Pla TAC. Escola Ramón y Cajal (Barcelona)

El Pla TAC de l'Escola Ramón y Cajal és un instrument pràctic que té per finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu.

Objectius del Pla TAC

  • Assegurar la competència digital de tot l'alumnat.

  • Aconseguir la integració curricular de les TIC.

  • Afavorir la inclusió digital de tota la comunitat educativa.

  • Promoure la innovació pedagògica.

En el Pla TAC s'han recollit les característiques actuals de l'escola amb relació a les TAC (1. El nostre projecte TAC), s'han definit els objectius (2. Què ens proposem?) i s'han planificat i temporalitzat les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars (3. Com ens ho proposem?). Per acabar s'han definit les orientacions metològiques que serveixen per avaluar la consecuió dels objectius (4. Com i quan ho avaluarem?).

Consultar l'històric d'informes

[Última versió] Pla TAC. Curs 2019-2020 (En construcció)

Pla TAC. Curs 2017-2019

Detalls del centre

Codi: 08002447

Nom: Escola Ramón y Cajal

Titularitat: Públic

Adreça: C/ Mare de Déu de Lorda, 25 08033 Barcelona

Telèfon: 933 45 17 31

Adreça electrònica: 08002447@xtec.cat

Adreça web: www.escolaramonycajal.com

Membres del grup impulsor

Concreció, redacció, Google Site i formació docent:

Vicenç Márquez | Mestre especialista TAC

Assessorament i revisió:

Katy Cespedosa | Directora

Gemma Monsó | Cap d'estudis

Maika Ruiz | Mestra especialista TAC

Josep Ramon Vidal | Coordinador TAC

Marcela Vives | Mestra especialista TAC

Publicació

Maig 2018

Última actualització

Maig 2019