicenç Márquez | Mestre especialista TAC

Assessorament i revisió:

Katy Cespedosa | Directora

Gemma Monsó | Cap d'estudis

Maika Ruiz | Mestra especialista TAC

Josep Ramon Vidal | Coordinador TAC

Marcela Vives | Mestra especialista TAC

Publicació

Maig 2018

Última actualització

Juny 2018