Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

Lain säätämää monialaista opiskelijahuoltoryhmää kutsutaan yhteisölliseksi hyvinvointiryhmäksi (YHR). Se kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuodessa tai sen mukaan kuin oppilashuolenpidon ohjausryhmä linjaa.

Oppilaitoskohtainen yhteisöllinen hyvinvointiryhmä vastaa oppilaitoksen opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista lainsäädännön, opetussuunnitelman perusteiden ja Mikkelin kaupungin tekemien linjausten mukaan.

Yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja opiskelijaryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä opiskelijoiden, huoltajien, sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa (mm. nuorisotoimi, seurakunnat, yhdistykset, seurat).

Ryhmän tehtävänä on laatia ja päivittää koulun opiskelijahuoltosuunnitelma ja huolehtia muiden opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien päivittämisestä (mm. turvallisuussuunnitelmat, päihdetoimintamalli, kriisisuunnitelma). Ryhmä hyödyntää kouluterveystutkimusten tuloksia ja muita nuorten hyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja tekee tarvittaessa kyselyitä ja selvityksiä opiskelijoiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Ryhmä huolehtii, että koulun opiskelijahuollosta tiedotetaan opiskelijoille ja huoltajille.

Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään ryhmään kuuluvat vähintään rehtori/apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajien edustaja, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, Olkkarin edustaja, opiskelijoiden edustaja ja mahdollisuuksien mukaan huoltajien edustaja. Lisäksi opiskeluhuoltoryhmän toimintaan voi osallistua asiantuntijoita. Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa opiskelijoiden osalta keskeisessä asemassa on opiskelijakunnan hallitus ja huoltajien osalta neuvottelukunta.

Ryhmän kokoonpano, kokoontumistiheys, tehtävät ja toimintatavat kuvataan oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelmassa ja päivitetään lukuvuosittain.